DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  04353  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด
    HN 7071
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  ชาย
    อายุ  57 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านนามูล  ตำบลดูนสาด  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60064784 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-06-11 10:27:37
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-05-09 21:07:10
3 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 164 40 09 09 07 2022-01-05 15:29:52
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000073006 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 1-positive ไทย ไม่จำหน่าย 2016-11-30 14:23:10

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2019-01-15 239523 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04353 วันเฉลิม รัตนวงษ์
2 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2019-01-15 239523 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04353 วันเฉลิม รัตนวงษ์
3 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2019-01-15 239523 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04353 วันเฉลิม รัตนวงษ์
4 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2019-07-08 239915 1B0061ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งลำไส้ ได้ผลบวก 04353 วันเฉลิม รัตนวงษ์
5 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2020-02-06 249989 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04353 กานต์พิชชา ทิพฤาตรี
6 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2020-10-22 259616 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04353 วันเฉลิม รัตนวงษ์
7 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2020-10-22 259616 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04353 วันเฉลิม รัตนวงษ์
8 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2020-10-22 259616 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04353 วันเฉลิม รัตนวงษ์
9 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2021-02-01 267147 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 04353 วันเฉลิม รัตนวงษ์
10 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2021-02-01 267147 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 04353 วันเฉลิม รัตนวงษ์
11 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2021-03-05 270571 1B0060ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งลำไส้ ได้ผลลบ 04353 วันเฉลิม รัตนวงษ์
12 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2021-12-17 279624 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 04353 ประสาน ทัดลอง
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-07-10 223963 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-07-10 223963 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 นิลยา คงคณานุกูล
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-07-10 223963 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 นิลยา คงคณานุกูล
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-09-12 252616 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จูณี คงทรัพย์
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-09-12 252616 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 จูณี คงทรัพย์
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-09-12 252616 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 จูณี คงทรัพย์
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-04-17 748458 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-04-17 748458 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-04-17 748458 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-04-17 748458 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-04-26 755051 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 พัชรา มาตยาคุณ
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-04-26 755051 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 11445 พัชรา มาตยาคุณ
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-04-26 755051 1B611การให้คำปรึกษาแบบสั้น (brief counseling) 11445 พัชรา มาตยาคุณ
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-08-19 1469801 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-08-19 1469801 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-08-19 1469801 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-12-22 1617863 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-12-22 1617863 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-12-22 1617863 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-01-18 1697877 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 เดชา พรมกลาง
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-01-18 1697877 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 เดชา พรมกลาง
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-01-18 1697877 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 เดชา พรมกลาง
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-01-18 1697877 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 เดชา พรมกลาง
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-03-29 1981008 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-03-29 1981008 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-03-29 1981008 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-08-23 2064213 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-08-23 2064213 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-08-23 2064213 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ประจักร์ ต้นกันยา
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-01 2115435 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-01 2115435 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-01 2115435 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 2016-11-01 11445 11445 03
2 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 E113 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with ophthalmic complication เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา 2012-11-16 1 11445 03
3 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 E117 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with multipla complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 2010-04-13 11445 11445 03
4 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2009-02-20 11445 11445 03
5 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2010-04-13 00000 11445 03
6 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2010-01-15 11445 11445 03
7 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 I151 Hypertension secondary to other renal disorders ความดันโลหิตสูงจากความผิดปกติอื่นของไต 2012-05-29 11445 11445 03
8 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 I158 Other secondary hypertension ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิแบบอื่น 2011-10-18 11445 11445 03
9 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 N184 Chronic kidney disease, stage 4 Chronic kidney disease, stage 4 2021-08-23 11445 11445
10 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 N185 Chronic kidney disease, stage 5 Chronic kidney disease, stage 5 2016-04-19 11445 11445 03
11 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 N189 Chronic renal failure\, unspecified ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2016-04-19 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60064784 E113 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with ophthalmic complication 202110
2 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications 202110
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 M7267 Necrotizing fasciitis Ankle and foot 202111
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60064784 N185 202202
5 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60064784 R51 Headache 202203
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 Z016 Radiological examination\, not elsewhere classified 202111
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 Z115 Special screening examination for other viral diseases 202111
8 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 Z133 Special screening examination for mental and behavioural disorders 202110
9 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 Z136 Special screening examination for cardiovascular disorders 202201
10 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 Z480 Attention to surgical dressings and sutures 202201
11 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60064784 Z719 Counselling\, unspecified 202202

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 110/70 2022-01-26 110/70 2021-11-15 1 2021-02-01 70 170 96
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60064784 143/85 2022-05-17 121/61 2022-04-19 2 2021-10-05 76 170 90
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 132/76 2022-05-09 142/81 2022-04-11 9.60 2021-11-01 3 2020-12-22 76 170 89

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-05-09 22.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-05-09 5.10 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-05-09 123.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-05-09 43.30 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-05-09 3.20 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-05-09 109.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-05-09 4.62 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-05-09 7.33 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-05-09 28.70 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-05-09 8.30 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-05-09 1.70 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-05-09 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-05-09 7.48 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-05-09 9.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
15 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60064784 2022-03-15 4.07 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
16 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60064784 2022-03-15 43.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
17 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60064784 2022-03-15 16.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
18 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60064784 2022-03-15 6.88 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
19 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60064784 2022-03-15 3.60 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
