DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  12414  เทศบาลนครขอนแก่น
    HN 20862
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  หญิง
    อายุ  59 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านศรีฐาน หมู่ 07 4  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59043092 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-07-27 22:27:47
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 30/1 40 01 01 71 2022-01-14 14:41:37
3 14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 80612 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย นอกเขต 40 01 01 00 2021-08-31 13:04:25
4 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 93487 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 12/1 40 01 01 00 2021-08-09 11:04:01
5 77609-หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง 67319 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 53 40 01 15 00 2021-06-23 21:33:24

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2017-09-08 110049 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2017-11-16 115772 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2017-11-16 115772 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414
4 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2017-11-16 115772 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414
5 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2018-02-02 121340 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414
6 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2018-02-02 121340 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414
7 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2018-02-02 121340 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414
8 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2018-04-24 128254 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414
9 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2018-04-24 128254 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414
10 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2018-04-24 128254 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414
11 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2018-10-10 137993 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414
12 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2018-12-25 141794 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414
13 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2018-12-25 141794 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414
14 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-03-28 148053 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
15 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-05-14 153296 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
16 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-05-14 153296 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
17 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-09-27 162471 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
18 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-09-27 162471 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
19 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-12-23 168400 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
20 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-12-23 168400 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
21 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-12-23 168400 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
22 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-12-23 168400 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
23 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2020-01-13 170904 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
24 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2020-01-13 170904 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
25 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2020-01-13 170904 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
26 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2020-09-02 184827 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
27 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2020-12-07 189146 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
28 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2020-12-07 189146 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
29 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2020-12-07 189146 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
30 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-01-07 194836 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414 เกยูร พรมอ่อน
31 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-01-07 194836 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 เกยูร พรมอ่อน
32 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-01-07 194836 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 เกยูร พรมอ่อน
33 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-01-07 194836 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 เกยูร พรมอ่อน
34 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-03-05 198863 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
35 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-03-05 198863 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
36 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-03-05 198863 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
37 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-03-24 200138 1B0060ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งลำไส้ ได้ผลลบ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
38 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-03-24 200138 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
39 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-05-28 203026 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
40 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-05-28 203026 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
41 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-05-28 203026 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
42 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-05-28 203026 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
43 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-05-28 203026 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
44 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-05-28 203026 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
45 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-05-28 203026 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
46 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-05-28 203026 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
47 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-05-28 203026 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
48 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-05-28 203026 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
49 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-05-28 203026 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
50 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-05-28 203026 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
51 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-05-28 203026 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
52 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-05-28 203026 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
53 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-05-28 203026 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
54 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-05-28 203026 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
55 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-06-04 203452 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
56 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-06-04 203452 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
57 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-06-04 203452 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
58 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-10-18 209404 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
59 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-10-18 209404 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
60 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-10-18 209404 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
61 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-01-11 216381 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414 เกยูร พรมอ่อน
62 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-01-11 216381 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 เกยูร พรมอ่อน
63 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-01-11 216381 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 เกยูร พรมอ่อน
64 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-01-11 216381 1B602ผู้มารับบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงต่ำ (คะแนน 0-10) 12414 เกยูร พรมอ่อน
65 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-02-09 216990 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
66 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-02-09 216990 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
67 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-02-09 216990 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
68 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-02-09 216990 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
69 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-02-09 216990 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
70 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-02-09 216990 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
71 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-02-09 216990 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
72 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-02-09 216990 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
73 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-02-09 216990 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
74 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-02-09 216990 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
75 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-02-09 216990 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
76 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-02-09 216990 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
77 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-02-09 216990 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
78 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-02-09 216990 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
79 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-02-09 216990 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
80 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-02-09 216990 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
81 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-02 221924 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
82 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-02 221924 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
83 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-02 221924 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
84 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-02 221924 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
85 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-02 221924 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
86 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-02 221924 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
87 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-02 221924 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
88 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-02 221924 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
89 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-02 221924 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
90 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-02 221924 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
91 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-02 221924 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
92 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-02 221924 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
93 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-02 221924 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
94 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-02 221924 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
95 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-02 221924 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
96 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-06 222072 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
97 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-06 222072 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
98 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-06 222072 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
99 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-06 222072 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
100 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-06 222072 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
101 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-06 222072 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
102 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-06 222072 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
103 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-06 222072 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
104 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-06 222072 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
105 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-06 222072 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
106 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-06 222072 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
107 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-06 222072 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
108 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-06 222072 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
109 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-06 222072 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
110 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-06 222072 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
111 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-06 222072 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2016-04-26 12414 03
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2016-04-26 12414 12414 03
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2010-06-01 00000 14860 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59043092 H401 Primary open-angle glaucoma 202110
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 I10 Essential (primary) hypertension 202110
3 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59043092 M4316 Spondylolisthesis Lumbar region 202110
4 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 Z123 Special screening examination for neoplasm of breast 202201
5 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 59043092 Z532 Procedure not carried out because of patient's decitsion for other and unsepcified reasons 202204
6 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 Z718 Other specified counselling 202110

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 134/83 2022-05-06 148/82 2022-05-02 7.20 2022-05-02 1 2022-05-06 75 156 104

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-08-09 137.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-06 163.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-02 30.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
4 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-02 7.20 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
5 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-02 98.85 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
6 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-02 4.35 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
7 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-02 142.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
8 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-02 30.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
9 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-02 125.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
10 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-05-02 0.61 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
11 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-02-09 163.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
12 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2022-01-11 99.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
13 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-10-18 139.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
14 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-06-04 114.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
15 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-05-28 114.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
16 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-03-05 127.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
17 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-03-02 40.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
18 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-03-02 144.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
19 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-03-02 0.61 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
20 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-03-02 28.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
21 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-03-02 8.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
22 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-03-02 99.55 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
23 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-03-02 3.94 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
24 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-03-02 125.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
25 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2021-01-07 118.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
26 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2020-12-07 135.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
27 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2020-09-02 139.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
28 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2020-06-15 149.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
29 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2020-03-23 144.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
30 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-12-23 7.70 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
31 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-12-23 105.09 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
32 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-12-23 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
33 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-12-23 4.02 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
34 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-12-23 121.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
35 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-12-23 25.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
36 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-12-23 133.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
37 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-12-23 0.54 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
38 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-12-23 21.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
39 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-09-27 156.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
40 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-06-17 165.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
41 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-05-14 77.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
42 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-03-28 113.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
43 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2018-12-27 138.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
44 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2018-12-25 19.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
45 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2018-12-25 7.60 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
46 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2018-12-25 101.67 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
47 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2018-12-25 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
48 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2018-12-25 5.22 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
49 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2018-12-25 154.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
50 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2018-12-25 23.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
51 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2018-12-25 138.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
52 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2018-12-25 0.61 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
53 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2018-10-10 131.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
54 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2018-07-04 134.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
55 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2018-04-24 148.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
56 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2018-02-02 207.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
57 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2017-11-13 51.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
58 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2017-11-13 114.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
59 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2017-11-13 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
60 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2017-11-13 4.39 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
61 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2017-11-13 0.58 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
62 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2017-11-13 41.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
63 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2017-11-13 10.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
64 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2017-11-13 103.37 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
65 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2017-09-08 98.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-07-13 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2019-07-13 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2017-10-23 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000
4 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2017-10-23 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001
5 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2017-06-06 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000
6 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 20862 2017-06-06 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001