ระบบตรวจสอบผลตรวจทางห้องปฎิบัติการผู้ป่วยโรคเรื้อรังเฉพาะในปีงบประมาณปัจจุบัน


   สรุปผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแยกรายประเภทตามที่ตรวจ
   สรุปยอดรวมจำนวนครั้งในการตรวจแต่ละประเภท
   สรุปยอดรวมจำนวนครั้งในการตรวจแต่ละประเภทแยกรายเดือน{เพื่อเปรียบเทียบกับการส่งข้อมูลเข้าระบบ43แฟ้มและได้ตรวจจริงในHIS}
   แยกรายละเอียดจำนวนครั้งHOSPCODE+PIDในการตรวจแต่ละประเภทแยกรายเดือน{เพื่อเปรียบเทียบกับตรวจจริงในHIS}
   จำลองรายละเอียดครั้งHOSPCODE+PIDในTYPEAREAในกลุ่มเป้าหมายการคืนผลตรวจ{เพื่อเปรียบเทียบกับตรวจจริงในHIS}

 @Views : 936

 รหัสโรคเรื้อรังที่ใช้ในระบบ HDC

หน้าหลัก ตารางเทียบโรคเรื้อรัง
#
ICD10
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อภาษาไทย
1 A15 Respiratory tuberculosis\, bacteriologically and histologically confirmed วัณโรคระบบหายใจ ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ
2 A150 Tuberculosis of lung\, confirmed by sputum microscopy with or without culture วัณโรคปอด ยืนยันด้วยผลการตรวจเสมหะโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ อาจมีหรือไม่มีการเพาะเชื้อ
3 A151 Tuberculosis of lung\, confirmed by culture only วัณโรคปอด ยืนยันด้วยผลการเพาะเชื้อเท่านั้น
4 A152 Tuberculosis of lung\, confirmed histologically วัณโรคปอด ยืนยันด้วยผลการตรวจชิ้นเนื้อ
5 A153 Tuberculosis of lung\, confirmed by unspecified means วัณโรคปอด ยืนยันโดยไม่ระบุวิธี
6 A154 Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes\, confirmed bacteriologically and histologically วัณโรคต่อมน้ำเหลืองในช่องอก ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ
7 A155 Tuberculosis of larynx\, trachea and bronchus\, confirmed bacteriologically and histologically วัณโรคกล่องเสียง ท่อลม และหลอดลม ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ
8 A156 Tuberculous pleurisy\, confirmed bacteriologically and histologically เยื่อหุ้มปอดอักเสบจากเชื้อวัณโรค ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ
9 A157 Primary respiratory tuberculosis\, confirmed bacteriologically and histologically วัณโรคระบบหายใจชนิดปฐมภูมิ ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ
10 A158 Other respiratory tuberculosis\, confirmed bacteriologically and histologically วัณโรคระบบหายใจส่วนอื่น ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ
11 A159 Respiratory tuberculosis unspecified\, confirmed bacteriologically and histologically วัณโรคระบบหายใจ ไม่ระบุรายละเอียด ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ
12 A16 Respiratory tuberculosis\, not confirmed bacteriologically or histologically วัณโรคระบบหายใจ ไม่ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ
13 A160 Tuberculosis of lung\, bacteriologically and histologically negative วัณโรคปอด ผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อเป็นลบ
14 A161 Tuberculosis of lung \,bacteriological and histological examination not done วัณโรคปอด ไม่ได้ตรวจหาเชื้อและไม่ได้ตรวจชิ้นเนื้อ
15 A162 Tuberculosis of lung\, without mention of bacteriological or histological confirmation วัณโรคปอด ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ
16 A163 Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes\, without mention of bacteriological or histological confirmation วัณโรคต่อมน้ำเหลืองในช่องอก ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ
17 A164 Tuberculosis of larynx\, trachea and bronchus\, without mention of bacteriological or histological confirmation วัณโรคกล่องเสียง ท่อลม และหลอดลม ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ
18 A165 Tuberculous pleurisy\, without mention of bacteriological or histological confirmation เยื่อหุ้มปอดอักเสบจากเชื้อวัณโรค ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ
19 A167 Primary respiratory tuberculosis without mention of bacteriological or histological confirmation วัณโรคระบบหายใจชนิดปฐมภูมิ ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ
20 A168 Other respiratory tuberculosis\, without mention of bacteriological or histological confirmation วัณโรคระบบหายใจส่วนอื่น ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ
21 A169 Respiratory tuberculosis unspecified\, without mention of bacteriological or histological confirmation วัณโรคระบบหายใจ ไม่ระบุรายละเอียด ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ
22 A17 Tuberculosis of nervous system วัณโรคระบบประสาท
23 A170 Tuberculous meningitis (G01*) เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อวัณโรค (G01*)
24 A171 Meningeal tuberculoma (G07*) ฝีวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง (G07*)
25 A178 Other tuberculosis of nervous system วัณโรคที่ส่วนอื่นของระบบประสาท
26 A179 Tuberculosis of nervous system\, unspecified (G99.8*) วัณโรคระบบประสาท ไม่ระบุรายละเอียด (G99.9*)
27 A18 Tuberculosis of other organs วัณโรคอวัยวะอื่น
28 A180 Tuberculosis of bones and joints วัณโรคกระดูกและข้อ
29 A181 Tuberculosis of genitourinary system วัณโรคระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ
30 A182 Tuberculous peripheral lymphadenopathy วัณโรคต่อมน้ำเหลืองรอบนอก
31 A183 Tuberculosis of intestines\, peritoneum and mesenteric glands วัณโรคลำไส้ เยื่อบุช่องท้อง และต่อมน้ำเหลืองของเยื่อแขวนลำไส้
32 A184 Tuberculosis of skin and subcutaneous tissue วัณโรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
33 A185 Tuberculosis of eye วัณโรคตา
34 A186 Tuberculosis of ear วัณโรคหู
35 A187 Tuberculosis of adrenal glands [E35.1*] วัณโรคต่อมหมวกไต (E35.1*)
36 A188 Tuberculosis of other specified organs วัณโรคอวัยวะอื่นที่ระบุเฉพาะ
37 A19 Miliary tuberculosis วัณโรคชนิดแพร่กระจายเป็นจุดเล็กๆ
38 A190 Acute miliary tuberculosis of a single specified site วัณโรคแพร่กระจายเป็นจุดเล็กๆ เฉียบพลันตำแหน่งเดียว
39 A191 Acute miliary tuberculosis of multiple sites วัณโรคแพร่กระจายเป็นจุดเล็กๆ เฉียบพลันหลายตำแหน่ง
40 A192 Acute miliary tuberculosis\, unspecified วัณโรคชนิดแพร่กระจายเป็นจุดเล็กๆ เฉียบพลันที่ไม่ระบุรายละเอียด
41 A198 Other miliary tuberculosis วัณโรคชนิดแพร่กระจายเป็นจุดเล้กๆ แบบอื่น
42 A199 Miliary tuberculosis\, unspecified วัณโรคชนิดแพร่กระจายเป็นจุดเล็กๆ ไม่ระบุรายละเอียด
43 B20 HIV disease resulting in infectious and parasitic diseases โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัส (เอชไอวี) ทำให้เกิดโรคติดเชื้อและโรคปรสิต
44 B200 HIV disease resulting in mycobacterial infection โรคเอชไอวีทำให้เกิดการติดเชื้อไมโคแบคทีเรีย
45 B201 HIV disease resulting in other bacterial infections โรคเอชไอวีทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียอื่น
46 B202 HIV disease resulting in cytomegaloviral disaese โรคเอชไอวีทำให้เกิดโรคติดเชื้อไซโดเมกาโลไวรัส
47 B203 HIV disease resulting in other viral infections โรคเอชไอวีทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสอื่น
48 B204 HIV disease resulting in candidiasis โรคเอชไอวีทำให้เกิดโรคติดเชื้อราแคนดิตา
49 B205 HIV disease resulting in other mycoses โรคเอชไอวีทำให้เกิดโรคติดเชื้อราชนิดอื่น
50 B206 HIV disease resulting in Pneumocystis carinii pneumonia โรคเอชไอวีทำให้เกิดโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมซิสดิส จิโรเวซิโอ
51 B207 HIV disease resulting in multiple infections โรคเอชไอวีทำให้เกิดการติดเชื้อหลายชนิด
52 B208 HIV disease resulting in other infectious and parasitic diseases โรคเอชไอวีทำให้เกิดโรคติดเชื้อหรือปรสิตอื่น
53 B209 HIV disease resulting in unspecified infectious or parasitic disease โรคเอชไอวีทำให้เกิดโรคติดเชื้อหรือปรสิตที่ไม่ระบุรายละเอียด
54 B21 HIV disease resulting in malignant neoplasms โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัส (เอชไอวี) ทำให้เกิดเนื้องอกชนิดร้าย
55 B210 HIV disease resulting in Kaposi's sarcoma โรคเอชไอวีทำให้เกิดมะเร็งชนิดคาโปซี
56 B211 HIV disease resulting in Burkitt's lymphoma โรคเอชไอวีทำให้เกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดเบอร์กิตต์
57 B212 HIV disease resulting in other types of non-Hodgkin's lymphoma โรคเอชไอวีทำให้เกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดไม่ใช่ฮอด์จกินแบบอื่น
58 B213 HIV disease resulting in other malignant neoplasms of lymphoid\, haematopoietic and related tissue โรคเอชไอวีทำให้เกิดเนื้องอกชนิดร้ายแบบอื่นของเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลือง เนื้อเยื่อที่สร้างเม็ดเลือด และเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง
59 B217 HIV disease resulting in multiple malignant neoplasms โรคเอชไอวีทำให้เกิดเนื้องอกชนิดร้ายหลายแบบ
60 B218 HIV disease resulting in other malignant neoplasms โรคเอชไอวีทำให้เกิดเนื้องอกชนิดร้ายแบบอื่น
61 B219 HIV disease resulting in unspecified malignant neoplasm โรคเอชไอวีทำให้เกิดเนื้องอกชนิดร้ายที่ไม่ระบุรายละเอียด
62 B22 HIV disease resulting in other specified diseases โรคภูมิคุ้มกันบอกพร่องจากไวรัส (เอชไอวี) ทำให้เกิดโรคอื่นที่ระบุรายละเอียด
63 B220 HIV disease resulting in encephalopathy โรคเอชไอวีทำให้เกิดโรคที่สมอง
64 B221 HIV disease resulting in lymphoid interstitial pneumonitis โรคเอชไอวีทำให้เกิดปอดอักเสบชนิดมีน้ำเหลืองในเนื้อปอด
65 B222 HIV disease resulting in wasting syndrome โรคเอชไอวีทำให้เกิดกลุ่มอาการผอมแห้ง
66 B227 HIV disease resulting in multiple diseases classified elsewhere โรคเอชไอวีทำให้เกิดโรคหลายชนิดที่จำแนกไว้ที่อื่น
67 B23 HIV disease resulting in other conditions โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัส (เอชไอวี) ทำให้เกิดภาวะอื่น
68 B230 Acute HIV infection syndrome กลุ่มอาการติดเชื้อเอชไอวีแบบเฉียบพลัน
69 B231 HIV disease resulting in (persistent) generalized lymphadenopathy โรคเอชไอวีทำให้ต่อมน้ำเหลืองใด (คงอยู่) โดยทั่วไป
70 B232 HIV disease resulting in haematological and immunological abnormalities \,not elsewhere classified โรคเอชไอวีทำให้เกิดความผิดปกติทางโลหิตวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน มิได้จำแนกไว้ที่ใด
71 B233 Pruritic papular eruption in HIV โรคเอชไอวีทำให้เกิดผื่นนูนและคัน
72 B238 HIV disease resulting in other specified conditions โรคเอชไอวีทำให้เกิดภาวะอื่นที่ระบุรายละเอียด
73 B24 Unspecified human immunodeficie virus (HIV) disease โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัส (เอชไอวี) ที่ไม่ระบุรายละเอียด
74 C00 Malignant neoplasm of lip เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก
75 C000 External upper lip malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของริมฝีปากบนด้านนอก
76 C001 External lower lip malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของริมฝีปากล่างด้านนอก
77 C002 External lip\, unspecified malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของริมฝีปากด้านนอก ไม่ระบุรายละเอียด
78 C003 Upper lip\, inner aspect malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของริมฝีปากบน ด้านใน
79 C004 Lower lip\, inner aspect malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของริมฝีปากล่าง ด้านใน
80 C005 Lip\, unspecified\, inner aspect malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ไม่ระบุรายละเอียดด้านใน
81 C006 Commissure of lip malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของมุมปาก
82 C008 Overlapping lesion of lip malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของริมฝีปาก
83 C009 Lip malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ไม่ระบุตำแหน่ง
84 C01 Malignant neoplasm of base of tongue เนื้องอกร้ายของโคนลิ้น
85 C02 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue เนื้องอกร้ายของส่วนอื่นและส่วนที่ไม่ระบุรายละเอียดของลิ้น
86 C020 Dorsal suface of tongue malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของผิวด้านบนของลิ้น
87 C021 Malignant neoplasm of other and unspecified parts ot tongue\,border of tongue เนื้องอกร้ายของขอบลิ้น
