ระบบตรวจสอบประเภทอาศัย 1 หรือ 3 ในHIS แม่ข่ายกับระบบสถานบริการลูกข่าย ที่มีอยู่ในระบบ HDC


   ข้อมููลประชากรประเภทอาศัยเป็น 1 หรือ 3 ในระบบ HDC ในตาราง PERSON รวมทุกสถานบริการตามเลข HN และเลข PID แต่ละสถานบริการที่ได้ส่งเข้าในระบบ
   จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนประเภทอาศัยระหว่างHISแม่ข่ายกับ สถานบริการลูกข่าย โดยอาศัยคำนิยามตามรหัสมาตรฐาน43แฟ้มversion2.3{มีผลกับการประมวลโดยตรง} ที่กำหนดให้โรงพยาบาลแม่ข่ายที่ไม่มีประชากรในเขตรับผิดชอบต้องกำหนดให้ประเภทอาศัยผู้รับบริการเป็นประเภท 4 เท่านั้น(ถ้ากำหนดให้มีต้องไม่ซ้ำกับลูกข่ายและมีบ้านเลขที่และขอบเขตชัดเจนเท่านั้น)
   โดยใช้เลขpidนำไปตรวจสอบกับเลขHNในHISของแต่ละหน่วยงาน{เพื่อเปรียบเทียบในระบบ43แฟ้มกับค่าข้อมูลในHIS}
   แก้ไขค่าข้อมูล{mapping}ให้ถูกต้องแล้วส่งออกมาอัพเดทใหม่ได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอรอบส่งปกติ
   หน้าที่ใครบ้าง :ทุกคนที่สามารถเข้าไปแก้ไขในโปรแกรมแต่ละHISของตัวเองได้ เช่น ผู้ใช้งานประจำ ไม่จำเป็นต้องรอ Admin หรือต้องเก่งคอมพิวเตอร์
   ควรมีการสุ่มตรวจสอบว่าค่าที่ส่งออกจากโปรแกรมของสถานบริการนั้น{Export}ตรงกับรหัสมาตรฐาน43แฟ้มก่อนนำส่งเข้าระบบHDC

 @Views : 763