DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  04346  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่
    HN 4638
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  ชาย
    อายุ  72 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านศีรเวียงชัย  ตำบลหนองกุงใหญ่  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-05-10 11:35:24
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 57040524 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-04-28 17:16:15
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 3400900237253 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-02-14 09:20:45
4 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 87 40 09 02 11 2021-09-22 11:20:42
5 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 610007039 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 88 40 07 01 00 2018-12-14 09:26:01
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000015814 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-09-30 14:26:14

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2017-12-15 195364 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
2 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2017-12-15 195364 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
3 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2017-12-15 195364 1B1139การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ไม่ระบุรายละเอียด 04346 นุจรี มณีภักดี
4 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2017-12-15 195364 1B1140การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียว มีผลปกติ (ระดับการได้ยินไม่เกิน 25dB ทุกค 04346 นุจรี มณีภักดี
5 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2017-12-15 195364 1B31ผลการตรวจคัดกรองธาลาสซีเมีย ผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
6 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2017-12-15 195364 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04346 นุจรี มณีภักดี
7 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2017-12-15 195364 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04346 นุจรี มณีภักดี
8 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2018-02-05 198999 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
9 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2018-02-05 198999 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04346 สุนิภา แช้นสีดา
10 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2018-02-05 198999 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
11 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2018-02-05 198999 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
12 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2018-02-05 198999 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04346 สุนิภา แช้นสีดา
13 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2018-02-05 198999 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
14 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2018-02-05 198999 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
15 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2018-02-05 198999 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
16 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2018-02-05 198999 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
17 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2018-02-05 198999 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
18 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2018-02-05 198999 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 04346 สุนิภา แช้นสีดา
19 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2018-02-05 198999 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
20 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2018-02-05 198999 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 04346 สุนิภา แช้นสีดา
21 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2018-02-05 198999 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 04346 สุนิภา แช้นสีดา
22 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2018-02-05 198999 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
23 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2018-02-05 198999 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
24 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2019-03-01 209898 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
25 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2019-03-04 209969 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
26 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2019-03-04 209969 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 นุจรี มณีภักดี
27 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2019-03-04 209969 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04346 นุจรี มณีภักดี
28 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2019-03-04 209969 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04346 นุจรี มณีภักดี
29 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2019-03-05 210992 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
30 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2019-03-05 210992 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04346 สุนิภา แช้นสีดา
31 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2019-03-05 210992 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
32 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2019-03-05 210992 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
33 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2019-03-05 210992 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04346 สุนิภา แช้นสีดา
34 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2019-03-05 210992 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
35 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2019-03-05 210992 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
36 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2019-03-05 210992 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
37 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2019-03-05 210992 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
38 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2019-03-05 210992 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
39 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2019-03-05 210992 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 04346 สุนิภา แช้นสีดา
40 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2019-03-05 210992 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
41 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2019-03-05 210992 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 04346 สุนิภา แช้นสีดา
42 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2019-03-05 210992 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 04346 สุนิภา แช้นสีดา
43 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2019-03-05 210992 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
44 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2019-03-05 210992 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
45 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2020-01-16 222223 1B1139การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ไม่ระบุรายละเอียด 04346 นุจรี มณีภักดี
46 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2020-01-16 222223 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04346 นุจรี มณีภักดี
47 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2020-01-16 222223 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04346 นุจรี มณีภักดี
48 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2020-02-28 223733 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
49 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2020-02-28 223733 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04346 สุนิภา แช้นสีดา
50 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2020-02-28 223733 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
51 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2020-02-28 223733 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
52 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2020-02-28 223733 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04346 สุนิภา แช้นสีดา
53 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2020-02-28 223733 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
54 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2020-02-28 223733 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
55 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2020-02-28 223733 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
56 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2020-02-28 223733 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
57 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2020-02-28 223733 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
58 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2020-02-28 223733 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 04346 สุนิภา แช้นสีดา
59 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2020-02-28 223733 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
60 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2020-02-28 223733 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 04346 สุนิภา แช้นสีดา
