DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  04346  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่
    HN 3959
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  ชาย
    อายุ  51 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านหนองกุงแปน  ตำบลหนองกุงใหญ่  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-05-29 10:30:09
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-05-10 11:36:39
3 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 90 40 09 02 09 2021-07-22 13:14:03
4 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 550000635 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 88 40 07 01 00 2016-02-08 23:33:00

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2017-12-15 197413 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
2 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2017-12-15 197413 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
3 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2017-12-15 197413 1B1139การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ไม่ระบุรายละเอียด 04346 นุจรี มณีภักดี
4 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2017-12-15 197413 1B1140การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียว มีผลปกติ (ระดับการได้ยินไม่เกิน 25dB ทุกค 04346 นุจรี มณีภักดี
5 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2017-12-15 197413 1B31ผลการตรวจคัดกรองธาลาสซีเมีย ผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
6 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2017-12-15 197413 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04346 นุจรี มณีภักดี
7 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2017-12-15 197413 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04346 นุจรี มณีภักดี
8 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2018-12-24 207761 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
9 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2018-12-24 207761 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
10 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2018-12-24 207761 1B1139การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ไม่ระบุรายละเอียด 04346 นุจรี มณีภักดี
11 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2018-12-24 207761 1B1140การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียว มีผลปกติ (ระดับการได้ยินไม่เกิน 25dB ทุกค 04346 นุจรี มณีภักดี
12 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2018-12-24 207761 1B31ผลการตรวจคัดกรองธาลาสซีเมีย ผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
13 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2018-12-24 207761 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04346 นุจรี มณีภักดี
14 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2018-12-24 207761 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04346 นุจรี มณีภักดี
15 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2019-12-08 219298 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
16 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2019-12-08 219298 1B1139การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ไม่ระบุรายละเอียด 04346 นุจรี มณีภักดี
17 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2019-12-08 219298 1B1140การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียว มีผลปกติ (ระดับการได้ยินไม่เกิน 25dB ทุกค 04346 นุจรี มณีภักดี
18 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2019-12-08 219298 1B1281การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง 04346 นุจรี มณีภักดี
19 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2019-12-08 219298 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04346 นุจรี มณีภักดี
20 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2019-12-08 219298 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04346 นุจรี มณีภักดี
21 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2020-12-17 236034 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
22 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2020-12-17 236034 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
23 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2021-01-22 239736 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
24 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2021-01-22 239736 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
25 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2021-01-22 239736 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
26 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2021-12-20 253969 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
27 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2021-12-20 253969 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
28 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2021-12-20 253969 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-06-25 2031896 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-06-25 2031896 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-06-25 2031896 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-06-25 2031896 1B506ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน 1 ชั่วโมง หรือมากกว่า 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-06-25 2031896 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-06-25 2031896 1B603ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงปานกลาง (คะแนน 11-26) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 1477-12-23 11445 11445 03
2 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 I255 Ischaemic cardiomyopathy โรคกล้ามเนื้อหัวใจเพราะขาดเลือด 2021-08-24 10670 10670 03
3 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 I352 Aortic (valve) stenosis with insufficiency ลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบและรั่ว 2022-02-23 10670 10670
4 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 I500 Congestive heart failure หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ำคั่ง 2021-07-23 11445 11445
5 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 I633 Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries เนื้อสมองตายจากขาดเลือดที่เกิดจากลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดงสมอง 2022-01-20 11445 11445
6 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2020-08-16 11445 11445 03
7 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 I693 Sequelae of cerebral infarction ผลที่ตามมาของเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2022-01-23 11445 11445
8 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 N183 Chronic kidney disease, stage 3 Chronic kidney disease, stage 3 2021-07-23 11445 11445
9 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 N189 Chronic renal failure\, unspecified ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2020-06-30 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 H46 Optic neuritis 202204
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 H503 Intermittent heterotropia 202202
3 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 I10 Essential (primary) hypertension 202202
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 I420 Dilated cardiomyopathy 202202
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 I633 Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries 202201
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction 202201
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 I693 Sequelae of cerebral infarction 202201
8 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 L239 Allergic contact dermatitis\, unspecified cause 202206
9 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 S060 Concussion 202112
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 S090 Injury of blood vessels of head\, not elsewhere classified 202112
11 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 Z131 Special screening examination for diabetes mellitus 202112
12 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 Z478 Other specified orthopaedic follow-up care 202202
13 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 Z488 Other specified surgical follow-up care 202201
14 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 Z489 Surgical follow-up\, unspecified 202202

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 I633 Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries 202201
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 S0261 202201

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 106/72 2021-12-20 100/67 2021-01-22 1 2021-12-20 2 2021-01-22 66 170 85
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 118/78 2022-04-26 100/71 2022-02-23 4 2021-09-15 70 174 85

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2022-02-17 3.40 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2022-02-17 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2022-02-17 3.88 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2022-02-17 86.76 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2022-02-17 8.60 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2022-02-17 1.60 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2022-02-17 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2022-02-17 21.30 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2022-02-17 30.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2022-02-17 3.40 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2022-02-17 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2022-02-17 11.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
13 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 2022-02-09 28.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
14 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 2022-02-09 77.32 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
15 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 2022-02-09 1.10 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
16 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 2022-02-09 28.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
17 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 2022-02-09 3.99 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
18 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 2022-02-09 25.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
19 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 2022-02-09 77.32 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
20 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 2022-02-09 1.10 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
21 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 2022-02-09 25.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
22 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 2022-02-09 3.99 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2022-01-20 28.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2022-01-20 4.60 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2022-01-20 1.24 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2022-01-20 3.90 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2022-01-20 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2022-01-20 4.44 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2022-01-20 66.89 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2022-01-20 9.70 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2022-01-20 2.20 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2022-01-20 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2022-01-20 40.10 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-12-27 2.80 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-12-27 1.22 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-12-27 12.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-12-27 26.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-12-27 3.35 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-12-27 68.22 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-12-27 3.50 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-12-27 107.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-12-27 143.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-12-27 17.90 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-12-27 8.60 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-12-27 2.00 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
46 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2021-12-20 88.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
47 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 2021-09-15 28.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
48 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 2021-09-15 1.35 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
49 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 2021-09-15 4.25 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
50 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 2021-09-15 60.78 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
51 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 2021-09-15 89.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
52 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64058920 2021-09-15 18.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-06-25 1.43 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-06-25 11.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-06-25 4.53 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-06-25 56.70 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-06-25 25.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-06-25 143.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-06-25 39.10 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-06-25 109.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-06-14 3.62 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-06-14 60.78 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-06-14 24.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-06-14 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-06-14 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 051859 2021-06-14 1.35 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
67 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2021-01-22 91.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
68 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2020-12-17 85.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
69 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2019-12-08 74.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
70 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2018-12-24 89.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
71 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2017-12-15 90.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3959 2021-01-22 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 สุนิภา แช้นสีดา