ระบบตรวจสอบประเภทอาศัย 1 หรือ 3 ในHIS แม่ข่ายกับระบบสถานบริการลูกข่าย ที่มีอยู่ในระบบ HDC


   ข้อมููลประชากรประเภทอาศัยเป็น 1 หรือ 3 ในระบบ HDC ในตาราง PERSON รวมทุกสถานบริการตามเลข HN และเลข PID แต่ละสถานบริการที่ได้ส่งเข้าในระบบ
   จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนประเภทอาศัยระหว่างHISแม่ข่ายกับ สถานบริการลูกข่าย โดยอาศัยคำนิยามตามรหัสมาตรฐาน43แฟ้มversion2.3{มีผลกับการประมวลโดยตรง} ที่กำหนดให้โรงพยาบาลแม่ข่ายที่ไม่มีประชากรในเขตรับผิดชอบต้องกำหนดให้ประเภทอาศัยผู้รับบริการเป็นประเภท 4 เท่านั้น(ถ้ากำหนดให้มีต้องไม่ซ้ำกับลูกข่ายและมีบ้านเลขที่และขอบเขตชัดเจนเท่านั้น)
   โดยใช้เลขpidนำไปตรวจสอบกับเลขHNในHISของแต่ละหน่วยงาน{เพื่อเปรียบเทียบในระบบ43แฟ้มกับค่าข้อมูลในHIS}
   แก้ไขค่าข้อมูล{mapping}ให้ถูกต้องแล้วส่งออกมาอัพเดทใหม่ได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอรอบส่งปกติ
   หน้าที่ใครบ้าง :ทุกคนที่สามารถเข้าไปแก้ไขในโปรแกรมแต่ละHISของตัวเองได้ เช่น ผู้ใช้งานประจำ ไม่จำเป็นต้องรอ Admin หรือต้องเก่งคอมพิวเตอร์
   ควรมีการสุ่มตรวจสอบว่าค่าที่ส่งออกจากโปรแกรมของสถานบริการนั้น{Export}ตรงกับรหัสมาตรฐาน43แฟ้มก่อนนำส่งเข้าระบบHDC

 @Views : 15,456

หน้าหลัก

10670-โรงพยาบาลขอนแก่น

#
HOSPCODE HN ประเภท
type_dx
รหัสโรคป่วย
mix_dx
TYPEAREA ADDRESS NATION DISCHARGE
1 10670 60003890  03 E118,E119,E149,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
2 10670 58032755  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
3 10670 58078178  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
4 10670 60027850  02 E149,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
5 10670 50068474  03 E113,E149,I10,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
6 10670 47811549  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
7 10670 60080964  03 I10,E149,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
8 10670 44583210  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
9 10670 55088682  03 E113,E119,E100,E110,E145,I10,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
10 10670 39178613  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
11 10670 60032416  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
12 10670 52337917  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
13 10670 60026880  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
14 10670 60010795  03 E119,I10,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
15 10670 56090263  03 E100,E119,I10,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
16 10670 57036220  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
17 10670 61053637  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
18 10670 42427594  03 E119,I10,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
19 10670 56011185  03 I10,E149,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
20 10670 59047450  03 I10,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
21 10670 49970895  03 E119,I10,E143,E112,E113 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
22 10670 66080300  03 I10,E149,E119 1 เรือนจำกลาง 099 9
23 10670 60065981  03 I10,E149,E113,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
24 10670 43485885  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
25 10670 49036435  03 E149,I10,E119 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
26 10670 58074419  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
27 10670 60092937  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
28 10670 56081485  03 E119,E100,I10,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
29 10670 61014839  02 E149,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
30 10670 3994748  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
31 10670 58007227  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
32 10670 56017051  01 I159,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
33 10670 46702144  03 I10,E11,E143,E113 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
34 10670 60089182  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
35 10670 46711678  03 I10,E149,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
36 10670 66080391  01 I10 1 เรือนจำกลาง 099 9
37 10670 56013169  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
38 10670 61028055  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
39 10670 50082521  02 E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
40 10670 42407082  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
41 10670 58074417  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
42 10670 58080446  03 I10,E119,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
43 10670 59002523  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
44 10670 66080333  02 E149,E119 3 117 ทัณฑสถาน 099 9
45 10670 56017052  02 E119,E100,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
46 10670 61008543  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
47 10670 42433648  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
48 10670 49957729  03 I10,I152,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
49 10670 40239853  02 E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
50 10670 50071589  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
51 10670 55042242  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
52 10670 52333994  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
53 10670 59072915  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
54 10670 59005470  02 E109,E119,E145,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
55 10670 60042808  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
56 10670 58072860  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
57 10670 46712964  03 E119,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
58 10670 57050355  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
59 10670 56017143  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
60 10670 53441884  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
61 10670 59085747  02 E113 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
62 10670 53465759  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
63 10670 56003497  03 E119,I10,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
64 10670 56054522  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
65 10670 59034706  03 E119,I10,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
66 10670 40273284  03 I10,E149,E119,E112,E113 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
67 10670 52277919  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
68 10670 60009325  03 E119,I10,E149,E113 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
69 10670 60028181  02 E149,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
70 10670 51244617  01 I158,I120 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
71 10670 48930060  03 E115,I10,E149,E119 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
72 10670 61008546  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
73 10670 58072275  03 E119,E149,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
74 10670 57068962  03 E119,I10,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
75 10670 58047048  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