88 C0210 Tip of tongue malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของปลายลิ้น
89 C0211 Lateral border of tongue malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของขอบด้านข้างของลิ้น
90 C0219 Border of tongue malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายขอบลิ้น ไม่ระบุรายละเอียด
91 C022 Ventral suface of tongue malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของผิวด้านล่างของลิ้น
92 C023 Anterior two-thirds of tongue\, part unspecified malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของส่วนหน้า 2 ใน 3 ของลิ้น ไม่ระบุรายละเอียด
93 C024 Lingual tonsil malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของต่อมทอนซิลที่ลิ้น
94 C028 Overlapping lesion of tongue malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของลิ้น
95 C029 Tongue malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของลิ้น ไม่ระบุตำแหน่ง
96 C03 Malignant neoplasm of gum เนื้องอกร้ายของเหงือก
97 C030 Upper gum malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเหงือกบน
98 C031 Lower gum malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของล่าง
99 C039 Gum malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของเหงือก ไม่ระบุตำแหน่ง
100 C04 Malignant neoplasm of floor of mouth เนื้องอกร้ายของพื้นปาก
101 C040 Anterior floor of mouth malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของพื้นปากด้านหน้า
102 C041 Lateral floor of mouth malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของพื้นปากด้านข้าง
103 C048 Overlapping lesion of floor of mouth malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของพื้นปาก
104 C049 Floor of mouth malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของพื้นปาก ไม่ระบุตำแหน่ง
105 C05 Malignant neoplasm of palate เนื้องอกร้ายของเพดานปาก
106 C050 Hard palate malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเพดานแข็ง
107 C051 Soft palate malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเพดานอ่อน
108 C052 Uvula malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของลิ้นไก่
109 C058 Overlapping lesion of palate malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของเพดานปาก
110 C059 Palate malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของเพดานปาก ไม่ระบุตำแหน่ง
111 C06 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth เนื้องอกร้ายของส่วนอื่นและส่วนที่ไม่ระบุรายละเอียดของปาก
112 C060 Cheek mucosa malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเยื่อเมือกแก้ม
113 C061 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth\, vestibule of mouth เนื้องอกร้ายของช่องปากส่วนหน้า
114 C0610 Upper labial sulcus malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของร่องเหงือกด้านริมฝีปากข้างบน
115 C0611 Upper buccal sulcus malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของร่องเหงือกด้านแก้มข้างบน
116 C0612 Lower labial sulcus malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของร่องเหงือกด้านริมฝีปากข้างล่าง
117 C0613 Lower buccal sulcus malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของร่องเหงือกด้านแก้มข้างล่าง
118 C0614 Upper sulcus\, unspecified malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของร่องเหงือกข้างบน ไม่ระบุรายละเอียด
119 C0615 Lower sulcus\, unspecified malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของร่องเหงือกข้างล่าง ไม่ระบุรายละเอียด
120 C0619 Vestibule of mouth\, unspecified malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของช่องปากส่วนหน้า ไม่ระบุรายละเอียด
121 C062 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth\, retromolar area เนื้องอกร้ายบริเวณท้ายฟันกราม
122 C0620 Maxillary tuberosity malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของปุ่มขากรรไกรบน
123 C0621 Mandibular retromolar area malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณขากรรไกรท้ายฟันกรามล่าง
124 C0629 Retromolar area\, unspecified malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณท้ายฟันกราม ไม่ระบุตำแหน่ง
125 C068 Overlapping lesion of other and unspecified parts of mouth malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของส่วนอื่นและส่วนที่ไม่ระบุตำแหน่งภายในช่องปาก
126 C069 Mouth malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของปาก ไม่ระบุตำแหน่ง
127 C07 Malignant neoplasm of parotid gland เนื้องอกร้ายของต่อมน้ำลายพาโรติด
128 C08 Malignant neoplasm of other and unspecified major salivary glands เนื้องอกร้ายของต่อมน้ำลายหลักอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด
129 C080 Submandibular gland malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกรล่าง
130 C081 Sublingual gland malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของต่อมน้ำลายใต้ลิ้น
131 C088 Overlapping lesion of major salivary glands malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของต่อมน้ำลายหลัก
132 C089 Major salivary gland malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของต่อมน้ำลายหลัก ไม่ระบุตำแหน่ง
133 C09 Malignant neoplasm of tonsil เนื้องอกร้ายของทอนซิล
134 C090 Tonsillar fossa malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของแอ่งที่ทอนซิล
135 C091 Tonsillar pillar (anterior) (posterior) malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของขอบรอบทอนซิล (ด้านหน้า) (ด้านหลัง)
136 C098 Overlapping lesion of tonsil malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของทอนซิล
137 C099 Tonsil malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของทอนซิล ไม่ระบุรายละเอียด
138 C10 Malignant neoplasm of oropharynx เนื้องอกร้ายของคอหอยส่วนปาก
139 C100 Vallecula malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของแวลลิคูลา
140 C101 Anterior surface of epiglottis malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของผิวด้านหน้าของฝากล่องเสียง
141 C102 Lateral wall of oropharynx malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของผนังด้านข้างของคอหอยส่วนปาก
142 C103 Posterior wall of oropharynx malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของผนังด้านหลังของคอหอยส่วนปาก
143 C104 Branchial cleft malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของช่องเหงือก
144 C108 Overlapping lesion of of oropharynx malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของคอหอยส่วนปาก
145 C109 Oropharynx malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของคอหอยส่วนปาก ไม่ระบุตำแหน่ง
146 C11 Malignant neoplasm of nasopharynx เนื้องอกร้ายของคอหอยส่วนจมูก
147 C110 Superior wall of nasopharynx malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของผนังด้านบนของคอหอยส่วนจมูก
148 C111 Posterior wall of nasopharynx malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของผนังด้านหลังคอหอยส่วนจมูก
149 C112 Lateral wall of nasopharynx malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของผนังด้านข้างของคอหอยส่วนจมูก
150 C113 Anterior wall of nasopharynx malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของผนังด้านหน้าคอหอยส่วนจมูก
151 C118 Overlapping lesion of nasopharynx malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของคอหอยส่วนจมูก
152 C119 Nasopharynx malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของคอหอยส่วนจมูก ไม่ระบุตำแหน่ง
153 C12 Malignant neoplasm of pyriform sinus เนื้องอกร้ายของโพรงไพริฟอร์ม
154 C13 Malignant neoplasm of hypopharynx เนื้องอกร้ายของคอหอยส่วนกล่องเสียง
155 C130 Postcricoid region malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณหลังกระดูกอ่อนรูปวงแหวน
156 C131 Aryepiglottic fold malignant neoplasm\, hypopharyngeal aspect เนื้องอกร้ายของรอยพับระหว่างกระดูกอ่อนอะริทินอยด์กับฝากล่องเสียง ด้านคอหอยส่วนกล่องเสียง
157 C132 Posterior wall of hypopharynx malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของผนังด้านหลังของคอหอยส่วนกล่องเสียง
158 C138 Overlapping lesion of hypopharynx malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของคอหอยส่วนกล่องเสียง
159 C139 Hypopharynx malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของคอหอยส่วนกล่องเสียง ไม่ระบุตำแหน่ง
160 C14 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the lip\, oral cavity and pharyn เนื้องอกร้ายของตำแหน่งอื่นและตำแหน่งไม่ชัดเจนของริมฝีปาก ช่องปาก และคอหอย
161 C140 Pharynx malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของคอหอย ไม่ระบุรายละเอียด
162 C141 Laryngopharynx malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของคอหอยหลังกล่องเสียง
163 C142 Waldeyer's ring malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของคอหอยหลังกล่องเสียง
164 C148 Overlapping lesion of lip\, oral cavity and pharynx malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของวาลดิเยอร์ริง
165 C15 Malignant neoplasm of oesophagus เนื้องอกร้ายของหลอดอาหาร
166 C150 Cervical part of oesophagus malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของหลอดอาหารส่วนคอ
167 C151 Thoracic part of oesophagus malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของหลอดอาหารส่วนอก
168 C152 Abdominal part of oesophagus malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของหลอดอาหารส่วนท้อง
169 C153 Upper third of oesophagus malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของหลอดอาหารส่วนบนหนึ่งส่วนสาม
170 C154 Middle third of oesophagus malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของหลอดอาหารส่วนกลางหนึ่งส่วนสาม
171 C155 Lower third of oesophagus malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของหลอดอาหารส่วนล่างหนึ่งส่วนสาม
172 C158 Overlapping lesion of oesophagus malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของหลอดอาหาร
173 C159 Oesophagus malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของหลอดอาหาร ไม่ระบุตำแหน่ง
174 C16 Malignant neoplasm of stomach เนื้องอกร้ายของกระเพาะอาหาร
175 C160 Cardia malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของกระเพาะอาหารส่วนต้น
176 C161 Fundus of stomach malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของกระพุ้งกระเพาะอาหาร
177 C162 Body of stomach malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของส่วนลำตัวของกระเพาะอาหาร
178 C163 Pyloric antrum malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของโพรงของกระเพาะอาหารส่วนปลาย
179 C164 Pylorus malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของกระเพาะอาหารส่วนปลาย
180 C165 Lesser curvature of stomach malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายด้านโค้งเล็กของกระเพาะอาหารไม่ระบุตำแหน่ง
181 C166 Greater curvature of stomach malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายด้านโค้งใหญ่ของกระเพาะอาหารไม่ระบุตำแหน่ง
182 C168 Overlapping lesion of stomach malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของกระเพาะอาหาร
183 C169 Stomach malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของกระเพาะอาหาร ไม่ระบุตำแหน่ง
184 C17 Malignant neoplasm of small intestine เนื้องอกร้ายของลำไส้เล็ก
185 C170 Duodenum malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของลำไส้เล็กส่วนต้น
186 C171 Jejunum malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของลำไส้เล็กส่วนกลาง
187 C172 IIeum malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของลำไส้เล็กส่วนปลาย
188 C173 Meckel's diverticulum malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของถุงที่ผนังลำไส้ของเม็กเคล
189 C178 Overlapping lesion of small intestine malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของลำไส้เล็ก
190 C179 Small intestine malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของลำไส้เล็ก ไม่ระบุตำแหน่ง
191 C18 Malignant neoplasm of colon เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่
192 C180 Caecum malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของกระพุ้งลำไส้ใหญ่
