DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 000000000049900
    : บุญเรือง ...
    เพศ  ชาย
    อายุ  70 ปี
    บ้านเลขที่  251  บ้านชัยรุ่งเรือง  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-08-29 02:49:19
2 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 11320 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ย้าย 31/6 40 09 10 00 2019-11-19 14:48:49
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 1-positive ไทย ไม่จำหน่าย 2016-11-30 08:33:31

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 11320 2018-12-19 234566 1B150การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้มีปัญหาสุรา/สารเสพติดด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04354 สุธิดา บุราญศรี
2 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 11320 2018-12-19 234566 1B152การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้มีปัญหาสุรา/สารเสพติดพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 04354 สุธิดา บุราญศรี
3 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 11320 2018-12-19 234566 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04354 สุธิดา บุราญศรี
4 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 11320 2018-12-19 234566 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04354 สุธิดา บุราญศรี
5 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 11320 2019-12-16 248750 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04354 สุธิดา บุราญศรี
6 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 11320 2019-12-16 248750 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04354 สุธิดา บุราญศรี
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-07-18 227622 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จูณี คงทรัพย์
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-07-18 227622 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 จูณี คงทรัพย์
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-07-18 227622 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 จูณี คงทรัพย์
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-05-08 776623 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-05-08 776623 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-05-08 776623 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-05-08 776623 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-05-08 776623 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-05-08 776623 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-05-08 776623 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-08-14 926712 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-08-14 926712 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-08-14 926712 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-08-14 926712 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-08-14 926712 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-08-14 926712 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-08-14 926712 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-11-01 1027582 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-11-01 1027582 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-11-01 1027582 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-11-01 1027582 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-01-24 1243599 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-01-24 1243599 1B1201การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่ามีความเสี่ยง ให้คำแนะนำและรักษา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-01-24 1243599 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-01-24 1243599 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-01-24 1243599 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-01-24 1243599 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-01-24 1243599 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-11-10 1568490 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-11-10 1568490 1B1201การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่ามีความเสี่ยง ให้คำแนะนำและรักษา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-11-10 1568490 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-11-10 1568490 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-11-10 1568490 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-11-10 1568490 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-11-10 1568490 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2021-01-15 1686616 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 พัชรา มาตยาคุณ
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2021-01-15 1686616 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 พัชรา มาตยาคุณ

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 2016-04-22 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 E117 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with multipla complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 2012-05-18 11445 11445 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 E118 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with unspecified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด 2016-05-31 11445 11445 03
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2016-11-16 11445 11445 03
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2016-11-16 11445 11445 03
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 I151 Hypertension secondary to other renal disorders ความดันโลหิตสูงจากความผิดปกติอื่นของไต 2012-07-13 11445 11445 03
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 I158 Other secondary hypertension ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิแบบอื่น 2011-10-07 11445 11445 03
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 I633 Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries เนื้อสมองตายจากขาดเลือดที่เกิดจากลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดงสมอง 2021-08-29 11445 11445
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2020-03-19 11445 11445 03
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 N183 Chronic kidney disease, stage 3 Chronic kidney disease, stage 3 2021-08-04 11445 11445
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 N185 Chronic kidney disease, stage 5 Chronic kidney disease, stage 5 2017-01-10 11445 11445 03
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 N189 Chronic renal failure\, unspecified ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2017-01-10 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 - / /