61 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2020-02-28 223733 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 04346 สุนิภา แช้นสีดา
62 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2020-11-16 233375 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04346 อรนุช แก้วแสนเมือง
63 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2020-11-16 233375 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04346 อรนุช แก้วแสนเมือง
64 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-01-21 238422 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
65 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-01-21 238422 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04346 สุนิภา แช้นสีดา
66 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-01-21 238422 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
67 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-01-21 238422 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
68 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-01-21 238422 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04346 สุนิภา แช้นสีดา
69 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-01-21 238422 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
70 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-01-21 238422 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
71 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-01-21 238422 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
72 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-01-21 238422 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
73 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-01-21 238422 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุนิภา แช้นสีดา
74 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-01-21 238422 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 04346 สุนิภา แช้นสีดา
75 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-01-21 238422 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุนิภา แช้นสีดา
76 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-01-21 238422 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 04346 สุนิภา แช้นสีดา
77 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-01-21 238422 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 04346 สุนิภา แช้นสีดา
78 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-12-05 252470 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
79 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-12-05 252470 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
80 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-12-05 252470 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
81 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-12-05 252470 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
82 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-12-05 252470 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
83 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-12-05 252470 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
84 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-12-05 252470 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
85 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-12-05 252470 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
86 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-12-05 252470 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
87 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-12-05 252470 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
88 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-12-05 252470 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
89 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-12-05 252470 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
90 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-12-05 252470 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
91 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-12-05 252470 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
92 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-12-05 252470 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
93 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-12-05 252470 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
94 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-12-05 252470 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04346 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2018-06-08 209423 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2018-06-08 209423 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
97 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2018-06-08 209423 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
98 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2018-09-07 250725 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นภาพร ธีระนันท์
99 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2018-09-07 250725 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 นภาพร ธีระนันท์
100 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2018-09-07 250725 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 นภาพร ธีระนันท์
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2018-12-11 294659 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 วะนัสนัน วันสืบ
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2018-12-11 294659 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 วะนัสนัน วันสืบ
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2018-12-11 294659 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 วะนัสนัน วันสืบ
104 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2018-12-11 294659 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 วะนัสนัน วันสืบ
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-02-13 453124 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 วะนัสนัน วันสืบ
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-02-13 453124 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 วะนัสนัน วันสืบ
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-02-13 453124 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 วะนัสนัน วันสืบ
108 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-02-13 453124 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 วะนัสนัน วันสืบ
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-05-08 776594 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-05-08 776594 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
111 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-05-08 776594 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
112 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-05-08 776594 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
113 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-05-08 776594 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
114 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-05-08 776594 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
115 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-05-08 776594 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
116 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-07-24 879466 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
117 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-07-24 879466 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 จีรญาดา สีหาราช
118 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-07-24 879466 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 จีรญาดา สีหาราช
119 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-10-25 1008805 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
120 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-10-25 1008805 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ฉลาด สะตะ
121 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-10-25 1008805 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ฉลาด สะตะ
122 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-10-25 1008805 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ฉลาด สะตะ
123 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-10-25 1008805 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
124 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-10-25 1008805 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
125 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-10-25 1008805 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ฉลาด สะตะ
126 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-10-25 1008805 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ฉลาด สะตะ
127 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-10-25 1008805 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
128 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-01-08 1144984 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
129 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-01-08 1144984 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
130 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-01-08 1144984 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
131 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-01-08 1144984 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
132 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-10-16 1544513 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 พัชรา มาตยาคุณ
