DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  12414  เทศบาลนครขอนแก่น
    HN 1868
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  หญิง
    อายุ  59 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านหนองวัด 3  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 52330007 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-02-07 10:28:36
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 564/1 40 01 01 15 2022-01-14 14:41:37
3 15166-ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 94918 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 256/15 40 01 01 00 2021-12-31 09:49:47
4 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ย้าย 12/1 40 01 01 00 2021-09-26 14:35:32

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2017-10-05 111890 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2018-10-10 138032 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2018-10-10 138032 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414
4 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2019-01-18 144337 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
5 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2019-01-18 144337 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
6 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2019-01-18 144337 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
7 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2019-11-11 166196 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
8 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2019-11-11 166196 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
9 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2019-11-11 166196 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
10 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2019-11-11 166196 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
11 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2020-11-10 187671 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
12 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2020-11-10 187671 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
13 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-03-05 200946 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
14 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-03-05 200946 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
15 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-03-05 200946 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
16 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-06-11 203857 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
17 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-06-11 203857 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
18 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-06-11 203857 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
19 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-06-11 203857 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
20 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-11-10 210109 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
21 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-11-10 210109 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
22 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-11-10 210109 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
23 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-11-17 210331 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
24 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-11-17 210331 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
25 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-11-17 210331 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
26 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-11-17 210331 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
27 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-11-17 210331 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
28 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-11-17 210331 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
29 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-11-17 210331 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
30 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-11-17 210331 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
31 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-11-17 210331 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
32 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-11-17 210331 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
33 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-11-17 210331 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
34 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-11-17 210331 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
35 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-11-17 210331 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
36 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-11-17 210331 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
37 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-11-17 210331 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
38 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-11-17 210331 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
39 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-12-28 212017 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
40 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-12-28 212017 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
41 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-12-28 212017 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
42 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-12-29 212105 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
43 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-12-29 212105 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
44 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-12-29 212105 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
45 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-04 212236 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
46 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-04 212236 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
47 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-04 212236 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
48 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-07 212816 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
49 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-07 212816 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
50 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-07 212816 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
51 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-17 214581 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
52 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-17 214581 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
53 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-17 214581 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
54 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-17 214581 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
55 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-17 214581 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
56 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-17 214581 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
57 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-17 214581 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
58 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-17 214581 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
59 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-17 214581 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
60 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-17 214581 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
61 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-17 214581 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
62 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-17 214581 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
63 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-17 214581 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
64 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-17 214581 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
65 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-17 214581 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
66 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-17 214581 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 พร้อมเพรียง มาศรี
67 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-31 214940 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
68 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-31 214940 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
69 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-31 214940 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
70 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-05-31 222892 1B0260การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
71 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-05-31 222892 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
72 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-05-31 222892 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
73 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-06-21 223698 1B0280การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
74 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-06-21 223698 1B1200การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
75 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-06-21 223698 1B1220การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
76 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-06-21 223698 1B1224การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
77 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-06-21 223698 1B1230การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
78 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-06-21 223698 1B1240การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
79 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-06-21 223698 1B1243การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
80 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-06-21 223698 1B1250การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
81 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-06-21 223698 1B1253การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหินในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
82 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-06-21 223698 1B1256การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
83 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-06-21 223698 1B1260การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
84 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-06-21 223698 1B1270การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
85 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-06-21 223698 1B1273การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
86 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-06-21 223698 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
87 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-06-21 223698 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
88 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-06-21 223698 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 12414 มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
89 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2018-05-06 746170 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 14861 ดร.จิรฐา บุตรแก้ว ว24875
90 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2018-09-12 788897 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 14861 สิริลักขณา พระวงศ์ ว52069
91 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2018-09-12 788897 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 14861 สิริลักขณา พระวงศ์ ว52069
92 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2019-12-03 934717 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 14861 สิริลักขณา พระวงศ์ ว52069
93 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2019-12-03 934717 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 14861 สิริลักขณา พระวงศ์ ว52069
94 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2021-01-29 1048307 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 14861 นิทิกร สอนชา ว27432
95 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2021-01-29 1048307 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 14861 นิทิกร สอนชา ว27432
96 15166-ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 94918 2021-12-26 538176 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 15166 วรวลัญช์ กาฬหว้า ว65518

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 E113 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with ophthalmic complication เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา 2019-03-21 10670 10670 03
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2016-04-29 10670 10670 03
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2011-01-01 10670 12414 03
4 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2017-01-01 10670 12414 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 52330007 E113 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with ophthalmic complication 202201
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications 202111
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 I10 Essential (primary) hypertension 202111
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 52330007 N764 Abscess of vulva 202112
5 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 T013 Open wounds involving multiple regions of lower limb(s) 202112
6 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 52330007 Z098 Follow-up examination after other treatment for other conditions 202201
7 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 Z123 Special screening examination for neoplasm of breast 202201
8 15166-ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 94918 Z133 Special screening examination for mental and behavioural disorders 202112
9 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 Z251 Need for immunization against influenza 202205
10 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 Z480 Attention to surgical dressings and sutures 202112
11 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 52330007 Z532 Procedure not carried out because of patient's decitsion for other and unsepcified reasons 202206

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 126/74 2022-06-21 138/64 2022-05-31 1 2022-06-21 83 151 107

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-06-21 138.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-31 148.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2022-01-17 96.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
4 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-11-17 109.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
5 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-06-14 127.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
6 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-04-22 200.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
7 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-03-05 85.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
8 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2021-01-29 130.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
9 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2020-11-10 98.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
10 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2020-01-24 109.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
11 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2019-12-03 9.00 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
12 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2019-12-03 102.22 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
13 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2019-12-03 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
14 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2019-12-03 168.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
15 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2019-12-03 4.47 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
16 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2019-12-03 0.60 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
17 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2019-11-11 148.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
18 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2019-10-08 117.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
19 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2019-06-15 155.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
20 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2019-01-18 155.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
21 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2018-10-10 235.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
22 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2018-05-06 155.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
23 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2018-02-03 155.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
24 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2017-12-18 149.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
25 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2017-12-18 1.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
26 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2017-12-18 0.53 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
27 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2017-12-18 10.20 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
28 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2017-12-18 107.23 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
29 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2017-11-25 79.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
30 14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 56894 2017-10-29 195.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-06-04 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 เสาวลักษณ์ ตั้งตระกูล
2 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-06-04 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 เสาวลักษณ์ ตั้งตระกูล
3 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2021-06-04 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ : 1A008 เสาวลักษณ์ ตั้งตระกูล
4 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2019-07-19 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 บุษบง ไชยวงษา
5 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2019-06-03 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 พร้อมเพรียง มาศรี
6 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2019-01-18 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 พร้อมเพรียง มาศรี
7 12414-เทศบาลนครขอนแก่น 1868 2019-01-18 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 พร้อมเพรียง มาศรี