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2021-04-02 109.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2021-04-02 129.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2021-04-02 3.67 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2021-04-02 1.43 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2021-04-02 25.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2021-04-02 144.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2021-04-02 49.61 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2021-01-15 29.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2021-01-15 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2021-01-15 43.98 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2021-01-15 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2021-01-15 142.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2021-01-15 3.95 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2021-01-15 1.58 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-11-10 120.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-11-10 180.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-11-10 3.58 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-11-10 40.60 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-11-10 5.70 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-11-10 24.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-11-10 1.35 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-11-10 142.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-11-10 12.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-11-10 131.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-11-10 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-11-10 53.19 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-09-17 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-09-17 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-09-17 57.82 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-09-17 145.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-09-17 4.08 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-09-17 27.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-09-17 1.26 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-06-12 190.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-05-20 51.26 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-05-20 27.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-05-20 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-05-20 99.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-05-20 1.40 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-05-20 3.03 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-05-13 150.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-05-13 3.34 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-05-13 1.22 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-05-13 23.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-05-13 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-05-13 60.54 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-05-13 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2020-01-24 108.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
49 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 11320 2019-12-16 95.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-11-01 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-11-01 209.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-11-01 3.68 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-11-01 8.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-11-01 23.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-11-01 1.17 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-11-01 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-11-01 144.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-11-01 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-11-01 63.68 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-11-01 192.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-08-14 4.36 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-08-14 1.39 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-08-14 25.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-08-14 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-08-14 52.07 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-08-14 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-08-14 169.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-06-11 148.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-05-08 154.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-02-13 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-02-13 164.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-02-13 64.13 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-02-13 3.90 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-02-13 1.17 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-02-13 26.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-02-13 142.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2019-02-13 1.17 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
78 04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 11320 2018-12-19 92.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-11-13 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-11-13 149.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-11-13 60.37 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-11-13 3.52 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-11-13 25.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-11-13 1.23 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-11-13 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-11-13 1.23 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-10-16 1.27 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-10-16 21.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-10-16 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-10-16 58.08 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-10-16 116.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-10-16 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-10-16 1.27 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-10-16 97.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-10-16 214.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-10-16 150.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
97 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-10-16 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
98 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-10-16 50.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
99 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-10-16 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
100 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-10-16 9.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-08-21 3.42 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-08-21 19.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-08-21 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
104 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-08-21 98.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-08-21 175.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-07-18 71.14 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-07-18 1.08 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
108 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-07-18 1.08 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-07-18 183.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-04-18 184.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
111 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-04-18 1.11 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
112 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-04-18 96.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
113 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-04-18 68.83 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
114 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-04-18 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
115 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-04-18 137.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
116 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2018-01-16 130.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
117 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2017-10-20 100.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
118 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2017-08-18 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
119 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2017-08-18 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
120 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2017-08-18 152.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
121 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2017-08-18 69.91 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
122 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2017-08-18 159.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
123 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 023550 2017-02-07 129.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
124 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2017-01-10 1.13 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
125 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2017-01-10 30.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
126 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2017-01-10 67.83 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
127 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2017-01-10 133.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
128 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2017-01-10 3.28 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
129 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2016-11-16 131.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
130 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2016-08-24 136.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
131 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2016-06-29 97.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
132 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2016-06-08 110.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
133 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2016-06-08 76.41 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
134 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2016-06-08 84.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
135 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2016-06-08 7.20 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
136 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2016-06-08 1.03 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
137 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2016-04-22 107.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
138 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2016-01-08 101.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
139 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2015-10-14 109.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
140 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2015-07-15 105.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
141 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2015-04-22 84.25 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
142 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2015-04-22 129.20 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
143 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2015-04-22 3.61 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
144 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2015-04-22 211.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
145 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2015-04-22 0.95 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
146 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2015-04-22 27.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
147 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2015-04-22 47.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
148 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2015-01-23 101.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
149 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2014-10-29 105.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
150 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2014-10-29 187.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
151 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2014-10-29 0.95 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
152 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2014-10-29 53.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
153 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2014-10-29 85.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
154 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2014-10-29 6.60 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
155 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2014-08-06 101.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
156 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2014-05-14 103.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
157 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2014-02-19 115.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
158 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2013-11-27 100.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
159 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2013-09-04 125.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
160 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2013-09-04 2.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :13 
161 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2013-09-04 159.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
162 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2013-09-04 11.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
163 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2013-09-04 7.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
164 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2013-09-04 48.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
165 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2013-09-04 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
166 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2013-09-04 93.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
167 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2013-09-04 92.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
168 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2013-08-09 111.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
169 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2013-06-14 124.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
170 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2013-04-19 112.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
171 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2013-02-22 109.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
172 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2012-12-26 106.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
173 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2012-11-28 145.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
174 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2012-11-02 120.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
175 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2012-09-07 106.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
176 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2012-07-13 138.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
177 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2012-05-18 134.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
178 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2012-03-23 117.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
179 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2012-01-27 128.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
180 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2011-12-02 10.30 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
181 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2011-12-02 123.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
182 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2011-12-02 92.51 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
183 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2011-12-02 41.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
184 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2011-12-02 0.90 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
185 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2011-12-02 160.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
186 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2011-12-02 112.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
187 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2011-12-02 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :12 
188 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2011-12-02 185.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
189 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000049900 2011-10-07 140.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 -