DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  12414  เทศบาลนครขอนแก่น
    HN 544
    : ไสล ...
    เพศ  หญิง
    อายุ  59 ปี
    บ้านเลขที่  681/1  บ้านวุฒาราม  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 681/1 40 01 01 11 2021-12-08 14:40:38
2 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 58701 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 12/1 40 01 01 00 2021-09-30 08:52:09
3 12273-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 64027604 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-09-22 19:28:34
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 53427418 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-08-26 17:21:08

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2016-12-02 90917 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2017-08-17 108785 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2018-05-10 129251 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414
4 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2018-05-10 129251 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414
5 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2018-05-10 129251 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414
6 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2019-01-28 144723 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
7 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2019-02-16 146217 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
8 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2019-02-16 146217 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
9 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2019-02-16 146217 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
10 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2019-12-27 169213 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
11 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2019-12-27 169213 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
12 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2019-12-27 169213 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
13 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2019-12-27 169213 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
14 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2020-07-13 182387 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
15 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2020-11-04 187340 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
16 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2020-11-04 187340 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
17 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2020-11-04 187340 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
18 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2020-11-29 189245 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414 บุษบง ไชยวงษา
19 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2020-11-29 189245 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 บุษบง ไชยวงษา
20 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2020-11-29 189245 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 บุษบง ไชยวงษา
21 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-02-10 197314 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
22 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-02-10 197314 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
23 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-02-10 197314 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
24 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-08-06 207330 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
25 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-08-06 207330 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
26 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-08-06 207330 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
27 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-08-06 207330 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
28 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-08-06 207330 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
29 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-08-06 207330 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
30 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-08-06 207330 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
31 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-08-06 207330 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
32 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-08-06 207330 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
33 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-08-06 207330 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
34 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-08-06 207330 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
35 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-08-06 207330 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
36 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-08-06 207330 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
37 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-08-06 207330 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
38 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-08-06 207330 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
39 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-08-06 207330 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2019-04-24 12414 12414 03
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2014-06-27 12414 12414 03
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 M179 Gonarthrosis\, unspecified ข้อเข่าเสื่อม ไม่ระบุรายละเอียด 2021-11-09 12414 12414

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 I10 Essential (primary) hypertension 202110
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 M179 Gonarthrosis\, unspecified 202111
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 Z017 Laboratory examination 202110

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 - / /

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-10-19 5.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-10-19 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-10-19 99.19 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
4 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-10-19 4.68 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
5 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-10-19 159.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
6 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-10-19 57.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
7 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-10-19 120.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
8 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-10-19 0.63 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
9 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-10-19 42.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
10 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-02-25 113.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
11 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-02-10 118.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
12 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2020-11-29 134.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
13 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2020-10-07 138.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
14 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2020-10-07 0.60 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
15 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2020-10-07 6.50 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
16 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2020-10-07 101.51 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
17 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2020-10-07 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
18 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2020-10-07 113.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
19 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2019-12-27 104.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
20 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2019-10-11 153.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
21 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2019-04-22 110.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
22 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2019-04-22 0.73 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
23 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2019-04-22 6.10 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
24 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2019-04-22 92.36 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
25 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2019-04-22 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
26 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2019-04-22 96.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
27 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2019-02-16 104.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
28 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2018-05-10 153.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
29 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2018-02-09 113.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
30 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2017-10-18 75.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
31 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2017-10-16 125.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
32 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2017-10-16 7.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
33 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2017-07-19 85.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
34 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2017-07-19 101.84 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
35 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2017-07-19 33.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
36 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2017-07-19 137.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
37 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2017-07-19 23.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
38 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2017-07-19 0.62 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
39 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2016-12-02 110.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
40 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2016-12-02 110.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
41 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2016-02-01 23.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
42 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2016-02-01 105.87 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
43 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2016-02-01 112.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
44 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2016-02-01 112.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
45 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2016-02-01 20.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
46 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2016-02-01 0.58 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
47 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2016-02-01 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
48 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2016-02-01 0.58 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
49 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2016-02-01 92.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
50 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2016-02-01 105.87 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
51 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2015-11-18 90.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
52 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2015-11-18 90.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
53 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2015-08-10 96.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
54 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2015-08-10 96.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
55 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2015-04-27 0.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :04 
56 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2015-04-27 0.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
57 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2015-03-06 0.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
58 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2015-03-06 0.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :04 
59 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-09-05 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :14 
60 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-09-05 2.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
61 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 4.60 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
62 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 104.60 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
63 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 170.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
64 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 105.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
65 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 49.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
66 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 143.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
67 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 22.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
68 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 143.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
69 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 49.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
70 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 97.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
71 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 0.00 pH, whole blood [การตรวจหา pH ในเลือด ] :0583701 
72 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
73 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 5.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
74 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 0.00 Chromosome analysis, cultured with mitogenic stimulation, whole blood [การวิเคราะห์โครโมโซมโดยการเพาะเลี้ยงและการกระตุ้นการทำให้เกิด กระบวนการไมโทซิสในเซลล์ จากเลือด] :0290401 
75 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 170.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
76 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 234.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
77 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 5.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
78 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 0.61 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
79 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 0.00 Lead, whole blood [การตรวจหาตะกั่วในเลือด] :0851801 
80 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :12 
81 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 5.20 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
82 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 7.00 pH, serum/plasma [การตรวจหา pH ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0583702 
83 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
84 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 234.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
85 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-25 0.00 Leukocyte phenotyping, WBC [การตรวจ leukocyte phenotyping ในเม็ดเลือดขาว ] :0702616 
86 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-17 130.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
87 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2014-06-17 130.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
88 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2012-12-17 130.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
89 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2012-12-17 130.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-02-25 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 บุษบง ไชยวงษา
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2021-02-25 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ : 1A008
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2019-02-16 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 พร้อมเพรียง มาศรี
4 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2017-10-01 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000
5 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2017-05-05 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 บุษบง ไชยวงษา
6 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2015-11-16 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 พร้อมเพรียง มาศรี
7 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 544 2015-04-27 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 เจษฎา พลโยธา