20 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 60064784 2022-03-15 8.08 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-02-07 12.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-02-07 1.80 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-02-07 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-02-07 9.14 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-02-07 19.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-02-07 5.80 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-02-07 166.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-02-07 47.80 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-02-07 3.60 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-02-07 108.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-02-07 4.67 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-02-07 6.21 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-02-07 37.20 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2022-02-07 8.20 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
35 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2022-01-04 100.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-29 3.80 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-29 107.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-29 4.70 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-29 5.25 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-29 13.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-29 9.10 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-29 2.00 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-29 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-29 11.20 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-29 22.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-29 5.00 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-29 198.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-29 46.60 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-01 23.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-01 4.20 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-01 169.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-01 411.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-01 40.50 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-01 106.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-01 4.82 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-01 3.60 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-01 9.60 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-01 4.80 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-01 40.20 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-01 1.90 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-01 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-01 8.70 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-01 139.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-01 12.57 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-11-01 13.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-09-22 165.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-09-22 4.27 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-09-22 12.90 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-09-22 117.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-09-22 298.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-09-22 14.48 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-09-22 18.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-09-22 522.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-09-22 37.90 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-09-22 21.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-08-23 4.55 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-08-23 4.41 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-08-23 21.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-08-23 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-08-23 13.93 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-08-23 107.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-08-23 140.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-06-28 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-06-28 336.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-06-28 37.70 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-06-28 4.88 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-06-28 4.10 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-06-28 20.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-06-28 135.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-06-28 15.21 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-03-29 4.09 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-03-29 3.26 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-03-29 20.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-03-29 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-03-29 20.07 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-03-29 109.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
97 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-03-29 162.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
98 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-01-18 107.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
99 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-01-18 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
100 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-01-18 27.53 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-01-18 3.60 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-01-18 5.10 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-01-18 208.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
104 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-01-18 9.40 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-01-18 4.34 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-01-18 2.51 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2021-01-18 20.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
108 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-10-09 106.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-10-09 198.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-10-09 4.54 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
111 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-10-09 2.50 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
112 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-10-09 22.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
113 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-10-09 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
114 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-10-09 27.86 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
115 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-08-19 22.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
116 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-08-19 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
117 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-08-19 25.50 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
118 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-08-19 107.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
119 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-08-19 151.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
120 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-08-19 4.32 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
121 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-08-19 2.69 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
122 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-08-03 96.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
123 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-08-03 284.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
124 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-08-03 33.43 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
125 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-08-03 18.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
126 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-08-03 394.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
127 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-08-03 22.10 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
128 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-08-03 18.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
129 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-08-03 399.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
130 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-08-03 2.15 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
131 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-08-03 14.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
132 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-07-15 3.90 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
133 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-07-15 2.40 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
134 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-07-15 16.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
135 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-07-15 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
136 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-07-15 29.27 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
137 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-07-15 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
138 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2020-07-15 171.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
139 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-12-25 22.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
140 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-12-25 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
141 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-12-25 42.30 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
142 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-12-25 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
143 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-12-25 200.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
144 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-12-25 4.14 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
145 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-12-25 1.77 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
146 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-11-20 107.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
147 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-11-20 237.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
