DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  12414  เทศบาลนครขอนแก่น
    HN 1717
    : ธวัชชัย ...
    เพศ  ชาย
    อายุ  58 ปี
    บ้านเลขที่  539  บ้านวุฒาราม  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 45663663 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-09-27 19:57:22
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 54514111 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-09-27 19:57:22
3 14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 146832 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย นอกเขต 40 01 01 00 2021-08-31 17:29:03
4 23936-ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5(บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น 1286 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ย้าย 1 40 01 01 00 2021-08-20 12:51:52
5 14775-ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 9129 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ย้าย 254 40 01 01 00 2021-08-13 19:55:32
6 23891-ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 36457 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ย้าย 0 40 01 01 00 2021-08-04 12:04:32
7 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 539 40 01 01 11 2021-07-29 13:09:51
8 12273-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 60324510 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2020-01-14 11:24:19
9 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KD2380 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2020-01-07 10:01:33

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-04-26 99645 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-04-26 99645 1B152การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้มีปัญหาสุรา/สารเสพติดพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 12414
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-09-05 109890 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414
4 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-09-05 109890 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 12414
5 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-09-05 109890 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414
6 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-12-04 117640 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414
7 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-12-04 117640 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414
8 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-02-08 122330 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414
9 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-02-08 122330 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414
10 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-03-27 127442 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414
11 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-14 136954 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414
12 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-14 136954 1B0286การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ 12414
13 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-14 136954 1B1140การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของการตรวจที่มีผลครั้งเดียว มีผลปกติ (ระดับการได้ยินไม่เกิน 25dB ทุกค 12414
14 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-14 136954 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414
15 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-14 136954 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414
16 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-14 136954 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414
17 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-14 136954 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414
18 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-14 136954 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414
19 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-14 136954 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414
20 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-14 136954 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414
21 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-14 136954 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 12414
22 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-14 136954 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414
23 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-14 136954 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 12414
24 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-14 136954 1B1284การตรวจคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหา 12414
25 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-14 136954 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414
26 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-01-29 144791 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
27 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-01-29 144791 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
28 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-05-30 153487 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
29 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-11-22 169580 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
30 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-11-22 169580 1B152การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้มีปัญหาสุรา/สารเสพติดพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
31 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-11-26 166558 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
32 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-11-26 166558 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
33 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-12-06 167342 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
34 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-12-06 167342 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
35 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-12-06 167342 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
36 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-11-23 188393 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
37 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-11-23 188393 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
38 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-11-23 188393 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
39 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-03-01 198505 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
40 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-03-01 198505 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
41 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-05-25 202917 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
42 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-05-25 202917 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
43 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-08-31 208059 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
44 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-08-31 208059 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
45 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-08-31 208059 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
46 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-09-21 208704 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
47 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-09-21 208704 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
48 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-09-21 208704 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
49 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-10-07 209145 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
50 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-10-07 209145 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
51 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-10-07 209145 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
52 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-10-11 209240 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 พุทธินันท์ คำแหงพล
53 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-11-05 209953 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
54 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-11-05 209953 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
55 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-11-05 209953 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
56 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-11-18 210370 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
57 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-11-18 210370 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
58 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-11-18 210370 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
59 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-11-29 210770 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
60 14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 146832 2019-12-14 591325 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 14860 พันทิพา มีทองหลาง ว56953
61 14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 146832 2019-12-14 591325 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 14860 พันทิพา มีทองหลาง ว56953

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 E109 Insulin-dependent diabetes mellitus type 1 at without complications เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2016-07-27 00000 12414 03
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2011-04-07 00000 12414 01
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2018-07-17 12414 12414 03
4 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2012-07-01 12414 12414 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications 202112
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 I10 Essential (primary) hypertension 202110
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 I849 Unspecified haemorrhoids without complication 202110
4 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 S912 Open wound of toe(s) with damage to nail 202111
5 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 Z480 Attention to surgical dressings and sutures 202111

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 136/75 2021-11-18 136/76 2021-08-18 7.50 2021-08-31 1 2021-11-18 104 172 120

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-11-18 130.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-10-07 130.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-09-07 130.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
4 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-08-31 31.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
5 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-08-31 0.77 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
6 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-08-31 7.50 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
7 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-08-31 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
8 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-08-31 4.41 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
9 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-08-31 100.23 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
10 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-08-31 139.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
11 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-08-31 52.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
12 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-08-31 113.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
13 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-07-15 158.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
14 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-05-03 137.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
15 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-04-21 140.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
16 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2021-02-09 120.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
17 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-12-01 140.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
18 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-09-21 55.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
19 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-09-21 50.60 Neutrophil cytoplasmic antibody, serum/plasma [การตรวจหา neutrophil cytoplasmic antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0714502 
20 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-09-21 34.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
21 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-09-21 0.72 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
22 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-09-21 6.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
23 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-09-21 15.50 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
24 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-09-21 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
25 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-09-21 122.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
26 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-09-21 4.77 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
27 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-09-21 103.55 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
28 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-09-21 39.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
29 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-09-21 39.90 Lymphocyte transformation assay NOS, whole blood [การตรวจวิเคราะห์หา lymphocyte transformation อื่นๆ มิได้ระบุ ในเลือด ] :0703601 
30 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-09-21 46.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
31 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-09-21 142.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
32 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-09-21 120.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
33 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-09-21 42.90 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
