DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  04350  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง
    HN 3080
    : บัว ...
    เพศ  หญิง
    อายุ  53 ปี
    บ้านเลขที่  129  บ้านโคกสูง  ตำบลห้วยยาง  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-10-01 07:17:19
2 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 129 40 09 06 02 2018-09-01 11:44:13
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-11-30 08:29:41
4 04351-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์ 6427 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ย้าย 0 40 09 06 00 2011-01-18 10:45:09

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2018-07-26 162771 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 04350 สุนิศา ทาสะโก
2 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2019-03-15 169466 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04350 สุนิศา ทาสะโก
3 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2019-03-21 170094 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 04350 สุนิศา ทาสะโก
4 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2019-11-14 175095 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 04350 สุนิศา ทาสะโก
5 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2019-11-14 175095 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04350 สุนิศา ทาสะโก
6 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2019-11-14 175095 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04350 สุนิศา ทาสะโก
7 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2020-07-10 181776 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04350 สาวิตรี วิชัยศึก
8 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2020-11-04 184515 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 04350 สุนิศา ทาสะโก
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2018-06-22 216045 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2018-06-22 216045 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2018-06-22 216045 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2018-11-23 286548 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2018-11-23 286548 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2018-11-23 286548 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2019-09-04 956132 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2019-09-04 956132 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2020-11-06 1566639 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 เดชา พรมกลาง
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2020-11-06 1566639 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 เดชา พรมกลาง
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2020-11-06 1566639 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 เดชา พรมกลาง
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2020-11-06 1566639 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 เดชา พรมกลาง

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 2021-07-02 11445 11445
2 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 E113 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with ophthalmic complication เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา 2016-03-25 11445 11445 03
3 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 E117 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with multipla complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 2012-05-18 11445 11445 03
4 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 E118 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with unspecified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด 2012-07-13 11445 11445 03
5 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2004-02-06 11445 11445 03
6 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2006-01-25 00000 11445 03
7 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2016-05-10 11445 11445 03
8 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 I158 Other secondary hypertension ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิแบบอื่น 2016-05-10 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 - / /

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2021-07-02 156.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2021-03-26 186.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2021-02-02 93.44 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2021-02-02 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2021-02-02 232.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2021-02-02 4.67 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2021-02-02 0.74 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2021-02-02 29.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2021-02-02 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
10 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2021-01-29 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
11 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2021-01-29 0.90 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2020-11-06 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2020-11-06 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2020-11-06 179.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2020-11-06 73.75 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2020-11-06 133.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2020-11-06 0.90 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2020-11-06 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2020-11-06 79.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2020-09-09 185.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
21 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2020-07-10 145.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2020-01-10 139.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2019-12-11 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2019-12-11 97.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2019-12-11 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2019-12-11 222.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2019-12-11 177.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2019-12-11 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2019-12-11 102.61 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2019-12-11 9.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2019-12-11 0.66 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
32 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2019-11-14 90.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2019-09-04 133.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2019-06-04 129.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2019-04-05 176.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2019-01-08 143.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2019-01-08 143.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2018-11-23 9.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2018-11-23 0.63 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2018-11-23 104.93 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2018-11-23 139.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2018-11-23 100.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2018-11-23 0.63 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2018-11-23 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2018-11-23 139.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2018-11-23 175.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2018-11-23 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2018-11-23 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2018-08-24 142.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2018-06-22 244.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
51 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2018-04-18 95.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2018-02-21 188.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2017-12-27 105.67 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2017-12-27 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2017-12-27 0.63 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2017-12-27 106.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2017-12-27 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2017-12-27 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2017-12-27 188.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2017-09-06 236.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2017-04-19 283.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2017-02-15 227.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2017-02-15 0.56 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2017-02-15 9.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2017-02-15 106.82 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2017-02-15 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 032329 2017-02-15 183.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2016-11-23 228.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2016-09-28 207.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2016-07-06 208.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2016-05-10 233.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2016-02-10 227.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2016-01-13 264.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2015-12-30 297.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2015-12-04 103.80 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2015-12-04 170.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2015-12-04 0.72 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2015-12-04 8.05 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2015-12-04 43.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2015-12-04 100.04 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2015-12-04 116.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2015-10-07 209.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2015-08-14 213.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2015-05-20 162.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2015-03-25 195.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2015-01-30 166.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
87 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2014-12-09 99.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2014-12-03 51.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2014-12-03 99.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2014-12-03 153.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2014-12-03 115.20 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2014-12-03 197.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2014-12-03 0.73 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2014-12-03 7.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2014-10-07 151.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2014-09-12 169.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
97 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2014-07-18 169.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
98 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2014-06-24 203.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
99 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2014-05-28 209.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
100 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2014-03-25 139.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2014-01-24 165.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2013-12-26 230.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2013-11-29 36.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
104 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2013-11-29 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2013-11-29 150.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2013-11-29 100.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2013-11-29 20.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :13 
108 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2013-11-29 167.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2013-11-29 11.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2013-11-29 240.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
111 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2013-09-10 92.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
112 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2013-09-06 99.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
113 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2013-07-12 87.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
114 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2013-05-17 132.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
115 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2013-04-22 86.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
116 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2013-03-22 163.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
117 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2013-02-22 184.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
118 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2012-12-28 182.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
119 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2012-11-02 132.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
120 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2012-11-02 77.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
121 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2012-11-02 163.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
122 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2012-11-02 20.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :13 
123 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2012-11-02 145.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
124 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2012-11-02 11.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
125 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2012-11-02 8.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
126 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2012-11-02 42.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
127 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2012-11-02 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
128 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2012-09-07 149.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
129 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2012-07-13 122.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
130 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2012-03-23 203.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
131 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2011-12-30 201.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
132 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2011-11-29 175.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
133 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000076225 2011-11-01 175.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2017-03-22 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 สุนิศา ทาสะโก
2 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2017-03-22 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 สุนิศา ทาสะโก
3 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2016-06-08 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 สุนิศา ทาสะโก
4 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2015-05-04 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 เรืองศักดิ์ ต้นกันยา
5 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2014-07-17 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 สาวิตรี วิชัยศึก
6 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2014-07-17 สุนิภา แช้นสีดา
7 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2013-03-22 สุนิภา แช้นสีดา
8 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2013-03-22 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 สาวิตรี วิชัยศึก
9 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2013-03-20 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 สาวิตรี วิชัยศึก
10 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 3080 2012-11-07 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 รัฐวุฒิ ทัดทาน