DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  04354  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน
    HN 403
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  ชาย
    อายุ  58 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านป่าติ้ว  ตำบลหนองโน  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-04-10 12:50:54
2 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 16 40 09 10 02 2021-09-27 13:53:55
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000027641 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-08-31 14:26:16

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2017-11-08 215814 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04354 ราชาวดี พานิช
2 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2017-11-08 215814 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04354 ราชาวดี พานิช
3 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2018-12-19 234586 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04354 สุธิดา บุราญศรี
4 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2018-12-19 234586 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04354 สุธิดา บุราญศรี
5 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2018-12-19 234586 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04354 สุธิดา บุราญศรี
6 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2019-01-18 239884 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04354 วิวรรธน์ ชาวเหนือ
7 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2019-12-16 248727 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04354 สุธิดา บุราญศรี
8 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2019-12-16 248727 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04354 สุธิดา บุราญศรี
9 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2020-12-01 262541 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04354 ชุลีกร เวียงวิเศษ
10 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2020-12-01 262541 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04354 ชุลีกร เวียงวิเศษ
11 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2021-01-22 267643 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04354 ชุลีกร เวียงวิเศษ
12 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2021-01-22 267643 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 04354 ชุลีกร เวียงวิเศษ
13 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2021-12-08 281216 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04354 ชุลีกร เวียงวิเศษ
14 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2021-12-08 281216 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04354 ชุลีกร เวียงวิเศษ
15 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2021-12-08 281216 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04354 ชุลีกร เวียงวิเศษ
16 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2022-06-02 286343 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04354 ชุลีกร เวียงวิเศษ
17 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2022-06-02 286343 1B541การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 1 เดือน ผลลดปริมาณ/จำนวนมวนที่สูบลงได้ 04354 ชุลีกร เวียงวิเศษ
18 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2022-06-02 286343 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04354 ชุลีกร เวียงวิเศษ
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-03-19 1959243 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-03-19 1959243 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-03-19 1959243 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-03-19 1959243 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2020-08-06 11445 11445 03
2 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2020-02-06 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 Z133 Special screening examination for mental and behavioural disorders 202112
2 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 Z718 Other specified counselling 202206

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 136/77 2022-06-02 138/88 2021-12-08 1 2022-06-02 65 168 88

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-06-08 167.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-03-19 163.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-02-19 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-02-19 4.54 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-02-19 10.50 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-02-19 254.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-02-19 105.38 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-02-19 27.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-02-19 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-02-19 31.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-02-19 490.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-02-19 48.90 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-02-19 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-02-19 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-02-19 215.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-02-19 125.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-02-19 0.69 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-02-19 16.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
19 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2021-01-22 160.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-01-20 0.71 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2021-01-20 104.15 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
22 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2020-12-01 159.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
23 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2019-12-16 95.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2019-08-26 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2019-08-26 0.83 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2019-08-26 3.77 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2019-08-26 99.06 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2019-08-26 25.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2019-08-26 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 013391 2019-08-26 16.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
31 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2018-12-19 91.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
32 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2017-11-08 88.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2022-06-02 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 ชุลีกร เวียงวิเศษ
2 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 403 2021-06-04 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ : 1A008 ชุลีกร เวียงวิเศษ