34 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-08-27 121.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
35 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-08-10 120.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
36 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-04-29 94.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
37 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-02-17 120.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
38 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-01-23 160.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
39 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-01-07 112.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
40 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-01-06 139.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
41 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-01-06 93.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
42 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-01-06 103.55 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
43 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-01-06 112.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
44 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-01-06 165.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
45 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-01-06 17.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
46 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-01-06 44.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
47 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-12-27 169.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
48 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-12-11 160.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
49 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-11-20 57.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
50 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-11-20 0.68 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
51 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-11-20 10.10 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
52 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-11-20 184.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
53 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-11-20 5.06 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
54 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-11-20 106.76 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
55 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-11-20 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
56 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-11-20 39.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
57 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-11-20 210.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
58 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-11-20 185.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
59 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-11-20 103.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
60 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-11-18 160.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
61 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-09-03 120.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
62 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-08-27 367.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
63 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-06-22 131.00 Glucose, vein (NPO) [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำ โดยไม่อดอาหาร] :0531004 
64 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-05-01 299.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
65 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-01-29 140.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
66 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-20 156.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
67 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-06 82.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
68 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-06 0.63 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
69 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-06 10.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
70 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-06 166.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
71 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-06 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
72 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-06 110.94 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
73 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-06 42.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
74 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-06 211.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
75 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-09-06 4.16 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
76 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-06-08 100.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
77 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-05-07 333.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
78 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2018-03-02 131.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
79 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-12-19 264.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
80 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-12-04 109.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
81 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-11-27 263.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
82 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-11-09 234.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
83 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-08-07 100.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
84 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-05-09 0.63 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
85 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-05-09 9.20 Calcium, serum/plasma [การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510202 
86 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-05-09 4.35 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
87 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-05-09 102.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
88 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-05-09 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
89 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-05-09 0.00 Microscopic examination for bacteria, slide/smear [การตรวจเชื้อแบคทีเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ ในสิ่งส่งตรวจที่ป้ายมากับแผ่นสไลด์] :0831271 
90 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-05-09 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :12 
91 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-05-09 4.35 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
92 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-05-09 0.63 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
93 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-05-09 8.50 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
94 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-05-09 102.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
95 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-05-09 111.72 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
96 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-05-09 8.50 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
97 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-05-09 111.72 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
98 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-03-14 200.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
99 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-03-14 200.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
100 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-02-10 245.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
101 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-02-10 245.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :04 
102 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-11-29 117.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :04 
103 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-11-29 117.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
104 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-11-16 9.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
105 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-11-16 110.30 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
106 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-11-16 9.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
107 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-11-16 110.30 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
108 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-11-16 107.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
109 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-11-16 54.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
110 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-11-16 107.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
111 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-11-16 4.26 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
112 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-11-16 4.26 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
113 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-11-16 0.65 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
114 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-11-16 28.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
115 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-11-16 0.65 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
116 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-08-03 0.00 [] :0751462 
117 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-07-25 0.58 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
118 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-07-25 91.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
119 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-07-25 114.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
120 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-07-25 4.07 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
121 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-07-25 115.26 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
122 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-07-25 114.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
123 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-07-25 115.26 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
124 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-07-25 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
125 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-07-25 0.58 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
126 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-07-25 91.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
127 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-07-25 4.07 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
128 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-07-25 237.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
129 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-07-25 237.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
130 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-07-25 9.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
131 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-07-25 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :12 
132 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-07-25 9.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
133 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-04-19 8.60 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
134 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-04-19 193.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
135 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-04-19 110.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
136 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-04-19 110.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
137 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-04-19 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
138 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-04-19 0.62 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
139 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-04-19 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :14 
140 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-04-19 8.60 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
141 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-04-19 167.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
142 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-04-19 167.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
143 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-04-19 0.62 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
144 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-04-19 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
145 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-04-19 113.10 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
146 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-04-19 113.10 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
147 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-04-19 49.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
148 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-04-19 49.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
149 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-04-19 193.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
150 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-04-19 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :12 
151 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-03-28 279.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
