ระบบตรวจสอบประเภทอาศัย 1 หรือ 3 ในHIS แม่ข่ายกับระบบสถานบริการลูกข่าย ที่มีอยู่ในระบบ HDC


   ข้อมููลประชากรประเภทอาศัยเป็น 1 หรือ 3 ในระบบ HDC ในตาราง PERSON รวมทุกสถานบริการตามเลข HN และเลข PID แต่ละสถานบริการที่ได้ส่งเข้าในระบบ
   จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนประเภทอาศัยระหว่างHISแม่ข่ายกับ สถานบริการลูกข่าย โดยอาศัยคำนิยามตามรหัสมาตรฐาน43แฟ้มversion2.3{มีผลกับการประมวลโดยตรง} ที่กำหนดให้โรงพยาบาลแม่ข่ายที่ไม่มีประชากรในเขตรับผิดชอบต้องกำหนดให้ประเภทอาศัยผู้รับบริการเป็นประเภท 4 เท่านั้น(ถ้ากำหนดให้มีต้องไม่ซ้ำกับลูกข่ายและมีบ้านเลขที่และขอบเขตชัดเจนเท่านั้น)
   โดยใช้เลขpidนำไปตรวจสอบกับเลขHNในHISของแต่ละหน่วยงาน{เพื่อเปรียบเทียบในระบบ43แฟ้มกับค่าข้อมูลในHIS}
   แก้ไขค่าข้อมูล{mapping}ให้ถูกต้องแล้วส่งออกมาอัพเดทใหม่ได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอรอบส่งปกติ
   หน้าที่ใครบ้าง :ทุกคนที่สามารถเข้าไปแก้ไขในโปรแกรมแต่ละHISของตัวเองได้ เช่น ผู้ใช้งานประจำ ไม่จำเป็นต้องรอ Admin หรือต้องเก่งคอมพิวเตอร์
   ควรมีการสุ่มตรวจสอบว่าค่าที่ส่งออกจากโปรแกรมของสถานบริการนั้น{Export}ตรงกับรหัสมาตรฐาน43แฟ้มก่อนนำส่งเข้าระบบHDC