193 C181 Appendix malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของไส้ติ่ง
194 C182 Ascending colon malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่ส่วนขึ้น
195 C183 Hepatic flexure malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่ส่วนโค้งใต้ตับ
196 C184 Transverse colon malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่ส่วนขวาง
197 C185 Splenic flexure malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่ส่วนโค้งใต้ม้าม
198 C186 Descending colon malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่ส่วนลง
199 C187 Sigmoid colon malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่ส่วนซิกมอยด์
200 C188 Overlapping lesion of colon malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของลำไส้ใหญ่
201 C189 Colon malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่ ไม่ระบุตำแหน่ง
202 C19 Malignant neoplasm of rectosigmoid junction เนื้องอกร้ายของรอยต่อลำไส้ตรงกับลำไส้ใหญ่ส่วนซิกมอยด์
203 C20 Malignant neoplasm of rectum เนื้องอกร้ายของของลำไส้ตรง
204 C21 Malignant neoplasm of anus and anal canal เนื้องอกร้ายของทวารหนักและช่องทวารหนัก
205 C210 Anus malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของทวารหนักไม่ระบุตำแหน่ง
206 C211 Anal canal malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของช่องทวารหนัก
207 C212 Cloacogenic zone malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณโคนขา
208 C218 Overlapping lesion of rectum\, anus and anal canal malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของลำไส้ตรงทวารหนัก และช่องทวารหนัก
209 C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts เนื้องอกร้ายของตับและท่อน้ำดีในตับ
210 C220 Liver cell carcinoma มะเร็งเซลล์ตับ
211 C221 Intrahepatic bile duct carcinoma มะเร็งท่อน้ำดีในตับ
212 C222 Hepatoblastoma เฮปาโตบลาสโตมา
213 C223 Angiosarcoma of liver แองจิโอซาร์โคมาของตับ
214 C224 Other sarcomas of liver ซาร์โคมาชนิดอื่นของตับ
215 C227 Other specified carcinomas of liver มะเร็งของตับที่ระบุรายละเอียดเป็นอย่างอื่น
216 C229 Liver malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของตับ ไม่ระบุรายละเอียด
217 C23 Malignant neoplasm of gallbladder เนื้องอกร้ายของถุงน้ำดี
218 C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract เนื้องอกร้ายของส่วนอื่นและส่วนที่ไม่ระบุรายละเอียดของทางเดินน้ำดี
219 C240 Extrahepatic bile duct malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของท่อน้ำดีนอกตับ
220 C241 Ampulla of Vater malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของกระเปาะของวาเดอร์
221 C248 Overlapping lesion of biliary tract malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณเหลื่อมกันของทางเดินน้ำดี
222 C249 Biliary tract malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของทางเดินน้ำดี ไม่ระบุตำแหน่ง
223 C25 Malignant neoplasm of pancreas เนื้องอกร้ายของตับอ่อน
224 C250 Head of pancreas malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของส่วนหัวตับอ่อน
225 C251 Body of pancreas malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของส่วนลำตัวตับอ่อน
226 C252 Tail of pancreas malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของส่วนหางตับอ่อน
227 C253 Pancreatic duct malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของท่อตับอ่อน
228 C254 Endocrine pancreas malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของส่วนต่อมไร้ท่อในตับอ่อน
229 C257 Other parts of pancreas malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของส่วนอื่นของตับอ่อน
230 C258 Overlapping lesion of pancreas malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของตับอ่อน
231 C259 Pancreas malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของตับอ่อน ไม่ระบุตำแหน่ง
232 C26 Malignant neoplasm of other and ill-defined digestive organs เนื้องอกร้ายของอวัยวะย่อยอาหารอื่นและส่วนที่ระบุไว้ไม่ชัดเจน
233 C260 Intestinal tract malignant neoplasm\, part unspecified เนื้องอกร้ายของลำไส้ ไม่ระบุว่าเป็นส่วนใด
234 C261 Spleen malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของม้าม
235 C268 Overlapping lesion of digestive system malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของบระบบย่อยอาหาร
236 C269 Ill-defined sites within the digestive system malignant neoplasm เนื้องอกร้ายที่ระบุตำแหน่งไว้ไม่ชัดเจนในระบบย่อยอาหาร
237 C30 Malignant neoplasm of nasal cavity and middle ear เนื้องอกร้ายของช่องจมูกและหูชั้นกลาง
238 C300 Nasal cavity malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของช่องจมูก
239 C301 Middle ear malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของหูชั้นกลาง
240 C31 Malignant neoplasm of accessory sinuses เนื้องอกร้ายของโพรงอากาศ
241 C310 Maxillary sinus malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของโพรงอากาศแม็กซิลลารี
242 C311 Ethmoidal sinus malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของโพรงอากาศเอ็ทมอยด์
243 C312 Frontal sinus malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของโพรงอากาศฟรอนทอล
244 C313 Sphenoidal sinus malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของโพรงอากาศฟีนอยด์
245 C318 Overlapping lesion of accessory sinuses malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของโพรงอากาศ
246 C319 Accessory sinus malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของโพรงอากาศ ไม่ระบุตำแหน่ง
247 C32 Malignant neoplasm of larynx เนื้องอกร้ายของกล่องเสียง
248 C320 Glottis malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของชุดสายเสียง
249 C321 Supraglottis malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของส่วนเหนือชุดสายเสียง
250 C322 Subglottis malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของของส่วนใต้ชุดสายเสียง
251 C323 Laryngeal cartilage malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของกระดูกอ่อนกล่องเสียง
252 C328 Overalapping lesion of larynx malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของกล่องเสียง
253 C329 Larynx malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของกล่องเสียง ไม่ระบุตำแหน่ง
254 C33 Malignant neoplasm of trachea เนื้องอกร้ายของท่อลม
255 C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung เนื้องอกร้ายของหลอดลมและปอด
256 C340 Main bronchus malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของหลอดลมหลัก
257 C341 Upper lobe\, bronchus or lung malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของกลีบบนของหลอดลมหรือปอด
258 C342 Middle lobe\, bronchus or lung malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของกลีบกลางของหลอดลมหรือปอด
259 C343 Lower lobe\, bronchus or lung malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของกลีบล่างของหลอดลมหรือปอด
260 C348 Overlapping lesion of bronchus and lung malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของหลอดลมและปอด
261 C349 Bronchus or lung malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของหลอดลมหรือปอด ไม่ระบุตำแหน่ง
262 C37 Malignant neoplasm of thymus เนื้องอกร้ายของต่อมไทมัส
263 C38 Malignant neoplasm of heart\, mediastinum and pleura เนื้องอกร้ายของหัวใจ เมดิแอสตินั่ม และเยื่อหุ้มปอด
264 C380 Heart malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของหัวใจ
265 C381 Anterior mediastinum malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเมดิแอสตินั่มด้านหน้า
266 C382 Posterior mediastinum malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเมดิแอสตินั่มด้านหลัง
267 C383 Mediastinum malignant neoplasm\, part unspecified เนื้องอกร้ายของเมดิแอสตินั่ม ไม่ระบุส่วน
268 C384 Pleura malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเยื่อหุ้มปอด
269 C388 Overlapping lesion of heart\, mediastinum and pleura malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของหัวใจ เมดิแอสตินั่ม และเยื่อหุ้มปอด
270 C39 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the respiratory system and intr เนื้องอกร้ายของตำแหน่งอื่นและตำแหน่งที่ระบุไว้ไม่ชัดเจนในระบบหายใจ และอวัยวะในช่องอก
271 C390 Upper respiratory tract malignant neoplasm\, part unspecified เนื้องอกร้ายของทางเดินหายใจส่วนบน ไม่ระบุว่าเป็นส่วนใด
272 C398 Overlapping lesion of respiratory and intrathoracic organs malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณเหลื่อมกันของอวัยวะหายใจ และอวัยวะในช่องอก
273 C399 Ill-defined sites within the respiratory system malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของตำแหน่งที่ระบุไว้ไม่ชัดเจนในระบบหายใจ
274 C40 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of limbs เนื้องอกร้ายของกระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อของแขนขา
275 C400 Scapula and long bones of upper limb malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของกระดูกสะบักและกระดูกยาวของแขน
276 C401 Short bones of upper limb malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของกระดูกสั้นของแขน
277 C402 Long bones of lower limb malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของกระดูกยาวของขา
278 C403 Short bones of lower limb malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของกระดูกสั้นของขา
279 C408 Overlapping lesion of bone and articular cartilage of limbs malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของกระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อของแขนขา
280 C409 Bone and articular cartilage of limb malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของกระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อของแขนขา ไม่ระบุตำแหน่ง
281 C41 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites เนื้องอกร้ายของกระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อของตำแหน่งอื่นและที่ไม่ระบุตำแหน่ง
282 C410 Malignant neoplasm of bones of skull and face เนื้องอกร้ายของกระดูกกะโหลกและหน้า
283 C4100 Maxilla\, sarcoma malignant neoplasm ซาร์โคมา ขากรรไกรบน
284 C4101 Maxilla\, malignant odontogenic tumour malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเนื้อเยื่อที่สร้างฟัน ขากรรไกรบน
285 C4102 Maxilla\, malignant intraosseous salivary gland tumour malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของต่อมน้ำลายในกระดูก ขากรรไกรบน
286 C4108 Other bone of skull and face malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของกระดูกอื่นของกะโหลกและหน้า
287 C4109 Bone of skull and face\, unspecified malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของกระดูกของกะโหลกและหน้าไม่ระบุตำแหน่ง
288 C411 Malignant neoplasm of mandible เนื้องอกร้ายของขากรรไกรล่าง
289 C4110 Sarcoma malignant neoplasm ซาร์โคมา
290 C4111 Malignant odontogenic tumour malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเนื้อเยื่อที่สร้างฟัน
291 C4119 Mandible\, unspecified malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของขากรรไกรล่าง ไม่ระบุรายละเอียด
292 C412 Vertebral column malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของกระดูกสันหลัง
293 C413 Ribs\, sternum and clavicle malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของกระดูกซี่โครง กระดูกอก และกระดูกไหปลาร้า
294 C414 Pelvic bones\, sacrum and coccyx malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของกระดูกเชิงกราน กระดูกใต้กระเบนเหน็บ และกระดูกก้นกบ
295 C418 Overlapping lesion of bone and articular cartilage malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของกระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ
296 C419 Bone and articular cartilage malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของกระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ ไม่ระบุตำแหน่ง
297 C43 Malignant melanoma of skin เมลาโนมาชนิดร้ายของผิวหนัง
298 C430 Malignant melanoma of lip เมลาโนมาชนิดร้ายของริมฝีปาก
299 C431 Malignant melanoma of eyelid\, including canthus เมลาโนมาชนิดร้ายของหนังตา รวมหัวตาและหางตา
