ระบบตรวจสอบการตรวจคัดกรองแฟ้ม(SPECIALPP)เฉพาะในปีงบประมาณปัจจุบัน


   ข้อมูลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะสำหรับผู้ที่มารับบริการ และประวัติการได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ สำหรับกลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ
   สรุปการตรวจคัดกรองแยกรายประเภทตามที่ตรวจ
   สรุปยอดรวมจำนวนครั้งในการตรวจแต่ละประเภท
   สรุปยอดรวมจำนวนครั้งในการตรวจแต่ละประเภทแยกรายเดือน{เพื่อเปรียบเทียบกับการส่งข้อมูลเข้าระบบ43แฟ้มและได้ตรวจจริงในHIS}
   แยกรายละเอียดจำนวนครั้งHOSPCODE+PID+DATE_SERV+PPSPECIALในการตรวจแต่ละประเภทแยกรายเดือน{เพื่อเปรียบเทียบกับตรวจจริงในHIS}
   จำลองรายละเอียดคนHOSPCODE+PIDในTYPEAREAในกลุ่มเป้าหมายจากสถานบริการอื่น{เพื่อเปรียบเทียบกับตรวจจริงในHIS}

 @Views : 3028

 
หน้าหลัก

-

สรุปรายการตรวจคัดกรองแยกตามประเภทการคัดกรอง หน่วยนับเป็นจำนวนครั้ง
หมายเหตุนับการตรวจตั้งแต่      ถึง  

#
สถานบริการ รหัสตรวจคัดกรอง ชื่อการตรวจคัดกรอง จำนวนการตรวจ/ครั้ง
1 -