DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  12414  เทศบาลนครขอนแก่น
    HN 4815
    : บรรเทา ...
    เพศ  หญิง
    อายุ  60 ปี
    บ้านเลขที่  550/5  บ้านบ้านตูม  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 53465220 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-01-14 09:47:33
2 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56738 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 12/1 40 01 01 00 2021-09-24 11:35:24
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 550/5 40 01 01 17 2021-07-19 14:33:34

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2017-11-16 116342 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2017-11-16 116342 1B152การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้มีปัญหาสุรา/สารเสพติดพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 12414
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2018-02-22 124009 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414
4 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2018-02-22 124009 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414
5 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2018-02-22 124009 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414
6 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2018-11-29 140008 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414
7 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-02-04 144992 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
8 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-02-04 144992 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
9 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-02-04 144992 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
10 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-02-06 145115 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
11 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-06-05 158602 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
12 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-06-25 155670 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
13 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-06-25 155670 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
14 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-09-02 161121 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
15 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-09-02 161121 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
16 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-09-21 162797 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
17 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-09-21 162797 1B1150การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
18 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-09-21 162797 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
19 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-11-07 164185 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
20 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-11-07 164185 1B30ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
21 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-11-07 164185 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
22 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-11-23 166855 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
23 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-11-23 166855 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
24 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-11-23 166855 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
25 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-11-23 166855 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
26 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2020-11-10 187636 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
27 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2020-11-10 187636 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
28 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2020-11-10 187636 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
29 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2020-11-10 187636 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
30 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2020-11-13 188067 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
31 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-02-09 197235 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
32 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-02-09 197235 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
33 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-02-09 197235 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
34 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-02-09 197235 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
35 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-02-09 197235 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
36 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-02-09 197235 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
37 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-02-09 197235 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
38 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-02-09 197235 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
39 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-02-09 197235 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
40 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-02-09 197235 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
41 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-02-09 197235 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
42 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-02-09 197235 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
43 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-02-09 197235 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
44 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-02-09 197235 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
45 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-02-09 197235 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
46 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-02-09 197235 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
47 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-02-09 197235 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
48 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-03 201794 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
49 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-03 201794 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
50 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-03 201794 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
51 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-03 201794 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
52 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-03 201794 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
53 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-03 201794 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
54 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-03 201794 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
55 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-03 201794 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
56 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-03 201794 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
57 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-03 201794 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
58 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-03 201794 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
59 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-03 201794 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
60 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-03 201794 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
61 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-03 201794 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
62 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-06 201969 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
63 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-06 201969 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
64 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-06 201969 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
65 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-06 201969 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
66 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-06 201969 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
67 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-06 201969 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
68 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-06 201969 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
69 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-06 201969 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
70 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-06 201969 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
71 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-06 201969 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
72 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-06 201969 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
73 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-06 201969 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
74 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-06 201969 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
75 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-06 201969 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
76 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-06 201969 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
77 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-06 201969 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
78 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-08-02 207017 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
79 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-08-02 207017 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
80 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-08-02 207017 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
81 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-08-02 207017 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
82 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-08-02 207017 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
83 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-08-02 207017 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
84 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-08-02 207017 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
85 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-08-02 207017 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
86 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-08-02 207017 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
87 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-08-02 207017 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
88 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-08-02 207017 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
89 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-08-02 207017 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
90 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-08-02 207017 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
91 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-08-02 207017 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
92 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-08-02 207017 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
93 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-08-02 207017 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
94 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-05 209064 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
95 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-05 209064 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
96 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-05 209064 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
97 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-05 209064 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
98 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-05 209064 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
99 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-05 209064 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
100 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-05 209064 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
101 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-05 209064 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
102 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-05 209064 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
103 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-05 209064 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
