ระบบตรวจสอบประเภทอาศัย 1 หรือ 3 ในHIS แม่ข่ายกับระบบสถานบริการลูกข่าย ที่มีอยู่ในระบบ HDC


   ข้อมููลประชากรประเภทอาศัยเป็น 1 หรือ 3 ในระบบ HDC ในตาราง PERSON รวมทุกสถานบริการตามเลข HN และเลข PID แต่ละสถานบริการที่ได้ส่งเข้าในระบบ
   จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนประเภทอาศัยระหว่างHISแม่ข่ายกับ สถานบริการลูกข่าย โดยอาศัยคำนิยามตามรหัสมาตรฐาน43แฟ้มversion2.3{มีผลกับการประมวลโดยตรง} ที่กำหนดให้โรงพยาบาลแม่ข่ายที่ไม่มีประชากรในเขตรับผิดชอบต้องกำหนดให้ประเภทอาศัยผู้รับบริการเป็นประเภท 4 เท่านั้น(ถ้ากำหนดให้มีต้องไม่ซ้ำกับลูกข่ายและมีบ้านเลขที่และขอบเขตชัดเจนเท่านั้น)
   โดยใช้เลขpidนำไปตรวจสอบกับเลขHNในHISของแต่ละหน่วยงาน{เพื่อเปรียบเทียบในระบบ43แฟ้มกับค่าข้อมูลในHIS}
   แก้ไขค่าข้อมูล{mapping}ให้ถูกต้องแล้วส่งออกมาอัพเดทใหม่ได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอรอบส่งปกติ
   หน้าที่ใครบ้าง :ทุกคนที่สามารถเข้าไปแก้ไขในโปรแกรมแต่ละHISของตัวเองได้ เช่น ผู้ใช้งานประจำ ไม่จำเป็นต้องรอ Admin หรือต้องเก่งคอมพิวเตอร์
   ควรมีการสุ่มตรวจสอบว่าค่าที่ส่งออกจากโปรแกรมของสถานบริการนั้น{Export}ตรงกับรหัสมาตรฐาน43แฟ้มก่อนนำส่งเข้าระบบHDC