152 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-03-28 279.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
153 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-03-22 170.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
154 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-03-22 170.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
155 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-03-02 219.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :04 
156 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2016-03-02 219.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
157 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-10-28 269.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :04 
158 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-10-28 269.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
159 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-10-12 190.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
160 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-10-12 190.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
161 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-08-03 160.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
162 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-08-03 160.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :04 
163 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-07-17 204.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :04 
164 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-07-17 204.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
165 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-06-24 88.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
166 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-06-24 88.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
167 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-06-18 139.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
168 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-06-18 139.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
169 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-06-17 112.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
170 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-06-17 112.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
171 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-06-02 212.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
172 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-06-02 212.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
173 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-05-25 249.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :04 
174 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-05-25 249.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
175 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-05-19 249.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :04 
176 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-05-19 249.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
177 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-04-29 231.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
178 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-04-29 231.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :04 
179 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-04-27 274.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
180 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2015-04-27 274.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
181 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-12-22 205.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
182 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-12-22 205.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
183 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-12-04 369.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :04 
184 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-12-04 369.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
185 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-11-25 108.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
186 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-11-25 0.72 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
187 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-11-25 12.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :10 
188 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-11-25 239.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
189 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-11-25 108.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
190 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-11-25 0.72 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
191 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-11-25 239.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
192 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-11-25 12.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
193 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-11-11 111.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
194 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-11-11 111.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
195 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-11-04 167.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
196 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-11-04 167.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
197 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-10-01 118.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
198 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-10-01 9.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
199 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-10-01 118.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
200 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-10-01 9.90 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
201 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-10-01 295.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
202 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-10-01 0.58 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
203 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-10-01 3.40 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
204 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-10-01 3.40 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
205 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-10-01 0.58 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
206 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-10-01 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
207 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-10-01 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :12 
208 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-10-01 295.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
209 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-07-24 200.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
210 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-07-24 200.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
211 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-04-08 197.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
212 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-04-08 197.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
213 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-03-20 9.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
214 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-03-20 5.00 pH, serum/plasma [การตรวจหา pH ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0583702 
215 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-03-20 0.30 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
216 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-03-20 0.00 Chromosome analysis, cultured with mitogenic stimulation, whole blood [การวิเคราะห์โครโมโซมโดยการเพาะเลี้ยงและการกระตุ้นการทำให้เกิด กระบวนการไมโทซิสในเซลล์ จากเลือด] :0290401 
217 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-03-20 0.00 Leukocyte phenotyping, WBC [การตรวจ leukocyte phenotyping ในเม็ดเลือดขาว ] :0702616 
218 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-03-20 62.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
219 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-03-20 9.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
220 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-03-20 3.10 Thyroglobulin, serum/plasma [การตรวจหา thyroglobulin ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0593202 
221 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-03-20 0.00 Lead, whole blood [การตรวจหาตะกั่วในเลือด] :0851801 
222 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-03-20 0.00 pH, whole blood [การตรวจหา pH ในเลือด ] :0583701 
223 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-03-20 4.20 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
224 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-03-20 37.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
225 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-03-20 208.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
226 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-03-20 208.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
227 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-03-20 7.30 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
228 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-03-13 230.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :04 
229 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-03-13 230.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
230 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-02-10 198.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
231 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-02-10 198.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :04 
232 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 201.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
233 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 32.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
234 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 32.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
235 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 201.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
236 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 6.10 White blood cell count, whole blood [การตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาวในเลือด] :0622201 
237 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 38.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :13 
238 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 49.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
239 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 116.50 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
240 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 34.00 Lymphocyte transformation assay NOS, whole blood [การตรวจวิเคราะห์หา lymphocyte transformation อื่นๆ มิได้ระบุ ในเลือด ] :0703601 
241 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
242 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 295.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
243 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 42.00 Hematocrit, whole blood [การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด ] :0621201 
244 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 112.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
245 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 295.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :04 
246 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 112.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
247 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 0.60 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
248 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 241.00 Platelet count, whole blood [การตรวจนับจำนวนเกล็ดเลือดในเลือด] :0622601 
249 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 117.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
250 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 10.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
251 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 5.00 Urate, serum/plasma [การตรวจหายูเรตในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584802 
252 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 56.00 Neutrophil cytoplasmic antibody, serum/plasma [การตรวจหา neutrophil cytoplasmic antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0714502 
253 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 9.70 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
254 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 165.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
255 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 14.90 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
256 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
257 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 8.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
258 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 38.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
259 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 165.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
260 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 15.00 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :16 
261 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2014-01-29 4.40 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
262 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-12-18 114.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
263 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-12-18 114.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
264 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-11-20 245.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
265 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-11-20 245.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :04 
266 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 0.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
267 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 129.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
