DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  15007  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง
    HN 1762
    : คำพุฒ ...
    เพศ  หญิง
    อายุ  60 ปี
    บ้านเลขที่  48  บ้านหนองแวงคู  ตำบลบ้านฝาง  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-10-25 08:58:00
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60091359 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-05-28 16:38:46
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 3400900167778 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-01-20 11:52:37
4 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 48 40 09 07 06 2017-08-04 09:46:45
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 006630 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2017-01-19 17:30:38
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-10-31 14:26:16

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-06-27 218058 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 พัชรา มาตยาคุณ
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-06-27 218058 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 พัชรา มาตยาคุณ
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-06-27 218058 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 พัชรา มาตยาคุณ
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-07-25 230735 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-07-25 230735 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-07-25 230735 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-01-25 405200 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-01-25 405200 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-01-25 405200 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-07-10 863727 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-07-10 863727 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-07-10 863727 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-07-10 863727 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-11-29 1062604 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 จูณี คงทรัพย์
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-11-29 1062604 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จูณี คงทรัพย์
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-01-06 1671709 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-01-06 1671709 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-01-06 1671709 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-01-06 1671709 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
20 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2017-12-26 186252 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
21 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2018-02-08 188830 1B0044ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Pap (ยังไม่ทราบผล) 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
22 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2019-03-22 205384 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
23 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2019-07-30 210584 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
24 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2019-11-06 213485 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
25 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2020-01-06 216453 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
26 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2021-02-25 233242 1B0060ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งลำไส้ ได้ผลลบ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
27 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2021-03-09 233552 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
28 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2021-06-14 236001 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 15007 นุจรี มณีภักดี
29 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2021-06-14 236001 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 15007 นุจรี มณีภักดี
30 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2021-06-14 236001 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 15007 นุจรี มณีภักดี

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 C009 Lip malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ไม่ระบุตำแหน่ง 2007-10-11 11445 11445 03
2 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 2015-05-15 11445 11445 03
3 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 E113 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with ophthalmic complication เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา 2012-08-07 11445 11445 03
4 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 E117 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with multipla complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 2015-03-18 11445 11445 03
5 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 E118 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with unspecified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด 2016-09-26 11445 11445 03
6 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2003-08-05 11445 11445 03
7 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2003-08-05 00000 11445 03
8 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2011-06-03 11445 11445 03
9 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 I158 Other secondary hypertension ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิแบบอื่น 2015-05-15 11445 11445 03
10 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 N183 Chronic kidney disease, stage 3 Chronic kidney disease, stage 3 2021-07-07 11445 11445
11 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 N189 Chronic renal failure\, unspecified ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2021-06-01 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 J029 Acute pharyngitis\, unspecified 202110