 @Views : 15,030

หน้าหลัก

10670-โรงพยาบาลขอนแก่น

#
HOSPCODE HN ประเภท
type_dx
รหัสโรคป่วย
mix_dx
TYPEAREA ADDRESS NATION DISCHARGE
1 10670 56036618  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
2 10670 54507626  03 E119,I10,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
3 10670 60010795  03 E119,I10,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
4 10670 54501555  03 E119,I10,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
5 10670 56011185  03 I10,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
6 10670 56003497  03 E119,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
7 10670 60042351  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
8 10670 56012236  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
9 10670 61053460  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
10 10670 61053637  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
11 10670 66080333  02 E149 3 117 ทัณฑสถาน 099 9
12 10670 66080391  01 I10 1 เรือนจำกลาง 099 9
13 10670 59038139  01 I10 1 เรือนจำกลาง 099 9
14 10670 50071589  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
15 10670 61058926  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
16 10670 60045409  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
17 10670 60045462  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
18 10670 59028264  01 I10 3 เรือนจำกลาง 099 9
19 10670 59022328  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
20 10670 60027850  02 E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
21 10670 57043001  03 I10,E119,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
22 10670 39144866  03 E115,E119,E149,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
23 10670 56017052  02 E119,E100,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
24 10670 60080964  03 E149,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
25 10670 55025984  03 E115,E110,E119,E145,E117,E149,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
26 10670 61016002  02 E149,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
27 10670 60045553  02 E113 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
28 10670 56056776  03 E105,E100,I151,I10,E110,E114,E113,E115,E119,E149,E116 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
29 10670 52277919  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
30 10670 61046154  02 E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
31 10670 60045357  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
32 10670 56081485  03 E119,E100,I10,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
33 10670 56090263  03 E100,E119,E149,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
34 10670 56041158  01 I119 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
35 10670 66080300  03 I10,E149 1 เรือนจำกลาง 099 9
36 10670 60065981  03 I10,E149,E113 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
37 10670 60084975  02 E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
38 10670 46711678  03 I10,E149,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
39 10670 50131989  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
40 10670 61056521  02 E149,E113,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
41 10670 59047450  03 I10,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
42 10670 56036664  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
43 10670 60032321  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
44 10670 59039231  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
45 10670 57073815  03 E112,E149,E119,I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
46 10670 53471616  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
47 10670 60010798  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
48 10670 58047467  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
49 10670 61050770  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
50 10670 61056134  02 E109 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
51 10670 56058096  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
52 10670 48886338  02 E119,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
53 10670 57060086  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
54 10670 58062330  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
55 10670 59005470  02 E109,E119,E145,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
56 10670 50147599  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
57 10670 59034699  02 E119,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
58 10670 58072860  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
59 10670 57068962  03 E119,I10,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
60 10670 58059324  01 I10 3 117 ทัณฑสถาน 099 9
61 10670 60036473  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
62 10670 60042368  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
63 10670 61014839  02 E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
64 10670 60089182  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
65 10670 58008918  01 I110,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
66 10670 56013169  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
67 10670 66080239  01 I10 1 เรือนจำกลาง 099 9
68 10670 58074419  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
69 10670 57074974  03 I10,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
70 10670 50068474  03 E113,E149,I10,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
71 10670 58072347  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
72 10670 57036220  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
73 10670 56017051  01 I159,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
74 10670 57018852  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
75 10670 42433648  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
76 10670 57075817  03 I10,E149 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
77 10670 58032755  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
78 10670 66080208  01 I10 1 เรือนจำกลาง 099 9
79 10670 60094302  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
80 10670 59028273  02 E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
81 10670 59002523  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
82 10670 60084693  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
83 10670 60027650  02 E119 1 117 ทัณฑสถาน 099 9
84 10670 56083743  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
85 10670 66079858  01 I10 3 117 ทัณฑสถาน 099 9
86 10670 60027854  02 E149 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
87 10670 57094331  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
88 10670 57093097  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
89 10670 54567771  03 E119,E100,I10,E145,E149 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
90 10670 55047216  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
91 10670 66080194  02 E149 1 เรือนจำกลาง 099 9
92 10670 60047727  02 E149,E119 3 322 099 9
93 10670 66080180  01 I10 1 เรือนจำกลาง 099 9
94 10670 60023378  01 I10 3 117 ทัณฑสถาน 099 9
95 10670 57083631  01 I10 3 117 ทัณฑสถาน 099 9
96 10670 56004747  01 I10 3 เรือนจำกลาง 099 9
97 10670 39186835  01 I10 3 12 099 9
98 10670 66079909  01 I10 3 117 ทัณฑสถาน 099 9
99 10670 60016799  01 I10 3 114/4 099 9
100 10670 59086469  01 I10 3 117 ทัณฑสถาน 099 9
101 10670 49989952  01 I159 3 เรือนจำกลาง 099 9
102 10670 58084870  01 I10 3 เรือนจำกลาง 099 9
103 10670 60044978  01 I10 3 เรือนจำกลาง 099 9
104 10670 57034391  01 I159 3 เรือนจำกลาง 099 9
105 10670 59042572  01 I10 3 เรือนจำกลาง 099 9
106 10670 60016764  01 I10 3 117 ทัณฑสถาน 099 9
107 10670 58005697  02 E119 3 เรือนจำกลาง 099 9
108 10670 53468836  02 E119 3 เรือนจำกลาง 099 9
109 10670 66079844  02 E149 3 117 ทัณฑสถาน 099 9
110 10670 59028271  01 I10 3 เรือนจำกลาง 099 9
111 10670 57027313  01 I10 3 104 099 9
112 10670 66079934  01 I10,I15 3 117 ทัณฑสถาน 099 9
113 10670 60028185  03 E118,I10,E119,E117 1 เรือนจำกลาง 099 9
114 10670 59053788  01 I159,I10 3 เรือนจำกลาง 099 9
115 10670 66080199  01 I10 1 เรือนจำกลาง 099 9
116 10670 59045041  01 I10 3 เรือนจำกลาง 099 9