DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 075625
    : เสรี ...
    เพศ  ชาย
    อายุ  60 ปี
    บ้านเลขที่  176  บ้านศีรสุข  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 176 40 09 01 02 2021-07-05 09:12:59
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-10-31 10:28:25
3 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 520003825 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 88 40 07 01 00 2016-02-08 23:33:00
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 57075355 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2015-03-26 23:22:10
5 04328-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง 179 2 -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 50 40 07 05 06 2013-07-02 09:47:26

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-07-25 230606 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-07-25 230606 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-07-25 230606 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-09-21 257511 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 พัชรา มาตยาคุณ
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-09-21 257511 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 พัชรา มาตยาคุณ
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-09-21 257511 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 พัชรา มาตยาคุณ
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-01 578898 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 พัชรา มาตยาคุณ
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-01 578898 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 พัชรา มาตยาคุณ
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-01 578898 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 พัชรา มาตยาคุณ
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-08 588419 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จูณี คงทรัพย์
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-08 588419 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จูณี คงทรัพย์
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-08 588419 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จูณี คงทรัพย์
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-04-30 756708 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-04-30 756708 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-04-30 756708 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-04-30 756708 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-12-13 1075434 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-12-13 1075434 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-12-13 1075434 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-24 1337067 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 นภาพร ธีระนันท์
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-24 1337067 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 นภาพร ธีระนันท์
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-09-16 1505794 1B170การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-09-16 1505794 1B172การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้ในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอากา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 1593144 1B170การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 1593144 1B172การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้ในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอากา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 1593144 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 นิลยา คงคณานุกูล
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 1593144 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-06-16 2025999 1B170การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบ 11445 นิลยา คงคณานุกูล
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-06-16 2025999 1B172การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้ในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอากา 11445 นิลยา คงคณานุกูล
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-06-16 2025999 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 นิลยา คงคณานุกูล
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-06-16 2025999 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 นิลยา คงคณานุกูล
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-09-15 2082685 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-09-15 2082685 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-09-15 2082685 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-09-15 2082685 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-09-15 2082685 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-09-15 2082685 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-09-15 2082685 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 2015-02-25 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2006-05-24 11445 11445 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2013-01-29 11445 11445 03
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 I151 Hypertension secondary to other renal disorders ความดันโลหิตสูงจากความผิดปกติอื่นของไต 2013-04-26 1 11445 03
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 I158 Other secondary hypertension ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิแบบอื่น 2015-02-25 11445 11445 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 - / /

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-09-15 97.78 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-09-15 148.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-09-15 0.80 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-06-16 155.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2021-03-10 158.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 66.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 100.03 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 23.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 202.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 106.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 119.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 0.77 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-12-09 3.77 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-09-16 167.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-07-21 252.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-11 169.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-11 210.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-11 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-11 98.47 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-11 7.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-11 0.80 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-11 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-11 72.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-11 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-12-13 83.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-10-08 135.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-07-09 194.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-04-30 154.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-08 273.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-01 102.97 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-01 398.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-01 0.73 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-01 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-01 73.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-01 50.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-01 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-03-01 270.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-01-09 261.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2019-01-09 261.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-11-14 209.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-11-14 209.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-09-21 202.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-09-21 202.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-07-25 300.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-07-25 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-07-25 300.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-07-25 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-07-25 50.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-04-25 147.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-04-25 0.73 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-04-25 81.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-04-25 103.69 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-03-07 317.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2017-12-13 181.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2017-10-18 177.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2017-09-20 170.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2017-09-20 110.94 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2017-09-20 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2017-09-20 0.63 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2017-09-20 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2017-09-20 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2017-06-28 281.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2017-03-08 266.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2016-12-14 266.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2016-10-18 244.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2016-09-20 328.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2016-09-13 447.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2016-08-30 271.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2016-07-05 262.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2016-05-25 9.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2016-05-25 0.70 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2016-05-25 240.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2016-05-25 107.74 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2016-03-30 241.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2016-02-02 268.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2015-11-10 156.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2015-08-18 257.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2015-05-26 262.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2015-05-26 68.60 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2015-05-26 161.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2015-05-26 0.74 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2015-05-26 9.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2015-05-26 40.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2015-05-26 106.05 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2015-02-25 120.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2014-12-26 145.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2014-11-11 200.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2014-08-19 227.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2014-06-24 265.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2014-04-25 224.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2014-03-25 211.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2014-02-28 223.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
96 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2014-01-03 10.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
97 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2014-01-03 40.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
98 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2014-01-03 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
99 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2014-01-03 193.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
100 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2014-01-03 145.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
101 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2014-01-03 183.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
102 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2014-01-03 185.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
103 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2014-01-03 12.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
104 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2013-12-04 233.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
105 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2013-10-09 188.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
106 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2013-08-14 173.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
107 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2013-06-19 182.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
108 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2013-05-22 273.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
109 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2013-04-26 203.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
110 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000145845 2013-03-26 2.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :13 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-24 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 นภาพร ธีระนันท์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2020-02-24 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 นภาพร ธีระนันท์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 075625 2018-11-14 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 ดนัย กรมเหลี่ยม