133 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-10-16 1544513 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 พัชรา มาตยาคุณ
134 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-01-08 1672550 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
135 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-01-08 1672550 1B0286การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
136 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-01-08 1672550 1B170การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
137 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-01-08 1672550 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 นิลยา คงคณานุกูล
138 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-01-08 1672550 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 นิลยา คงคณานุกูล
139 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-04-07 1989872 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
140 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-04-07 1989872 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
141 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-04-07 1989872 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
142 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-04-07 1989872 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
143 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-04-07 1989872 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 2021-07-13 11445 11445
2 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2014-03-21 11445 11445 03
3 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2013-03-22 11445 11445 03
4 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 I158 Other secondary hypertension ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิแบบอื่น 2013-03-26 11445 11445 03
5 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 I618 Other intracerebral haemorrhage เลือดออกในสมองแบบอื่น 2022-01-31 11445 11445
6 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 I629 Intracranial haemorrhage (nontraumatic)\, unspecified เลือดออกในกะโหลกศีรษะ (ไม่เกิดจากการบาดเจ็บ) ไม่ระบุรายละเอียด 2014-06-11 1 11445 03
7 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2016-02-23 11445 11445 03
8 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 I693 Sequelae of cerebral infarction ผลที่ตามมาของเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2022-02-14 11445 11445
9 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 I694 Sequelae of stroke\, not specified as haemorrhage or infarction ผลที่ตามมาของโรคลมอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2016-09-16 11445 11445 03
10 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 N183 Chronic kidney disease, stage 3 Chronic kidney disease, stage 3 2021-07-13 11445 11445
11 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 N189 Chronic renal failure\, unspecified ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2020-06-26 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 57040524 D45 Polycythaemia vera 202203
2 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 I10 Essential (primary) hypertension 202112
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction 202201
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 I693 Sequelae of cerebral infarction 202202
5 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 57040524 I694 Sequelae of stroke\, not specified as haemorrhage or infarction 202112
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 N183 202201

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 I618 Other intracerebral haemorrhage 202202
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction 202202

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 132/89 2021-12-05 138/86 2020-11-16 1 2021-12-05 2 2020-11-16 55 150 90
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 57040524 141/74 2021-12-07 122/69 2021-03-02 4 2021-12-07 58 160 75
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 116/68 2022-04-12 158/84 2022-01-14 5.40 2022-01-14 2 2021-04-07 55 155 89

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-04-12 4.20 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-04-12 1.34 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-04-12 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-04-12 52.55 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-04-12 25.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-04-12 127.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-04-12 11.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-04-12 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-02-14 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-02-14 164.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-02-14 13.30 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-02-14 5.16 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-02-14 1.47 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-02-14 27.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-02-14 133.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-02-14 46.98 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-01-14 29.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-01-14 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-01-14 25.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-01-14 198.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-01-14 55.02 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-01-14 0 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-01-14 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-01-14 116.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-01-14 40.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-01-14 1.29 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-01-14 0 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-01-14 4.52 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-01-14 5.40 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-01-14 105.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2022-01-14 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
32 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2021-12-05 153.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-07-13 27.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-07-13 142.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-07-13 54.39 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-07-13 109.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-07-13 126.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-07-13 3.80 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-07-13 1.31 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
40 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 57040524 2021-05-25 1.44 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
41 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 57040524 2021-05-25 48.51 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
42 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 57040524 2021-05-25 109.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
43 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 57040524 2021-05-25 48.51 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
44 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 57040524 2021-05-25 109.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
45 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 57040524 2021-05-25 1.44 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-04-07 110.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-04-07 117.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-04-07 5.15 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-04-07 1.51 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-04-07 24.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-04-07 142.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-04-07 45.80 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-01-08 1.36 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-01-08 4.62 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-01-08 51.98 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-01-08 27.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-01-08 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-01-08 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2021-01-08 124.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
60 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2020-11-16 126.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-10-16 58.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-10-16 55.41 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-10-16 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-10-16 125.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-10-16 171.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-10-16 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-10-16 4.38 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-10-16 5.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-10-16 1.29 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-10-16 28.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-10-16 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-07-31 26.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-07-31 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-07-31 55.28 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-07-31 107.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-07-31 113.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-07-31 4.17 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-07-31 1.30 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
