DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 148790
    : ทนงศักดิ์ ...
    เพศ  ชาย
    อายุ  60 ปี
    บ้านเลขที่  343  บ้านชัยมงคล  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ตาย 343 40 09 01 10 2021-10-26 07:44:15
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63063384 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-10-25 16:10:12
3 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IQ4533 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-02-18 14:00:23
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0227039 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2018-07-26 07:38:39
5 11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร 005701053 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2014-03-08 10:25:11

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2018-10-12 267866 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2018-10-12 267866 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2018-10-12 267866 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศรีเฉลิม ขุนสอน
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2019-04-05 725487 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 11445 พัชรา มาตยาคุณ
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2019-04-05 725487 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 พัชรา มาตยาคุณ
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2019-08-27 945394 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2019-08-27 945394 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 11445 จีรญาดา สีหาราช
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2019-08-27 945394 1B506ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน 1 ชั่วโมง หรือมากกว่า 11445 จีรญาดา สีหาราช
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2019-08-27 945394 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 11445 จีรญาดา สีหาราช
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2019-08-27 945394 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-03-04 1325506 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-03-04 1325506 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 11445 จีรญาดา สีหาราช
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-03-04 1325506 1B506ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน 1 ชั่วโมง หรือมากกว่า 11445 จีรญาดา สีหาราช
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-03-04 1325506 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 11445 จีรญาดา สีหาราช
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-03-04 1325506 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-04-29 1402943 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-04-29 1402943 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-06-16 1412381 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 จีรญาดา สีหาราช
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-06-16 1412381 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 11445 จีรญาดา สีหาราช
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-06-16 1412381 1B506ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน 1 ชั่วโมง หรือมากกว่า 11445 จีรญาดา สีหาราช
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-06-16 1412381 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 จีรญาดา สีหาราช
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-06-16 1412381 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 11445 จีรญาดา สีหาราช
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-06-16 1412381 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 จีรญาดา สีหาราช
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-10-06 1B1280การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติด 11445 เดชา พรมกลาง
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-10-06 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 เดชา พรมกลาง
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-10-06 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 เดชา พรมกลาง
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-10-22 1547290 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-10-22 1547290 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-10-22 1547290 1B501ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 1-10 มวนต่อวัน 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-10-22 1547290 1B506ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอน 1 ชั่วโมง หรือมากกว่า 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-10-22 1547290 1B530การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-10-22 1547290 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-01-15 1686627 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 สุทธิจิตรา พัฒนากร
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-01-15 1686627 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 สุทธิจิตรา พัฒนากร
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-04-08 1991022 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-04-08 1991022 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-04-08 1991022 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-04-08 1991022 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-07-01 2035991 1B130การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-07-01 2035991 1B132การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-07-01 2035991 1B51ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-07-01 2035991 1B601ผู้มารับบริการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกดื่มมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 11445 ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 C61 Malignant neoplasm of prostate เนื้องอกร้ายของต่อมลูกหมาก 2021-01-26 10670 10670 02
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2017-05-10 11445 11445 02
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2017-10-12 11445 11445 02

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 C61 Malignant neoplasm of prostate 202110

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 - / /

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-07-01 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-07-01 1.39 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-07-01 4.67 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-07-01 55.08 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-07-01 28.60 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-07-01 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-04-08 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-04-08 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-04-08 102.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-04-08 134.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-04-08 50.24 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-04-08 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-04-08 107.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-04-08 4.56 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-04-08 1.50 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-04-08 26.30 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-04-08 63.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2021-04-08 200.00 Creatinine, urine [การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ] :0581903 
19 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63063384 2021-01-14 1.22 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
20 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 63063384 2021-01-14 64.49 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-09-14 78.77 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-09-14 13.70 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-09-14 1.04 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-06-16 3.66 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-06-16 1.20 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-06-16 26.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-06-16 138.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-06-16 66.26 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-06-16 103.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
30 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-06-16 102.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
31 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-03-04 37.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
32 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-03-04 82.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
33 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-03-04 114.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
34 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-03-04 86.60 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
35 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-03-04 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
36 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-03-04 1.34 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
37 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-03-04 6.70 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
38 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-03-04 140.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
39 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-03-04 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
40 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-03-04 57.98 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
41 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2019-12-03 92.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
42 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2019-08-27 101.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
43 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2019-06-07 107.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
44 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2019-04-05 101.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
45 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2019-01-08 0.00 Microalbumin protein [การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440204 
46 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2019-01-08 80.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
47 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2019-01-08 1.18 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
48 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2019-01-08 126.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
49 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2019-01-08 85.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
50 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2019-01-08 68.09 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
51 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2019-01-08 0.00 Albumin, urine [การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)] :0440203 
52 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2019-01-08 6.20 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
53 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2019-01-08 1.18 Creatine, serum/plasma [การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581803 
54 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2018-10-12 110.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
55 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2018-10-12 110.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
56 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2018-07-26 98.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
57 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0227039 2018-07-26 98.00 Glucose, capillaries [การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร ] :0531102 
58 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2018-06-22 92.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
59 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0227039 2018-03-29 126.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
60 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0227039 2018-01-04 61.00 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
61 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0227039 2018-01-04 4.00 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
62 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0227039 2018-01-04 97.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
63 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0227039 2018-01-04 139.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
64 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0227039 2018-01-04 1.30 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
65 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0227039 2018-01-04 29.10 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
66 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 0227039 2018-01-04 135.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-04-29 เยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 1A000 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2020-04-29 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 1A001 ปรีดา เจริญโภคทรัพย์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2019-08-27 เยี่ยมเด็กอายุ 0 ? 5 ปี เพื่อแนะนำผู้ปกครอง เรื่อง การแปรงฟันที่ถูกต้อง ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ : 1A407 จงจิต เปรมปรี
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2019-08-27 การให้บริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ : 1D08 จงจิต เปรมปรี
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 148790 2019-08-27 ตรวจรอยโรคฟันผุในเด็กอายุ 3-5 ปี : 1D10 จงจิต เปรมปรี