300 C432 Malignant melanoma of ear and external auricular canal เมลาโนมาชนิดร้ายของหูและรูหูส่วนนอก
301 C433 Malignant melanoma of other and unspecified parts of face เมลาโนมาชนิดร้ายของส่วนอื่นและส่วนที่ไม่ระบุรายละเอียดของหน้า
302 C434 Malignant melanoma of scalp and neck เมลาโนมาชนิดร้ายของหนังศีรษะและคอ
303 C435 Malignant melanoma of trunk เมลาโนมาชนิดร้ายของลำตัว
304 C436 Malignant melanoma of upper limb\, inculuding shoulder เมลาโนมาชนิดร้ายของแขน รวมไหล่
305 C437 Malignant melanoma of lower limb\, including hip เมลาโนมาชนิดร้ายของขา รวมสะโพก
306 C438 Overlapping malignant melanoma of skin เมลาโนมาชนิดร้ายเหลื่อมกันของผิวหนัง
307 C439 Malignant melanoma of skin \, unspecified เมลาโนมาชนิดร้ายของผิวหนัง ไม่ระบุรายละเอียด
308 C44 Other malignant neoplasms of skin เนื้องอกร้ายแบบอื่นของผิวหนัง
309 C440 Skin of lip malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของผิวหนังของริมฝีปาก
310 C441 Skin of eyelid\, including canthus malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของผิวหนังของหนังตา รวมหัวตาและหางตา
311 C442 Skin of ear and external auricular canal malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของผิวหนังของหูและรูหูส่วนนอก
312 C443 Skin of other and unspecified parts of face malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของผิวหนังของส่วนอื่นและส่วนที่ไม่ระบุรายละเอียดของหน้า
313 C444 Skin of scalp and neck malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของผิวหนังของหนังศีรษะและคอ
314 C445 Skin of trunk malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของผิวหนังของลำตัว
315 C446 Skin of upper limb\, including shoulder malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของผิวหนังของแขน รวมไหล่
316 C447 Skin of lower limb\, including hip malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของผิวหนังของขา รวมสะโพก
317 C448 Overlapping lesion of skin malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของผิวหนัง
318 C449 Malignant neoplasm of skin malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของเนื้องอกร้ายของผิวหนัง ไม่ระบุรายละเอียด
319 C45 Mesothelioma มีโซทิลิโอมา
320 C450 Mesothelioma of pleura มีโซทิลิโอมาของเยื่อหุ้มปอด
321 C451 Mesothelioma of peritoneum มีโซทิลิโอมาของเยื่อบุช่องท้อง
322 C452 Mesothelioma of pericardium มีโซทิลิโอมาของเยื่อหุ้มหัวใจ
323 C457 Mesothelioma of other sites มีโซทิลิโอมาที่ตำแหน่งอื่น
324 C459 Mesothelioma\, unspecified มีโซทิลิโอมา ไม่ระบุรายละเอียด
325 C46 Kaposi's sarcoma คาโปซี ซาร์โคมา
326 C460 Kaposi's sarcoma of skin คาโปซี ซาร์โคมา ของผิวหนัง
327 C461 Kaposi's sarcoma of soft tissue คาโปซี ซาร์โคมา ของเนื้อเยื่ออ่อน
328 C462 Kaposi's sarcoma of palate คาโปซี ซาร์โคมา ของเพดานปาก
329 C463 Kaposi's sarcoma of lymph nodes คาโปซี ซาร์โคมา ของต่อมน้ำเหลือง
330 C467 Kaposi's sarcoma of other sites คาโปซี ซาร์โคมา ของตำแหน่งอื่น
331 C468 Kaposi's sarcoma of multiple organs คาโปซี ซาร์โคมา ของหลายอวัยวะ
332 C469 Kaposi's sarcoma\, unspecified คาโปซี ซาร์โคมา ไม่ระบุรายละเอียด
333 C47 Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system เนื้องอกร้ายของเส้นประสาทส่วนปลายและระบบประสาทอัตโนมัติ
334 C470 Peripheral nerves of head\, face and neck malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเส้นประสาทส่วนปลายของศีรษะ หน้า และคอ
335 C471 Peripheral nerves of upper limb\, including shoulder malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเส้นประสาทส่วนปลายของแขน รวมไหล่
336 C472 Peripheral nerves of of lower limb\, inculiding hip malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเส้นประสาทส่วนปลายของขา รวมสะโพก
337 C473 Peripheral nerves of of thorax malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเส้นประสาทส่วนปลายของอก
338 C474 Peripheral nerves of of abdomen malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเส้นประสาทส่วนปลายของท้อง
339 C475 Peripheral nerves of pelvis malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเส้นประสาทส่วนปลายของเชิงกราน
340 C476 Peripheral nerves of trunk malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของเส้นประสาทส่วนปลายของลำตัว ไม่ระบุรายละเอียด
341 C478 Overlapping lesion of peripheral nerves and autonomic nervous system malignant neoplasm เนื้องอกร้ายรอยโรคเหลื่อมกันของเส้นประสาทส่วนปลายและระบบประสาทอัตโนมัติ
342 C479 Peripheral nerves and autonomic nervous system malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของเส้นประสาทส่วนปลายและระบบประสาทอัตโนมัติ ไม่ระบุรายละเอียด
343 C48 Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum เนื้องอกร้ายของหลังเยื่อบุช่องท้องและเยื่อบุช่องท้อง
344 C480 Retroperitoneum malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของหลังช่องท้อง
345 C481 Specified parts of peritoneum malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของส่วนเฉพาะของเยื่อบุช่องท้อง
346 C482 Peritoneum malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของเยื่อบุช่องท้อง ไม่ระบุรายละเอียด
347 C488 Overlapping lesion of retroperitoneum and peritoneum malignant neoplasm เนื้องอกร้ายรอยโรคเหลื่อมกันของหลังช่องท้องและเยื่อบุช่องท้อง
348 C49 Malignant neoplasm of other connective and soft tissue เนื้องอกร้ายแบบอื่นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเนื้อเยื่ออ่อน
349 C490 Connective and soft tissue of head\, face and neck malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเนื้อเยื่ออ่อนของศีรษะ หน้า และคอ
350 C491 Connective and soft tissue of upper limb\, including shoulder malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเนื้อเยื่ออ่อนของแขน รวมไหล่
351 C492 Connective and soft tissue of lower limb\, including hip malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเนื้อเยื่ออ่อนของขา รวมสะโพก
352 C493 Connective and soft tissue of thorax malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเนื้อเยื่ออ่อนของอก
353 C494 Connective and soft tissue of abdomen malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเนื้อเยื่ออ่อนของท้อง
354 C495 Connective and soft tissue of pelvis malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเนื้อเยื่ออ่อนของเชิงกราน
355 C496 Connective and soft tissue of trunk malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเนื้อเยื่ออ่อนของลำตัว ไม่ระบุรายละเอียด
356 C498 Overlapping lesion of connective and soft tissue malignant neoplasm เนื้องอกร้ายรอยโรคเหลื่อมกันของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเนื้อเยื่ออ่อน
357 C499 Connective and soft tissue malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายแบบอื่นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเนื้อเยื่ออ่อน ไม่ระบุรายละเอียด
358 C50 Malignant neoplasm of breast เนื้องอกร้ายของเต้านม
359 C500 Nipple and areola malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของหัวนมและลานหัวนม
360 C501 Central portion of breast malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของส่วนกลางของเต้านม
361 C502 Upper-inner quadrant of breast malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเสี้ยวบนด้านในของเต้านม
362 C503 Lower-inner quadrant of breast malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเสี้ยวล่างด้านในของเต้านม
363 C504 Upper-outer quadrant of breast malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเสี้ยวบนด้านนอกของเต้านม
364 C505 Lower-outer quadrant of breast malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเสี้ยวล่างด้านนอกของเต้านม
365 C506 Axillary tail of breast malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเต้านมส่วนที่ยื่นไปทางรักแร้
366 C508 Overlapping lesion of breast malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของเต้านม
367 C509 Breast malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของเต้านม ไม่ระบุตำแหน่ง
368 C51 Malignant neoplasm of vulva เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีภายนอก
369 C510 Labium majus malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของแคมใหญ่
370 C511 Labium minus malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของแคมเล็ก
371 C512 Clitoris malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของคลิตอริส
372 C518 Overlapping lesion of vulva malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีภายนอก
373 C519 Vulva malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีภายนอก ไม่ระบุตำแหน่ง
374 C52 Malignant neoplasm of vagina เนื้องอกร้ายของช่องคลอด
375 C53 Malignant neoplasm of cervix uteri เนื้องอกร้ายของปากมดลูก
376 C530 Endocervix malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของปากมดลูกส่วนใน
377 C531 Exocervix malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของปากมดลูกส่วนนอก
378 C538 Overlapping lesion of cervix uteri malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของปากมดลูก
379 C539 Cervix uteri malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของปากมดลูก ไม่ระบุตำแหน่ง
380 C54 Malignant neoplasm of corpus uteri เนื้องอกร้ายของตัวมดลูก
381 C540 Isthmus uteri malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของส่วนคอดของมดลูก
382 C541 Endometrium malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเยื่อบุมดลูก
383 C542 Myometrium malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของกล้ามเนื้อมดลูก
384 C543 Fundus uteri malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของส่วนก้นมดลูก
385 C548 Overlapping lesion of corpus uteri เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของตัวมดลูก
386 C549 Corpus uteri malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของตัวมดลูก ไม่ระบุตำแหน่ง
387 C55 Malignant neoplasm of uterus\, part unspecified เนื้องอกร้ายของมดลูก ไม่ระบุส่วน
388 C56 Malignant neoplasm of ovary เนื้องอกร้ายของรังไข่
389 C57 Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีส่วนอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด
390 C570 Fallopian tube malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของท่อนำไข่
391 C571 Broad ligament malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเอ็นกว้างยึดมดลูก
392 C572 Round ligament malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเอ็นกลมยึดมดลูก
393 C573 Parametrium malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเนื้อเยื่อข้างมดลูก
394 C574 Uterine adnexa malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของปีกมดลูก ไม่ระบุรายละเอียด
395 C577 Other specified female genital organs malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีส่วนอื่นที่ระบุรายละเอียด
396 C578 Overlapping lesion of female genital organs malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
397 C579 Female genital organ malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ไม่ระบุตำแหน่ง
398 C58 Malignant neoplasm of placenta เนื้องอกร้ายของรก
399 C60 Malignant neoplasm of penis เนื้องอกร้ายขององคชาต
400 C600 Preuce malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของหนังหุ้มปลายองคชาต
401 C601 Glans penis malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของหัวองคชาต
402 C602 Body of penis malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของตัวองคชาต
403 C608 Overlapping lesion of penis malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันขององคชาต
404 C609 Penis malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายขององคชาต ไม่ระบุตำแหน่ง
405 C61 Malignant neoplasm of prostate เนื้องอกร้ายของต่อมลูกหมาก
406 C62 Malignant neoplasm of testis เนื้องอกร้ายของอัณฑะ
407 C620 Undescended testis malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของอัณฑะที่ไม่ลงถุง
408 C621 Descended testis malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของอัณฑะที่ลงถุง
