DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  04348  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด
    HN 3809
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  ชาย
    อายุ  58 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านโสกเสี้ยว  ตำบลห้วยโจด  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145478 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-03-26 23:18:36
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56009818 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-01-28 10:04:54
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 34 40 09 05 02 2021-03-10 16:51:27
4 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 610002301 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 88 40 07 01 00 2018-04-20 13:03:16
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000210284 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-11-30 12:12:48
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000121484 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2015-04-01 14:28:55

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2017-11-15 162493 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04348 ศิรินภา ภูชาดา
2 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2018-06-08 172406 1B1170การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ผลปกติ 04348 ศิรินภา ภูชาดา
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2018-11-12 179027 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04348 ศิรินภา ภูชาดา
4 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2018-11-12 179027 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04348 ศิรินภา ภูชาดา
5 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-03-07 186662 1B502ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 11-19 มวนต่อวัน 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
6 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-03-07 186662 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
7 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-03-07 186662 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
8 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-03-07 186662 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
9 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-03-07 186662 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
10 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-03-15 185277 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04348 ศิรินภา ภูชาดา
11 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-04-07 187191 1B502ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 11-19 มวนต่อวัน 04348 ศิรินภา ภูชาดา
12 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-04-07 187191 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ศิรินภา ภูชาดา
13 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-04-07 187191 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
14 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-04-07 187191 1B540การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 1 เดือน ผลยังสูบอยู่ปริมาณ/จำนวนมวน เท่าเดิม 04348 ศิรินภา ภูชาดา
15 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-04-07 187191 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
16 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-04-07 187191 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
17 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-07-03 191061 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
18 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-07-03 191061 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
19 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-07-03 191061 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
20 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-07-03 191061 1B551การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 3 เดือน ผลลดปริมาณ/จำนวนมวนที่สูบลงได้ 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
21 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-07-03 191061 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
22 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-07-03 191061 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
23 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-11-01 195630 1B502ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 11-19 มวนต่อวัน 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
24 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-11-01 195630 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
25 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-11-01 195630 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
26 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-11-01 195630 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
27 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-11-01 195630 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
28 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-11-27 196563 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
29 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-11-27 196563 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
30 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-11-27 196563 1B531การให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ (Counseling Advice) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
31 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-11-27 196563 1B541การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 1 เดือน ผลลดปริมาณ/จำนวนมวนที่สูบลงได้ 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
32 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-11-27 196563 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
33 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-11-27 196563 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
34 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2020-02-19 201170 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
35 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2020-02-19 201170 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
36 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2020-02-19 201170 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
37 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2020-02-19 201170 1B550การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 3 เดือน ผลยังสูบบุหรี่อยู่ปริมาณ/จำนวนมวนเท่าเดิม 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
38 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2020-02-19 201170 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
39 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2020-02-19 201170 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
40 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2020-03-25 202174 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
41 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2020-08-18 205370 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 ศิรินภา ภูชาดา
42 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2020-08-18 205370 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ศิรินภา ภูชาดา
43 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2020-08-18 205370 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
44 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2020-08-18 205370 1B560การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 6 เดือน ผลยังสูบบุหรี่อยู่ปริมาณ/จำนวนมวนเท่าเดิม 04348 ศิรินภา ภูชาดา
45 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2020-08-18 205370 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
46 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2020-08-18 205370 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
47 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2020-11-11 208966 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
48 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2020-11-11 208966 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
49 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2020-11-11 208966 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
50 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2020-11-11 208966 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
51 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2020-11-11 208966 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
52 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2020-11-11 208966 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
53 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2021-11-03 220475 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
54 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2021-11-03 220475 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
55 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2021-11-03 220475 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
56 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2021-11-03 220475 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
57 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2021-11-03 220475 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
58 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2021-12-03 222450 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
59 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2021-12-03 222450 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
60 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2021-12-03 222450 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
61 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2021-12-03 222450 1B540การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 1 เดือน ผลยังสูบอยู่ปริมาณ/จำนวนมวน เท่าเดิม 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
62 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2021-12-03 222450 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
63 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2021-12-03 222450 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
64 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2022-03-03 226049 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 ศิรินภา ภูชาดา
65 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2022-03-03 226049 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ศิรินภา ภูชาดา
66 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2022-03-03 226049 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
67 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2022-03-03 226049 1B550การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 3 เดือน ผลยังสูบบุหรี่อยู่ปริมาณ/จำนวนมวนเท่าเดิม 04348 ศิรินภา ภูชาดา
68 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2022-03-03 226049 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
69 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2022-03-03 226049 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ศิรินภา ภูชาดา

