DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  04350  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง
    HN 1841
    : สวน ...
    เพศ  ชาย
    อายุ  89 ปี
    บ้านเลขที่  23  บ้าน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 23 40 09 06 09 2021-09-08 10:28:14
2 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น DC0915 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-01-25 10:17:42
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009444 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2020-10-04 09:52:17
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 50139411 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2015-08-05 17:13:30
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000019094 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2014-12-24 05:40:05
6 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 126201 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2011-06-29 12:47:05
7 04351-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์ 5717 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ย้าย 0 40 09 06 00 2010-01-27 09:16:48

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2017-12-05 153877 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 04350 สาวิตรี วิชัยศึก
2 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2017-12-05 153877 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 04350 สาวิตรี วิชัยศึก
3 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2018-03-06 158218 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04350 สุนิศา ทาสะโก
4 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2018-03-06 158218 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04350 สุนิศา ทาสะโก
5 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2018-03-06 158218 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04350 สุนิศา ทาสะโก
6 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2018-03-06 158218 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04350 สุนิศา ทาสะโก
7 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2018-03-06 158218 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04350 สุนิศา ทาสะโก
8 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2018-03-06 158218 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04350 สุนิศา ทาสะโก
9 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2018-03-06 158218 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04350 สุนิศา ทาสะโก
10 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2018-03-06 158218 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04350 สุนิศา ทาสะโก
11 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2018-03-06 158218 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04350 สุนิศา ทาสะโก
12 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2018-03-06 158218 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04350 สุนิศา ทาสะโก
13 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2018-03-06 158218 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 04350 สุนิศา ทาสะโก
14 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2018-03-06 158218 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04350 สุนิศา ทาสะโก
15 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2018-03-06 158218 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 04350 สุนิศา ทาสะโก
16 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2018-03-06 158218 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 04350 สุนิศา ทาสะโก
17 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2019-02-25 168643 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04350 เรืองศักดิ์ ต้นกันยา
18 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2019-02-25 168643 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04350 เรืองศักดิ์ ต้นกันยา
19 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2019-02-25 168643 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04350 เรืองศักดิ์ ต้นกันยา
20 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2019-02-25 168643 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04350 เรืองศักดิ์ ต้นกันยา
21 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2019-02-25 168643 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04350 เรืองศักดิ์ ต้นกันยา
22 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2019-02-25 168643 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04350 เรืองศักดิ์ ต้นกันยา
23 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2019-02-25 168643 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04350 เรืองศักดิ์ ต้นกันยา
24 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2019-02-25 168643 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04350 เรืองศักดิ์ ต้นกันยา
25 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2019-02-25 168643 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04350 เรืองศักดิ์ ต้นกันยา
26 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2019-02-25 168643 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04350 เรืองศักดิ์ ต้นกันยา
27 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2019-02-25 168643 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 04350 เรืองศักดิ์ ต้นกันยา
28 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2019-02-25 168643 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04350 เรืองศักดิ์ ต้นกันยา
29 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2019-02-25 168643 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 04350 เรืองศักดิ์ ต้นกันยา
30 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2019-02-25 168643 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 04350 เรืองศักดิ์ ต้นกันยา
31 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2019-03-15 169403 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04350 สุนิศา ทาสะโก
32 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2019-12-23 176055 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 04350 สาวิตรี วิชัยศึก
33 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2019-12-23 176055 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04350 สาวิตรี วิชัยศึก
34 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2019-12-23 176055 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04350 สาวิตรี วิชัยศึก
35 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2020-12-18 185789 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 04350 สาวิตรี วิชัยศึก

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2012-03-21 11445 11445 03
2 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 I159 Secondary hypertension\, unspecified ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิไม่ระบุรายละเอียด 2015-05-14 13777 13777 07
3 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 M170 Primary gonarthrosis\, bilateral ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิ สองข้าง 2014-09-01 1 11445 03
4 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 N185 Chronic kidney disease, stage 5 Chronic kidney disease, stage 5 2013-03-16 11445 11445 03
5 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 N189 Chronic renal failure\, unspecified ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2013-03-16 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 - / /

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2019-12-23 93.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
2 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2018-11-01 87.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009444 2017-12-19 10.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009444 2017-12-06 8.90 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
5 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2017-12-05 84.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009444 2017-07-01 3.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009444 2017-07-01 7.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 009444 2017-07-01 13.54 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
9 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2016-11-03 99.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
10 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2016-11-03 99.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
11 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2016-02-03 96.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
12 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 50139411 2015-05-06 26.48 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
13 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 50139411 2015-05-06 20.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
14 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 50139411 2015-05-06 205.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
15 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 50139411 2015-05-06 1.32 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
16 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 50139411 2015-05-06 7.10 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
17 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 50139411 2015-05-06 104.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
18 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 50139411 2015-05-06 5.71 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000019094 2013-05-30 53.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000019094 2013-05-30 8.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000019094 2013-05-02 50.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000019094 2013-05-02 9.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000019094 2013-04-18 26.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000019094 2013-04-18 8.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000019094 2013-04-18 209.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000019094 2013-04-18 124.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000019094 2013-04-18 192.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000019094 2013-04-18 56.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000019094 2013-04-18 94.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2018-02-05 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431 เรืองศักดิ์ ต้นกันยา
2 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2017-03-30 เยี่ยมผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด : 1A439 สุนิศา ทาสะโก
3 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2016-06-08 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 สาวิตรี วิชัยศึก
4 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2016-04-21 เยี่ยมผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด : 1A439 สุนิศา ทาสะโก
5 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2015-05-08 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 สุนิศา ทาสะโก
6 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2013-01-18
7 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2013-01-18 เยี่ยมผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด : 1A439 ธัญนัทน์ หีดขุนทด
8 04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1841 2011-11-14 เยี่ยมผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด : 1A439 นุจรี มณีภักดี