DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 068856
    : ทองคำ ...
    เพศ  ชาย
    อายุ  77 ปี
    บ้านเลขที่  114  บ้านหนองแค  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 114 40 09 01 15 2021-09-10 10:31:02
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59023962 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-07-27 17:46:01
3 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IN1488 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-04-29 23:26:46
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 3400900499690 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 114 40 09 01 15 2021-01-14 13:05:34
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 1-positive ไทย ไม่จำหน่าย 2016-11-30 13:39:05

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-07-11 224514 1B0281การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลผิดปกติ 11445 จูณี คงทรัพย์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-07-11 224514 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 จูณี คงทรัพย์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-07-11 224514 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 จูณี คงทรัพย์
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-10-05 263915 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 ดนัย กรมเหลี่ยม
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-12-11 294837 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 วะนัสนัน วันสืบ
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-12-11 294837 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 วะนัสนัน วันสืบ
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-12-11 294837 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 วะนัสนัน วันสืบ
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-12-11 294837 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 วะนัสนัน วันสืบ
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-01-02 439524 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-01-02 439524 1B0286การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-01-02 439524 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-01-02 439524 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-01-02 439524 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-01-02 439524 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-01-02 439524 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-01-02 439524 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-01-02 439524 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-01-02 439524 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-01-02 439524 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 ดนัย กรมเหลี่ยม
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-01-02 439524 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-01-02 439524 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-01-02 439524 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-01-02 439524 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-01-02 439524 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-01-02 439524 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-03-06 586218 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-03-06 586218 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 นิลยา คงคณานุกูล
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-03-06 586218 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 นิลยา คงคณานุกูล
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-05-21 807722 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-05-21 807722 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-05-21 807722 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-05-21 807722 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-07-19 869273 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 สุทธิจิตรา พัฒนากร
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-07-19 869273 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 สุทธิจิตรา พัฒนากร
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-15 1003279 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-15 1003279 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-15 1003279 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-15 1003279 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-15 1003279 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-15 1003279 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-15 1003279 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-29 1010805 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-29 1010805 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-29 1010805 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-29 1010805 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-05 1030487 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-05 1030487 1B0286การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-05 1030487 1B1140การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียว มีผลปกติ (ระดับการได้ยินไม่เกิน 25dB ทุกค 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-05 1030487 1B1150การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-05 1030487 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-05 1030487 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-05 1030487 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-05 1030487 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-05 1030487 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-05 1030487 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-05 1030487 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-05 1030487 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-05 1030487 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 จงจิต เปรมปรี
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-05 1030487 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-05 1030487 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-05 1030487 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-05 1030487 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-05 1030487 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-05 1030487 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2020-02-04 1336305 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2020-02-04 1336305 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 แคทลียา ทัดลอง
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-09-13 2078519 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-09-13 2078519 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-09-13 2078519 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 2015-09-04 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 E118 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with unspecified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด 2014-06-24 1 11445 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2012-05-10 11445 11445 03
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2012-10-16 11445 11445 03
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 I214 Acute subendocardial myocardial infarction กล้ามเนื้อหัวใจใต้เยื่อบุหัวใจตายเฉียบพลัน 2021-06-17 10670 10670 03
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 N185 Chronic kidney disease, stage 5 Chronic kidney disease, stage 5 2014-05-23 11445 11445 03
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 N189 Chronic renal failure\, unspecified ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2014-05-23 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 - / /

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-09-13 5.48 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-09-13 9.70 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-09-13 4.92 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-09-13 2.30 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-09-13 7.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-09-13 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-09-13 16.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-09-13 10.60 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-09-13 2.90 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-09-13 4.30 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-09-13 92.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-09-13 113.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-09-13 68.60 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-08-11 13.03 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-08-11 112.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-08-11 99.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-08-11 48.20 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-08-11 4.82 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-08-11 4.15 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-08-11 19.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-08-11 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-06-16 110.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-06-16 59.50 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-06-16 5.18 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-06-16 9.50 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-06-16 4.60 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-06-16 2.40 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-06-16 7.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-06-16 143.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-06-16 12.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-06-16 11.50 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-06-16 6.60 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-06-16 3.50 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2021-06-16 338.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
35 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IN1488 2020-06-17 51.20 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
36 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IN1488 2020-06-17 5.10 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
37 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IN1488 2020-06-17 23.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
38 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IN1488 2020-06-17 35.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
39 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IN1488 2020-06-17 58.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :16 
40 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IN1488 2020-06-17 118.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
41 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IN1488 2020-06-17 3.20 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
42 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IN1488 2020-06-17 90.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
43 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IN1488 2020-06-17 106.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
44 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IN1488 2020-06-17 5.40 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
45 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IN1488 2020-06-17 142.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
46 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IN1488 2020-06-10 5.40 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
47 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IN1488 2020-06-10 20.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
48 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IN1488 2020-06-10 31.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
49 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IN1488 2020-06-10 96.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :16 
50 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IN1488 2020-06-10 3.20 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