76 10670 50074245  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
77 10670 58059691  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
78 10670 57073815  03 E112,E149,I10,E119 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
79 10670 42407095  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
80 10670 39178994  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
81 10670 43478512  03 E119,I10,E149 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
82 10670 46696761  03 E119,I10,E149,E113 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
83 10670 59039231  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
84 10670 59053831  03 E119,E145,I10,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
85 10670 55002092  01 I139,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
86 10670 56073224  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
87 10670 59022328  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
88 10670 61056521  02 E149,E113,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
89 10670 59089942  03 E149,I10,E113 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
90 10670 51180702  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
91 10670 60027650  02 E119 1 117 ทัณฑสถาน 099 9
92 10670 59022360  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
93 10670 61068933  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
94 10670 53427392  02 E119 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
95 10670 61064491  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
96 10670 61064169  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
97 10670 39120561  03 I10,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
98 10670 48879965  03 E100,E110,E119,E149,I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
99 10670 60023378  01 I10 3 117 ทัณฑสถาน 099 9
100 10670 55072403  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
101 10670 55041371  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
102 10670 60045462  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
103 10670 60045409  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
104 10670 48941270  03 E119,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
105 10670 59038139  01 I10 1 เรือนจำกลาง 099 9
106 10670 56056776  03 E105,E100,I151,I10,E110,E114,E113,E119,E115,E149,E116 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
107 10670 59028264  01 I10 3 เรือนจำกลาง 099 9
108 10670 59086054  02 E119,E149 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
109 10670 61058926  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
110 10670 60023605  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
111 10670 50131989  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
112 10670 57050141  03 E149,E119,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
113 10670 55026594  02 E105,E110,E115,E103,E119,E100,E113,E109,E149 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
114 10670 48921500  03 I10,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
115 10670 48893730  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
116 10670 49951564  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
117 10670 51178314  02 E149,E119,E113 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
118 10670 52359635  02 E119,E149 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
119 10670 61004535  02 E119,E11 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
120 10670 56012236  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
121 10670 50059859  03 E149,I10,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
122 10670 58023578  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
123 10670 56041158  01 I119 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
124 10670 39144866  03 E115,E119,I10,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
125 10670 40200756  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
126 10670 60084975  02 E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
127 10670 61061216  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
128 10670 50108285  03 E11,I10,E119,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
129 10670 53424440  02 E119,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
130 10670 56036618  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
131 10670 60083196  02 E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
132 10670 47847918  03 I10,E119,E113,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
133 10670 61053460  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
134 10670 66080459  01 I10 1 เรือนจำกลาง 099 9
135 10670 54507626  03 E119,I10,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
136 10670 54505045  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
137 10670 53405412  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
138 10670 56032916  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
139 10670 61050770  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
140 10670 60045357  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
141 10670 47780193  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
142 10670 61046154  02 E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
143 10670 54489927  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
144 10670 57043001  03 I10,E119,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
145 10670 61046516  03 I10,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
146 10670 41341362  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
147 10670 54501555  03 E119,I10,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
148 10670 58027509  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
149 10670 3816926  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
150 10670 58017159  02 E119,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
151 10670 57083631  01 I10 3 117 ทัณฑสถาน 099 9
152 10670 57027315  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
153 10670 52340634  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
154 10670 55089278  03 E149,E119,I10,E117 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
155 10670 49020762  03 I10,E149,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
156 10670 60043676  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
157 10670 40191245  03 I10,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
158 10670 51222968  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
159 10670 49956088  02 E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
160 10670 45652757  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
161 10670 59049986  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
162 10670 61016002  02 E149,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
163 10670 60042351  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
164 10670 60045830  03 E149,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
165 10670 46737982  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
166 10670 55025984  03 E115,E110,E119,E145,E117,E149,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
