DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 010213
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  หญิง
    อายุ  58 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านศีรสุข  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 43 40 09 01 02 2022-05-08 09:02:14
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020736 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-10-31 14:26:15
3 14132-โรงพยาบาลซำสูง 220307 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2013-05-31 10:45:08

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-05-28 204528 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-05-28 204528 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-05-28 204528 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-01-14 390660 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 วะนัสนัน วันสืบ
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-01-14 390660 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 วะนัสนัน วันสืบ
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-01-14 390660 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 วะนัสนัน วันสืบ
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-01-14 390660 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 วะนัสนัน วันสืบ
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-05-01 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-05-01 1B0040ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี VIA ได้ผลลบ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-08-19 929602 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-08-19 929602 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-08-19 929602 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-10-28 1010168 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-10-28 1010168 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 นิลยา คงคณานุกูล
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-01-06 1135246 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-01-06 1135246 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-01-06 1135246 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-02-19 1336324 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นภาพร ธีระนันท์
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-02-19 1336324 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 นภาพร ธีระนันท์
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-06-05 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-06-05 1B30ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-06-22 1430685 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-06-22 1430685 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-06-22 1430685 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-02-02 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 แคทลียา ทัดลอง
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-02-22 1871635 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 เดชา พรมกลาง
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-02-22 1871635 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 เดชา พรมกลาง
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-02-22 1871635 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 เดชา พรมกลาง
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-02-22 1871635 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 เดชา พรมกลาง
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-07-19 2044822 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-07-19 2044822 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-07-19 2044822 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-12-27 2152355 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-12-27 2152355 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-12-27 2152355 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-12-27 2152355 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2022-01-24 2179817 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 สุทธิจิตรา พัฒนากร
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2022-01-24 2179817 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 สุทธิจิตรา พัฒนากร
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2022-02-08 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 11445 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 2015-02-24 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 E113 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with ophthalmic complication เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา 2015-11-27 11445 11445 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 E116 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with other specified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนอื่นที่ระบุรายละเอียด 2011-10-19 11445 11445 03
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 E117 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with multipla complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 2016-07-01 11445 11445 03
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 E118 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with unspecified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด 2012-07-20 11445 11445 03
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2010-05-12 11445 11445 03
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2016-07-01 11445 11445 03
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 I151 Hypertension secondary to other renal disorders ความดันโลหิตสูงจากความผิดปกติอื่นของไต 2012-03-02 11445 11445 03
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 I158 Other secondary hypertension ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิแบบอื่น 2012-01-06 11445 11445 03
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 N184 Chronic kidney disease, stage 4 Chronic kidney disease, stage 4 2021-07-19 11445 11445
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 N185 Chronic kidney disease, stage 5 Chronic kidney disease, stage 5 2017-05-09 11445 11445 03
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 N189 Chronic renal failure\, unspecified ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2017-05-09 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications 202201
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 N184 202110
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 R739 Hyperglycaemia\, unspecified 202112

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications 202112

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 130/60 2022-04-11 132/66 2022-01-24 12.90 2021-10-18 61 152 82