268 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 55.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
269 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 8.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
270 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 195.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
271 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 153.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :13 
272 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 46.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
273 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 195.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
274 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 0.70 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
275 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 8.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
276 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 3.30 Thyroglobulin, serum/plasma [การตรวจหา thyroglobulin ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0593202 
277 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
278 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 36.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
279 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 48.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
280 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 165.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
281 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 48.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
282 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
283 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 64.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
284 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 153.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
285 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 4.10 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
286 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 4.30 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
287 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 165.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
288 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 36.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :12 
289 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 7.40 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
290 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 129.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
291 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 0.30 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
292 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-10-10 28.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
293 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-09-13 278.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
294 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-09-13 278.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
295 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-09-02 323.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
296 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-09-02 323.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
297 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-07-01 183.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
298 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-07-01 31.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
299 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-07-01 183.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
300 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-07-01 2.90 Thyroglobulin, serum/plasma [การตรวจหา thyroglobulin ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0593202 
301 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-07-01 54.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
302 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-07-01 40.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
303 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-07-01 40.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
304 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-07-01 199.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
305 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-07-01 199.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
306 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-07-01 42.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
307 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-07-01 117.80 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
308 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-07-01 118.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
309 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-07-01 0.50 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
310 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-07-01 7.00 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
311 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-06-06 199.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :04 
312 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-06-06 199.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
313 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-03-26 226.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :04 
314 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-03-26 226.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
315 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-03-21 130.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
316 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-03-21 130.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
317 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-02-15 109.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
318 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-02-15 109.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
319 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-02-01 403.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
320 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2013-02-01 403.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
321 23936-ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5(บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น 1286 2013-01-11 180.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
322 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-12-18 168.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
323 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-12-17 9.40 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
324 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-12-17 0.70 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
325 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-12-17 176.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
326 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-12-17 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
327 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-12-17 39.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
328 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-12-17 0.00 Lead, whole blood [การตรวจหาตะกั่วในเลือด] :0851801 
329 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-12-17 188.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
330 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-12-17 0.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
331 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-12-17 104.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
332 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-10-17 118.80 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
333 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-10-17 0.70 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
334 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-10-17 8.70 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
335 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-10-17 203.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
336 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-10-17 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
337 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-10-17 5.30 Urate, serum/plasma [การตรวจหายูเรตในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584802 
338 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-10-17 45.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
339 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-10-17 162.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
340 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-10-17 0.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
341 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-10-17 0.00 Lead, whole blood [การตรวจหาตะกั่วในเลือด] :0851801 
342 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-08-08 133.60 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
343 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-08-08 81.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
344 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-08-08 0.70 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
345 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-08-08 8.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
346 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-08-08 203.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
347 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-08-08 51.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
348 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-08-08 42.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
349 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-08-08 157.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
350 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-08-08 4.26 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
351 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-07-27 112.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
352 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-02-03 114.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
353 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-02-03 114.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
354 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2012-01-04 160.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
355 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2011-10-14 0.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
356 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2011-10-14 0.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
357 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2011-10-14 0.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
358 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2011-10-14 0.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
359 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2011-10-14 0.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
360 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2011-10-14 0.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
361 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2011-08-17 195.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
362 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2011-08-17 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
363 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2011-08-17 9.20 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
364 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2011-08-17 224.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
365 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2011-08-17 51.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
366 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2011-08-17 99.20 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
367 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2011-08-17 125.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
368 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2011-08-17 224.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
369 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2011-08-17 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
370 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2011-08-17 195.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
371 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2011-08-17 99.20 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
372 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2011-08-17 0.07 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
373 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2011-08-17 61.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
374 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2011-08-17 0.07 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
375 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2011-08-17 9.20 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
376 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2011-08-17 51.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
377 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2011-03-14 244.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2020-10-06 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-06-22 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 พร้อมเพรียง มาศรี
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2019-06-22 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 พร้อมเพรียง มาศรี
4 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-08-14 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001
5 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-07-10 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000
6 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-07-10 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001
7 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-05-05 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 บุษบง ไชยวงษา
8 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-04-26 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000
9 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1717 2017-04-26 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001