167 10670 60045553  02 E113 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
168 10670 61053947  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
169 10670 60000891  03 E119,I10,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
170 10670 54546107  03 E100,E119,E145,E115,E149,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
171 10670 49998180  03 I10,E11,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
172 10670 54548433  03 E119,E149,I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
173 10670 61040546  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
174 10670 49015281  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
175 10670 58048498  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
176 10670 60047727  02 E149 3 322 099 9
177 10670 40264242  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
178 10670 52325364  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
179 10670 59053857  03 I10,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
180 10670 60026733  01 I10 3 เรือนจำกลาง 099 9
181 10670 60040121  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
182 10670 61027531  02 E149,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
183 10670 60011938  01 I151,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
184 10670 58011975  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
185 10670 53468836  02 E119 3 เรือนจำกลาง 099 9
186 10670 46769907  03 E11,I10,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
187 10670 56036188  03 I10,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
188 10670 59069580  03 E149,I10,E112,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
189 10670 57011336  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
190 10670 58047467  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
191 10670 47853780  03 E119,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
192 10670 57060086  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
193 10670 55038190  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
194 10670 58001168  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
195 10670 49005093  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
196 10670 56058096  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
197 10670 56002743  03 E149,E119,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
198 10670 55017192  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
199 10670 57039715  02 E113 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
200 10670 60032321  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
201 10670 40255633  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
202 10670 51259323  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
203 10670 61056061  03 E113,E119,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
204 10670 56036664  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
205 10670 57041930  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
206 10670 53405236  02 E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
207 10670 61056134  02 E109 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
208 10670 61052398  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
209 10670 56041021  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
210 10670 41316498  03 I10,E149,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
211 10670 56004747  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
212 10670 56056909  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
213 10670 52322682  03 I10,E11,E119,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
214 10670 49039018  03 E11,I10,E113 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
215 10670 49999226  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
216 10670 59086469  01 I10 3 117 ทัณฑสถาน 099 9
217 10670 54555634  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
218 10670 61013223  02 E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
219 10670 40225065  03 E11,I10,E119,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
220 10670 61044737  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
221 10670 58026654  02 E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
222 10670 61043454  02 E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
223 10670 60013014  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
224 10670 61031415  02 E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
225 10670 49053785  03 E119,I10,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
226 10670 55066170  03 E119,E11,I10,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
227 10670 56009300  03 I10,E149,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
228 10670 40284645  03 E119,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
229 10670 48941706  03 I10,E11,E105,E119,E113 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
230 10670 55074512  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
231 10670 51245353  02 E111 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
232 10670 50147599  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
233 10670 59034699  02 E119,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
234 10670 44557039  02 E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
235 10670 50126448  03 E11,I10,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
236 10670 55055761  03 I10,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
237 10670 59061473  03 E105,E119,I10,E145,E115,E149 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
238 10670 60085706  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
239 10670 55088177  03 I10,E100,E119,E115,E149 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
240 10670 61040748  02 E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
241 10670 49001340  02 E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
242 10670 40229930  02 E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
243 10670 60017849  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
244 10670 59055700  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
245 10670 55056134  03 E100,I10,E119,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
246 10670 49007758  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
247 10670 61053677  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
248 10670 58023787  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
249 10670 56024413  03 E11,E149,I10,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
250 10670 41289155  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
251 10670 57010698  03 I10,E119 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
252 10670 60084974  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
253 10670 66080239  01 I10 1 เรือนจำกลาง 099 9
254 10670 57018852  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
255 10670 60036473  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
256 10670 58072347  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
257 10670 50106601  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
