ระบบตรวจสอบผลตรวจทางห้องปฎิบัติการผู้ป่วยโรคเรื้อรังเฉพาะในปีงบประมาณปัจจุบัน


   สรุปผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแยกรายประเภทตามที่ตรวจ
   สรุปยอดรวมจำนวนครั้งในการตรวจแต่ละประเภท
   สรุปยอดรวมจำนวนครั้งในการตรวจแต่ละประเภทแยกรายเดือน{เพื่อเปรียบเทียบกับการส่งข้อมูลเข้าระบบ43แฟ้มและได้ตรวจจริงในHIS}
   แยกรายละเอียดจำนวนครั้งHOSPCODE+PIDในการตรวจแต่ละประเภทแยกรายเดือน{เพื่อเปรียบเทียบกับตรวจจริงในHIS}
   จำลองรายละเอียดครั้งHOSPCODE+PIDในTYPEAREAในกลุ่มเป้าหมายการคืนผลตรวจ{เพื่อเปรียบเทียบกับตรวจจริงในHIS}

 @Views : 933

 รหัสสถานะโรคเรื้อรังในระบบ HDC (43 แฟ้ม)

หน้าหลัก ตารางรหัสสถานะโรคเรื้อรัง
ID
ความหมาย
01 หาย
02 ตาย
03 ยังรักษาอยู่
04 ไม่ทราบ(ไม่มีข้อมูล)
05 รอจำหน่าย/เฝ้าระวัง
06 ขาดการรักษาไม่มาติดต่ออีก(ทราบว่าขาดการรักษา)
07 ครบการรักษา
08 โรคอยู่ในภาวะสงบ(inactive)ไม่มีความจำเป็นต้องรักษา
09 ปฎิเสธการรักษา
10 ออกจากพื้นที่