79 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2020-04-30 178.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
80 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2020-01-16 125.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-01-08 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-01-08 117.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-01-08 4.07 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-01-08 1.32 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-01-08 24.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-01-08 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2020-01-08 54.27 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-10-25 5.40 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-10-25 1.48 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-10-25 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-10-25 74.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-10-25 47.26 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-10-25 134.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-10-25 193.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-07-24 112.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-05-08 132.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
97 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-02-13 1.06 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
98 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-02-13 25.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
99 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-02-13 142.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
100 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-02-13 71.25 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-02-13 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-02-13 130.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-02-13 4.43 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
104 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2019-02-13 1.06 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2018-12-11 1.12 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2018-12-11 102.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2018-12-11 231.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
108 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2018-12-11 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2018-12-11 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2018-12-11 5.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
111 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2018-12-11 1.12 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
112 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2018-12-11 66.66 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
113 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2018-12-11 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
114 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2018-12-11 64.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
115 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2018-09-07 144.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
116 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2018-06-08 128.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
117 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2018-06-08 128.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
118 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2018-05-25 99.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
119 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2018-05-25 6.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
120 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2017-12-15 172.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
121 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2017-12-12 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
122 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2017-12-12 183.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
123 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2017-12-12 67.13 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
124 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2017-12-12 130.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
125 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2017-12-12 1.12 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
126 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2017-12-12 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
127 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2017-12-12 71.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
128 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2017-12-12 300.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
129 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 145340 2017-09-19 160.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2020-04-30 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นุจรี มณีภักดี
2 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2019-03-04 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นุจรี มณีภักดี
3 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2018-05-25 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นุจรี มณีภักดี
4 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2015-03-11 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นุจรี มณีภักดี
5 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2015-03-11 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431 นุจรี มณีภักดี
6 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2014-12-17 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
7 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2014-12-17 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
8 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2014-09-09 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 สุรางคณา อรุณ
9 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2014-09-09 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431 สุรางคณา อรุณ
10 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2014-06-20 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 สุรางคณา อรุณ
11 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2014-06-20 สุรางคณา อรุณ
12 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2014-06-20 สุรางคณา อรุณ
13 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2014-06-20 เยี่ยมผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด : 1A439 สุรางคณา อรุณ
14 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2014-03-27 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 สุรางคณา อรุณ
15 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2014-03-27 การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมทางกายต่ำ : 1B121 สุรางคณา อรุณ
16 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2014-03-27 สุรางคณา อรุณ
17 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2014-03-27 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / เฝ้าระวังในผู้สูงอายุ อื่น ๆ : 1B128 สุรางคณา อรุณ
18 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2014-03-27 สุรางคณา อรุณ
19 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2014-03-27 เยี่ยมผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด : 1A439 สุรางคณา อรุณ
20 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2014-03-27 สุรางคณา อรุณ
21 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2014-03-27 สุรางคณา อรุณ
22 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2014-03-27 สุรางคณา อรุณ
23 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2014-03-27 การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการหกล้ม : 1B120 สุรางคณา อรุณ
24 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2013-12-26 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นุจรี มณีภักดี
25 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2013-12-26 สุรางคณา อรุณ
26 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2013-12-26 สุรางคณา อรุณ
27 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2013-12-26 เยี่ยมผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด : 1A439 นุจรี มณีภักดี
28 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2013-08-30 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
29 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2013-08-30 เยี่ยมผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด : 1A439 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
30 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2013-08-06 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
31 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2013-08-06 สุเนตร์ ทิพฤาตรี
32 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2013-06-09 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นุจรี มณีภักดี
33 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2013-06-09 นุจรี มณีภักดี
34 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2013-06-02 เยี่ยมผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด : 1A439 นุจรี มณีภักดี
35 04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 4638 2013-06-02 นุจรี มณีภักดี