DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  04348  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด
    HN 3288
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  หญิง
    อายุ  58 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านห้วยโจด  ตำบลห้วยโจด  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 172 40 09 05 03 2022-05-24 09:45:03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-03-29 17:13:34
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 3400900134641 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-02-10 11:28:39
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000179044 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-10-31 08:07:01

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2017-12-15 164429 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
2 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2018-05-08 170170 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2018-05-08 170170 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
4 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2018-05-21 171230 1B1170การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ผลปกติ 04348 ศิรินภา ภูชาดา
5 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2018-11-21 179741 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 04348 ศิรินภา ภูชาดา
6 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2019-03-06 185384 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
7 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2020-01-10 197934 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
8 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2020-01-10 197934 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
9 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2020-02-17 200041 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
10 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2020-03-18 201974 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
11 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2020-08-28 205830 1B0060ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งลำไส้ ได้ผลลบ 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
12 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2020-11-02 208245 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04348 ศิรินภา ภูชาดา
13 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2020-11-02 208245 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04348 ศิรินภา ภูชาดา
14 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2020-11-02 208245 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04348 ศิรินภา ภูชาดา
15 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2021-01-04 210841 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
16 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2021-11-11 221020 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
17 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2021-11-11 221020 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
18 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2021-12-24 222777 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2018-06-15 212700 1B140การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอดด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2018-06-15 212700 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2018-06-15 212700 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2019-04-25 753850 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2019-04-25 753850 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2019-04-25 753850 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2019-04-25 753850 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2021-01-14 1617584 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2021-01-14 1617584 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2021-01-14 1617584 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2021-01-14 1617584 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 E118 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with unspecified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด 2015-11-03 11445 11445 03
2 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2015-11-03 11445 11445 03
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2015-11-03 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 I10 Essential (primary) hypertension 202111
2 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 202112
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 M7916 Myalgia Lower leg 202201
4 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 Z001 Routine child health examination 202202
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 Z115 Special screening examination for other viral diseases 202203
6 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 Z123 Special screening examination for neoplasm of breast 202112

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 112/72 2022-05-05 122/78 2021-11-11 6.30 2021-01-28 1 2021-11-11 2 2021-11-11 80 150 110

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2022-04-21 0 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2022-04-21 25.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2022-04-21 141.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2022-04-21 117.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2022-04-21 101.21 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2022-04-21 0 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2022-04-21 106.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2022-04-21 106.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2022-04-21 0.58 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2022-04-21 <30 UPCR (Urine protein creatinine ratio) [การตรวจ UPCR (Urine protein creatinine ratio)] :0440205 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2022-04-21 4.23 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2022-04-21 85.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2022-04-21 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
14 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2022-02-23 118.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
15 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2021-11-11 136.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
16 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2021-02-11 122.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
17 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2021-01-28 6.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
18 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2021-01-28 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
19 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2021-01-28 92.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
20 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2021-01-28 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
21 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2021-01-28 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2021-01-14 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2021-01-14 112.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2021-01-14 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2021-01-14 0.51 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2021-01-14 4.59 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2021-01-14 77.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2021-01-14 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2021-01-14 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2021-01-14 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2021-01-14 84.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2021-01-14 30.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2021-01-14 107.08 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
34 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2020-12-03 115.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
35 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2020-11-12 122.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
36 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2020-06-22 6.40 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
37 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2020-06-22 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
38 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2020-06-22 84.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
39 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2020-06-22 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
40 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2020-01-10 115.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
41 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2019-11-01 117.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
42 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2019-06-07 114.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
43 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2019-06-04 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
44 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2019-06-04 94.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
45 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2019-06-04 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
46 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2019-06-04 7.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2019-02-28 127.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2019-02-28 0.60 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2019-02-28 111.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2019-02-28 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2019-02-28 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2019-02-28 106.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2019-02-28 102.22 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
54 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2019-02-18 142.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
55 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2018-06-29 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
56 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2018-05-08 116.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2018-03-23 26.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2018-03-23 61.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2018-03-23 101.84 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2018-03-23 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2018-03-23 72.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2018-03-23 117.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 101818 2018-03-23 0.62 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2020-03-18 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
2 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2020-03-18 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2019-02-28 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
4 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2019-02-28 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
5 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2018-03-06 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
6 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2017-08-08 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
7 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2015-01-07 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคเบาหวาน : 1B000 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
8 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2013-08-09
9 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2013-08-09 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงโรคเบาหวาน : 1C4 ขวัญหทัย นาเจิมพลอย
10 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2013-05-23 เยี่ยมบ้านประชาชนสุขภาพดีทั่วไป : 1A99 ขวัญหทัย นาเจิมพลอย
11 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 3288 2012-05-25 เยี่ยมบ้านประชาชนสุขภาพดีทั่วไป : 1A99 ศิรินภา ภูชาดา