DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  04354  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน
    HN 3844
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  ชาย
    อายุ  58 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านหนองโน  ตำบลหนองโน  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-04-11 08:43:15
2 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 136 40 09 10 01 2021-09-20 15:02:28
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000042836 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-09-30 14:26:18

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2017-11-14 216481 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04354 วิวรรธน์ ชาวเหนือ
2 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2017-11-14 216481 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04354 วิวรรธน์ ชาวเหนือ
3 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2018-12-11 233620 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04354 วิวรรธน์ ชาวเหนือ
4 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2018-12-11 233620 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04354 วิวรรธน์ ชาวเหนือ
5 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2019-12-16 248795 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04354 สุธิดา บุราญศรี
6 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2019-12-16 248795 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04354 สุธิดา บุราญศรี
7 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2020-12-23 264431 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04354 ชุลีกร เวียงวิเศษ
8 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2020-12-23 264431 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04354 ชุลีกร เวียงวิเศษ
9 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2021-01-13 268961 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04354 ชุลีกร เวียงวิเศษ
10 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2021-01-13 268961 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04354 ชุลีกร เวียงวิเศษ
11 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2021-01-13 268961 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04354 ชุลีกร เวียงวิเศษ
12 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2021-12-03 280510 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04354 ชุลีกร เวียงวิเศษ
13 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2021-12-03 280510 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04354 ชุลีกร เวียงวิเศษ
14 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2022-06-07 287050 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04354 ชุลีกร เวียงวิเศษ
15 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2022-06-07 287050 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04354 ชุลีกร เวียงวิเศษ
16 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2022-06-07 287050 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04354 ชุลีกร เวียงวิเศษ
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2019-04-25 753760 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 วะนัสนัน วันสืบ
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2019-04-25 753760 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 วะนัสนัน วันสืบ
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2019-04-25 753760 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 วะนัสนัน วันสืบ
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2019-04-25 753760 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 วะนัสนัน วันสืบ
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2019-07-04 860418 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2019-07-04 860418 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2019-10-04 998433 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2019-10-04 998433 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2019-10-04 998433 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2019-10-04 998433 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 E669 Obesity\, unspecified โรคอ้วนไม่ระบุรายละเอียด 2011-11-08 11445 11445 03
2 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2007-12-03 11445 11445 03
3 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 M170 Primary gonarthrosis\, bilateral ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิ สองข้าง 2014-07-23 1 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 I10 Essential (primary) hypertension 202111
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 Z000 General medical examination 202204
3 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 Z131 Special screening examination for diabetes mellitus 202112
4 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 Z719 Counselling\, unspecified 202206

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 138/81 2022-05-23 140/78 2022-02-14 1 2021-12-03 110 161 94
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 120/70 2022-06-02 130/80 2022-02-14 106 161 122

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2022-06-02 0 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2022-06-02 22.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2022-06-02 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2022-06-02 126.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2022-06-02 65.79 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2022-06-02 0 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2022-06-02 107.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2022-06-02 121.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2022-06-02 1.20 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2022-06-02 <30 UPCR (Urine protein creatinine ratio) [การตรวจ UPCR (Urine protein creatinine ratio)] :0440205 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2022-06-02 4.16 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2022-06-02 82.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2022-06-02 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
14 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2021-12-03 99.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2021-02-15 1.12 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2021-02-15 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2021-02-15 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2021-02-15 102.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2021-02-15 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2021-02-15 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2021-02-15 4.67 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2021-02-15 103.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2021-02-15 27.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2021-02-15 72.02 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2021-02-15 143.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2021-02-15 226.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
27 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2021-01-13 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
28 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2021-01-13 0.78 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
29 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2020-12-23 94.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
30 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2019-12-16 94.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2019-07-04 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2019-07-04 3.88 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2019-07-04 74.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2019-07-04 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2019-07-04 24.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2019-07-04 142.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2019-07-04 223.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2019-07-04 79.88 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2019-07-04 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2019-07-04 106.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2019-07-04 107.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2019-07-04 1.04 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
43 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2018-12-11 88.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2018-08-16 1.06 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2018-08-16 107.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2018-08-16 78.62 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2018-08-16 88.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
48 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2017-11-14 89.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2017-09-15 23.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2017-09-15 78.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2017-09-15 83.93 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2017-09-15 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2017-09-15 3.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2017-09-15 1.01 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2017-09-15 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2017-09-15 118.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 020339 2017-09-15 50.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2022-06-07 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 ชุลีกร เวียงวิเศษ
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000042836 2016-09-29 ให้ความรู้/ สุขศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอื่น ๆ : 1J08
3 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2014-01-05 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 ธงชัย สีเสน
4 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2014-01-05 ธงชัย สีเสน
5 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2013-11-23 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคเบาหวาน : 1B000 ชุลีกร เวียงวิเศษ
6 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2013-11-23 ชุลีกร เวียงวิเศษ
7 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2013-06-08 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 สุธิดา บุราญศรี
8 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 3844 2013-06-08 ชุลีกร เวียงวิเศษ