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 - / /

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-07-07 4.35 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-07-07 1.38 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-07-07 26.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-07-07 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-07-07 41.88 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-07-07 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-07-07 146.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
8 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2021-06-14 140.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-04-02 50.60 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-04-02 26.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-04-02 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-04-02 227.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-04-02 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-04-02 189.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-04-02 1.18 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-04-02 4.40 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-04-02 122.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-01-06 4.75 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-01-06 1.07 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-01-06 23.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-01-06 134.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-01-06 4.80 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-01-06 56.96 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-01-06 98.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-01-06 163.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-01-06 10.30 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-12-18 254.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-12-18 59.64 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-12-18 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-12-18 9.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-12-18 1.03 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-12-18 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-12-18 198.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-12-18 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-12-18 206.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-09-25 121.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-06-16 195.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-03-03 248.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-03-03 159.40 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-03-03 269.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-03-03 243.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-03-03 34.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-02-18 555.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-02-18 11.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-02-18 3.66 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-02-18 0.89 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-02-18 22.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-02-18 130.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-02-18 71.67 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2020-02-18 95.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
51 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2019-12-20 6.50 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
52 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2019-12-20 94.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
53 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2019-12-20 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
54 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2019-12-20 0.78 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-11-29 142.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-11-15 257.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-09-10 170.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-07-10 218.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-07-09 414.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-04-26 144.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-01-25 78.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-01-25 0.87 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-01-25 109.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-01-25 138.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-01-25 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-01-25 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-01-25 109.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-01-25 0.87 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-01-25 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2019-01-25 74.18 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
71 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2019-01-15 93.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-12-28 270.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-12-28 270.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-09-25 0.97 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-09-25 128.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-09-25 65.04 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-09-25 0.97 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-09-25 128.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-07-25 119.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-07-25 119.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-06-27 8.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-06-27 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-06-27 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-06-27 234.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-06-27 63.13 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-06-27 362.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-06-27 367.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
88 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2018-05-17 84.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-03-27 163.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-03-15 68.84 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-03-15 3.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-03-15 13.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2018-03-15 0.88 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2017-12-12 92.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2017-06-27 300.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2017-06-27 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
97 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2017-06-27 213.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
98 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2017-06-27 5.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
99 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2017-06-27 63.80 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
100 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2017-06-19 5.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2017-06-19 197.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2017-06-19 360.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2017-06-19 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
104 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2017-06-19 214.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2017-06-19 55.63 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2017-06-16 4.72 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2017-06-16 48.54 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
108 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2017-06-16 29.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2017-06-16 125.90 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2017-06-16 11.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
111 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2017-06-16 89.30 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
112 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2017-06-16 1.25 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
113 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 006630 2017-04-25 255.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
114 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2017-01-10 188.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
115 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2016-10-14 257.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
116 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2016-07-13 162.20 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
117 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2016-07-13 11.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
118 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2016-07-13 1.22 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
119 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2016-07-13 219.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
120 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2016-07-13 50.34 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
121 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2016-04-20 120.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
122 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2016-01-20 80.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
123 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2015-11-25 375.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
124 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2015-09-04 173.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
125 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2015-07-10 204.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
126 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2015-05-15 282.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
127 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2015-03-18 232.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
128 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2015-01-21 225.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
129 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2014-10-28 171.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
130 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2014-10-28 80.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
131 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2014-10-28 160.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
132 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2014-10-28 243.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
133 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2014-10-28 0.84 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
134 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2014-10-28 11.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
135 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2014-10-28 49.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
136 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2014-08-05 84.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
137 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2014-06-03 251.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
138 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2014-04-04 207.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
139 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2014-03-07 304.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
140 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2014-02-07 216.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
141 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2013-12-13 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
142 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2013-12-13 209.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
143 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2013-12-13 127.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
144 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2013-12-13 2.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :13 
145 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2013-12-13 222.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
146 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2013-12-13 22.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
147 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2013-12-13 131.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
148 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2013-12-13 53.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
149 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2013-11-15 280.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
150 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2013-10-18 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
151 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2013-10-18 98.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
152 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2013-10-18 122.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
153 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2013-10-18 192.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
154 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2013-10-18 189.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
155 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2013-10-18 16.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
156 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2013-10-18 12.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
157 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2013-10-18 48.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
158 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2013-06-18 281.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
159 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2013-05-21 305.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
160 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2013-04-24 147.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
161 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2013-02-26 138.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
162 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2013-01-30 158.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
163 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2013-01-08 190.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
164 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2012-11-13 159.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
165 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2012-11-13 260.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
166 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2012-11-13 20.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
167 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2012-11-13 294.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
168 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2012-11-13 42.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
169 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2012-11-13 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
170 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2012-11-13 294.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
171 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2012-09-25 195.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
172 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2012-08-07 170.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
173 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2012-07-06 4.32 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
174 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2012-07-06 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
175 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2012-07-06 25.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
176 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2012-07-06 65.39 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
177 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2012-07-06 213.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
178 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2012-06-12 254.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
179 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2012-05-02 254.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
180 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2012-04-04 191.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
181 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2012-01-24 177.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
182 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000031354 2011-12-27 254.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2021-06-14 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-01-06 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 จงจิต เปรมปรี
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 015128 2021-01-06 ตรวจรอยโรคฟันผุในเด็กอายุ 3-5 ปี : 1D10 จงจิต เปรมปรี
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 3400900167778 2021-01-06 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 จงจิต เปรมปรี
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 3400900167778 2021-01-06 ตรวจรอยโรคฟันผุในเด็กอายุ 3-5 ปี : 1D10 จงจิต เปรมปรี
6 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2020-09-17 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
7 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2020-09-17 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
8 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2020-01-06 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นิภา มณีภักดี
9 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2020-01-06 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นิภา มณีภักดี
10 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2019-07-30 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นิภา มณีภักดี
11 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2019-07-30 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นิภา มณีภักดี
12 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2018-09-04 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นิภา มณีภักดี
13 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2018-09-04 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นิภา มณีภักดี
14 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2017-11-02 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นิภา มณีภักดี
15 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2016-09-22 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นิภา มณีภักดี
16 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2016-09-22 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นิภา มณีภักดี
17 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2014-12-15 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นิภา มณีภักดี
18 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2014-12-15 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นิภา มณีภักดี
19 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2014-02-03 นิภา มณีภักดี
20 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2014-02-03 นิภา มณีภักดี
21 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2014-02-03 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นิภา มณีภักดี
22 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2014-02-03 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นิภา มณีภักดี
23 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2013-06-27 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นิภา มณีภักดี
24 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2013-06-27 นิภา มณีภักดี
25 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2012-01-16 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001
26 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2011-10-14 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001
27 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2011-08-12 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
28 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2011-07-19 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001
29 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1762 2009-08-04 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001