DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  04348  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด
    HN 3403
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  ชาย
    อายุ  54 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านโสกเสี้ยว  ตำบลห้วยโจด  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-06-11 00:28:11
2 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KN6184 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-04-04 16:33:39
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 12 40 09 05 02 2021-03-10 16:51:27
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000124310 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 1-positive ไทย ไม่จำหน่าย 2016-11-30 11:25:19
5 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 55039399 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-07-10 08:46:59
6 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 580002934 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 88 40 07 01 00 2016-02-08 23:33:00
7 12272-โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 151808 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2013-10-16 08:47:51

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2018-06-04 171844 1B1170การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ผลปกติ 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
2 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2018-11-06 178800 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04348 ศิรินภา ภูชาดา
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2018-11-06 178800 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
4 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2019-03-07 186615 1B502ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 11-19 มวนต่อวัน 04348 ศิรินภา ภูชาดา
5 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2019-03-07 186615 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ศิรินภา ภูชาดา
6 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2019-03-07 186615 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
7 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2019-03-07 186615 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
8 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2019-03-07 186615 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
9 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2019-03-15 185243 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
10 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2019-04-07 187144 1B502ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 11-19 มวนต่อวัน 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
11 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2019-04-07 187144 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
12 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2019-04-07 187144 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
13 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2019-04-07 187144 1B540การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 1 เดือน ผลยังสูบอยู่ปริมาณ/จำนวนมวน เท่าเดิม 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
14 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2019-04-07 187144 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
15 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2019-04-07 187144 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
16 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2019-07-04 191015 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
17 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2019-07-04 191015 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
18 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2019-07-04 191015 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
19 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2019-07-04 191015 1B551การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 3 เดือน ผลลดปริมาณ/จำนวนมวนที่สูบลงได้ 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
20 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2019-07-04 191015 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
21 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2019-07-04 191015 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
22 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2020-01-10 197997 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
23 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2020-01-10 197997 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
24 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2020-01-10 197997 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
25 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2020-03-20 202081 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
26 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2020-09-28 206546 1B1170การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ผลปกติ 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
27 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2020-11-10 208646 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
28 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2020-11-10 208646 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
29 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2020-11-10 208646 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
30 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2020-11-10 208646 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
31 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2021-10-29 220210 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 04348 ศิรินภา ภูชาดา
32 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2021-10-29 220210 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
33 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2021-10-29 220210 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
34 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2022-05-20 227749 1B0060ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งลำไส้ ได้ผลลบ 04348 ศิรินภา ภูชาดา
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2018-06-08 209531 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2018-06-08 209531 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2018-06-08 209531 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2018-08-07 236353 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2018-08-07 236353 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2018-08-07 236353 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2018-11-02 277156 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ทศพล คำภูมี
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2018-11-02 277156 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ทศพล คำภูมี
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2018-11-02 277156 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ทศพล คำภูมี
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-01-30 406859 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-01-30 406859 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-11-05 1029417 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-11-05 1029417 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-11-05 1029417 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-01-28 1245468 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-01-28 1245468 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-01-28 1245468 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-09-16 1505788 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-09-16 1505788 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-09-16 1505788 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-12-09 1593133 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 พัชรา มาตยาคุณ
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-12-09 1593133 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 พัชรา มาตยาคุณ
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2021-03-10 1934779 1B170การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2021-03-10 1934779 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 นิลยา คงคณานุกูล
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2021-03-10 1934779 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 นิลยา คงคณานุกูล
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-03-09 2253377 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-03-09 2253377 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-03-09 2253377 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-03-09 2253377 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 2021-03-10 11445 11445 03
2 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 E117 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with multipla complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 1974-12-12 11445 11445 03
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2013-02-14 11445 11445 03
4 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2012-12-04 11445 11445 03
5 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 I209 Angina pectoris\, unspecified อาการปวดเค้นหัวใจ ไม่ระบุรายละเอียด 2013-05-25 1 11445 03
6 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 I213 Acute transmuural myocardial infarction of unspecified site กล้ามเนื้อผนังหัวใจไม่ระบุตำแหน่งตายเฉียบพลันทุกชั้น 2022-02-22 11445 11445
7 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 I219 Acute myocardial infarction\,unspecified กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ไม่ระบุละเอียด 2012-06-08 11445 11445 03
8 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 I249 Acute ischaemic heart disease\, unspecified โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด 2013-05-14 1 11445 03
9 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 I259 Chronic ischaemic heart disease\, unspecified โรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2012-06-08 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 A099 202205
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications 202112
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 I10 Essential (primary) hypertension 202110
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 I213 Acute transmuural myocardial infarction of unspecified site 202202
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 R074 Chest pain\, unspecified 202205
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 R101 Pain localized to upper abdomen 202203
7 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KN6184 Z018 Other specifiad special examinations 202203
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 Z099 Follow-up examination after unspecified treatment for other conditions 202205
9 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 Z108 Routine general health check-up of other defined subpopulations 202205

