DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  04346  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่
    HN 2346
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  ชาย
    อายุ  68 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านหนองแวงกุง  ตำบลหนองกุงใหญ่  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-06-11 10:27:37
2 14132-โรงพยาบาลซำสูง 238603 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-05-16 09:42:45
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-04-28 14:26:26
4 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 73799 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 12/1 40 01 01 00 2021-09-16 09:43:44
5 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 129 40 09 02 05 2021-08-23 10:46:45
6 04255-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม 31875 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ย้าย 40 01 06 00 2019-08-07 14:50:38
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000044429 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-11-30 14:26:18
8 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 50161113 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-05-19 09:41:11

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2017-11-27 194400 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
2 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2017-11-27 194400 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
3 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2017-11-27 194400 1B1139การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ไม่ระบุรายละเอียด 04346 สุนิภา แช้นสีดา
4 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2017-11-27 194400 1B1140การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียว มีผลปกติ (ระดับการได้ยินไม่เกิน 25dB ทุกค 04346 สุนิภา แช้นสีดา
5 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2017-11-27 194400 1B31ผลการตรวจคัดกรองธาลาสซีเมีย ผลปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
6 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2017-11-27 194400 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04346 สุนิภา แช้นสีดา
7 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2017-11-27 194400 1B609ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ระบุรายละเอียด 04346 สุนิภา แช้นสีดา
8 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-02-05 199529 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
9 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-02-05 199529 1B1201การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่ามีความเสี่ยง ให้คำแนะนำและรักษา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
10 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-02-05 199529 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
11 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-02-05 199529 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
12 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-02-05 199529 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04346 สุนิภา แช้นสีดา
13 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-02-05 199529 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
14 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-02-05 199529 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
15 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-02-05 199529 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
16 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-02-05 199529 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
17 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-02-05 199529 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
18 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-02-05 199529 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 04346 สุนิภา แช้นสีดา
19 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-02-05 199529 1B1271การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าผิดปกติ ให้คำแนะนำและรักษา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
20 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-02-05 199529 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 04346 สุนิภา แช้นสีดา
21 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-02-05 199529 1B1281การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง 04346 สุนิภา แช้นสีดา
22 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-02-05 199529 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
23 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-02-05 199529 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
24 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-11-07 206472 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
25 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-11-07 206472 1B1139การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ไม่ระบุรายละเอียด 04346 สุนิภา แช้นสีดา
26 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-11-07 206472 1B1140การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียว มีผลปกติ (ระดับการได้ยินไม่เกิน 25dB ทุกค 04346 สุนิภา แช้นสีดา
27 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-11-07 206472 1B31ผลการตรวจคัดกรองธาลาสซีเมีย ผลปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
28 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-11-07 206472 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
29 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-11-07 206472 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
30 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2019-03-04 210051 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
31 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2019-03-04 210051 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
32 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2019-03-04 210051 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04346 นุจรี มณีภักดี
33 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2019-03-04 210051 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04346 นุจรี มณีภักดี
34 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2019-12-25 221291 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
35 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2019-12-25 221291 1B1139การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ไม่ระบุรายละเอียด 04346 นุจรี มณีภักดี
36 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2019-12-25 221291 1B1140การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียว มีผลปกติ (ระดับการได้ยินไม่เกิน 25dB ทุกค 04346 นุจรี มณีภักดี
37 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2019-12-25 221291 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 04346 นุจรี มณีภักดี
38 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2019-12-25 221291 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04346 นุจรี มณีภักดี
39 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2019-12-25 221291 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04346 นุจรี มณีภักดี
40 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-01-08 221735 1B1139การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ไม่ระบุรายละเอียด 04346 สุนิภา แช้นสีดา
41 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-01-08 221735 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 04346 สุนิภา แช้นสีดา
42 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-01-08 221735 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
43 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-01-08 221735 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
44 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-02-10 223305 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
45 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-02-10 223305 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04346 สุนิภา แช้นสีดา
46 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-02-10 223305 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
47 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-02-10 223305 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
48 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-02-10 223305 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04346 สุนิภา แช้นสีดา
49 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-02-10 223305 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
50 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-02-10 223305 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
51 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-02-10 223305 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
52 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-02-10 223305 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
53 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-02-10 223305 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
54 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-02-10 223305 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 04346 สุนิภา แช้นสีดา
55 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-02-10 223305 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
56 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-02-10 223305 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 04346 สุนิภา แช้นสีดา
57 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-02-10 223305 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 04346 สุนิภา แช้นสีดา
58 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-01-21 239313 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
59 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-01-21 239313 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04346 สุนิภา แช้นสีดา
60 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-01-21 239313 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
61 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-01-21 239313 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
62 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-01-21 239313 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04346 สุนิภา แช้นสีดา
63 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-01-21 239313 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
64 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-01-21 239313 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
65 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-01-21 239313 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
66 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-01-21 239313 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
67 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-01-21 239313 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
68 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-01-21 239313 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 04346 สุนิภา แช้นสีดา
69 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-01-21 239313 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
70 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-01-21 239313 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 04346 สุนิภา แช้นสีดา
71 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-01-21 239313 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 04346 สุนิภา แช้นสีดา
72 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-11-22 251667 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
73 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-11-22 251667 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
74 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-11-22 251667 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
75 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-11-22 251667 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
76 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-11-22 251667 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
77 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-11-22 251667 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
78 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-11-22 251667 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
79 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-11-22 251667 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
80 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-11-22 251667 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
81 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-11-22 251667 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
82 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-11-22 251667 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
83 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-11-22 251667 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
84 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-11-22 251667 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
85 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-11-22 251667 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
86 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-11-22 251667 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
87 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-11-22 251667 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
88 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-11-22 251667 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-07-04 221235 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 พัชรา มาตยาคุณ
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-07-04 221235 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 11445 พัชรา มาตยาคุณ
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-07-04 221235 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 11445 พัชรา มาตยาคุณ
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-11-27 287826 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 วะนัสนัน วันสืบ
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-11-27 287826 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 วะนัสนัน วันสืบ
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-11-27 287826 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 11445 วะนัสนัน วันสืบ
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-11-27 287826 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 วะนัสนัน วันสืบ
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-12-11 294733 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 วะนัสนัน วันสืบ
97 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-12-11 294733 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 วะนัสนัน วันสืบ
98 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-12-11 294733 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 วะนัสนัน วันสืบ
99 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-12-11 294733 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 วะนัสนัน วันสืบ
100 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-03-12 589750 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 พัชรา มาตยาคุณ
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-03-12 589750 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 11445 พัชรา มาตยาคุณ
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-03-12 589750 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 11445 พัชรา มาตยาคุณ
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-03-12 589750 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 พัชรา มาตยาคุณ
104 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-03-26 690630 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 วะนัสนัน วันสืบ
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-03-26 690630 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 วะนัสนัน วันสืบ
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-03-26 690630 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 วะนัสนัน วันสืบ
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-03-26 690630 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 วะนัสนัน วันสืบ
108 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-05-01 1346366 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-05-01 1346366 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-05-01 1346366 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
111 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-05-01 1346366 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
112 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-05-01 1346366 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
113 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-05-01 1346366 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
114 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-05-01 1346366 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
115 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-08-05 1458923 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
116 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-08-05 1458923 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
117 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-08-05 1458923 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
118 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-08-05 1458923 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
119 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-08-05 1458923 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
120 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-08-05 1458923 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
121 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-08-05 1458923 1B506ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน 1 ชั่วโมง หรือมากกว่า 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
122 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-08-05 1458923 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
123 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-08-05 1458923 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
124 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-10-28 1549747 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
125 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-10-28 1549747 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
126 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-10-28 1549747 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
127 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-10-28 1549747 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
128 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-01-22 1738940 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
129 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-01-22 1738940 1B0286การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
130 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-01-22 1738940 1B170การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
131 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-01-22 1738940 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 11445 นิลยา คงคณานุกูล
132 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-01-22 1738940 1B509ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ไม่ระบุรายละเอียด 11445 นิลยา คงคณานุกูล
133 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-01-22 1738940 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 11445 นิลยา คงคณานุกูล
134 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-01-22 1738940 1B551การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 3 เดือน ผลลดปริมาณ/จำนวนมวนที่สูบลงได้ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
135 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-01-22 1738940 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 11445 นิลยา คงคณานุกูล
136 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-01-22 1738940 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 11445 นิลยา คงคณานุกูล

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2014-12-29 11445 11445 03
2 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2022-04-15 10670 10670
3 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2021-12-04 10670 10670 03
4 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 I214 Acute subendocardial myocardial infarction กล้ามเนื้อหัวใจใต้เยื่อบุหัวใจตายเฉียบพลัน 2021-12-04 10670 10670
5 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 I219 Acute myocardial infarction\,unspecified กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ไม่ระบุละเอียด 2022-04-15 10670 10670 03
6 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 I251 Atherosclerotic heart disease โรคหัวใจจากหลอดเลือดแดงแข็ง 2021-12-28 10670 10670 03
7 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 I255 Ischaemic cardiomyopathy โรคกล้ามเนื้อหัวใจเพราะขาดเลือด 2022-01-06 10670 10670 03
8 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 I259 Chronic ischaemic heart disease\, unspecified โรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2022-04-15 10670 10670
9 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 I500 Congestive heart failure หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ำคั่ง 2022-01-06 10670 10670
10 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 N189 Chronic renal failure\, unspecified ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2021-06-01 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications 202205
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 H024 Ptosis of eyelid 202203
3 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 H259 Senile cataract\, unspecified 202203
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 I10 Essential (primary) hypertension 202112
5 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 I251 Atherosclerotic heart disease 202112
6 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 I255 Ischaemic cardiomyopathy 202201
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 I509 Heart failure\, unspecified 202112
8 14132-โรงพยาบาลซำสูง 238603 J939 Pneumothorax\, unspecified 202204
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 S2700 Traumatic pneumothorax without open wound into thoracic cavity 202204
10 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 S272 Traumatic haemopneumothorax 202204
11 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 S8080 Abrasion of knee and leg 202206
12 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 Z098 Follow-up examination after other treatment for other conditions 202205
13 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 Z108 Routine general health check-up of other defined subpopulations 202111
14 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 Z480 Attention to surgical dressings and sutures 202204
15 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 Z716 Tobacco abuse counselling 202201
16 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 Z719 Counselling\, unspecified 202201

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 I214 Acute subendocardial myocardial infarction 202112
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 I500 Congestive heart failure 202201
3 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 S2700 Traumatic pneumothorax without open wound into thoracic cavity 202204

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 125/76 2022-05-13 123/88 2021-11-22 10.00 2022-06-08 1 2022-05-13 2 2022-05-13 53 167 77
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 91/52 2022-05-11 100/56 2022-03-03 10.90 2022-03-03 4 2021-12-28 49 160 78

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2022-06-08 10.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
2 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2022-06-08 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
3 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2022-05-13 121.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2022-03-03 120.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
5 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2022-03-03 1.01 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
6 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2022-03-03 191.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
7 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2022-03-03 173.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
8 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2022-03-03 76.07 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
9 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2022-03-03 26.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
10 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2022-03-03 10.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
11 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2022-03-03 108.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
12 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2022-03-03 5.34 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
13 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2022-03-03 21.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
14 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2022-03-03 31.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
15 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2022-01-06 72.58 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
16 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2022-01-06 4.50 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
17 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2022-01-06 172.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
18 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2022-01-06 26.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
19 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2022-01-06 4.75 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
20 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2022-01-06 137.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
21 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2022-01-06 35.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
22 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2022-01-06 1.05 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
23 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2022-01-06 21.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
24 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2022-01-06 97.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
25 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2022-01-06 117.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
26 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2021-12-04 3.48 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
27 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2021-12-04 11.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
28 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2021-12-04 88.26 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
29 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2021-12-04 6.30 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
30 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2021-12-04 22.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
31 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2021-12-04 0.88 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
32 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2021-12-04 11.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
33 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2021-12-04 3.48 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
34 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2021-12-04 6.30 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
35 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2021-12-04 88.26 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
36 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2021-12-04 0.88 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