104 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-05 209064 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
105 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-05 209064 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
106 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-05 209064 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
107 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-05 209064 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
108 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-05 209064 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
109 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-05 209064 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
110 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-06 209100 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
111 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-06 209100 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
112 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-06 209100 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
113 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-08 209152 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
114 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-08 209152 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
115 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-08 209152 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
116 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-08 209152 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
117 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-08 209152 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
118 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-08 209152 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
119 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-08 209152 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
120 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-08 209152 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
121 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-08 209152 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
122 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-08 209152 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
123 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-08 209152 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
124 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-08 209152 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
125 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-08 209152 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
126 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-08 209152 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
127 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-08 209152 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
128 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-08 209152 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
129 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-29 209750 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
130 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-29 209750 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
131 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-29 209750 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 E113 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with ophthalmic complication เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา 2013-06-17 10670 10670 03
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2012-10-26 12414 12414 03
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2012-10-26 12414 12414 03
4 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2015-05-25 12414 12414 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 I10 Essential (primary) hypertension 202110
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 L245 Irritant contact dermatitis due to other chemical products 202110
3 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 53465220 S5250 202111
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 53465220 U5733 ลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 4 หลัง / คอ 202112
5 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 53465220 Z115 Special screening examination for other viral diseases 202111
6 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 53465220 Z478 Other specified orthopaedic follow-up care 202112
7 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 53465220 Z480 Attention to surgical dressings and sutures 202112
8 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 Z718 Other specified counselling 202110

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 138/79 2021-10-29 141/67 2021-10-06 6.60 2021-05-03 1 2021-10-29 80 150 90

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-10-29 160.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-08-02 154.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-06 100.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
4 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-03 109.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
5 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-03 0.79 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
6 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-03 15.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
7 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-03 6.60 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
8 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-03 81.62 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
9 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-03 31.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
10 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-03 125.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
11 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-05-03 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
12 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2021-02-09 116.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
13 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2020-11-13 149.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
14 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2020-11-10 85.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
15 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2020-08-18 144.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
16 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2020-06-15 172.00 Glucose, vein (NPO) [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำ โดยไม่อดอาหาร] :0531004 
17 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2020-05-26 146.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
18 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2020-03-19 148.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
19 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2020-01-13 140.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
20 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-11-07 144.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
21 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-09-02 153.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
22 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-06-25 140.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
23 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-04-17 131.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
24 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-02-06 124.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
25 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-02-04 18.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
26 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-02-04 133.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
27 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-02-04 0.66 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
28 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-02-04 17.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
29 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-02-04 6.60 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
30 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-02-04 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
31 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-02-04 97.68 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
32 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-02-04 4.28 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
33 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2019-02-04 124.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
34 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2018-11-29 109.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
35 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2018-09-20 135.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
36 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2018-09-10 148.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
37 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2018-05-07 132.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
38 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2018-02-22 77.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
39 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2018-02-22 4.22 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
40 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2018-02-22 0.68 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
41 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2018-02-22 6.50 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
42 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2018-02-22 97.41 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
43 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2017-12-19 148.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
44 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2017-11-16 91.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
45 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2017-08-07 173.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
46 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2017-05-25 133.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
47 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2017-05-25 133.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
48 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2017-03-20 115.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
49 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2017-03-20 115.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
50 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2017-01-19 214.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
51 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2017-01-19 214.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :04 
52 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-11-01 5.30 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
53 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-11-01 91.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
54 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-11-01 0.68 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
55 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-11-01 98.10 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
56 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-11-01 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
57 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-11-01 10.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
58 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-11-01 0.68 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
59 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-11-01 98.10 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
60 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-11-01 5.30 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
61 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-11-01 10.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
62 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-11-01 91.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
63 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-11-01 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :12 
64 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-08-29 148.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
65 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-08-29 148.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
66 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-06-20 217.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
67 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-06-20 217.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
68 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-04-18 182.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
69 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-04-18 182.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