51 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IN1488 2020-06-10 112.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
52 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IN1488 2020-06-10 75.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
53 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IN1488 2020-06-10 94.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
54 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IN1488 2020-06-10 5.70 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
55 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IN1488 2020-06-10 123.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
56 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IN1488 2020-06-10 62.80 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-28 7.06 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-28 131.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-28 71.10 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-28 6.93 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-11-28 3.80 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-29 125.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-29 48.30 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-29 5.58 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-29 4.71 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-29 18.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-29 8.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-29 135.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-29 11.34 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-29 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-15 161.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-15 19.09 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-15 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-15 4.85 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-15 174.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-15 19.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-15 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-15 3.06 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-10-15 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-07-19 113.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-05-21 169.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-03-06 74.72 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-03-06 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-03-06 160.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-03-06 4.03 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-03-06 0.99 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-03-06 25.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-03-06 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-02-05 1.04 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-02-05 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-02-05 204.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-02-05 70.40 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-02-05 3.69 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-02-05 1.04 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-02-05 21.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2019-02-05 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
97 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-12-11 0.96 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
98 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-12-11 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
99 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-12-11 153.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
100 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-12-11 77.55 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-12-11 4.18 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-12-11 0.96 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-12-11 27.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
104 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-12-11 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-10-05 256.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-10-05 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-10-05 0.83 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
108 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-10-05 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-10-05 10.40 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-10-05 87.29 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
111 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-10-05 0.83 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
112 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-10-05 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
113 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-10-05 137.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
114 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-07-11 141.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
115 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-07-11 141.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
116 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-01-16 142.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
117 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2017-10-20 136.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
118 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2017-10-20 98.60 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
119 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2017-10-20 172.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
120 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2017-10-20 0.93 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
121 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2017-10-20 4.36 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
122 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2017-10-20 139.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
123 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2017-10-20 26.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
124 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2017-10-20 81.72 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
125 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2017-10-20 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
126 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2017-04-28 197.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
127 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2017-01-27 130.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
128 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2016-11-02 140.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
129 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2016-11-02 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :14 
130 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2016-11-02 6.50 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
131 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2016-11-02 0.90 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
132 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2016-11-02 85.63 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
133 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2016-11-02 186.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
134 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2016-11-02 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :12 
135 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2016-08-10 148.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
136 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2016-05-18 137.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
137 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2016-02-23 125.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
138 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2015-11-27 114.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
139 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2015-11-27 180.20 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
140 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2015-11-27 252.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
141 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2015-11-27 0.91 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
142 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2015-11-27 6.20 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
143 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2015-11-27 49.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
144 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2015-11-27 84.49 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
145 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2015-09-04 120.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
146 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2015-05-08 130.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
147 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2015-02-10 110.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
148 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2014-08-15 109.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
149 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2014-06-17 134.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
150 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2014-05-23 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
151 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2014-05-23 39.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
152 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2014-05-23 70.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
153 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2014-05-23 6.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
154 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2014-05-23 141.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
155 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2014-05-23 207.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
156 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2013-05-08 106.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
157 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2013-04-17 123.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
158 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2013-02-19 142.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
159 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000136046 2012-12-25 124.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2020-06-12 สอน/แนะนำ ให้ผู้ดูแลหรือผู้สูงอายุ แปรงฟัน ถูกวิธี ตามสภาพของตัวผู้สูงอายุด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ : 1D04 จงจิต เปรมปรี
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2020-06-12 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 จงจิต เปรมปรี
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2020-02-04 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 แคทลียา ทัดลอง
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2020-02-04 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 แคทลียา ทัดลอง
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-11-01 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคเบาหวาน : 1B000 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-11-01 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคความดันโลหิตสูง : 1B001 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-10-05 สอน/แนะนำ ให้ผู้ดูแลหรือผู้สูงอายุ แปรงฟัน ถูกวิธี ตามสภาพของตัวผู้สูงอายุด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ : 1D04 ดนัย กรมเหลี่ยม
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 068856 2018-10-05 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 ดนัย กรมเหลี่ยม