DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  04348  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด
    HN 2471
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  ชาย
    อายุ  44 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านหนองแสง  ตำบลห้วยโจด  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-05-10 16:33:51
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 018829 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-09-28 14:32:59
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 55 40 09 05 04 2021-03-10 16:51:27

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2017-11-21 163778 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
2 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2017-11-21 163778 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2018-05-10 170683 1B1170การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ผลปกติ 04348 ศิรินภา ภูชาดา
4 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2018-10-24 177958 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
5 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2018-10-24 177958 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
6 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-03-08 186725 1B502ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 11-19 มวนต่อวัน 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
7 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-03-08 186725 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
8 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-03-08 186725 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
9 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-03-08 186725 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
10 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-03-08 186725 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
11 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-04-08 186907 1B502ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 11-19 มวนต่อวัน 04348 ศิรินภา ภูชาดา
12 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-04-08 186907 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ศิรินภา ภูชาดา
13 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-04-08 186907 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
14 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-04-08 186907 1B540การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 1 เดือน ผลยังสูบอยู่ปริมาณ/จำนวนมวน เท่าเดิม 04348 ศิรินภา ภูชาดา
15 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-04-08 186907 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
16 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-04-08 186907 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
17 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-07-02 191125 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
18 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-07-02 191125 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
19 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-07-02 191125 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
20 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-07-02 191125 1B551การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 3 เดือน ผลลดปริมาณ/จำนวนมวนที่สูบลงได้ 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
21 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-07-02 191125 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
22 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-07-02 191125 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
23 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-10-29 195411 1B502ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 11-19 มวนต่อวัน 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
24 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-10-29 195411 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
25 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-10-29 195411 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
26 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-10-29 195411 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
27 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-10-29 195411 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
28 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-11-22 196395 1B502ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 11-19 มวนต่อวัน 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
29 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-11-22 196395 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
30 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-11-22 196395 1B531การให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ (Counseling Advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
31 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-11-22 196395 1B541การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 1 เดือน ผลลดปริมาณ/จำนวนมวนที่สูบลงได้ 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
32 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-11-22 196395 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
33 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-11-22 196395 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
34 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2020-02-14 201065 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
35 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2020-02-14 201065 1B505ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน มากกว่า 30 นาที แต่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
36 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2020-02-14 201065 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
37 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2020-02-14 201065 1B551การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 3 เดือน ผลลดปริมาณ/จำนวนมวนที่สูบลงได้ 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
38 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2020-02-14 201065 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
39 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2020-02-14 201065 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
40 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2020-03-11 201862 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04348 ศิรินภา ภูชาดา
41 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2020-08-14 205137 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
42 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2020-08-14 205137 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
43 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2020-08-14 205137 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
44 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2020-08-14 205137 1B560การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 6 เดือน ผลยังสูบบุหรี่อยู่ปริมาณ/จำนวนมวนเท่าเดิม 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
45 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2020-08-14 205137 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
46 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2020-08-14 205137 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
47 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2020-11-19 209551 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
48 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2020-11-19 209551 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
49 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2020-11-19 209551 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
50 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2020-11-19 209551 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
51 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2020-11-19 209551 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
52 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2021-04-07 215109 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
53 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2021-04-07 215109 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
54 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2021-04-07 215109 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
55 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2021-04-07 215109 1B540การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 1 เดือน ผลยังสูบอยู่ปริมาณ/จำนวนมวน เท่าเดิม 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
56 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2021-04-07 215109 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
57 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2021-04-07 215109 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
58 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2021-11-23 221955 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
59 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2021-11-23 221955 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
60 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2021-11-23 221955 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2019-12-15 13777 13777 07
2 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2020-03-30 13777 13777 07
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2019-12-15 13777 13777 07
4 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2021-07-22 13777 13777

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications 202203
2 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 I10 Essential (primary) hypertension 202111
3 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction 202111
4 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 Z135 Special screening examination for eye and ear disorders 202203

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 110/70 2022-04-28 120/71 2021-11-23 6.50 2022-04-28 1 2021-11-23 2 2021-11-23 58 165 77
2 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 128/88 2022-03-31 139/86 2022-01-27 60 170 0

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2022-04-28 6.50 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
2 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2022-04-28 85.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2022-04-28 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
4 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2022-04-28 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
5 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2021-11-23 129.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
6 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2021-05-27 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
7 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2021-05-27 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
8 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2021-05-27 6.10 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
9 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2021-05-27 84.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
10 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 2021-01-18 6.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
11 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 2021-01-18 54.80 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :13 
12 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 2021-01-18 30.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
13 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 2021-01-18 49.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
14 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 2021-01-18 268.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :16 
15 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 2021-01-18 3.80 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
16 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 2021-01-18 91.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
17 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 2021-01-18 4.80 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
18 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 2019-12-15 272.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
19 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 2019-12-15 517.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
20 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 2019-12-15 87.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
21 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 2019-12-15 3.90 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
22 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 2019-12-15 219.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
23 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 2019-12-15 184.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
24 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 2019-12-15 11.40 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
25 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 2019-12-15 24.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
26 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 2019-12-15 10.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
27 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 2019-12-15 27.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
28 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 2019-12-15 64.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :16 
29 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JO1952 2019-12-15 2.50 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
30 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2019-10-29 95.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
31 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2018-10-24 82.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
32 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2017-11-21 83.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2020-03-11 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 ศิรินภา ภูชาดา
2 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2020-03-11 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 ศิรินภา ภูชาดา
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2471 2015-01-21 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคเบาหวาน : 1B000 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม