DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  04346  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่
    HN 2569
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  หญิง
    อายุ  57 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านหนองแวงกุง  ตำบลหนองกุงใหญ่  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-02-18 19:50:12
2 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 106 40 09 02 05 2021-08-23 14:31:46

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2017-12-15 196968 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
2 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2017-12-15 196968 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
3 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2017-12-15 196968 1B1139การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ไม่ระบุรายละเอียด 04346 นุจรี มณีภักดี
4 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2017-12-15 196968 1B1140การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียว มีผลปกติ (ระดับการได้ยินไม่เกิน 25dB ทุกค 04346 นุจรี มณีภักดี
5 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2017-12-15 196968 1B31ผลการตรวจคัดกรองธาลาสซีเมีย ผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
6 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2017-12-15 196968 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04346 นุจรี มณีภักดี
7 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2017-12-15 196968 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04346 นุจรี มณีภักดี
8 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2018-11-07 206030 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
9 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2018-11-07 206030 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
10 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2018-11-07 206030 1B1139การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ไม่ระบุรายละเอียด 04346 นุจรี มณีภักดี
11 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2018-11-07 206030 1B1140การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียว มีผลปกติ (ระดับการได้ยินไม่เกิน 25dB ทุกค 04346 นุจรี มณีภักดี
12 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2018-11-07 206030 1B31ผลการตรวจคัดกรองธาลาสซีเมีย ผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
13 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2018-11-07 206030 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04346 นุจรี มณีภักดี
14 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2018-11-07 206030 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04346 นุจรี มณีภักดี
15 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2019-11-01 216965 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
16 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2019-11-01 216965 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
17 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2019-11-01 216965 1B1139การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ไม่ระบุรายละเอียด 04346 นุจรี มณีภักดี
18 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2019-11-01 216965 1B1140การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียว มีผลปกติ (ระดับการได้ยินไม่เกิน 25dB ทุกค 04346 นุจรี มณีภักดี
19 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2019-11-01 216965 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04346 นุจรี มณีภักดี
20 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2019-11-01 216965 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04346 นุจรี มณีภักดี
21 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2020-11-25 233910 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
22 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2020-11-25 233910 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04346 นุจรี มณีภักดี
23 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2020-11-25 233910 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04346 นุจรี มณีภักดี
24 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2021-11-18 251443 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 04346 อรนุช แก้วแสนเมือง
25 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2021-11-18 251443 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 04346 อรนุช แก้วแสนเมือง
26 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2021-11-18 251443 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 อรนุช แก้วแสนเมือง
27 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2021-11-18 251443 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04346 อรนุช แก้วแสนเมือง
28 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2021-11-18 251443 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04346 อรนุช แก้วแสนเมือง
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2021-01-29 1681470 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2021-01-29 1681470 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2021-01-29 1681470 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2021-01-29 1681470 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2019-11-26 11445 11445 03
2 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2019-11-26 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications 202203
2 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 I10 Essential (primary) hypertension 202111
3 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 M7918 Myalgia Other 202110
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 Z115 Special screening examination for other viral diseases 202202
5 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 Z133 Special screening examination for mental and behavioural disorders 202204
6 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 Z719 Counselling\, unspecified 202201

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 138/86 2021-11-18 136/71 2021-09-20 6.50 2022-06-08 1 2021-11-18 2 2021-06-23 80 155 109
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 120/80 2022-03-23 130/70 2021-01-29 7.10 2022-03-23 2 2021-01-29 79 150 98

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2022-06-08 6.50 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2022-03-23 118.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2022-03-23 296.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2022-03-23 0 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2022-03-23 98.87 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2022-03-23 7.10 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2022-03-23 0.65 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2022-03-23 0 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2022-03-23 99.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2022-03-23 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2022-03-23 <30 UPCR (Urine protein creatinine ratio) [การตรวจ UPCR (Urine protein creatinine ratio)] :0440205 
12 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2021-11-18 134.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
13 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2021-09-20 139.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
14 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2021-06-23 116.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2021-01-29 11.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2021-01-29 0.59 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2021-01-29 26.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2021-01-29 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2021-01-29 132.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2021-01-29 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
21 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2021-01-29 194.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2021-01-29 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2021-01-29 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2021-01-29 256.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2021-01-29 97.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2021-01-29 102.79 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2021-01-29 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2021-01-29 4.90 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
29 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2020-11-25 122.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
30 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2020-11-24 159.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
31 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2020-08-21 144.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2020-03-11 164.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
33 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2020-01-08 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
34 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2020-01-08 90.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
35 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2020-01-08 112.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
36 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2020-01-08 5.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2019-12-06 139.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2019-12-06 0.55 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2019-12-06 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2019-12-06 96.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2019-12-06 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2019-12-06 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2019-12-06 152.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2019-12-06 106.68 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 104824 2019-11-05 249.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
46 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2019-11-01 146.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
47 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2018-11-07 112.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
48 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2017-12-15 90.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2022-04-22 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ : 1A008
2 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 2569 2022-01-15 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่ระบุรายละเอียด : 1A009