409 C629 Testis malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของอัณฑะ ไม่ระบุตำแหน่ง
410 C63 Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชายส่วนอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด
411 C630 Epididymis malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของอีพิดิไดมิส
412 C631 Spermatic cord malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของสายรั้งอัณฑะ
413 C632 Scrotum malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของถุงอัณฑะ
414 C637 Other specified male genital organs เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชายส่วนอื่นที่ระบุรายละเอียด
415 C638 Overalapping lesion of male genial organs เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย
416 C639 Male genital organ malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย ไม่ระบุรายละเอียด
417 C64 Malignant neoplasm of kidney\,except renal pelvis เนื้องอกร้ายของไต ยกเว้นกรวยไต
418 C65 Malignant neoplasm of renal pelvis เนื้องอกร้ายของกรวยไต
419 C66 Malignant neoplasm of ureter เนื้องอกร้ายของท่อไต
420 C67 Malignant neoplasm of bladder เนื้องอกร้ายของกระเพาะปัสสาวะ
421 C670 Trigone of bladder malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของสามเหลี่ยมของกระเพาะปัสสาวะ
422 C671 Dome of bladder malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของยอดกระเพาะปัสสาวะ
423 C672 Lateral wall of bladder malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของผนังกระเพาะปัสสาวะด้านข้าง
424 C673 Anterior wall of bladder malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของผนังกระเพาะปัสสาวะด้านหน้า
425 C674 Posterior wall of bladder malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของผนังกระเพาะปัสสาวะด้านหลัง
426 C675 Bladder neck malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของคอกระเพาะปัสสาวะ
427 C676 Ureteric orifice malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของรูเปิดของท่อไต
428 C677 Urachus malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของยูเรคัส
429 C678 Overlapping lesion of bladder malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของกระเพาะปัสสาวะ
430 C679 Bladder malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของกระเพาะปัสสาวะ ไม่ระบุตำแหน่ง
431 C68 Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs เนื้องอกร้ายของอวัยวะในระบบปัสสาวะตำแหน่งอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด
432 C680 Urethra malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของท่อปัสสาวะ
433 C681 Paraurethral gland malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของต่อมข้างท่อปัสสาวะ
434 C688 Overlapping lesion of urinary organs malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของอวัยวะภายในระบบปัสสาวะ
435 C689 Urinary organ malignant neoplasm\,unspecified เนื้องอกร้ายของอวัยวะในระบบปัสสาวะ ไม่ระบุตำแหน่ง
436 C69 Malignant neoplasm of eye and adnexa เนื้องอกร้ายของตาและอวัยวะเคียงลูกตา
437 C690 Conjunctiva malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเยื่อตา
438 C691 Cornea malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของกระจกตา
439 C692 Retina malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของจอตา
440 C693 Choroid malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของคอรอยด์
441 C694 Ciliary body malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของซิเลียรี บอดี
442 C695 Lacrimal gland and duct malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของต่อมและท่อน้ำตา
443 C696 Orbit malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเบ้าตา
444 C698 Overlapping lesion of eye and adnexa malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของตาและอวัยวะเคียงลูกตา
445 C699 Eye malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของตา ไม่ระบุตำแหน่ง
446 C70 Malignant neoplasm of meninges เนื้องอกร้ายของเยื้อหุ้มสมอง
447 C700 Cerebral meninges malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเยื้อหุ้มสมองใหญ่
448 C701 Spinal meninges malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเยื้อหุ้มสมองส่วนไขสันหลัง
449 C709 Meninges malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของเยื้อหุ้มสมอง ไม่ระบุตำแหน่ง
450 C71 Malignant neoplasm of brain เนื้องอกร้ายของสมอง
451 C710 Cerebrum malignant neoplasm\, except lobes and ventricles เนื้องอกร้ายของสมองใหญ่ ยกเว้นกลีบสมอง และโพรงสมอง
452 C711 Frontal lobe malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของสมองกลีบหน้า
453 C712 Temporal lobe malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของสมองกลีบขมับ
454 C713 Parietal lobe malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของสมองกลีบข้าง
455 C714 Occipital lobe malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของสมองกลีบท้ายทอย
456 C715 Cerebral ventricle malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของโพรงสมองใหญ่
457 C716 Cerebellum malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของสมองน้อย
458 C717 Brain stem malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของก้านสมอง
459 C718 Overlapping lesion of brain malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของสมอง
460 C719 Brain malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของสมอง ไม่ระบุตำแหน่ง
461 C72 Malignant neoplasm of spinal cord\, cranial nerves and other parts of central nervous เนื้องอกร้ายของไขสันหลัง เส้นประสาทสมอง และส่วนอื่นของระบบประสาทส่วนกลาง
462 C720 Spinal cord malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของไขสันหลัง
463 C721 Cauda equina malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของรากประสาทหางม้า
464 C722 Olfactory nerve malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเส้นประสาทรู้กลิ่น
465 C723 Optic nerve malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเส้นประสาทตา
466 C724 Acoustic nerve malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเส้นประสาทหู
467 C725 Other and unspecified cranial nerves malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเส้นประสาทสมองอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด
468 C728 Overlapping lesion of brain and other parts of central nevous system เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของสมองและส่วนอื่นของระบบประสาทส่วนกลาง
469 C729 Central nevous system malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของระบบประสาทส่วนกลาง ไม่ระบุตำแหน่ง
470 C73 Malignant neoplasm of thyroid gland เนื้องอกร้ายของต่อมไทรอยด์
471 C74 Malignant neoplasm of adrenal gland เนื้องอกร้ายของต่อมหมวกไต
472 C740 Cortex of adrenal gland malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเปลือกต่อมหมวกไต
473 C741 Medulla of adrenal gland malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเนื้อต่อมหมวกไต
474 C749 Adrenal gland malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของต่อมหมวกไต ไม่ระบุรายละเอียด
475 C75 Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures เนื้องอกร้ายของต่อมไร้ท่ออื่นและโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
476 C750 Parathyroid gland malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของต่อมพาราไทรอยด์
477 C751 Pituitary gland malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของต่อมใต้สมอง
478 C752 Craniopharyngeal duct malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของท่อระหว่างกะโหลกกับคอหอย
479 C753 Pineal gland malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของต่อมพิเนียล
480 C754 Carotid body malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของคาโรติด บอดี
481 C755 Aortic body and other paraganglia malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของเอออร์ดิก บอดี และพาราแกงเกลียอื่น
482 C758 Pluriglandular involvement malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายที่เกิดกับต่อมไร้ท่อหลายต่อม ไม่ระบุตำแหน่ง
483 C759 Endocrine gland malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายของต่อมไร้ท่อ ไม่ระบุตำแหน่ง
484 C76 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites เนื้องอกร้ายที่ตำแหน่งอื่นและที่ระบุตำแหน่งไม่ชัดเจน
485 C760 Head\, face and neck malignant neoplasm เนื้องอกร้ายที่ตำแหน่งอื่นและที่ระบุตำแหน่งไม่ชัดเจนของศีรษะ หน้า และคอ
486 C761 Thorax malignant neoplasm เนื้องอกร้ายที่ตำแหน่งอื่นและที่ระบุตำแหน่งไม่ชัดเจนของทรวงอก
487 C762 Abdomen malignant neoplasm เนื้องอกร้ายที่ตำแหน่งอื่นและที่ระบุตำแหน่งไม่ชัดเจนของท้อง
488 C763 Pelvis malignant neoplasm เนื้องอกร้ายที่ตำแหน่งอื่นและที่ระบุตำแหน่งไม่ชัดเจนของอุ้งเชิงกราน
489 C764 Upper limb malignant neoplasm เนื้องอกร้ายที่ตำแหน่งอื่นและที่ระบุตำแหน่งไม่ชัดเจนของแขน
490 C765 Lower limb malignant neoplasm เนื้องอกร้ายที่ตำแหน่งอื่นและที่ระบุตำแหน่งไม่ชัดเจนของขา
491 C767 Other iII-defined sites malignant neoplasm เนื้องอกร้ายของตำแหน่งอื่นที่ไม่ชัดเจน
492 C768 Overlapping lesion of other and iII-defined sites malignant neoplasm เนื้องอกร้ายบริเวณที่เหลื่อมกันของตำแหน่งอื่นและตำแหน่งที่ไม่ชัดเจน
493 C77 Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes เนื้องอกร้ายทุติยภูมิและที่ไม่ระบุรายละเอียดของต่อมน้ำเหลือง
494 C770 Lymph nodes of head\, face and neck malignant neoplasm เนื้องอกร้ายทุติยภูมิและที่ไม่ระบุรายละเอียดของต่อมน้ำเหลืองของศีรษะ หน้า และคอ
495 C771 Intrathoracic lymph nodes malignant neoplasm เนื้องอกร้ายทุติยภูมิและที่ไม่ระบุรายละเอียดของต่อมน้ำเหลืองในช่องอก
496 C772 Intra-abdominal lymph nodes malignant neoplasm เนื้องอกร้ายทุติยภูมิและที่ไม่ระบุรายละเอียดของต่อมน้ำเหลืองในช่องท้อง
497 C773 Axillary and upper limb lymph nodes malignant neoplasm เนื้องอกร้ายทุติยภูมิและที่ไม่ระบุรายละเอียดของต่อมน้ำเหลือง ที่รักแร้และแขน
498 C774 Inguinal and lower limb lymph nodes เนื้องอกร้ายทุติยภูมิและที่ไม่ระบุรายละเอียดของต่อมน้ำเหลือง ที่ขาหนีบและขา
499 C775 Intrapelvic lymph nodes malignant neoplasm เนื้องอกร้ายทุติยภูมิและที่ไม่ระบุรายละเอียดของต่อมน้ำเหลือง ในอุ้งเชิงกราน
500 C778 Lymph nodes of multiple regions malignant neoplasm เนื้องอกร้ายทุติยภูมิและที่ไม่ระบุรายละเอียดของต่อมน้ำเหลือง หลายบริเวณ
501 C779 Lymph nodes malignant neoplasm\, unspecified เนื้องอกร้ายทุติยภูมิและที่ไม่ระบุรายละเอียดของต่อมน้ำเหลือง ไม่ระบุรายละเอียด
502 C78 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs เนื้องอกร้ายทุติยภูมิของอวัยวะระบบหายใจและย่อยอาหาร
503 C780 Secondary malignant neoplasm of lung เนื้องอกร้ายทุติยภูมิของปอด
504 C781 Secondary malignant neoplasm of mediastinum เนื้องอกร้ายทุติยภูมิของเมดิแอสตินัม
505 C782 Secondary malignant neoplasm of pleura เนื้องอกร้ายทุติยภูมิของเยื่อหุ้มปอด
506 C783 Secondary malignant neoplasm of other and unspecified respiratory organs เนื้องอกร้ายทุติยภูมิของอวัยวะอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดของระบบหายใจ
507 C784 Secondary malignant neoplasm of small intestine เนื้องอกร้ายทุติยภูมิของลำไส้เล็ก
508 C785 Secondary malignant neoplasm of large intestine and rectum เนื้องอกร้ายทุติยภูมิของลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
509 C786 Secondary malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum เนื้องอกร้ายทุติยภูมิของหลังเยื่อบุช่องท้องและเยื่อบุช่องท้อง
510 C787 Secondary malignant neoplasm of liver เนื้องอกร้ายทุติยภูมิของตับและท่อน้ำดีในตับ
511 C788 Secondary malignant neoplasm of other and unspecified digestive organs เนื้องอกร้ายทุติยภูมิของอวัยวะอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดของระบบย่อยอาหาร
512 C79 Secondary malignant neoplasm of other sites เนื้องอกร้ายทุติยภูมิของตำแหน่งอื่น
513 C790 Secondary malignant neoplasm of kidney and renal pelvis เนื้องอกร้ายทุติยภูมิของไตและกรวยไต