70 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-02-16 226.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
71 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-02-16 226.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
72 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2015-12-18 142.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :04 
73 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2015-12-18 142.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
74 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2015-12-14 162.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
75 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2015-12-14 162.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
76 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2015-10-05 161.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
77 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2015-10-05 161.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
78 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2015-07-27 139.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
79 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2015-07-27 139.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
80 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2015-05-25 146.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
81 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2015-05-25 146.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
82 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2015-03-23 163.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
83 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2015-03-23 163.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
84 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2015-01-21 216.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
85 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2015-01-21 216.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
86 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-11-17 182.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
87 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-11-17 182.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
88 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-09-22 89.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
89 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-09-22 89.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
90 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-07-28 165.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
91 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-07-28 165.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
92 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-06-09 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :12 
93 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-06-09 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
94 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-06-09 101.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
95 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-06-09 101.40 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
96 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-05-30 133.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
97 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-05-30 46.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
98 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-05-30 54.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
99 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-05-30 70.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
100 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-05-30 133.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
101 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-05-30 4.10 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
102 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-05-30 70.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
103 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-05-30 144.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
104 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-05-30 144.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
105 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-05-30 54.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
106 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-05-30 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :18 
107 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-05-28 106.80 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
108 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-05-28 9.30 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
109 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-05-28 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
110 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-05-28 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
111 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-05-28 0.56 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
112 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-05-28 9.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
113 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-05-28 107.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
114 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-04-28 150.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
115 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-04-28 150.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
116 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-03-03 177.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
117 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-03-03 177.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
118 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-02-06 280.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :04 
119 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-02-06 280.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
120 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-02-05 280.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :04 
121 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-02-05 280.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
122 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-01-06 216.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
123 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2014-01-06 216.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
124 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-11-04 180.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
125 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-11-04 117.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
126 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-11-04 8.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :05 
127 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-11-04 1.00 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :11 
128 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-11-04 91.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
129 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-11-04 101.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :15 
130 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-11-04 36.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
131 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-11-04 101.40 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
132 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-11-04 180.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
133 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-11-04 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :12 
134 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-11-04 0.70 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
135 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-11-04 2.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
136 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-11-04 91.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :09 
137 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-11-04 8.10 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
138 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-11-04 117.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :13 
139 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-09-02 130.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
140 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-09-02 130.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
141 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-06-21 136.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
142 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-06-21 136.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
143 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-04-26 172.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
144 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-04-26 172.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
145 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-02-28 217.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
146 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-02-28 217.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
147 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2012-12-28 184.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
148 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2012-12-28 184.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
149 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2012-11-01 166.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
150 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2012-11-01 166.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
151 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2012-10-29 219.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
152 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2012-10-29 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
153 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2012-10-29 0.00 Lead, whole blood [การตรวจหาตะกั่วในเลือด] :0851801 
154 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2012-10-29 55.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
155 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2012-10-29 111.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
156 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2012-10-29 0.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
157 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2012-10-29 132.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
158 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2012-10-29 184.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
159 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2012-10-29 0.60 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
160 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2012-10-29 184.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
161 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2012-10-26 210.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :03 
162 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2012-10-26 210.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2020-11-10 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 พร้อมเพรียง มาศรี
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2020-11-10 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2020-06-15 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 พร้อมเพรียง มาศรี
4 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2018-11-26 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 พร้อมเพรียง มาศรี
5 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2018-11-26 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่อยู่เพียงลำพัง : 1A431 พร้อมเพรียง มาศรี
6 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2017-08-07 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000
7 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2017-08-07 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001
8 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2017-06-24 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000
9 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2017-06-24 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001
10 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-12-16 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000
11 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-12-16 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001
12 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-12-16 เยี่ยมผู้พิการทางการมองเห็น : 1A30
13 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-08-13 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001
14 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2016-07-07 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001
15 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-12-11 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 พร้อมเพรียง มาศรี
16 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 4815 2013-12-11 พร้อมเพรียง มาศรี