37 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64121011 2021-12-04 22.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-12-03 13.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-12-03 24.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-12-03 128.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-12-03 0.86 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-12-03 4.30 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-12-03 61.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-12-03 88.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-12-03 0.30 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-12-03 89.10 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-12-03 7.60 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-12-03 86.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-12-03 3.91 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-12-03 0.77 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-12-03 10.90 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-12-03 49.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
53 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2021-11-22 130.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2021-01-22 150.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-10-28 4.36 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-10-28 6.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-10-28 0.78 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-10-28 27.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-10-28 128.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-10-28 75.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-10-28 93.40 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-10-28 91.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-10-28 147.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-10-28 110.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-08-05 94.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
66 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-05-12 177.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-02-18 131.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-01-21 3.56 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-01-21 0.73 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-01-21 32.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-01-21 129.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-01-21 96.66 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-01-21 90.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2020-01-21 256.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
75 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-01-08 5.70 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
76 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-01-08 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
77 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-01-08 90.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
78 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-01-08 134.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-11-22 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-11-22 140.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-11-22 95.59 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-11-22 136.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-11-22 0.75 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-11-22 88.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-11-22 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-11-22 1.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-09-13 175.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-06-18 30.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-06-18 135.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-06-18 92.15 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-06-18 96.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-06-18 90.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-06-18 4.13 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-06-18 0.82 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-03-26 191.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-03-26 1.35 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
97 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-03-26 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
98 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-03-26 97.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
99 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-03-26 54.70 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
100 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-03-26 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2019-03-26 174.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-12-11 141.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-12-11 141.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
104 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-11-07 80.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-09-26 77.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-07-04 129.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-07-04 129.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
108 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-05-25 120.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
109 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-05-25 6.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-04-03 160.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
111 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-01-05 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
112 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-01-05 77.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
113 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-01-05 103.47 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
114 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-01-05 104.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
115 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-01-05 0.64 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
116 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-01-05 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
117 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-01-05 82.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
118 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2018-01-05 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
119 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2017-11-27 150.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
120 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2017-11-07 28.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
121 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2017-11-07 0.67 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
122 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2017-11-07 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
123 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2017-11-07 101.54 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
124 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 021070 2017-11-07 221.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2020-05-12 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นุจรี มณีภักดี
2 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2019-03-04 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นุจรี มณีภักดี
3 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2018-05-25 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นุจรี มณีภักดี
4 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2016-09-15 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
5 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2015-09-28 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
6 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2015-02-17 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
7 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2014-11-21 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431 นุจรี มณีภักดี
8 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2014-08-18 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431 สุรางคณา อรุณ
9 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2014-05-29 นุจรี มณีภักดี
10 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2014-05-29 เยี่ยมผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด : 1A439 นุจรี มณีภักดี
11 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2014-02-21 การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมทางกายต่ำ : 1B121 สุรางคณา อรุณ
12 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2014-02-21 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / เฝ้าระวังในผู้สูงอายุ อื่น ๆ : 1B128 สุรางคณา อรุณ
13 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2014-02-21 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
14 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2014-02-21 เยี่ยมผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด : 1A439 สุรางคณา อรุณ
15 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2014-02-21 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
16 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2014-02-21 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
17 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2014-02-21 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
18 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2014-02-21 การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการหกล้ม : 1B120 สุรางคณา อรุณ
19 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2013-12-03 สุรางคณา อรุณ
20 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2346 2013-12-03 เยี่ยมผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด : 1A439 สุรางคณา อรุณ