514 C791 Secondary malignant neoplasm of bladder and other and unspecified urinary organs เนื้องอกร้ายทุติยภูมิของกระเพาะปัสสาวะและอวัยวะอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดของระบบปัสสาวะ
515 C792 Secondary malignant neoplasm of skin เนื้องอกร้ายทุติยภูมิของผิวหนัง
516 C793 Secondary malignant neoplasm of brain and cerebral meninges เนื้องอกร้ายทุติยภูมิของสมองและเยื่อหุ้มสมอง
517 C794 Secondary malignant neoplasm of other and unspecified parts of nervous system เนื้องอกร้ายทุติยภูมิของส่วนอื่นและส่วนที่ไม่ระบุรายละเอียดของระบบประสาท
518 C795 Secondary malignant neoplasm of bone and bone marrow เนื้องอกร้ายทุติยภูมิของกระดูและไขกระดูก
519 C796 Secondary malignant neoplasm of ovary เนื้องอกร้ายทุติยภูมิของรังไข่
520 C797 Secondary malignant neoplasm of adrenal gland เนื้องอกร้ายทุติยภูมิของต่อมหมวกไต
521 C798 Secondary malignant neoplasm of other specified sites เนื้องอกร้ายทุติยภูมิของตำแหน่งอื่นที่ระบุรายละเอียด
522 C80 Malignant neoplasm without specification of site เนื้องอกร้ายที่ไม่ระบุตำแหน่ง
523 C81 Hodgkin's disease โรคฮอด์จกิน
524 C810 Lymphocytic predominance Hodgkin's disease โรคฮอด์จกินชนิดลิมโฟไซติก พรีโดมิแนนซ์
525 C811 Nodular sclerosis Hodgkin's disease โรคฮอด์จกินชนิดโนดูลาร์ สเคลอโรซิส
526 C812 Mixed cellularity Hodgkin's disease โรคฮอด์จกินชนิดมิกซ์ เซลลูลาริตี
527 C813 Lymphocytic depletion Hodgkin's disease โรคฮอด์จกินชนิดลิมโฟไซติก ดีพลีชัน
528 C817 Other Hodgkin's disease โรคฮอด์จกินชนิดอื่น
529 C819 Hodgkin's disease\, unspecified โรคฮอด์จกิน ไม่ระบุรายละเอียด
530 C82 Follicular [nodular] non-Hodgkin's lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฟอลลิคูลาร์ (โนดูลาร์) ที่ไม่ใช่ฮอดจ์กิน
531 C820 Small cleaved cell\, follicular มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด สมอลล์ คลีฟด์ เซลล์ ฟอลลิคูลาร์
532 C821 Mixed small cleaved and large cell\, follicular มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด มิกซ์ สมอลล์ คลีฟด์ เซลล์ แอนด์ ลาร์จ เซลล์ ฟอลลิคูลาร์
533 C822 Large cell\, follicular non-Hodgkin's lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด ลาร์จเซลล์ ฟอลลิคูลาร์
534 C827 Other types of follicular non-Hodgkin's lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด ฟอลลิคูลาร์ ที่ไม่ใช่ฮอดจ์กินชนิดอื่น
535 C829 Follicular non-Hodgkin's lymphoma\, unspecified มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฟอลลิคูลาร์ที่ไม่ใช่ฮอด์จกิต ไม่ระบุรายละเอียด
536 C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดดิฟฟิวส์ที่ไม่ใช่ฮอด์จกิน
537 C830 Small cell (diffuse) non-Hodgkin's lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดสมอลล์ เซลล์ (ดิฟฟิวส์)
538 C831 Small cleaved cell (diffuse) non-Hodgkin's lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดสมอลล์ คลีฟด์ เซลล์ (ดิฟฟิวส์)
539 C832 Mixed small and large cell (diffuse) non-Hodgkin's lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดมิกซ์ สมอลล์ แอนด์ ลาร์จ เซลล์ (ดิฟฟิวส์)
540 C833 Large cell (diffuse) non-Hodgkin's lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดลาร์จ เซลล์ (ดิฟฟิวส์)
541 C834 Immunoblastic (diffuse) non-Hodgkin's lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดอิมมูโนบลาสติก (ดิฟฟิวส์)
542 C835 Lymphoblastic (diffuse) non-Hodgkin's lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดลิมโฟบลาสติก (ดิฟฟิวส์)
543 C836 Undifferentiated (diffuse) non-Hodgkin's lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแยกชนิดไม่ได้ (ดิฟฟิวส์)
544 C837 Burkitt's tumour มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดเบอร์กิตต์
545 C838 Other types of diffuse non-Hodgkin's lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดดิฟฟิวส์อื่นที่ไม่ใช่ฮอด์จกิน
546 C8380 Mantle cell lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแมนเดิล เซลล์
547 C8381 Lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissues (MALT) มะเร็งของเนื้อเยื่อระบบน้ำเหลืองที่เกี่ยวพันกับเยื่อบุ (เอ็มเอแอลที)
548 C8388 Other types of diffuse non-Hodgkin?s lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดดิฟฟิวส์อื่นที่ไม่ใช่ฮอด์จกิน
549 C839 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma\, unspecified มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดดิฟฟิวส์ที่ไม่ใช่ฮอด์จกิน ไม่ระบุรายละเอียด
550 C84 Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดที-เซลล์รอบนอกและที่ผิวหนัง
551 C840 Mycosis fungoides ไมโครซิส ฟังคอยดี่
552 C841 Sezary's disease โรคเซซารี
553 C842 T-zone lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดที-โซน
554 C843 Lymphoepithelioid lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดลิมโฟอีพิทีลอยด์
555 C844 Peripheral T-cell lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดที-เซลล์รอบนอก
556 C8440 Anaplastic large cell lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดอนาพลาสติก ลาร์จ เซลล์
557 C8441 Angiocentric lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแองจีโอเซ็นตริก
558 C8442 Angioimmunoblastic lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแองจีโออิมมูโนบลาสติก
559 C8443 Hepatosplenic T-cell lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดเฮปปาโตสปลีนิก ที-เซลล์
560 C8448 Other peripheral T-cell lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดที-เซลล์รอบนอกอื่น
561 C8449 Peripheral T-cell lymphoma\, unspecified มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดที-เซลล์รอบนอก ไม่ระบุรายละเอียด
562 C845 Other and unspecified T-cell lymphomas มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดที-เซลล์อื่น และที่ไม่ระบุรายละเอียด
563 C85 Other and unspecified types of non-Hodgkin's lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดที่ไม่ใช่ฮอด์จกิน
564 C850 Lymphosarcoma ลิมโฟซาร์โคมา
565 C851 B-cell lymphoma\, unspecified มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดบี-เซลล์ ไม่ระบุรายละเอียด
566 C857 Other specified types of non-Hodgkin's lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดอื่นที่ระบุรายละเอียดที่ไม่ใช่ฮอด์จกิน
567 C859 Non-Hodgkin's lymphoma\, unspecified type มะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ไม่ใช่ฮอด์จกิน ไม่ระบุชนิด
568 C88 Malignant immunoproliferative diseases โรคอิมมูโนโปรลิเฟอเรดีฟชนิดร้าย
569 C880 Waldenstrom's macroglobulinaemia วาลเด็นสตรอม แมโครโกลบูลินีเมีย
570 C881 Alpha heavy chain disease โรคแอลฟา เฮฟวี เชน
571 C882 Gamma heavy chain disease โรคแกมมา เฮฟวี เชน
572 C883 Immunoproliferative small intestinal disease โรคอิมมูโนโปรลิเฟอเรดีฟของลำไส้เล็ก
573 C887 Other malignant immunoproliferative diseases โรคอิมมูโนโปรลิเฟอเรดีฟชนิดร้ายอื่น
574 C889 Malignant immunoproliferative disease\, unspecified โรคอิมมูโนโปรลิเฟอเรดีฟชนิดร้าย ไม่ระบุรายละเอียด
575 C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms มัลติเพิล ไมอิโลมา และเนื้องอกร้ายของพลาสมา เซลล์
576 C900 Multiple myeloma มัลติเพิล ไมอิโลมา
577 C901 Plasma cell leukaemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดพลาสมา เซลล์
578 C902 Plasmacytoma\, extramedullary พลาสมาไซโตมา เอ็กซ์ตราเมดุลลารี
579 C903 Crow-Fukase/POEMS [Polyneuropathy\, organomegaly\, endocrinopathy\, M-protein\, skin change] syndrome กลุ่มอาการโคร-ฟูเคส/ พีโออีเอ็มเอส (โรคเส้นประสาทหลายเส้น อวัยวะโตผิดปกติ โรคต่อไร้ท่อ เอ็ม-โปรตีน และการเปลี่ยนแปลงที่ผิวหนัง)
580 C91 Lymphoid leukaemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมฟอยด์
581 C910 Acute lymphoblastic leukaemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสติก
582 C911 Chronic lymphocytic leukaemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดลิมโฟไซติก
583 C912 Subacute lymphocytic leukaemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวกึ่งเฉียบพลันชนิดลิมโฟไซติก
584 C913 Prolymphocytic leukaemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดโปรลิมโฟไซติก
585 C914 Hairy-cell leukaemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดแฮรี-เซลล์
586 C915 Adult T-cell leukaemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดที-เซลล์ในผู้ใหญ่
587 C917 Other lymphoid leukaemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมฟอยด์อื่น
588 C919 Lymphoid leukaemia\, unspecified มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมฟอยด์ ไม่ระบุรายละเอียด
589 C92 Myeloid leukaemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดไมอิลอยด์
590 C920 Acute myeloid leukaemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์
591 C921 Chronic myeloid leukaemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดไมอิลอยด์
592 C922 Subacute myeloid leukaemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวกึ่งเฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์
593 C923 Myeloid sarcoma ไมอิลอยด์ ซาร์โคมา
594 C924 Acute promyelocytic leukaemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโปรไมอิโลไซติก
595 C925 Acute myelomonocytic leukaemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอิโลโมโนไซติก
596 C927 Other myeloid leukaemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดไมอิลอยด์อื่น
597 C929 Myeloid leukaemia\, unspecified มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดไมอิลอยด์ ไม่ระบุรายละเอียด
598 C93 Monocytic leukaemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซติก
599 C930 Acute monocytic leukaemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโมโนไซติก
600 C931 Chronic monocytic leukaemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดโมโนไซติก
601 C932 Subacute monocytic leukemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวกึ่งเฉียบพลันชนิดโมโนไซติก
602 C937 Other monocytic leukaemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซติกอื่น
603 C939 Monocytic leukarmia\, unspecified มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซติก ไม่ระบุรายละเอียด
604 C94 Other leukaemias of specified cell type มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นที่ระบุชนิดเซลล์
605 C940 Acute erythraemia and erythroleukaemia อีริทรีเมียและอีริโทรลิวคีเมียเฉียบพลัน
606 C941 Chronic erythraemia อีริทรีเมียเรื้อรัง
607 C942 Acute megakaryoblastic leukaemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดเมกาคาริโอบลาสติก
608 C943 Mast cell leukaemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมาสท์เซลล์
609 C944 Acute panmyelosis แพนไมอิโลซิสเฉียบพลัน
610 C945 Acute myelofibrosis ไมอิโลไฟโบรซิสเฉียบพลัน
611 C947 Other specified leukaemias มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นที่ระบุรายละเอียด
612 C95 Leukaemia of unspecified cell type มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ไม่ระบุชนิดเซลล์
613 C950 Acute leukaemia of unspecified cell type มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันที่ไม่ระบุชนิดเซลล์
614 C951 Chronic leukaemia of unspecified cell type มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังที่ไม่ระบุชนิดเซลล์
615 C952 Subacute leukaemia of unspecified cell type มะเร็งเม็ดเลือดขาวกึ่งเฉียบพลันที่ไม่ระบุชนิดเซลล์
616 C957 Other leukaemia of unspecified cell type มะเร็งเม็ดเลือดขาวอื่นที่ไม่ระบุชนิดเซลล์
617 C959 Leukaemia\, unspecirfied มะเร็งเม็ดเลือดขาว ไม่ระบุรายละเอียด
618 C96 Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid\, haematopoietic and related ti เนื้องอกร้ายอื่นและที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดของเนื้อเยื่อระบบน้ำเหลือง ระบบสร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง
619 C960 Letterer-Siwe disease โรคเลดเดอเรอ-ซีวี
620 C961 Malignant histiocytosis ฮีสทิโอไซโตซิสชนิดร้าย
621 C962 Malignant mast cell tumour เนื้องอกร้ายของมาสท์เซลล์
622 C963 True histiocytic lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮีสทิโอไซติกแท้
623 C967 Other specified malignant neoplasms of lymphoid\, haematopoietic and related tissue เนื้องอกร้ายอื่นที่ระบุรายละเอียดของเนื้อเยื่อระบบน้ำเหลือง ระบบสร้างเม็ดเลือด และเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง
624 C969 Malignant neoplasm of lymphoid\, haematopoietic and related tissue\, unspecified เนื้องอกร้ายของเนื้อเยื่อระบบน้ำเหลือง ระบบสร้างเม็ดเลือด และเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง ไม่ระบุรายละเอียด
625 C97 Malignant neoplasms of independent (primary) multiple sites เนื้องอกร้ายหลายตำแหน่ง (ปฐมภูมิ) ที่เป็นอิสระต่อกัน
626 E10 Insulin-dependent diabetes mellitus เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน
627 E100 Insulin-dependent diabetes mellitus type 1 at with coma เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับโคม่า
628 E101 Insulin-dependent diabetes mellitus type 1 at with ketoacidosis เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตน
629 E102 Insulin-dependent diabetes mellitus type 1 at with renal complications เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต
630 E103 Insulin-dependent diabetes mellitus type 1 at with ophthalmic complication เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา
631 E104 Insulin-dependent diabetes mellitus type 1 at with neurological complications เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางประสาท
632 E105 Insulin-dependent diabetes mellitus type 1 at with peripheral circuratory complications เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางระบบไหลเวียนส่วนปลาย
633 E106 Insulin-dependent diabetes mellitus type 1 at with other specified complications เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนอื่นที่ระบุรายละเอียด
634 E107 Insulin-dependent diabetes mellitus type 1 at with multipla complications เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง
635 E108 Insulin-dependent diabetes mellitus type 1 at with unspecified complications เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด
636 E109 Insulin-dependent diabetes mellitus type 1 at without complications เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
637 E11 Non-insulin-dependent diabetes mellitus เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน
638 E110 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with coma เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับโคม่า
639 E111 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with ketoacidosis เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตน
640 E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with renal complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต
641 E113 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with ophthalmic complication เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา
642 E114 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with neurological complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางประสาท
643 E115 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with peripheral circuratory complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางระบบไหลเวียนส่วนปลาย
644 E116 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with other specified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนอื่นที่ระบุรายละเอียด
645 E117 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with multipla complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง
646 E118 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at with unspecified complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด
647 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
648 E12 Malnutrition-related diabetes mellitus เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ
649 E120 Malnutrition-related diabetes mellitus at with coma เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับโคม่า
650 E121 Malnutrition-related diabetes mellitus at with ketoacidosis เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตน
651 E122 Malnutrition-related diabetes mellitus at with renal complications เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต
652 E123 Malnutrition-related diabetes mellitus at with ophthalmic complication เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา
653 E124 Malnutrition-related diabetes mellitus at with neurological complications เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางประสาท
654 E125 Malnutrition-related diabetes mellitus at with peripheral circuratory complications เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางระบบไหลเวียนส่วนปลาย
655 E126 Malnutrition-related diabetes mellitus at with other specified complications เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนอื่นที่ระบุรายละเอียด
656 E127 Malnutrition-related diabetes mellitus at with multipla complications เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง
657 E128 Malnutrition-related diabetes mellitus at with unspecified complications เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด
658 E129 Malnutrition-related diabetes mellitus at without complications เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
659 E13 Other specified diabetes mellitus เบาหวานชนิดอื่นที่ระบุรายละเอียด
660 E130 Other specified diabetes mellitus at with coma เบาหวานชนิดอื่นที่ระบุรายละเอียด ร่วมกับโคม่า
661 E131 Other specified diabetes mellitus at with ketoacidosis เบาหวานชนิดอื่นที่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตน
662 E132 Other specified diabetes mellitus at with renal complications เบาหวานชนิดอื่นที่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต
663 E133 Other specified diabetes mellitus at with ophthalmic complication เบาหวานชนิดอื่นที่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา
664 E134 Other specified diabetes mellitus at with neurological complications เบาหวานชนิดอื่นที่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางประสาท
665 E135 Other specified diabetes mellitus at with peripheral circuratory complications เบาหวานชนิดอื่นที่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางระบบไหลเวียนส่วนปลาย
666 E136 Other specified diabetes mellitus at with other specified complications เบาหวานชนิดอื่นที่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนอื่นที่ระบุรายละเอียด
667 E137 Other specified diabetes mellitus at with multipla complications เบาหวานชนิดอื่นที่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง
668 E138 Other specified diabetes mellitus at with unspecified complications เบาหวานชนิดอื่นที่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด
669 E139 Other specified diabetes mellitus at without complications เบาหวานชนิดอื่นที่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
670 E14 Unspecified diabetes mellitus เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด
671 E140 Unspecified diabetes mellitus at with coma เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ร่วมกับโคม่า
672 E141 Unspecified diabetes mellitus at with ketoacidosis เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตน
673 E142 Unspecified diabetes mellitus at with renal complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต
674 E143 Unspecified diabetes mellitus at with ophthalmic complication เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา
675 E144 Unspecified diabetes mellitus at with neurological complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางประสาท
676 E145 Unspecified diabetes mellitus at with peripheral circuratory complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางระบบไหลเวียนส่วนปลาย
677 E146 Unspecified diabetes mellitus at with other specified complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนอื่นที่ระบุรายละเอียด
678 E147 Unspecified diabetes mellitus at with multipla complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง
679 E148 Unspecified diabetes mellitus at with unspecified complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด
680 E149 Unspecified diabetes mellitus at without complications เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
681 E66 Obesity โรคอ้วน
682 E660 Obesity due to excess calories โรคอ้วนจากแคลอรีเกิน
683 E661 Drug-induced obesity โรคอ้วนจากยา
684 E662 Extreme obesity with alveolar hypoventilation โรคอ้วนมากร่วมกับหายใจรัดบแอลวีโอลาร์น้อยผิดปกติ
685 E668 Other obesity โรคอ้วนแบบอื่น
686 E669 Obesity\, unspecified โรคอ้วนไม่ระบุรายละเอียด
687 G459 Transient cerebral ischaemic attack\, unspecified โรคขาดเลือดไปเลี้ยงสมองชั่วคราว ไม่ระบุรายละเอียด
688 I10 Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)
689 I11 Hypertensive heart disease โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง
690 I110 Hypertensive hert diseases with (cogestive) heart failure โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูงที่มีหัวใจล้มเหลว (แบบมีน้ำคั่ง)
691 I119 Hypertensive hert diseases without (cogestive) heart failure โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูงที่ไม่มีหัวใจล้มเหลว (แบบมีน้ำคั่ง)
692 I12 Hypertensive renal disease โรคไตจากความดันโลหิตสูง
693 I120 Hypertensive renal disease with renal failure โรคไตจากความดันโลหิตสูงที่มีไตวาย
694 I129 Hypertensive renal disease without renal failure โรคไตจากความดันโลหิตสูงที่ไม่มีไตวาย
695 I13 Hypertensive heart and renal disease โรคหัวใจและโรคไตจากความดันโลหิตสูง
696 I130 Hypertensive heart and renal disease with (congestive) heart failure โรคหัวใจและโรคไตจากความดันโลหิตสูงที่มีหัวใจล้มเหลว (ปบบมีน้ำคั่ง)
697 I131 Hypertensive heart and renal disease with renal failure โรคหัวใจและโรคไตจากความดันโลหิตสูงที่มีไตวาย
698 I132 Hypertensive heart and renal disease with both (congestive) heart failure and renal failure โรคหัวใจและโรคไตจากความดันโลหิตสูงที่มีไตวายหัวใจล้มเหลว (ปบบมีน้ำคั่ง)และไตวาย
699 I139 Hypertensive heart and renal disease\, unspecified โรคหัวใจและโรคไตจากความดันโลหิตสูงไม่ระบุรายละเอียด
700 I15 Secondary hypertension ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิ
701 I150 Renovascular hypertension ความดันโลหิตสูงจากหลอดเลือดไต
702 I151 Hypertension secondary to other renal disorders ความดันโลหิตสูงจากความผิดปกติอื่นของไต
703 I152 Hypertension secondary to endocrine disorders ความดันโลหิตสูงจากความผิดปกติอื่นของต่อมไร้ท่อ
704 I158 Other secondary hypertension ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิแบบอื่น
705 I159 Secondary hypertension\, unspecified ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิไม่ระบุรายละเอียด
706 I20 Angina pectoris อาการปวดเค้นหัวใจ
707 I200 Unstable angina อาการปวดเค้นไม่เสถียร
708 I201 Angina pectoris with documented spasm อาการปวดเค้นหัวใจที่ระบุว่ามีการหดเกร็งของหลอดเลือด
709 I208 Other formas of angina pectoris รูปแบบอื่นของอาการปวดเค้นหัวใจ
710 I209 Angina pectoris\, unspecified อาการปวดเค้นหัวใจ ไม่ระบุรายละเอียด
711 I21 Acute myocardial infarction กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
712 I210 Acute transmural myocardial infarction of anterior wall กล้ามเนื้อผนังหัวใจด้านหน้าตายเฉียบพลันทุกชั้น
713 I211 Acute transmural myocardial infarction of inferior wall กล้ามเนื้อผนังหัวใจด้านล่างตายเฉียบพลันทุกชั้น
714 I212 Acute transmuural myocardial infarction of other sites กล้ามเนื้อผนังหัวใจตำแหน่งอื่นตายเฉียบพลันทุกชั้น
715 I213 Acute transmuural myocardial infarction of unspecified site กล้ามเนื้อผนังหัวใจไม่ระบุตำแหน่งตายเฉียบพลันทุกชั้น
716 I214 Acute subendocardial myocardial infarction กล้ามเนื้อหัวใจใต้เยื่อบุหัวใจตายเฉียบพลัน
