DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  04353  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด
    HN 12505
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  ชาย
    อายุ  52 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านนามูล  ตำบลดูนสาด  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-04-24 08:41:32
2 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 12505 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 1(วัด) 40 09 09 04 2021-12-23 14:32:12
3 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61085289 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2018-12-26 16:43:51
4 04338-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพังทุย 5916 2 -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 77 40 07 11 11 2016-09-21 14:21:20

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-01-12 1682612 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 เดชา พรมกลาง
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-01-12 1682612 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 เดชา พรมกลาง
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-01-12 1682612 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 เดชา พรมกลาง
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-01-12 1682612 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 เดชา พรมกลาง
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-01-12 1682612 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 เดชา พรมกลาง
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-01-19 1698159 1B170การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-01-19 1698159 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-01-19 1698159 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-03-16 1953818 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-03-16 1953818 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-03-16 1953818 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-03-16 1953818 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 2098608 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 2098608 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 2098608 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 2098608 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 12505 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 2022-03-15 11445 11445
2 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 12505 E114 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with neurological complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางประสาท 2021-07-13 11445 11445
3 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 12505 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2020-08-11 11445 11445 03
4 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 12505 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2018-11-26 10670 10670 03
5 04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 12505 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2021-07-13 11445 11445

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications 202203
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications 202112
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction 202110

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 139/70 2022-03-15 150/70 2021-12-15 7.30 2021-10-06 4 2021-03-16 84 168 88

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2022-03-15 106.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2022-03-15 108.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2022-03-15 3.67 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2022-03-15 1.25 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2022-03-15 26.50 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2022-03-15 142.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2022-03-15 65.78 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 0.96 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 143.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 40.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 187.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 54.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 107.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 113.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 90.51 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 206.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 0.14 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 7.30 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 19.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 3.29 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 7.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 283.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 0.51 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 4.10 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 20.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-10-06 27.90 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-03-16 121.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-01-19 2 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-01-19 147.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-01-19 91.15 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-01-19 162.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-01-19 233.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-01-19 9.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-01-19 0.96 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2021-01-12 135.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2018-12-18 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2018-12-18 164.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2018-12-18 112.14 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2018-12-18 3.50 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2018-12-18 0.68 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2018-12-18 12.20 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2018-12-18 26.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2018-12-18 139.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 108158 2018-12-18 0.68 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
46 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61085289 2018-11-26 30.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
47 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61085289 2018-11-26 106.56 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
48 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61085289 2018-11-26 3.10 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
49 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61085289 2018-11-26 14.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
50 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 61085289 2018-11-26 0.77 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 -