DM HT CKD CVD | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

User Image
    รพ.สต.เขตรับผิดชอบ  11445  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
    HN 103844
    : ผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
    เพศ  หญิง
    อายุ  15 ปี
    บ้านเลขที่  ...  บ้านคำไฮ  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
appdm

    
   ประวัติการลงทะเบียนรับบริการในสถานบริการ(แฟ้ม person)
เฉพาะรับบริการการรักษาในจังหวัด
# รหัสสถานบริการ PID ประเภทอาศัย RHGROUP สัญชาติ สถานะจำหน่าย บ้านเลขที่ รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ รหัสตำบล รหัสหมู่บ้าน วันที่อัพเดท
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62014488 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2022-01-28 10:04:54
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 15 40 09 01 03 2021-11-06 09:38:32
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1408200048467 1 (เป้าหมาย) -มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง - ไทย ไม่จำหน่าย 15 40 09 01 03 2020-12-10 08:59:34
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 000000000181361 4 -ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ - ไทย ไม่จำหน่าย 2016-06-30 22:51:57

    
   ประวัติการลงทะเบียนคัดกรอง(แฟ้ม spacailpp)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่รับบริการ ลำดับที่รับบริการ รหัสตรวจ ตรวจที่ รหัสผู้คัดกรอง
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2021-01-06 1934146 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 นภาพร ธีระนันท์
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2021-01-06 1934146 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 นภาพร ธีระนันท์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2021-01-08 1934875 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 นภาพร ธีระนันท์
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2021-01-08 1934875 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 นภาพร ธีระนันท์
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2022-02-17 2210829 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 นภาพร ธีระนันท์
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2022-02-17 2210829 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 นภาพร ธีระนันท์
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2022-06-13 0 1B52ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่ 11445 อรัญญา มั่งทอง
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2022-06-13 0 1B600ผู้มารับบริการไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 11445 อรัญญา มั่งทอง

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Chronic)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค ชื่อไทย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย สถานบริการที่รักษา สถานะป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 E669 Obesity\, unspecified โรคอ้วนไม่ระบุรายละเอียด 2021-12-29 10670 10670 03
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 2020-08-05 10670 10670 03
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 I639 Cerebral infarction\,unspecified เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด ไม่ระบุรายละเอียด 2021-07-14 10670 10670 03
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 2019-03-20 10670 10670 03

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยนอก(แฟ้ม diagnosis_opd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 D560 Alpha thalassaemia 202202
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62014488 I639 Cerebral infarction\,unspecified 202112
3 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62014488 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction 202112

    
   ประวัติการลงทะเบียนโรคแผนกผู้ป่วยใน(แฟ้ม diagnosis_ipd)

# รหัสสถานบริการ PID รหัสวินิจฉัย ชื่อโรค วันที่ป่วย
1 -

    
   ประวัติการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม chronicfu)

# รหัสสถานบริการ PID BPครั้งที่1 วันที่ตรวจครั้งที่1 BPครั้งที่2 วันที่ตรวจครั้งที่2 ผลHbA1C วันที่ตรวจ ผลตรวจเท้า วันที่ตรวจ ผลตรวจตา วันที่ตรวจ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62014488 119/51 2021-12-29 98/61 2021-07-14 4 2021-12-29 75 165 0

    
   ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกโรคเรื้อรัง(แฟ้ม Labfu)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่ตรวจครั้งที่ ผลตรวจ รหัสการตรวจ
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62014488 2021-12-29 71.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :01 
2 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62014488 2021-12-29 187.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
3 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62014488 2021-12-29 187.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :07 
4 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62014488 2021-12-29 71.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
5 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62014488 2021-12-29 129.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
6 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62014488 2021-12-29 50.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :08 
7 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62014488 2021-12-29 50.00 HDL Cholesterol, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0541202 
8 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62014488 2021-12-29 129.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :06 
9 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62014488 2021-01-27 74.00 Glucose, serum/plasma [การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0531002 
10 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62014488 2021-01-27 184.00 Cholesterol, total, serum/plasma [การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0541602 
11 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 62014488 2021-01-27 96.00 Triglycerides, serum/plasma [การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0546602 
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2019-04-10 88.00 Alanine aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491002 
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2019-04-10 0.25 Bilirubin, conjugated, serum/plasma [การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550402 
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2019-04-10 11.20 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2019-04-10 4.80 Albumin, serum [การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0440202 
16 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2019-04-10 119.00 Alkaline phosphatase, serum/plasma [การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491202 
17 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2019-04-10 0.47 Bilirubin, total, serum/plasma [การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0550602 
18 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2019-04-10 11.80 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
19 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2019-04-10 7.80 Protein, total, serum/plasma [การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0443602 
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2019-04-10 39.00 Aspartate aminotransferase, serum/plasma [การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0491802 
21 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2019-04-10 0.50 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
22 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2019-03-03 101.00 Chloride, serum/plasma [การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0510602 
23 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2019-03-03 91.00 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood [การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด] :0531101 
24 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2019-03-03 12.70 Hemoglobin, whole blood [การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด] :0621401 
25 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2019-03-03 4.08 Potassium, serum/plasma [การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า ] :0511402 
26 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2019-03-03 0.55 Creatinine, serum/plasma [การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0581902 
27 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2019-03-03 23.00 Carbon dioxide, serum/plasma [การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า] :0510402 
28 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2019-03-03 142.00 Sodium, serum/plasma [การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า] :0511602 
29 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2019-03-03 12.30 Urea, serum/plasma [การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า] :0584902 

    
   ประวัติได้รับการเยี่ยมบ้าน(แฟ้ม community_service)

# รหัสสถานบริการ PID วันที่เยี่ยม ชื่อเยี่ยม รหัสผู้เยี่ยม
1 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2022-06-13 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่ระบุรายละเอียด : 1A009 อรัญญา มั่งทอง
2 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2022-02-17 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ : 1A008 นภาพร ธีระนันท์
3 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2022-02-17 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 1J20 นภาพร ธีระนันท์
4 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2022-02-17 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 1J20 นภาพร ธีระนันท์
5 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2022-02-17 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ : 1A008 นภาพร ธีระนันท์
6 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2021-01-08 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ : 1A008 นภาพร ธีระนันท์
7 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1408200048467 2021-01-08 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ : 1A008 นภาพร ธีระนันท์
8 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1408200048467 2021-01-08 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่ระบุรายละเอียด : 1A009 นภาพร ธีระนันท์
9 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2021-01-08 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่ระบุรายละเอียด : 1A009 นภาพร ธีระนันท์
10 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2021-01-06 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่ระบุรายละเอียด : 1A009 นภาพร ธีระนันท์
11 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1408200048467 2021-01-06 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่ระบุรายละเอียด : 1A009 นภาพร ธีระนันท์
12 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2020-06-11 เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่ระบุรายละเอียด : 1A009 รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
13 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2019-01-23 ตรวจเหงือกตามระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา (อายุ 6-12 ปี) : 1H040 ดนัย กรมเหลี่ยม
14 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2019-01-23 ตรวจฟันผุตามระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา (อายุ 6-12 ปี) : 1H050 ดนัย กรมเหลี่ยม
15 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 103844 2019-01-23 ตรวจฟันตกกระตามระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา (อายุ 6-12 ปี) : 1H060 ดนัย กรมเหลี่ยม