DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  77766  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง
    HN 73469
    : ประกาย ...
    เพศ  ชาย
    อายุ  58 ปี
    บ้านเลขที่  161/9  บ้านหนองไผ่  ตำบลศิลา  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 161/9 40 01 14 26 2021-10-28 10:20:43
2 04268-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 43150 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 403 40 01 14 00 2021-08-23 10:37:54

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 2021-07-21 439881 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 77766 กนกวรรณ พระจันทร์ศรี
2 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 2021-07-21 439881 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 77766 กนกวรรณ พระจันทร์ศรี
3 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 2021-10-01 452381 1B0030ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ 77766 รสนีย์ มณีวงศ์
4 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 2021-10-01 452381 1B1170การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ผลปกติ 77766 รสนีย์ มณีวงศ์
5 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 2021-10-01 452381 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 77766 รสนีย์ มณีวงศ์
6 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 2021-10-01 452381 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 77766 รสนีย์ มณีวงศ์

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 2020-01-01 10671 77766 03
2 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2021-10-01 77766 77766
3 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2020-01-01 10671 77766 03
4 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 N182 Chronic kidney disease, stage 2 Chronic kidney disease, stage 2 2020-01-01 10671 77766 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications 202110
2 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications 202110
3 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 K040 Pulpitis 202110

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 149/81 2021-10-28 147/85 2020-10-15 6.20 2020-10-15 1 2021-10-28 2 2021-10-28 75 167 89

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 2021-07-21 130.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
2 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 2021-01-21 129.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
3 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 2020-10-15 120.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
4 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 2020-10-15 1.05 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
5 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 2020-10-15 6.20 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
6 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 2020-10-15 100.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
7 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 2020-10-15 134.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
8 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 2020-10-15 78.41 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 73469 2021-10-01 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 รสนีย์ มณีวงศ์