DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  04348  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด
    HN 2286
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  ชาย
    อายุ  57 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านหนองแสง  ตำบลห้วยโจด  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-06-15 08:20:01
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 65012887 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-06-11 10:27:37
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 116 40 09 05 04 2022-03-13 15:14:38
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 57096961 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2015-11-07 13:47:25
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000154580 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2013-08-24 10:18:04

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2017-11-22 163862 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 ศิรินภา ภูชาดา
2 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2017-11-22 163862 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2018-05-14 170844 1B1170การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ผลปกติ 04348 ศิรินภา ภูชาดา
4 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2018-07-27 174796 1B503ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 20 มวนขึ้นไปต่อวัน 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
5 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2018-07-27 174796 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
6 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2018-07-27 174796 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
7 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2018-10-24 178023 1B503ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 20 มวนขึ้นไปต่อวัน 04348 ศิรินภา ภูชาดา
8 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2018-10-24 178023 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
9 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-01-25 182161 1B503ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 20 มวนขึ้นไปต่อวัน 04348 ศิรินภา ภูชาดา
10 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-01-25 182161 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ศิรินภา ภูชาดา
11 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-01-25 182161 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
12 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-01-25 182161 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
13 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-01-25 182161 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
14 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-02-25 183941 1B502ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 11-19 มวนต่อวัน 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
15 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-02-25 183941 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
16 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-02-25 183941 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
17 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-02-25 183941 1B541การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 1 เดือน ผลลดปริมาณ/จำนวนมวนที่สูบลงได้ 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
18 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-02-25 183941 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
19 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-02-25 183941 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
20 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-05-30 189204 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348
21 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-05-30 189204 1B505ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน มากกว่า 30 นาที แต่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 04348
22 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-05-30 189204 1B551การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 3 เดือน ผลลดปริมาณ/จำนวนมวนที่สูบลงได้ 04348
23 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-05-30 189204 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348
24 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-05-30 189204 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348
25 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-10-29 195464 1B502ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 11-19 มวนต่อวัน 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
26 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-10-29 195464 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
27 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-10-29 195464 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
28 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-10-29 195464 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
29 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-10-29 195464 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
30 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-11-22 196415 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
31 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-11-22 196415 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
32 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-11-22 196415 1B531การให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ (Counseling Advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
33 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-11-22 196415 1B541การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 1 เดือน ผลลดปริมาณ/จำนวนมวนที่สูบลงได้ 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
34 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-11-22 196415 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
35 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-11-22 196415 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
36 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2020-02-14 201086 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
37 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2020-02-14 201086 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
38 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2020-02-14 201086 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
39 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2020-02-14 201086 1B550การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 3 เดือน ผลยังสูบบุหรี่อยู่ปริมาณ/จำนวนมวนเท่าเดิม 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
40 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2020-02-14 201086 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
41 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2020-02-14 201086 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
42 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2020-07-15 204696 1B1172การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ผลมีความเสี่ยง 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
43 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2020-08-14 205157 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
44 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2020-08-14 205157 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
45 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2020-08-14 205157 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
46 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2020-08-14 205157 1B560การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 6 เดือน ผลยังสูบบุหรี่อยู่ปริมาณ/จำนวนมวนเท่าเดิม 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
47 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2020-08-14 205157 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
48 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2020-08-14 205157 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน
49 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2020-11-20 209618 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
50 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2020-11-20 209618 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
51 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2020-11-20 209618 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
52 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2020-11-20 209618 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
53 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2020-11-20 209618 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
54 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2021-02-23 213224 1B0060ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งลำไส้ ได้ผลลบ 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
55 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2021-04-07 215134 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 ศิรินภา ภูชาดา
56 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2021-04-07 215134 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ศิรินภา ภูชาดา
57 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2021-04-07 215134 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
58 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2021-04-07 215134 1B540การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 1 เดือน ผลยังสูบอยู่ปริมาณ/จำนวนมวน เท่าเดิม 04348 ศิรินภา ภูชาดา
59 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2021-04-07 215134 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
60 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2021-04-07 215134 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
61 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2021-11-25 222055 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
62 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2021-11-25 222055 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
63 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2021-11-25 222055 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
64 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2021-11-25 222055 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
65 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2021-11-25 222055 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
66 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2021-12-24 222716 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
67 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2021-12-24 222716 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
68 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2021-12-24 222716 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
69 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2021-12-24 222716 1B540การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 1 เดือน ผลยังสูบอยู่ปริมาณ/จำนวนมวน เท่าเดิม 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
70 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2021-12-24 222716 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
71 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2021-12-24 222716 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม
72 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2022-02-03 224389 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 ศิรินภา ภูชาดา
73 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2022-02-03 224389 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ศิรินภา ภูชาดา
74 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2022-02-03 224389 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
75 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2022-02-03 224389 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
76 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2022-02-03 224389 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
77 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2022-03-23 226428 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 04348 ศิรินภา ภูชาดา
78 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2022-03-23 226428 1B504ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที 04348 ศิรินภา ภูชาดา
79 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2022-03-23 226428 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
80 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2022-03-23 226428 1B550การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 3 เดือน ผลยังสูบบุหรี่อยู่ปริมาณ/จำนวนมวนเท่าเดิม 04348 ศิรินภา ภูชาดา
81 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2022-03-23 226428 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
82 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2022-03-23 226428 1B610การให้คำแนะนำ (brief advice) 04348 ศิรินภา ภูชาดา
83 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2022-05-17 227727 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 04348 ขวัญหทัย วงศ์ปัจฉิม

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2022-03-08 11445 11445 03
2 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2022-02-16 11445 11445 03
3 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2022-01-19 11445 11445 03
4 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 K746 Other and unspecified cirrhosis of liver ตับแข็งแบบอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด 2022-06-15 11445 11445

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 65012887 B182 Chronic viral hepatitis C 202202
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications 202203
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications 202202
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 H601 Cellulitis of external ear 202201
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 H605 Acute otitis externa\, noninfective 202203
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 H908 Mixed conductive and sensorineural hearing loss\, unspecified 202201
7 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 I10 Essential (primary) hypertension 202202
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 202112
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 K746 Other and unspecified cirrhosis of liver 202206
10 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 R030 Elevated blood-pressure reading\, without diagnosis of hypertension 202111
11 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 65012887 Z011 Examination of ears and hearing 202201
12 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 Z716 Tobacco abuse counselling 202112

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 125/72 2022-05-17 132/78 2022-02-03 1 2022-02-03 2 2022-02-03 56 165 74

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2022-05-17 102.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-04-19 8.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-04-19 1.16 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-04-19 <30 UPCR (Urine protein creatinine ratio) [การตรวจ UPCR (Urine protein creatinine ratio)] :0440205 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-04-19 72.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-04-19 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-04-19 0 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-04-19 106.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-04-19 77.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-04-19 69.51 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-04-19 0 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-03-16 97.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-03-16 140.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-03-16 95.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-02-16 46.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-02-16 63.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-02-16 246.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-02-16 150.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-02-16 10.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-02-16 209.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-01-17 28.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-01-17 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-01-17 101.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-01-17 0.89 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-01-17 12.60 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-01-17 105.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-01-17 86.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-01-17 204.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-01-17 94.91 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-01-17 4.25 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-01-17 78.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-01-17 124.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 082023 2022-01-17 15.00 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
34 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2021-11-25 80.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
35 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2020-11-20 85.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
36 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2019-10-29 82.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
37 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2018-10-24 92.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
38 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2017-11-22 97.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 2286 2015-01-22 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคเบาหวาน : 1B000 นายรัฐวุฒิ ทัดทาน