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2013-02-11 11445 11445 03
2 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 I214 Acute subendocardial myocardial infarction กล้ามเนื้อหัวใจใต้เยื่อบุหัวใจตายเฉียบพลัน 2021-12-16 10670 10670 03
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 I340 Mitral (valve) insufficiency ลิ้นหัวใจไมทรัลรั่ว 2021-08-19 11445 11445
4 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2017-08-23 10670 10670 03
5 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 K740 Hepatic fibrosis พังผืดของตับ 2016-06-23 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56009818 I214 Acute subendocardial myocardial infarction 202112
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145478 I340 Mitral (valve) insufficiency 202110
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 Z131 Special screening examination for diabetes mellitus 202111
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145478 Z290 Isolation 202204
5 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 Z716 Tobacco abuse counselling 202112

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56009818 I214 Acute subendocardial myocardial infarction 202112
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145478 Z290 Isolation 202204

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56009818 / / 4 2021-12-16 0 0 0
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145478 136/79 2022-04-12 190/100 2021-12-15 7.30 2021-08-19 68 162 0

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56009818 2021-12-16 3.60 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56009818 2021-12-16 15.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
3 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56009818 2021-12-16 85.69 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56009818 2021-12-16 3.00 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
5 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56009818 2021-12-16 26.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
6 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56009818 2021-12-16 0.97 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
7 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56009818 2021-12-16 15.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
8 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56009818 2021-12-16 3.60 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
9 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56009818 2021-12-16 3.00 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
10 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56009818 2021-12-16 85.69 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
11 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56009818 2021-12-16 0.97 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
12 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56009818 2021-12-16 26.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
13 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2021-11-03 95.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145478 2021-09-15 112.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145478 2021-08-19 69.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145478 2021-08-19 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145478 2021-08-19 120.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145478 2021-08-19 82.60 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145478 2021-08-19 7.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
20 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2021-05-24 98.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
21 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2021-05-24 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
22 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2021-05-24 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
23 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2020-11-11 110.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
24 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-11-01 102.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145478 2019-09-08 17.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145478 2019-09-08 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145478 2019-09-08 15.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145478 2019-09-08 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145478 2019-09-08 0.90 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145478 2019-09-08 4.22 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145478 2019-09-08 95.14 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
32 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-05-24 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
33 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-05-24 6.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
34 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-05-24 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
35 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-05-24 80.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
36 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2018-11-12 98.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145478 2018-04-27 15.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
38 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2017-11-15 92.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
39 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56009818 2017-08-23 101.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
40 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56009818 2017-08-16 15.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
41 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56009818 2017-08-16 3.53 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
42 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56009818 2017-08-16 0.86 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
43 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56009818 2017-08-16 24.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
44 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56009818 2017-08-16 98.31 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
45 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 56009818 2017-08-16 2.50 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2020-03-25 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
2 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2019-03-28 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2017-03-09 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
4 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2013-08-08
5 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2013-08-08 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงโรคเบาหวาน : 1C4 ขวัญหทัย นาเจิมพลอย
6 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3809 2013-05-28 เยี่ยมบ้านประชาชนสุขภาพดีทั่วไป : 1A99 ขวัญหทัย นาเจิมพลอย