DM HT CKD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 000000000219829
    : �ح����§ ...
    เพศ  ชาย
    อายุ  66 ปี
    บ้านเลขที่  99  บ้านหัวดง  ตำบลห้วยเม็ก  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64015795 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2021-05-28 16:38:46
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000219829 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 1-positive ไทย ไม่จำหน่าย 2015-07-28 09:36:52

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000219829 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2015-09-24 11445 11445 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000219829 I219 Acute myocardial infarction\,unspecified กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ไม่ระบุละเอียด 2021-03-16 10670 10670 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000219829 I252 Old myocardial infarction กล้ามเนื้อหัวใจตายในอดีต 2021-04-28 10670 10670 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 - / /

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64015795 2021-04-28 58.90 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64015795 2021-04-28 4.53 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
3 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64015795 2021-04-28 1.27 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64015795 2021-03-16 23.20 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
5 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64015795 2021-03-16 187.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
6 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64015795 2021-03-16 124.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
7 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64015795 2021-03-16 19.00 Nitrogen, whole blood [การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด ] :0583001 
8 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64015795 2021-03-16 151.00 LDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541402 
9 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64015795 2021-03-16 1.90 Phosphate (inorganic), serum/plasma [การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511202 
10 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64015795 2021-03-16 1.16 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
11 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64015795 2021-03-16 5.80 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) [การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด ] :0531601 
12 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64015795 2021-03-16 240.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
13 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64015795 2021-03-16 4.08 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
14 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64015795 2021-03-16 65.72 eGFR (CKD-EPI formula) [การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)] :0581904 
15 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 64015795 2021-03-16 52.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 -