DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 106256
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  ชาย
    อายุ  55 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านน้ำอ้อม  ตำบลน้ำอ้อม  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-06-14 08:06:57
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62012791 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-02-07 10:28:36
3 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 0189691 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2020-02-18 13:03:20
4 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 00149931 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2018-04-18 08:30:00
5 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน 264751 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2013-04-02 09:29:31
6 11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร 038463 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2010-04-02 00:00:00

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-01-31 1247820 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-01-31 1247820 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-01-31 1247820 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-01-31 1247820 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-04-17 1346767 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จูณี คงทรัพย์
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-04-17 1346767 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 จูณี คงทรัพย์
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-04-17 1346767 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จูณี คงทรัพย์
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-04-17 1346767 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จูณี คงทรัพย์
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-09-15 1505532 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 เดชา พรมกลาง
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-09-15 1505532 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 เดชา พรมกลาง
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-09-15 1505532 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 เดชา พรมกลาง
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-09-15 1505532 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 เดชา พรมกลาง
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-12-14 1598503 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-12-14 1598503 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-12-14 1598503 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-12-14 1598503 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 E11 Non-insulin-dependent diabetes mellitus เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน 2014-06-16 11497 11497 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2018-07-05 11445 11445 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2020-11-24 11445 11445 03
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 I610 Intracerebral haemorrhage in hemisphere\, subcortical เลือดออกในซีกของสมองใหญ่ ใต้เปลือกสมอง 2021-05-31 10670 10670 03
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2019-07-11 10670 10670 03
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 I691 Sequelae of intracerebral haemorrhage ผลที่ตามมาของเลือดออกในสมอง 2021-05-31 10670 10670 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62012791 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications 202201
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62012791 I610 Intracerebral haemorrhage in hemisphere\, subcortical 202112
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction 202112

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62012791 112/84 2022-01-18 114/76 2021-12-13 4 2021-12-13 68 162 90

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2022-06-14 4.53 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2022-06-14 0.97 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2022-06-14 13.90 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2022-06-14 26.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2022-06-14 140.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2022-06-14 87.52 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2022-06-14 107.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2022-06-14 95.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2022-06-14 16.50 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-05 105.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-05 24.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-05 14.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-05 3.50 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-05 1.03 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-05 4.90 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-05 107.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-05 4.37 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-05 81.97 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-05 9.80 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-05 2.10 Magnesium, serum/plasma [การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511002 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-05 142.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
22 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62012791 2021-05-01 22.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-01 13.90 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
24 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62012791 2021-05-01 0.83 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
25 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62012791 2021-05-01 12.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
26 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62012791 2021-05-01 4.03 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-01 21.80 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-01 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-01 83.93 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
30 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62012791 2021-05-01 1.90 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
31 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62012791 2021-05-01 99.75 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
32 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62012791 2021-05-01 0.83 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
33 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62012791 2021-05-01 22.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :19 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-01 12.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-01 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-01 145.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-01 15.80 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
38 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62012791 2021-05-01 4.03 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
39 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62012791 2021-05-01 12.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
40 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62012791 2021-05-01 99.75 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
41 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62012791 2021-05-01 1.90 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :20 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-01 18.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-01 4.10 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-01 1.01 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-03-09 151.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-12-14 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-12-14 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-12-14 204.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-12-14 219.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-12-14 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-12-14 4.60 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-12-14 8.40 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-12-14 0.91 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-12-14 29.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-12-14 136.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-12-14 109.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-12-14 95.21 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-09-15 155.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-07-08 140.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-04-17 157.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-01-31 133.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-01-03 101.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-01-03 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-01-03 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-01-03 552.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-01-03 98.07 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
67 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-01-03 231.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
68 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-01-03 0.88 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
69 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-01-03 1.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
70 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-01-03 8.50 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
71 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-10-25 132.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
72 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-08-23 79.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
73 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-07-23 104.73 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
74 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-07-23 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
75 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-07-23 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
76 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-07-23 128.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
77 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-07-23 229.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
78 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-07-23 46.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
79 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-07-23 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
80 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-07-23 4.22 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
81 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-07-23 9.10 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
82 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-07-23 0.75 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
83 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-07-23 14.90 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
84 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-07-23 22.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
85 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-07-23 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
86 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-07-23 74.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
87 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-02-23 3.66 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
88 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-02-23 0.86 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
89 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-02-23 20.40 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
90 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-02-23 146.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
91 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-02-23 99.70 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
92 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-02-23 107.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
93 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-02-23 0.86 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
94 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2019-02-23 14.20 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
95 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2018-07-03 316.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2021-05-25 เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : 1A005 วะนัสนัน วันสืบ
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-01-31 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 ดนัย กรมเหลี่ยม
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-01-31 ตรวจเหงือกตามระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา (อายุ 6-12 ปี) : 1H040 ดนัย กรมเหลี่ยม
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 106256 2020-01-31 ตรวจฟันผุตามระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา (อายุ 6-12 ปี) : 1H050 ดนัย กรมเหลี่ยม