ระบบตรวจสอบประเภทอาศัย 1 หรือ 3 ในHIS แม่ข่ายกับระบบสถานบริการลูกข่าย ที่มีอยู่ในระบบ HDC


   ข้อมููลประชากรประเภทอาศัยเป็น 1 หรือ 3 ในระบบ HDC ในตาราง PERSON รวมทุกสถานบริการตามเลข HN และเลข PID แต่ละสถานบริการที่ได้ส่งเข้าในระบบ
   จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนประเภทอาศัยระหว่างHISแม่ข่ายกับ สถานบริการลูกข่าย โดยอาศัยคำนิยามตามรหัสมาตรฐาน43แฟ้มversion2.3{มีผลกับการประมวลโดยตรง} ที่กำหนดให้โรงพยาบาลแม่ข่ายที่ไม่มีประชากรในเขตรับผิดชอบต้องกำหนดให้ประเภทอาศัยผู้รับบริการเป็นประเภท 4 เท่านั้น(ถ้ากำหนดให้มีต้องไม่ซ้ำกับลูกข่ายและมีบ้านเลขที่และขอบเขตชัดเจนเท่านั้น)
   โดยใช้เลขpidนำไปตรวจสอบกับเลขHNในHISของแต่ละหน่วยงาน{เพื่อเปรียบเทียบในระบบ43แฟ้มกับค่าข้อมูลในHIS}
   แก้ไขค่าข้อมูล{mapping}ให้ถูกต้องแล้วส่งออกมาอัพเดทใหม่ได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอรอบส่งปกติ
   หน้าที่ใครบ้าง :ทุกคนที่สามารถเข้าไปแก้ไขในโปรแกรมแต่ละHISของตัวเองได้ เช่น ผู้ใช้งานประจำ ไม่จำเป็นต้องรอ Admin หรือต้องเก่งคอมพิวเตอร์
   ควรมีการสุ่มตรวจสอบว่าค่าที่ส่งออกจากโปรแกรมของสถานบริการนั้น{Export}ตรงกับรหัสมาตรฐาน43แฟ้มก่อนนำส่งเข้าระบบHDC

 @Views : 552

หน้าหลัก

12272-โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

#
HOSPCODE HN ประเภท
type_dx
รหัสโรคป่วย
mix_dx
TYPEAREA ADDRESS NATION DISCHARGE
1 12272 163505  03 I10,E119 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
2 12272 164374  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
3 12272 50092  02 E119 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
4 12272 165156  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
5 12272 110054  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
6 12272 163605  03 E112,E149,I10,E119 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
7 12272 166449  03 E114,E148,E119,E115,I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
8 12272 165051  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
9 12272 164867  03 E119,I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
10 12272 158386  01 I11,I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
11 12272 166314  03 E119,I10,E149 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
12 12272 164467  02 E119 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
13 12272 74551  03 E119,E112,I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
14 12272 164821  02 E119 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
15 12272 137073  02 E119 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
16 12272 128155  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
17 12272 138404  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
18 12272 124091  03 I10,E119 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
19 12272 164861  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
20 12272 32108  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
21 12272 166038  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
22 12272 164593  03 I10,E119 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
23 12272 164176  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
24 12272 165951  03 E119,I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
25 12272 164835  03 E118,E119,E113,I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
26 12272 84875  03 I10,E119 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
27 12272 44967  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
28 12272 166249  03 E119,I10,E149,E113,E117 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
29 12272 166260  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
30 12272 164977  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
31 12272 165708  02 E149,E119 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
32 12272 161290  03 I10,E119 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
33 12272 33928  02 E119 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
34 12272 166323  03 E10,I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
35 12272 165190  03 E119,I10,E149 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
36 12272 142859  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
37 12272 166165  03 E119,E114,E113,E11,E143,I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
38 12272 147685  03 E119,I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
39 12272 99670  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
40 12272 164588  03 I10,E119 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
41 12272 139806  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
42 12272 156227  03 I10,E119 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
43 12272 165157  03 E119,I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
44 12272 23854  03 E119,I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
45 12272 35403  03 E119,I10,E112 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
46 12272 165927  03 E109,E119,I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
47 12272 165970  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
48 12272 165117  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
49 12272 166621  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
50 12272 1694  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
51 12272 165957  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
52 12272 29795  02 E119 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
53 12272 17037  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
54 12272 166003  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
55 12272 19525  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
56 12272 165081  02 E119 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
57 12272 165438  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
58 12272 57294  02 E119 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
59 12272 137718  03 E119,I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
60 12272 3072  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
61 12272 164883  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
62 12272 25070  03 I10,E119 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
63 12272 159964  02 E119 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
64 12272 162205  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
65 12272 30701  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
66 12272 130836  02 E119 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
67 12272 156283  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
68 12272 121244  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
69 12272 163263  02 E119,E113 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
70 12272 107464  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
71 12272 165879  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
72 12272 153662  03 I10,E118 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
73 12272 125863  03 I10,E119 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
74 12272 144018  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
75 12272 166209  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
76 12272 164770  02 E119 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
77 12272 164400  02 E119 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
78 12272 166498  02 E119,E10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
79 12272 165750  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
80 12272 164694  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
81 12272 153981  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
82 12272 162533  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
83 12272 165859  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
84 12272 166191  02 E11 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9