DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  15007  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง
    HN 3009
    : สมชาย ...
    เพศ  ชาย
    อายุ  58 ปี
    บ้านเลขที่  90  บ้านหนองแวงคู  ตำบลบ้านฝาง  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-10-08 07:27:15
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62053859 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-05-28 16:38:46
3 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 90 40 09 07 06 2017-08-03 10:25:18
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-11-30 08:18:57

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2018-06-26 217584 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 11445 วะนัสนัน วันสืบ
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2018-06-26 217584 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 วะนัสนัน วันสืบ
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2018-06-26 217584 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 วะนัสนัน วันสืบ
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2018-09-19 256295 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2018-09-19 256295 1B1201การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่ามีความเสี่ยง ให้คำแนะนำและรักษา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2018-09-19 256295 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2018-09-19 256295 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2018-09-19 256295 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2018-12-25 327030 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2018-12-25 327030 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-04-19 750368 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 สุทธิจิตรา พัฒนากร
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-04-19 750368 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 สุทธิจิตรา พัฒนากร
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-05-22 808374 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-05-22 808374 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-05-22 808374 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-05-22 808374 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-09-24 978032 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-09-24 978032 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-09-24 978032 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-09-24 978032 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-12-04 1065498 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-12-04 1065498 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-12-04 1065498 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-09-29 1522418 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 เดชา พรมกลาง
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-09-29 1522418 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 เดชา พรมกลาง
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-09-29 1522418 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 เดชา พรมกลาง
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-09-29 1522418 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 เดชา พรมกลาง
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-09-29 1522418 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 เดชา พรมกลาง
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-12-25 1634289 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 จันทร์ทิพย์ พันธ์สำโรง
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-12-25 1634289 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 จันทร์ทิพย์ พันธ์สำโรง
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-07-14 2042247 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-07-14 2042247 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-07-14 2042247 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
34 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2017-12-19 185685 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
35 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2017-12-19 185685 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
36 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2019-03-22 205391 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
37 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2019-07-30 210627 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 นิภา มณีภักดี
38 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2020-12-12 228741 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
39 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2020-12-12 228741 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 15007 รัชฎาภรณ์ ชนะชัย
40 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2021-06-08 235846 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 15007 นุจรี มณีภักดี
41 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2021-06-08 235846 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 15007 นุจรี มณีภักดี
42 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2021-06-08 235846 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 15007 นุจรี มณีภักดี

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 E113 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with ophthalmic complication เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา 2015-05-20 11445 11445 03
2 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 E118 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with unspecified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด 2014-05-19 1 11445 03
3 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2013-04-18 11445 11445 03
4 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2013-03-11 11445 11445 03
5 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 M050 Felty's syndrome กลุ่มอาการเฟลดี 2016-11-25 11445 11445 03
6 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 M0500 Felty's syndrome Multiple sites กลุ่มอาการเฟลดีหลายตำแหน่ง 2012-03-05 11445 11445 03
7 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 M0538 Rheumatoid arthritis with involvement of other organs and system Other ข้ออักเสบรูมาตอยด์ร่วมกับอาการของอวัยวะและระบบอื่นอื่น ๆ 2014-04-02 1 11445 03
8 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 M0580 Other seropositive Rheumatoid arthritis Multiple sites ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวกอื่นหลายตำแหน่ง 2013-07-02 1 11445 03
9 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 M0589 Other seropositive Rheumatoid arthritis Site unspecified ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวกอื่นไม่ระบุตำแหน่ง 2014-02-03 1 11445 03
10 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 M0599 Seropositive Rheumatoid arthritis\, unspecified Site unspecified ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวก ไม่ระบุรายละเอียดไม่ระบุตำแหน่ง 2021-07-14 11445 11445
11 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 M069 Rheumatoid arthritis\, unspecified ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ไม่ระบุรายละเอีอด 2019-08-21 10670 10670 03
12 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 M0699 Rheumatoid arthritis\, unspecified Site unspecified ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ไม่ระบุรายละเอีอดไม่ระบุตำแหน่ง 2014-03-19 1 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 M0599 Seropositive Rheumatoid arthritis\, unspecified Site unspecified 202110

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 144/88 2021-10-08 134/75 2021-07-14 6.70 2021-10-08 62 170 90

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-10-08 1.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-10-08 121.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-10-08 11.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-10-08 22.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-10-08 267.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-10-08 3.95 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-10-08 46.79 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-10-08 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-10-08 6.70 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-10-08 27.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-10-08 1.60 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-10-08 142.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-10-08 15.30 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-10-08 21.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-10-08 122.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-10-08 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-10-08 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-07-14 24.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-07-14 45.07 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-07-14 98.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-07-14 11.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-07-14 23.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-07-14 1.66 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
24 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2021-06-08 102.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-04-09 94.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-04-09 37.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-04-09 12.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-04-09 27.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-02-19 106.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-02-19 106.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-02-19 102.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-02-19 1.81 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-02-19 28.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-02-19 4.20 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-02-19 188.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-02-19 34.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-02-19 40.59 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-02-19 23.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-02-19 142.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-02-19 240.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-02-19 12.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2021-02-19 37.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-12-25 40.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-12-25 0.11 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-12-25 25.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-12-25 39.28 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-12-25 4.60 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-12-25 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-12-25 134.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-12-25 0.39 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-12-25 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-12-25 11.90 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-12-25 7.40 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-12-25 98.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-12-25 33.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-12-25 1.86 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-12-25 4.72 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