หน้าหลัก

12272-โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

#
HOSPCODE HN ประเภท
type_dx
รหัสโรคป่วย
mix_dx
TYPEAREA ADDRESS NATION DISCHARGE
1 12272 158768  01 I10 1 122 บหนองแวง 099 9
2 12272 166314  03 E119,I10,E149 1 23 บ้านหนองซอน 099 9
3 12272 166038  01 I10 1 179 บ้านชัยมงคล 099 9
4 12272 163505  03 I10,E119 1 207 บวังทอง 099 9
5 12272 165156  01 I10 1 49 บหนองผักแว่น 099 9
6 12272 163605  03 E112,E149,E119,I10 1 19 ซรามอินทรา 84 099 9
7 12272 164821  02 E119 1 31 บ้านหนองไทย 099 9
8 12272 137073  02 E119 1 461 บหนองไทร 099 9
9 12272 164867  03 E119,I10 1 84บหนองงู�หลือม 099 9
10 12272 165517  01 I10 1 87 บ้านศรีสมบูรณ์ 099 9
11 12272 43774  01 I10 1 156 บ้านโนนสวรรค์ 099 9
12 12272 164861  01 I10 1 205 บแก่นทอง 099 9
13 12272 44967  01 I10 1 22 บ้าน�ป็ด 099 9
14 12272 165708  03 E149,E119,I10 1 199 บ้านโนนสง่า 099 9
15 12272 155686  03 E149,E119,I10 1 467 ถมะลิวัลย์ 099 9
16 12272 163821  01 I10,I139 1 194 บพระคือ 099 9
17 12272 165631  01 I10 1 294 บ้านนาศรี 099 9
18 12272 161290  03 E119,I10 1 26 099 9
19 12272 166323  03 E10,I10 1 101 099 9
20 12272 33928  02 E119 1 23 บ้านแบก 099 9
21 12272 164176  01 I10 1 8165 ถศรีจันทร์ 099 9
22 12272 165190  03 E119,I10,E149 1 101 บหนองซอน 099 9
23 12272 142859  01 I10 1 57 บ�ขื่อน 099 9
24 12272 165051  01 I10 1 21 บหนองมอน 099 9
25 12272 164593  03 I10,E119 1 463 ระหอก�หียง 099 9
26 12272 74551  03 E119,E112,I10 1 182 บ้านโนนท่อน 099 9
27 12272 138404  01 I10 1 136 บ้านกอก 099 9
28 12272 32108  01 I10 1 106 บ้านหัวถนน 099 9
29 12272 1053  01 I10 1 14061 บสาวะถี 099 9
30 12272 166260  01 I10 1 132 ถมิตรภาพ 099 9
31 12272 165951  03 E119,I10 1 10 บ้านหนองผักแว่น 099 9
32 12272 149136  02 E119 1 141 บดอนช้าง 099 9
33 12272 166165  03 E11,E119,E143,E113,E114,I10 1 261 บหวย 099 9
34 12272 147685  03 I10,E119 1 33 099 9
35 12272 124091  03 I10,E119 1 99 บหว้า 099 9
36 12272 166249  03 E119,I10,E149,E113 1 95 บ้านโคกสูง 099 9
37 12272 26384  01 I10 1 133 บ้านสว่าง 099 9
38 12272 87863  03 E119,E118,I10,E109 1 261 บ้านดง�ขง 099 9
39 12272 71139  03 E118,E119,E115,I10,E10 1 260 บ้านแฮด 099 9
40 12272 99670  01 I10 1 22 บ้านศิลาทิพย์ 099 9
41 12272 164835  03 E118,E119,E113,I10 1 31247 หมู่บ้านการ�คหะ 4 099 9
42 12272 164588  03 I10,E119 1 9177 099 9
43 12272 156227  03 I10,E119 1 102 บหนองไฮ 099 9
44 12272 165157  03 E119,I10 1 93 บด่านใต้ 099 9
45 12272 110054  01 I10 1 126 บโนนทัน 099 9
46 12272 23854  03 E119,I10 1 22924 ถหลังศูนย์ราชการ 099 9
47 12272 35403  03 E119,I10,E112 1 68 099 9
48 12272 160845  02 E117,E11,E119 1 105 บหาดสวรรค์ 099 9
49 12272 165927  03 E109,E119,I10 1 273 บโนนค้อ 099 9
50 12272 165970  01 I10 1 69 บ้านแหลมไพศรี 099 9
51 12272 165117  01 I10 1 234 บ้านหนองหว้า 099 9
52 12272 166621  01 I10 1 339 ถทุ่ง�สา 2 099 9
53 12272 1694  01 I10 1 74 บ้านห้วยหลาว 099 9
54 12272 165957  01 I10 1 213 บหัวนาคำ 099 9
55 12272 164467  02 E119 1 118 บป่างิ้ว 099 9
56 12272 154338  01 I10 1 31 บ้าน�ม็ง 099 9
57 12272 29795  02 E119 1 82 099 9
58 12272 17037  01 I10 1 90 บ้านนก�จ่า 099 9
59 12272 166003  01 I10 1 222 บหัวนาคำ 099 9
60 12272 165081  02 E119 1 125 บ้านนากระ�ดา 099 9
61 12272 19525  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
62 12272 165438  01 I10 1 82 บหนอง�บน 099 9
63 12272 160620  03 I10,E119,E118,E113,E112 1 91 บห้วยแสง 099 9
64 12272 57294  02 E119 1 9 099 9
65 12272 137718  03 E119,I10 1 191 บห้วยสร้างแก้ว 099 9
66 12272 3072  01 I10 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
67 12272 164883  01 I10 1 297 บ้านหนองกุง 099 9
68 12272 162205  01 I10 1 5523 ถสมประสงค์ ซศาล�จ้า 099 9
69 12272 159964  02 E119 1 33 บหนองชุมแสง 099 9
70 12272 25070  03 I10,E119 1 60315 099 9
71 12272 130836  02 E119 1 81 บดอนม่วง 099 9
72 12272 30701  01 I10 1 113 บ้านน้อย 099 9
73 12272 7085  02 E119,E113 1 101 บ้านสงแดง 099 9
74 12272 84875  03 I10,E119 1 106 บนามั่ง 099 9
75 12272 121244  01 I10 1 2574 บติ้ว 099 9
76 12272 163263  02 E119,E113 1 180 บดอนฮูฮา 099 9
77 12272 107464  01 I10 1 3 บกู่กาสิงห์ 099 9
78 12272 165879  01 I10 1 251 บปอแดง 099 9
79 12272 153662  03 I10,E118 1 169 ถ.ชาตะผดุง 099 9
80 12272 125863  03 I10,E119 1 53 099 9
81 12272 166209  01 I10 1 27บหนองอิหมัน 099 9
82 12272 164770  02 E119 1 134 บ้านหนองแสง 099 9
83 12272 164400  02 E119 1 3264 099 9
84 12272 113777  01 I10 1 86 บห้วย�ตย 099 9
85 12272 115418  01 I10 1 116 บน้ำพอง 099 9
86 12272 166313  02 E119,E118,E149 1 160 บ้านหนองอ้อน้อย 099 9
87 12272 166305  03 E14,E13,E119,I10,E149,E118 1 69 บ้านนาท่าลี่ 099 9
88 12272 166498  02 E119,E10 1 127 บหนองจิก 099 9
89 12272 165750  01 I10 1 59 099 9
90 12272 107903  01 I10 1 57 บหนองทุ่ม 099 9
91 12272 164694  01 I10 1 491 บ้านโนนสาทอน 099 9
92 12272 164389  02 E119,E118 1 38 บดอนดู่ 099 9
93 12272 162533  01 I10 1 87 บโคกใหญ่ 099 9
94 12272 32764  01 I10 1 43 บ้านนาฝาย�หนือ 099 9
95 12272 66896  01 I159,I10 1 531 บ้านทรายมูล 099 9
96 12272 166618  01 I10,I120 1 21 บโนนฆ้อง 099 9
97 12272 96312  03 I10,E119 1 491 บ้านหว้า 099 9
98 12272 163834  01 I10 1 41 บ้านดอนดู่ 099 9
99 12272 137889  03 I10,E119 1 89 บ้านหนองไฮ 099 9
100 12272 164943  01 I10 1 59 บกระ�ดื่อง 099 9
101 12272 158386  01 I10,I11 1 147 บห้วยหว้า 099 9
102 12272 59033  01 I10 1 121 บ้านนาหว้า 099 9
103 12272 149999  03 I10,E119,E112 1 171 บสร้าง�อี่ยน 099 9
104 12272 166191  02 E11 1 30 บค่ายลูก�สือ 099 9
105 12272 158121  01 I10 1 221 บ้าน�หมือดแอ่ 099 9