DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 075625
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  ชาย
    อายุ  60 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านศีรสุข  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 176 40 09 01 02 2021-12-22 06:30:48
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-10-31 10:28:25
3 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 520003825 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 88 40 07 01 00 2016-02-08 23:33:00
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 57075355 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2015-03-26 23:22:10
5 04328-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง 179 2 -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 50 40 07 05 06 2013-07-02 09:47:26

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-07-25 230606 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-07-25 230606 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-07-25 230606 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-09-21 257511 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 พัชรา มาตยาคุณ
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-09-21 257511 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 พัชรา มาตยาคุณ
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-09-21 257511 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 พัชรา มาตยาคุณ
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-01 578898 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 พัชรา มาตยาคุณ
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-01 578898 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 พัชรา มาตยาคุณ
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-01 578898 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 พัชรา มาตยาคุณ
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-08 588419 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จูณี คงทรัพย์
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-08 588419 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จูณี คงทรัพย์
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-08 588419 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จูณี คงทรัพย์
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-04-30 756708 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-04-30 756708 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-04-30 756708 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-04-30 756708 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-12-13 1075434 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-12-13 1075434 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-12-13 1075434 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-24 1337067 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นภาพร ธีระนันท์
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-24 1337067 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 นภาพร ธีระนันท์
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-09-16 1505794 1B170การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-09-16 1505794 1B172การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้ในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอากา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 1593144 1B170การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 1593144 1B172การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้ในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอากา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 1593144 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 นิลยา คงคณานุกูล
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 1593144 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-06-16 2025999 1B170การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-06-16 2025999 1B172การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้ในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอากา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-06-16 2025999 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 นิลยา คงคณานุกูล
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-06-16 2025999 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 นิลยา คงคณานุกูล
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-09-15 2082685 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-09-15 2082685 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-09-15 2082685 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-09-15 2082685 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-09-15 2082685 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-09-15 2082685 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-09-15 2082685 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2022-03-30 2312275 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2022-03-30 2312275 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2022-03-30 2312275 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 2015-02-25 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2006-05-24 11445 11445 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2013-01-29 11445 11445 03
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 I151 Hypertension secondary to other renal disorders ความดันโลหิตสูงจากความผิดปกติอื่นของไต 2013-04-26 1 11445 03
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 I158 Other secondary hypertension ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิแบบอื่น 2015-02-25 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications 202112
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 R42 Dizziness and giddiness 202111

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 144/89 2022-03-30 131/80 2021-09-15 6.70 2021-12-22 2 2020-12-09 85 170 102

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2022-03-30 148.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-12-22 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-12-22 6.70 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-12-22 0.85 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-12-22 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-12-22 45.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-12-22 95.37 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-12-22 148.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-12-22 130.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-09-15 148.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-09-15 0.80 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-09-15 97.78 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-06-16 155.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-03-10 158.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 3.77 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 66.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 100.03 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 23.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 202.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 106.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 119.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 0.77 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-09-16 167.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-07-21 252.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-11 7.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-11 0.80 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-11 0 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-11 72.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-11 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-11 <30 UPCR (Urine protein creatinine ratio) [การตรวจ UPCR (Urine protein creatinine ratio)] :0440205 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-11 210.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-11 0 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-11 98.47 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-11 169.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-12-13 83.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-10-08 135.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-07-09 194.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-04-30 154.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-08 273.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-01 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-01 73.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-01 50.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-01 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-01 270.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-01 102.97 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-01 398.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-01 0.73 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-01-09 261.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-01-09 261.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-11-14 209.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-11-14 209.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-09-21 202.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-09-21 202.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-07-25 300.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-07-25 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-07-25 300.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-07-25 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-07-25 50.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-04-25 81.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-04-25 103.69 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-04-25 147.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-04-25 0.73 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-03-07 317.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2017-12-13 181.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2017-10-18 177.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2017-09-20 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2017-09-20 0.63 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2017-09-20 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2017-09-20 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2017-09-20 170.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2017-09-20 110.94 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-24 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นภาพร ธีระนันท์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-24 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นภาพร ธีระนันท์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-11-14 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 ดนัย กรมเหลี่ยม