ระบบตรวจสอบอัตราส่วนจำนวนครั้งการมารับบริการระหว่างแม่ข่าย-ลูกข่าย
ปีงบประมาณ 2561