DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 009128
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  ชาย
    อายุ  80 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านโคกสูง  ตำบลห้วยยาง  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-05-26 12:22:07
2 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 2584 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 83 40 09 06 02 2020-04-17 10:18:31
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000018397 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-09-30 11:20:36
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56025896 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-05-17 10:02:45
5 04351-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์ 6976 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ย้าย 0 40 09 06 00 2013-03-27 14:11:37

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2018-08-01 233413 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2018-08-01 233413 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2018-08-01 233413 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-01-29 406143 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-01-29 406143 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-01-29 406143 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-01-29 406143 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-01-29 406143 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-03-20 664743 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-03-20 664743 1B1201การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่ามีความเสี่ยง ให้คำแนะนำและรักษา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-03-20 664743 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-03-20 664743 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-03-20 664743 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-03-20 664743 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-03-20 664743 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-12-24 1114974 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-12-24 1114974 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-12-24 1114974 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-12-24 1114974 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-12-24 1114974 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-12-24 1114974 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-12-24 1114974 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2020-02-26 1289905 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2020-02-26 1289905 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 จีรญาดา สีหาราช
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2020-02-26 1289905 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2020-06-10 1409734 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2020-06-10 1409734 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 นิลยา คงคณานุกูล
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2020-10-30 1551165 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2020-10-30 1551165 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2020-10-30 1551165 1B612การส่งต่อเพื่อรับการประเมินและการบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญ (refer) 11445
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2021-01-22 1738921 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 พัชรา มาตยาคุณ
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2021-01-22 1738921 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 พัชรา มาตยาคุณ

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 E110 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with coma เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับโคม่า 2015-06-11 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2014-05-06 11445 11445 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2011-01-27 11445 11445 03
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2022-05-24 11445 11445
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 N182 Chronic kidney disease, stage 2 Chronic kidney disease, stage 2 2021-08-10 11445 11445
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 N183 Chronic kidney disease, stage 3 Chronic kidney disease, stage 3 2022-04-29 11445 11445
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 N189 Chronic renal failure\, unspecified ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2019-01-04 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications 202201
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction 202205
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 Z115 Special screening examination for other viral diseases 202205

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 138/74 2022-04-29 120/80 2021-08-10 9.80 2022-01-21 70 174 87

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-05-24 99.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-05-24 4.30 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-05-24 3.60 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-05-24 47.53 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-05-24 1.90 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-05-24 134.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-05-24 8.90 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-05-24 27.60 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-05-24 3.80 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-05-24 1.39 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-05-24 22.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-05-24 9.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-04-29 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-04-29 146.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-04-29 4.11 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-04-29 1.22 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-04-29 29.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-04-29 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-04-29 55.65 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-01-21 2 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-01-21 117.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-01-21 56.20 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-01-21 146.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-01-21 146.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-01-21 9.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2022-01-21 1.21 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
27 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 2584 2021-01-29 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
28 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 2584 2021-01-29 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
29 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 2584 2021-01-28 6.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
30 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 2584 2021-01-28 0.60 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2021-01-22 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2021-01-22 157.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2021-01-22 4.16 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2021-01-22 1.11 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2021-01-22 23.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2021-01-22 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2021-01-22 62.82 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2020-10-30 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2020-10-30 8.60 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2020-10-30 1.18 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2020-10-30 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2020-10-30 80.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2020-10-30 58.34 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2020-10-30 146.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2020-10-30 269.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2020-08-05 126.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2020-06-10 128.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2020-02-26 63.96 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2020-02-26 151.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2020-02-26 1.10 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
51 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 2584 2020-01-23 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
52 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 2584 2020-01-23 6.50 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
53 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 2584 2020-01-23 92.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-12-24 119.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-10-15 1.16 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-10-15 0 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-10-15 7.70 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-10-15 >=300 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-10-15 <30 UPCR (Urine protein creatinine ratio) [การตรวจ UPCR (Urine protein creatinine ratio)] :0440205 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-10-15 น้ำยาหมด LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-10-15 59.98 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-10-15 0 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-10-15 140.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-10-15 261.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-08-14 118.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-06-12 124.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-03-20 138.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-01-29 0 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-01-29 6.70 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-01-29 1.11 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-01-29 63.71 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-01-29 <30 UPCR (Urine protein creatinine ratio) [การตรวจ UPCR (Urine protein creatinine ratio)] :0440205 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-01-29 96.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-01-29 1.11 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-01-29 0 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-01-29 133.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-01-29 214.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2019-01-29 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2018-10-30 123.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2018-10-30 123.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2018-08-01 132.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2018-05-02 126.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2018-02-02 125.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2017-11-24 119.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2017-11-24 1.04 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2017-11-24 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2017-11-24 89.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2017-11-24 300.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2017-11-24 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2017-11-24 243.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009128 2017-11-24 69.41 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 2584 2018-02-05 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431 สุนิศา ทาสะโก
2 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 2584 2017-03-22 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 เรืองศักดิ์ ต้นกันยา
3 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 2584 2017-03-14 เยี่ยมผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด : 1A439 สาวิตรี วิชัยศึก
4 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 2584 2016-09-06 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431 สุนิศา ทาสะโก
5 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 2584 2015-03-04 เยี่ยมผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด : 1A439 สาวิตรี วิชัยศึก
6 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 2584 2013-01-24 สุนิภา แช้นสีดา
7 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 2584 2013-01-24 เยี่ยมผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด : 1A439 สุนิภา แช้นสีดา
8 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 2584 2011-11-14 เยี่ยมผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด : 1A439 นุจรี มณีภักดี