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2022-01-24 25.50 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2022-01-24 9.20 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2022-01-24 1.90 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2022-01-24 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2022-01-24 25.39 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2022-01-24 8.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2022-01-24 27.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2022-01-24 6.10 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2022-01-24 166.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2022-01-24 15.80 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2022-01-24 3.80 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2022-01-24 98.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2022-01-24 3.34 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2022-01-24 2.10 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-10-18 9.70 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-10-18 1.60 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-10-18 135.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-10-18 38.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-10-18 123.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-10-18 17.00 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-10-18 23.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-10-18 4.20 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-10-18 307.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-10-18 64.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-10-18 1.69 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-10-18 8.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-10-18 4.00 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-10-18 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-10-18 4.25 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-10-18 12.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-10-18 127.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-10-18 33.01 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-07-19 31.90 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-07-19 9.50 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-07-19 4.00 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-07-19 231.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-07-19 9.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-07-19 20.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-07-19 4.06 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-07-19 1.86 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-07-19 4.30 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-07-19 97.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-07-19 132.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-07-19 29.60 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-02-22 4.03 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-02-22 2.03 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-02-22 9.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-02-22 19.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-02-22 132.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-02-22 26.63 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-02-22 97.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-02-22 293.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2021-02-22 30.30 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-11-23 3.49 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-11-23 7.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-11-23 2.03 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-11-23 9.90 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-11-23 24.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-11-23 135.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-11-23 90.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-11-23 26.63 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-11-23 99.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-11-23 223.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-11-23 147.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-11-23 31.40 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-08-24 25.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-08-24 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-08-24 27.14 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-08-24 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-08-24 152.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-08-24 3.69 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-08-24 2.01 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-06-22 140.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-06-22 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-06-22 2.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-06-22 3.17 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-06-22 27.31 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-06-22 20.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-06-22 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-03-23 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-03-23 29.24 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-03-23 96.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-03-23 168.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-03-23 30.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-03-23 3.62 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-03-23 1.89 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-03-23 21.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-01-06 20.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-01-06 134.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-01-06 29.62 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-01-06 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-01-06 167.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-01-06 39.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-01-06 4.06 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-01-06 1.87 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-10-28 3.53 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
97 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-10-28 2.23 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
98 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-10-28 20.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
99 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-10-28 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
100 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-10-28 23.94 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-10-28 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-10-28 161.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-10-28 30.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
104 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-08-19 9.59 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-08-19 3.55 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-08-19 174.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-08-19 25.70 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
108 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-08-19 25.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-08-19 3.72 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-08-19 1.96 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
111 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-08-19 4.40 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
112 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-08-19 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
113 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-08-19 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
114 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-08-19 28.18 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
115 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-06-10 31.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
116 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-06-10 23.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
117 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-06-10 3.35 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
118 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-06-10 1.95 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
119 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-06-10 4.50 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
120 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-06-10 9.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
121 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-06-10 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
122 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-06-10 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
123 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-06-10 28.36 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
124 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-06-10 9.13 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
125 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-06-10 3.66 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
126 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-06-10 100.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
127 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-06-10 30.40 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
128 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-03-25 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
129 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-03-25 3.20 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
130 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-03-25 81.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
131 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-03-25 29.08 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
132 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-03-25 22.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
133 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-03-25 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
134 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-03-25 186.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
135 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-03-25 31.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
136 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-03-25 100.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
137 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-03-25 130.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
138 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-03-25 1.91 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
139 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-03-25 9.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
140 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-01-14 22.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
141 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-01-14 142.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
142 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-01-14 1.72 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
143 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-01-14 98.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
144 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-01-14 170.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
145 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-01-14 1.72 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
146 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-01-14 3.94 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
147 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-01-14 170.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
148 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2019-01-14 33.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
149 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-10-22 27.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
150 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-10-22 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
151 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-10-22 1.81 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
152 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-10-22 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
153 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-10-22 172.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
154 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-10-22 1.81 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
155 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-10-22 3.76 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
156 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-10-22 172.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
157 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-10-22 31.03 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
158 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-07-23 16.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
159 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-07-23 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
160 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-07-23 1.75 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
161 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-07-23 99.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
162 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-07-23 169.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
163 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-07-23 1.75 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
164 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-07-23 4.08 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
165 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-07-23 169.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
166 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-07-23 32.55 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
167 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-05-28 27.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
168 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-05-28 1.90 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
169 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-05-28 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
170 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-05-28 29.47 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
171 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-05-28 223.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
172 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-04-23 4.18 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
173 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-04-23 10.50 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
174 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-04-23 1.80 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
175 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-04-23 3.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
176 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-04-23 83.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
177 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-04-23 31.46 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
178 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-04-23 23.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
179 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-04-23 194.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
180 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-04-23 148.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
181 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-04-23 9.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
182 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-01-29 22.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
183 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-01-29 1.78 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
184 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-01-29 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
185 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-01-29 31.89 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
186 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2018-01-29 180.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
187 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2017-12-04 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
188 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2017-12-04 1.81 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
189 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2017-12-04 19.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
190 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2017-12-04 31.25 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
191 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2017-11-06 1.84 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
192 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2017-11-06 20.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
193 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2017-11-06 30.63 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
194 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2017-11-06 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
195 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2017-08-22 24.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
196 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2017-08-22 36.40 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
197 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2017-08-22 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
198 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2017-08-22 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-02-19 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นภาพร ธีระนันท์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 010213 2020-02-19 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นภาพร ธีระนันท์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000020736 2016-08-23 ให้ความรู้/ สุขศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอื่น ๆ : 1J08