DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 022887
    : พัน ...
    เพศ  หญิง
    อายุ  88 ปี
    บ้านเลขที่  27  บ้านบะแต้  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 27 40 09 01 05 2021-08-18 11:26:13
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 3400900491389 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 27 40 09 01 05 2021-01-29 16:19:56
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000048458 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 1995-03-16 14:26:19

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2018-12-14 400678 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2018-12-14 400678 1B0286การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2018-12-14 400678 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2018-12-14 400678 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2018-12-14 400678 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2018-12-14 400678 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2018-12-14 400678 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2018-12-14 400678 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2018-12-14 400678 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2018-12-14 400678 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2018-12-14 400678 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 ดนัย กรมเหลี่ยม
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2018-12-14 400678 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2018-12-14 400678 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2018-12-14 400678 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2018-12-14 400678 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2018-12-14 400678 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2018-12-14 400678 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2019-10-18 1005920 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2019-10-18 1005920 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2019-10-18 1005920 1B0286การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2019-10-18 1005920 1B1140การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียว มีผลปกติ (ระดับการได้ยินไม่เกิน 25dB ทุกค 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2019-10-18 1005920 1B1150การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2019-10-18 1005920 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2019-10-18 1005920 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2019-10-18 1005920 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2019-10-18 1005920 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2019-10-18 1005920 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2019-10-18 1005920 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2019-10-18 1005920 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2019-10-18 1005920 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2019-10-18 1005920 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 ดนัย กรมเหลี่ยม
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2019-10-18 1005920 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2019-10-18 1005920 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2019-10-18 1005920 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2019-10-18 1005920 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2019-10-18 1005920 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2019-10-18 1005920 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-01-14 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-01-14 1B0286การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-01-14 1B1201การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่ามีความเสี่ยง ให้คำแนะนำและรักษา 11445 แคทลียา ทัดลอง
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-01-14 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-01-14 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 แคทลียา ทัดลอง
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-01-14 1B1244การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหาให้คำแนะนำและรักษา 11445 แคทลียา ทัดลอง
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-01-14 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 11445 แคทลียา ทัดลอง
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-01-14 1B1271การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าผิดปกติ ให้คำแนะนำและรักษา 11445 แคทลียา ทัดลอง
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-01-14 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 11445 แคทลียา ทัดลอง
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-01-14 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 แคทลียา ทัดลอง
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-01-14 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-01-29 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-01-29 1B0286การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-01-29 1B1201การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่ามีความเสี่ยง ให้คำแนะนำและรักษา 11445 แคทลียา ทัดลอง
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-01-29 1B1221การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ AMT ในผู้สูงอายุพบว่าผิดปกติ ให้คำแนะนำและรักษา 11445 แคทลียา ทัดลอง
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-01-29 1B1225การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าผิดปกติ ให้คำแนะนำแล 11445 แคทลียา ทัดลอง
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-01-29 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 แคทลียา ทัดลอง
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-01-29 1B1244การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหาให้คำแนะนำและรักษา 11445 แคทลียา ทัดลอง
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-01-29 1B1261การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสม และแนะนำให้ความรู้ 11445 แคทลียา ทัดลอง
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-01-29 1B1271การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าผิดปกติ ให้คำแนะนำและรักษา 11445 แคทลียา ทัดลอง
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-01-29 1B1275การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าต้องดูแลระยะยาว ให้คำแนะนำและดูแลต่อเนื่อ 11445 แคทลียา ทัดลอง
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-01-29 1B1281การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง 11445 แคทลียา ทัดลอง
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-01-29 1B1285การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ มีปัญหา 11445 แคทลียา ทัดลอง

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2020-05-12 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2020-05-15 11445 11445 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 I633 Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries เนื้อสมองตายจากขาดเลือดที่เกิดจากลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดงสมอง 2021-08-06 11445 11445
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2019-11-19 11445 11445 03
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 M170 Primary gonarthrosis\, bilateral ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิ สองข้าง 2015-03-03 11445 11445 03
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 M179 Gonarthrosis\, unspecified ข้อเข่าเสื่อม ไม่ระบุรายละเอียด 2015-03-17 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 - / /

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-08-07 4.90 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-08-07 204.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-08-07 62.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-08-07 0.88 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-08-07 2.52 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-08-07 7.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-08-07 27.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-08-07 1.15 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-08-07 31.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-08-07 58.85 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-08-07 1.30 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-08-07 145.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-08-07 202.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-08-07 1.59 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-08-07 108.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-08-07 11.30 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-05-14 27.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-05-14 134.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-05-14 78.73 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-05-14 98.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-05-14 117.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-05-14 3.27 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-05-14 0.67 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2021-08-08 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ : 1A008 วะนัสนัน วันสืบ
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2020-06-12 สอน/แนะนำ ให้ผู้ดูแลหรือผู้สูงอายุ แปรงฟัน ถูกวิธี ตามสภาพของตัวผู้สูงอายุด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ : 1D04 จงจิต เปรมปรี
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 022887 2020-06-12 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 จงจิต เปรมปรี