58 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2020-12-12 89.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-11-27 81.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-11-27 52.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-11-27 107.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-11-27 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-11-27 107.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-11-27 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-11-27 155.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-11-27 45.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-11-27 4.13 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-11-27 37.80 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-11-27 5.70 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-11-27 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-11-27 1.92 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-11-27 24.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-11-27 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-11-27 11.40 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-09-29 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-09-29 1.89 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-09-29 28.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-09-29 143.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-09-29 38.53 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-09-29 106.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-09-29 93.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-09-29 11.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-08-04 3.56 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-08-04 26.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-08-04 1.74 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-08-04 27.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-08-04 144.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-08-04 110.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-08-04 42.88 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-08-04 30.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-08-04 104.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-08-04 10.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-07-10 10.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-07-10 110.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-07-10 7.00 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-07-10 85.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
97 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-07-10 26.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
98 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-07-10 1.80 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
99 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-07-10 4.03 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
100 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-07-10 30.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-07-10 0.12 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-07-10 18.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-07-10 41.16 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
104 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-07-10 4.40 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-07-10 144.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-07-10 110.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-07-10 0.25 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
108 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-02-05 68.57 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-02-05 114.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-02-05 11.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
111 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-02-05 48.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
112 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-02-05 1.18 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
113 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2020-02-05 42.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
114 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-12-04 111.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
115 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-12-04 42.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
116 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-12-04 25.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
117 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-09-24 12.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
118 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-09-24 47.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
119 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-09-24 1.19 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
120 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-09-24 32.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
121 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-09-24 67.88 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
122 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-09-24 101.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
123 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-08-09 182.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
124 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-08-09 118.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
125 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-08-09 276.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
126 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-08-09 41.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
127 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-08-09 66.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
128 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-08-09 140.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
129 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-08-09 26.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
130 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-07-05 0.28 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
131 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-07-05 6.60 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
132 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-07-05 11.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
133 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-07-05 105.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
134 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-07-05 0.87 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
135 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-07-05 29.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
136 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-07-05 0.13 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
137 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-07-05 4.00 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
138 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-07-05 97.16 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
139 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-07-05 19.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
140 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-06-07 8.60 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
141 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-06-07 0.42 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
142 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-06-07 58.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
143 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-06-07 97.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
144 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-06-07 0.66 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
145 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-06-07 135.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
146 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-06-07 3.90 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
147 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-06-07 171.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
148 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-05-24 4.60 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
149 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-05-24 160.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
150 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-05-24 0.33 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
151 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-05-24 8.40 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
152 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-05-24 50.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
153 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-05-24 71.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
154 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-05-24 0.24 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
155 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-05-22 33.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
156 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-05-22 62.59 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
157 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-05-22 129.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
158 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-05-22 12.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
159 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-05-22 45.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
160 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-05-22 1.28 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
161 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-04-19 0.12 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
162 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-04-19 37.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
163 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-04-19 0.14 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
164 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-04-19 93.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
165 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-04-19 65.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
166 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-02-08 0.18 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
167 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-02-08 46.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
168 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-02-08 0.74 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
169 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-02-08 23.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
170 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-02-08 145.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
171 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-02-08 3.90 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
172 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-02-08 0.43 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
173 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-02-08 110.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
174 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-02-08 103.84 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
175 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-02-08 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
176 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-02-08 107.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
177 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-02-08 8.30 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
178 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-02-08 0.74 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
179 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-02-08 28.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
180 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-02-08 3.57 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
181 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2019-01-15 93.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
182 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-01-09 3.60 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
183 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-01-09 129.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
184 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-01-09 70.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
185 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-01-09 0.50 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
186 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-01-09 166.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
187 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-01-09 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
188 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-01-09 0.17 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
189 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-01-09 107.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
190 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-01-09 0.50 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
191 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-01-09 50.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
192 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-01-09 8.10 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
193 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-01-09 0.22 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
194 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-01-09 44.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
195 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2019-01-09 122.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
196 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2018-09-19 109.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
197 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2018-09-19 109.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
198 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2018-06-26 0.74 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
199 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2018-06-26 28.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
200 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2018-06-26 146.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
201 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2018-06-26 104.57 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
202 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2018-06-26 104.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
203 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2018-06-26 108.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
204 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2018-06-26 10.90 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
205 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2018-06-26 3.73 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
206 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2018-03-27 104.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
207 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2018-03-27 0.81 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
208 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2018-03-27 100.76 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
209 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2017-12-27 7.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
210 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2017-12-27 0.88 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
211 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2017-12-27 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
212 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2017-12-27 71.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
213 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2017-12-27 97.38 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
214 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2017-12-27 111.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
215 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2017-12-27 161.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
216 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2017-10-03 99.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
217 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2017-05-16 93.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
218 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103764 2017-03-17 144.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
219 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2016-11-25 157.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
220 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2016-11-25 82.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
221 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2016-11-25 4.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
222 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2016-11-25 1.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :14 
223 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2016-09-02 3.85 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
224 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2016-09-02 0.91 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
225 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2016-09-02 27.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
226 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2016-09-02 96.56 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
227 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2016-09-02 101.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
228 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2016-06-10 6.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
229 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2016-06-10 0.96 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
230 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2016-06-10 133.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
231 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2016-06-10 90.51 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
232 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2016-06-10 71.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
233 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2016-03-16 88.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
234 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2015-12-23 96.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
235 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2015-09-30 78.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
236 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2015-07-08 83.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
237 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2015-05-20 44.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
238 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2015-05-20 103.43 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
239 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2015-05-20 7.10 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
240 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2015-05-20 79.60 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
241 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2015-05-20 153.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
242 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2015-05-20 0.80 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
243 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2015-03-25 94.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
244 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2015-01-30 92.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
245 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2015-01-28 255.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
246 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2014-12-02 124.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
247 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2014-09-09 93.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
248 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2014-07-15 96.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
249 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181262 2014-06-17 92.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
250 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2013-12-27 90.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
251 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2012-12-27 90.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2021-06-08 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001
2 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2014-09-09 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นิภา มณีภักดี
3 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2014-02-03 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นิภา มณีภักดี
4 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2014-02-03 นิภา มณีภักดี
5 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2014-02-03 นิภา มณีภักดี
6 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2014-02-03 การให้คำแนะนำญาติที่ดูแลผู้ป่วยอื่น ๆ : 1G18 นิภา มณีภักดี
7 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2013-11-21 นิภา มณีภักดี
8 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2013-11-21 เยี่ยมติดตามผู้ป่วยขาดนัด : 1A13 นิภา มณีภักดี
9 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2013-01-30 นิภา มณีภักดี
10 15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 3009 2013-01-30 เยี่ยมบ้านประชาชนสุขภาพดีทั่วไป : 1A99