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 R074 Chest pain\, unspecified 202206

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 120/78 2021-10-29 110/75 2021-01-29 7.00 2021-01-29 1 2021-10-29 2 2021-10-29 71 170 84
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 140/80 2022-05-11 136/87 2022-03-09 9.10 2022-03-09 73 170 80

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-05-13 21.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-05-13 135.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-05-13 57.15 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-05-13 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-05-13 - Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-05-13 23.80 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-05-13 4.03 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-05-13 1.38 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-05-13 14.90 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-05-11 4.31 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-05-11 1.10 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-05-11 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-05-11 75.17 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-05-11 31.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-05-11 147.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-05-11 11.60 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-05-11 99.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-05-08 94.54 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-05-08 0.91 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-03-09 26.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-03-09 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-03-09 0 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-03-09 163.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-03-09 154.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-03-09 80.45 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-03-09 0 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-03-09 9.10 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-03-09 1.04 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-03-09 <30 UPCR (Urine protein creatinine ratio) [การตรวจ UPCR (Urine protein creatinine ratio)] :0440205 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-02-22 9.40 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-02-22 2.20 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-02-22 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-02-22 24.72 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-02-22 24.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-02-22 6.20 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-02-22 486.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-02-22 18.60 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-02-22 4.30 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-02-22 92.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-02-22 4.88 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-02-22 2.76 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2022-02-22 15.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2021-12-01 182.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
44 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2021-10-29 129.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2021-09-07 137.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2021-03-10 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2021-03-10 7.60 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2021-03-10 1.01 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2021-03-10 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2021-03-10 63.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2021-03-10 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2021-03-10 176.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2021-03-10 189.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2021-03-10 83.93 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
55 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2021-01-29 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
56 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2021-01-29 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
57 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2021-01-29 7.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
58 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2021-01-29 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
59 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2021-01-29 80.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-12-09 164.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-12-09 98.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-12-09 1.01 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-12-09 3.74 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-12-09 84.52 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-12-09 30.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-12-09 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
67 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2020-11-10 122.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-09-16 118.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-07-21 259.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-07-21 97.17 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-07-21 <30 UPCR (Urine protein creatinine ratio) [การตรวจ UPCR (Urine protein creatinine ratio)] :0440205 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-07-21 43.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-07-21 0.90 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-07-21 0 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-07-21 122.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-07-21 138.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-07-21 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-07-21 0 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-07-21 43.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
80 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2020-04-20 151.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
81 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2020-02-06 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
82 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2020-02-06 7.20 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
83 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2020-02-06 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
84 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2020-02-06 90.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2020-01-28 188.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-11-05 136.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-07-31 142.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-06-17 4.04 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-06-17 94.05 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-06-17 15.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-06-17 27.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-06-17 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-06-17 14.00 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-06-17 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-06-17 0.93 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-06-17 46.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
97 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2019-05-30 6.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
98 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2019-05-30 67.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
99 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2019-05-30 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
100 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-05-15 23.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-05-15 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-05-15 99.70 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-05-15 99.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
104 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-05-15 172.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-05-15 4.48 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-05-15 0.86 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-03-01 99.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
108 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-03-01 173.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-03-01 3.85 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-03-01 0.92 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
111 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-03-01 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
112 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-03-01 95.29 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
113 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-03-01 24.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
114 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-01-30 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
115 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-01-30 67.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
116 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-01-30 0.88 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
117 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-01-30 318.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
118 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-01-30 147.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
119 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-01-30 98.76 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
120 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-01-30 9.40 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
121 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2019-01-30 0.88 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
122 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2018-11-02 149.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
123 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2018-11-02 149.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
124 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2018-08-07 112.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
125 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2018-08-07 112.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
126 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2018-06-29 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
127 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2018-06-08 148.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
128 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2018-06-08 148.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
129 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2018-05-23 3.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
130 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2018-05-23 114.55 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
131 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2018-03-09 361.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
132 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2018-03-09 157.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
133 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2018-03-09 0.82 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
134 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2018-03-09 67.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
135 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2018-03-09 102.39 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
136 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2017-12-12 113.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
137 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2017-10-05 95.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
138 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 060969 2017-09-19 108.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2020-03-20 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
2 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2020-03-20 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2019-03-19 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 ศิรินภา ภูชาดา
4 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2019-03-19 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 ศิรินภา ภูชาดา
5 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2018-03-13 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
6 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3403 2014-08-22 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคเบาหวาน : 1B000 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม