DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 089407
    : ดาวเรือง ...
    เพศ  หญิง
    อายุ  61 ปี
    บ้านเลขที่  76  บ้านคำไฮ  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 76 40 09 01 03 2021-09-05 21:57:30
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000164114 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-10-31 09:50:54

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2018-11-28 288347 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2018-11-28 288347 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-01-02 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-01-02 1B0040ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี VIA ได้ผลลบ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-03-05 583912 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-03-05 583912 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-03-05 583912 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-10-16 1003818 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-10-16 1003818 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-10-16 1003818 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-10-16 1003818 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-01-07 1144602 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-01-07 1144602 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-01-07 1144602 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-05-28 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-05-28 1B30ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-12-02 1585983 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-12-02 1585983 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-12-02 1585983 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-12-02 1585983 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2021-02-08 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2016-06-09 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2010-08-30 11445 11445 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 I151 Hypertension secondary to other renal disorders ความดันโลหิตสูงจากความผิดปกติอื่นของไต 2016-08-15 11445 11445 03
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 N189 Chronic renal failure\, unspecified ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2020-06-29 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 - / /

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2021-03-05 127.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-12-02 127.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-12-02 66.62 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-12-02 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-12-02 6.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-12-02 0.94 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-12-02 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-12-02 74.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-12-02 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-12-02 114.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-09-09 136.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-09-09 1.04 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-09-09 58.95 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-01-07 128.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-10-16 4.91 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-10-16 135.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-10-16 19.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-10-16 52.57 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-10-16 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-10-16 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-10-16 106.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-10-16 1.15 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-10-16 143.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-10-16 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-10-16 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-07-19 59.37 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-07-19 95.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-07-19 160.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-07-19 5.09 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-07-19 1.04 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-07-19 20.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-07-19 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-05-10 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-05-10 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-05-10 168.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-05-10 61.51 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-05-10 141.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-05-10 1.01 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-05-10 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-05-10 91.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2019-03-05 158.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2018-11-28 140.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2018-11-28 140.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2018-08-29 123.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2018-08-29 123.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2018-06-05 85.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2018-06-05 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2018-06-05 186.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2018-06-05 190.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2018-06-05 96.49 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2018-06-05 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2018-06-05 9.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2018-06-05 0.70 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2018-06-05 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2018-03-06 172.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2017-09-13 0.73 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2017-09-13 159.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2017-09-13 10.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2017-09-13 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2017-09-13 142.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2017-09-13 92.36 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2017-09-13 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2017-06-21 133.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000164114 2016-12-30 94.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000164114 2016-10-07 103.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000164114 2016-08-15 12.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000164114 2016-08-15 153.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000164114 2016-08-01 226.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000164114 2016-08-01 104.10 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000164114 2016-08-01 25.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000164114 2016-08-01 0.58 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000164114 2016-08-01 14.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :16 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000164114 2016-08-01 1.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :14 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000164114 2016-08-01 4.25 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-06-15 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 ดนัย กรมเหลี่ยม
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-02-12 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 กัญญาพัชร กุลทะเล
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2020-02-12 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 กัญญาพัชร กุลทะเล
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 089407 2018-11-28 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 ดนัย กรมเหลี่ยม