148 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-11-20 4.21 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
149 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-11-20 1.76 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
150 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-11-20 21.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
151 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-11-20 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
152 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-11-20 42.59 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
153 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-09-11 1.89 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
154 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-09-11 39.35 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
155 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-09-11 190.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
156 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-07-22 13.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
157 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-07-19 247.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
158 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-07-11 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
159 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-07-11 226.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
160 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-07-11 19.00 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
161 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-07-11 4.19 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
162 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-07-11 1.72 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
163 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-07-11 15.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
164 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-07-11 19.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
165 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-07-11 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
166 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-07-11 44.10 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
167 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-04-26 16.70 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
168 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-04-26 144.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
169 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-04-26 43.79 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
170 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-04-26 110.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
171 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-04-26 129.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
172 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-04-26 15.10 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
173 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-04-26 3.90 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
174 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-04-26 1.73 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
175 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-02-21 20.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
176 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-02-21 624.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
177 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-02-21 36.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
178 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-02-21 27.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
179 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-02-21 191.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
180 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-02-21 1.61 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
181 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-02-21 25.40 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
182 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-02-21 83.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
183 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-02-21 280.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
184 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-02-21 1.61 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
185 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-02-21 16.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
186 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-01-22 48.86 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
187 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-01-22 4.48 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
188 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-01-22 148.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
189 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-01-22 24.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
190 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-01-22 137.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
191 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-01-22 1.58 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
192 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-01-22 109.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
193 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-01-22 148.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
194 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2019-01-22 1.58 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
195 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-11-13 42.60 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
196 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-11-13 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
197 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-11-13 12.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
198 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-11-13 1.78 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
199 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-11-13 188.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
200 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-11-13 262.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
201 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-11-13 1.78 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
202 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-11-13 188.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
203 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-11-13 256.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
204 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-09-12 159.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
205 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-07-10 100.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
206 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-07-10 100.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
207 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-07-10 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
208 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-05-15 269.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
209 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-04-17 45.69 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
210 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-04-17 248.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
211 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-04-17 1.68 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
212 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-02-09 26.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
213 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-02-09 201.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
214 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-02-09 47.74 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
215 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-02-09 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
216 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-02-09 466.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
217 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-02-09 224.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
218 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2018-02-09 1.62 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
219 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2017-09-15 128.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
220 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 030897 2017-07-25 566.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2021-02-01 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 วันเฉลิม รัตนวงษ์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000073006 2016-09-06 ให้ความรู้/ สุขศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอื่น ๆ : 1J08
3 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2016-01-19 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001
4 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2013-10-30 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นุชรา ขาวพา
5 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2013-10-30 นางเลี่ยม สีหาใต้
6 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2013-07-12 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นุชรา ขาวพา
7 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2013-07-12 NUCHARA khowpa
8 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2013-05-16 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 NUCHARA khowpa
9 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2013-05-16 NUCHARA khowpa
10 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2012-10-03 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นุชรา ขาวพา
11 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2012-10-03 NUCHARA khowpa
12 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2011-11-13 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001
13 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2010-10-15 NUCHARA khowpa
14 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 7071 2010-10-15 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 NUCHARA khowpa