258 10670 58008918  01 I110,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
259 10670 60042368  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
260 10670 41354975  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
261 10670 58077091  03 E119,I10,E100,E113,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
262 10670 57074974  03 E119,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
263 10670 61004995  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
264 10670 53432104  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
265 10670 59017190  03 I10,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
266 10670 48870148  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
267 10670 66079909  01 I10 3 117 ทัณฑสถาน 099 9
268 10670 66080180  01 I10 1 เรือนจำกลาง 099 9
269 10670 66080208  01 I10 1 เรือนจำกลาง 099 9
270 10670 57075817  03 I10,E149 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
271 10670 60045859  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
272 10670 59042572  01 I10 3 เรือนจำกลาง 099 9
273 10670 66079858  01 I10 3 117 ทัณฑสถาน 099 9
274 10670 58084870  01 I10 3 เรือนจำกลาง 099 9
275 10670 56036670  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
276 10670 57095281  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
277 10670 60084693  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
278 10670 51242540  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
279 10670 46746945  02 E119,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
280 10670 60094302  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
281 10670 49986911  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
282 10670 61032235  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
283 10670 58072908  02 E119,E113 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
284 10670 59028273  02 E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
285 10670 51203729  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
286 10670 55056285  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
287 10670 61016876  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
288 10670 40198557  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
289 10670 56083743  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
290 10670 66080460  02 E149,E119 1 117 ทัณฑสถาน 099 9
291 10670 45685627  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
292 10670 53418481  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
293 10670 57094331  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
294 10670 60027854  02 E149 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
295 10670 57043009  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
296 10670 57050925  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
297 10670 57093097  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
298 10670 61031424  02 E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
299 10670 58047901  02 E119,E149 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
300 10670 54567771  03 E119,E100,I10,E145,E149 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
301 10670 60000890  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
302 10670 55047216  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
303 10670 59074431  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
304 10670 66080194  02 E149 1 เรือนจำกลาง 099 9
305 10670 55080262  03 E119,I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
306 10670 60046348  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
307 10670 52323158  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
308 10670 56050014  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
309 10670 60059217  02 E119 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
310 10670 42427825  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
311 10670 61028046  02 E109,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
312 10670 39186835  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
313 10670 58041471  02 E119,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
314 10670 61027231  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
315 10670 47852633  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
316 10670 48878461  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
317 10670 49989952  01 I159 3 เรือนจำกลาง 099 9
318 10670 60044978  01 I10 3 เรือนจำกลาง 099 9
319 10670 61069283  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
320 10670 58062330  01 I10 3 เรือนจำกลาง 099 9
321 10670 57034391  01 I159 3 เรือนจำกลาง 099 9
322 10670 60010798  01 I10 3 เรือนจำกลาง 099 9
323 10670 56054729  01 I10 3 เรือนจำกลาง 099 9
324 10670 60016764  01 I10 3 117 ทัณฑสถาน 099 9
325 10670 60039086  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
326 10670 60046196  02 E119,E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
327 10670 58005697  02 E119 3 เรือนจำกลาง 099 9
328 10670 61055440  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
329 10670 49983831  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
330 10670 59053811  02 E115,E119,E149,E116 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
331 10670 57040640  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
332 10670 60032580  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
333 10670 60064914  03 I10,E149,E119 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
334 10670 54534084  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
335 10670 59009308  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
336 10670 60034522  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
337 10670 56091605  01 I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
338 10670 60045771  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
339 10670 60017396  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
340 10670 61003471  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
341 10670 66079844  02 E149 3 117 ทัณฑสถาน 099 9
342 10670 61034340  03 E149,I10,E119 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
343 10670 58008917  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
344 10670 56024534  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
345 10670 66079934  01 I10,I15 3 117 ทัณฑสถาน 099 9
346 10670 55004345  03 E119,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
347 10670 60089957  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
348 10670 58053444  03 E119,I10 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
349 10670 58053172  02 E119 3 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
350 10670 54485507  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
351 10670 59039228  01 I119,I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
352 10670 61025725  02 E149 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
353 10670 61011897  01 I10 1 54 ถ.ศรีจันทร์ 099 9
354 10670 60028185  03 E118,I10,E119,E117 1 เรือนจำกลาง 099 9
355 10670 59053788  01 I159,I10 3 เรือนจำกลาง 099 9
356 10670 59045041  01 I10 3 เรือนจำกลาง 099 9