ระบบตรวจสอบผลตรวจทางห้องปฎิบัติการผู้ป่วยโรคเรื้อรังเฉพาะในปีงบประมาณปัจจุบัน


   สรุปผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแยกรายประเภทตามที่ตรวจ
   สรุปยอดรวมจำนวนครั้งในการตรวจแต่ละประเภท
   สรุปยอดรวมจำนวนครั้งในการตรวจแต่ละประเภทแยกรายเดือน{เพื่อเปรียบเทียบกับการส่งข้อมูลเข้าระบบ43แฟ้มและได้ตรวจจริงในHIS}
   แยกรายละเอียดจำนวนครั้งHOSPCODE+PIDในการตรวจแต่ละประเภทแยกรายเดือน{เพื่อเปรียบเทียบกับตรวจจริงในHIS}
   จำลองรายละเอียดครั้งHOSPCODE+PIDในTYPEAREAในกลุ่มเป้าหมายการคืนผลตรวจ{เพื่อเปรียบเทียบกับตรวจจริงในHIS}

 @Views : 939

หน้าหลัก  โรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีการตรวจทางห้องปฎิบัตการ {HOSPCODE + PID ในแฟ้ม LABFU}
#
รหัสแม่ข่าย ชื่อแม่ข่าย 
1 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 
2 10995 โรงพยาบาลบ้านฝาง 
3 10996 โรงพยาบาลพระยืน 
4 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 
5 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 
6 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 
7 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 
8 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 
9 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 
10 11003 โรงพยาบาลเปือยน้อย 
11 11004 โรงพยาบาลพล 
12 11005 โรงพยาบาลแวงใหญ่ 
13 11006 โรงพยาบาลแวงน้อย 
14 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 
15 11008 โรงพยาบาลภูเวียง 
16 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 
17 11010 โรงพยาบาลชนบท 
18 11011 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 
19 11012 โรงพยาบาลภูผาม่าน 
20 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 
21 11497 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร 
22 12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
23 13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
24 14132 โรงพยาบาลซำสูง 
25 77649 โรงพยาบาลหนองนาคำ 
26 77650 โรงพยาบาลเวียงเก่า 
27 77651 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 
28 77652 โรงพยาบาลโนนศิลา