717 I219 Acute myocardial infarction\,unspecified กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ไม่ระบุละเอียด
718 I22 Subsequent myocardial infarction กล้ามเนื้อหัวใจที่ตายตามมา
719 I220 Subsequent myocardial infarction of anterior wall กล้ามเนื้อผนังหัวใจด้านหน้าที่ตายตามมา
720 I221 Subsequent myocardial infarction of inferior wall กล้ามเนื้อผนังหัวใจด้านล่างที่ตายตามมา
721 I228 Subsequent myocardial infarction of other sites กล้ามเนื้อผนังหัวใจตำแหน่งอื่นที่ตายตามมา
722 I229 Subsequent myocardial infarction of unspecified site กล้ามเนื้อผนังหัวใจไม่ระบุตำเหน่งตายตามมา
723 I23 Certain current complications following acute myocardial infarction ภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันบางอย่างที่เกิดหลังกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
724 I230 Haemopericardium as current complication following acute myocardial infarction เลือดออกในถุงหุ้มหัวใจที่เป็นภาวะแทรกซ้อน ปัจจุบันที่เกิดหลังกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
725 I231 Atrial septal defect as current complication following acute myocardial infarction ช่องโหว่ที่ผนังกั้นหัวใจห้องบนที่เป็นภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันที่เกิดหลังกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
726 I232 Ventricular spetal defect as current complication following acute myocardial infarction ช่องโหว่ที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่างที่เป็นภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันที่เกิดหลังกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
727 I233 Rupture of cardiac wall without haemopericardium as current complication following acute myocardial infarction ผนังหัวใจฉีกขาดโดยไม่มีเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มหัวใจที่เป็นภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันที่เกิดหลังกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
728 I234 Rupture of chordae tendineae as current complication following acute myocardial infarction การฉีกขาดของคอร์ดี เท็นดินีที่เป็นภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันที่เกิดหลังกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
729 I235 Rupture of papillary muscle as current complication following acute myocardial infarction การฉีกขาดของกล้ามเนื้อแปปิลลาริที่เป็นภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันที่เกิดหลังกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
730 I236 Thrombosis of atrium\, auricular appendage\, and ventricle as current complications following acute myocardial infarction ลิ่มเลือดในหัวใจห้องบน รยางค์หัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่างที่เป็นภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันที่เกิดหลังกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
731 I238 Other current complications following acute myocardial infarction ภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันแบบอื่นที่เกิดหลังกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
732 I24 Other acute ischaemic heart diseases โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแบบอื่น
733 I240 Coronary thrombosis not resulting in myocardial infarction ลิ่มเลือดในหลอดเลือดโคโรนารีที่ไม่ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย
734 I241 Dressler's syndrome กลุ่มอาการเดรสเลอร์
735 I248 Other forms of acute ischaemic heart disease รูปแบบอื่นของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
736 I249 Acute ischaemic heart disease\, unspecified โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด
737 I25 Chronic ischaemic heart disease โรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง
738 I250 Atherosclerotic cardiovascular disease\, so described โรคหัวใจและหลอดเลือดจากหลอดเลือดแดงแข็ง แบบที่บรรยายไว้
739 I251 Atherosclerotic heart disease โรคหัวใจจากหลอดเลือดแดงแข็ง
740 I252 Old myocardial infarction กล้ามเนื้อหัวใจตายในอดีต
741 I253 Aneurysm of heart หลอดเลือดโป่งพลองของหัวใจ
742 I254 Coronary artery aneurysm หลอดเลือดแดงโคโรนารีโป่งพอง
743 I255 Ischaemic cardiomyopathy โรคกล้ามเนื้อหัวใจเพราะขาดเลือด
744 I256 Silent myocardial ischaemia กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบไม่มีอาการ
745 I258 Other forms of chronic ischaemic heart disease รูปแบบอื่นของโรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง
746 I259 Chronic ischaemic heart disease\, unspecified โรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด
747 I60 Subarachnoid haemorrhage เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง
748 I600 Subarachnoid haemorrhage from carotid siphon and bifurcation เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางจากท่อและจุดแยกสองง่ามคาโรติด
749 I601 Subarachnoid haemorrhage from middle cerebral artery เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางจากหลอดเลือดแดงมิดเติล ซิริบรัล
750 I602 Subarachnoid haemorrhage from anterior communicating artery เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางจากหลอดเลือดแดงแอนทีเรียร์ คอมมิวนิเคติง
751 I603 Subarachnoid haemorrhage from posterior communicating artery เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางจากหลอดเลือดแดงโพสทีเรียร์ คอมมิวนิเคติง
752 I604 Subarachnoid haemorrhage from basilar artery เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางจากหลอดเลือดแดงเบสิลา
753 I605 Subarachnoid haemorrhage from vertebral artery เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางจากหลอดเลือดแดงเวอร์ทิบรัล
754 I606 Subarachnoid haemorrhage from other intracranial arteries เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางจากหลอดเลือดแดงอื่นในกระโหลกศีรษะ
755 I607 Subarachnoid haemorrhage from intracranial artery\, unspecified เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางจากหลอดเลือดแดงในกะโหลกศีรษะ ไม่ระบุรายละเอียด
756 I608 Other subarachnoid haemorrhage เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางแบบอื่น
757 I609 Subarachnoid haemorrhage\, unspecified เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง ไม่ระบุรายละเอียด
758 I61 Intracerebral haemorrhage เลือดออกในสมองใหญ่
759 I610 Intracerebral haemorrhage in hemisphere\, subcortical เลือดออกในซีกของสมองใหญ่ ใต้เปลือกสมอง
760 I611 Intracerebral haemorrhage in hemisphere\, cortical เลือดออกในซีกของสมองใหญ่ ที่เปลือกสมอง
761 I612 Intracerebral haemorrhage in hemisphere\, unspecified เลือดออกในซีกของสมองใหญ่ ไม่ระบุรายละเอียด
762 I613 Intracerebral haemorrhage in brain stem เลือดออกในก้านสมอง
763 I614 Intracerebral haemorrhage in cerebellum เลือดออกในสมองน้อย
764 I615 Intracerebral haemorrhage\, intraventricular เลือดออกในโพรงสมอง
765 I616 Intracerebral haemorrhage\, multiple localized เลือดออกในสมอง หลายตำแหน่ง
766 I618 Other intracerebral haemorrhage เลือดออกในสมองแบบอื่น
767 I619 Intracerebral haemorrhage\, unspecified เลือดออกในสมอง ไม่ระบุรายละเอียด
768 I62 Other nontraumatic intracranial haemorrhage เลือดออกในกะโหลกศีรษะแบบอื่นที่ไม่เกิดจากการบาดเจ็บ
769 I620 Subdural haemorrhage (acute)(nontraumatic) เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก (เฉียบพลัน) (ไม่เกิดจากการบาดเจ็บ)
770 I621 Nontraumatic extradural haemorrhage เลือดออกนอกเยื่อหุ้มสมองชั้นนอกที่ไม่เกิดจากการบาดเจ็บ
771 I629 Intracranial haemorrhage (nontraumatic)\, unspecified เลือดออกในกะโหลกศีรษะ (ไม่เกิดจากการบาดเจ็บ) ไม่ระบุรายละเอียด
772 I63 Cerebral infarction เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด
773 I630 Cerebral infarction due to thrombosis of precerebral arteries เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดที่เกิดจากลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดงก่อนถึงสมอง
774 I631 Cerebral infarction due to embolism of precerebral arteries เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดที่เกิดจากสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดแดงก่อนถึงสมอง
775 I632 Cerebral infarction due to unspecified occlusion or stenosis of precerebral arteries เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดที่เกิดจากอุดตันและตีบที่ไม่ระบุรายละเอียดของหลอดเลือดแดงก่อนถึงสมอง
776 I633 Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries เนื้อสมองตายจากขาดเลือดที่เกิดจากลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดงสมอง
777 I634 Cerebral infarction due to embolism of cerebral arteries เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดที่เกิดจากสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดแดงสมอง
778 I635 Cerebral infarction due to unspecified occlusion or stenosis of cerebral arteries เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดที่เกิดจากอุดตันและตีบที่ไม่ระบุรายละเอียดของหลอดเลือดแดงสมอง
779 I636 Cerebral infarction due to cerebral venous thrombosis\,nonpyogenic เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดที่เกิดจากลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำสมอง ชนิดไม่เกิดหนอง
780 I638 Other cerebral infarction เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดแบบอื่น
781 I639 Cerebral infarction\,unspecified เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด ไม่ระบุรายละเอียด
782 I64 Stroke\,not specified as haemorrhage or infarction โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด
783 I65 Occlusion and stenosis of precerebral arteries\, not resulting in cerebral infarction การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงก่อนถึงสมอง ไม่ทำให้เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด
784 I650 Occlusion and stenosis of vertebral artery การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงเวอร์ทิบรัล
785 I651 Occlusion and stenosis of basilar artery การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงเบซิลาร์
786 I652 Occlusion and stenosis of carotid artery การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงคาโรติด
787 I653 Occlusion and stenosis of multiple and bilateral precerebral arteries การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงก่อนถึงสมองหลายตำแหน่งและทั้งสองข้าง
788 I658 Occlusion and stenosis of other precerebral artery การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงก่อนถึงสมองอื่น
789 I659 Occlusion and stenosis of unspecified precerebral artery การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงก่อนถึงสมองที่ไม่ระบุรายละเอียด
790 I66 Occlusion and stenosis of cerebral arteries\, not resulting in cerebral infarction การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงของสมอง แต่ไม่ทำให้เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด
791 I660 Occlusion and stenosis of middle cerebral artery การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงมิตเดิลซีริบรัล
792 I661 Occlusion and stenosis of anterior cerebral artery การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงแอนทีเรียร์ซีริบรัล
793 I662 Occlusion and stenosis of posterior cerebral artery การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงโพสทีเรียร์ซีริบรัล
794 I663 Occlusion and stenosis of cerebellar arteries การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงซิริเบลลาร์
795 I664 Occlusion and stenosis of multiple and bilateral cerebral arteries การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงของสมองหลายตำแหน่งและทั้งสองข้าง
796 I668 Occlusion and stenosis of other cerebral artery การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงอื่นของสมอง
797 I669 Occlusion and stenosis of unspecified cerebral artery การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงของสมอง ไม่ระบุรายละเอียด
798 I67 Other cerebrovascular diseases โรคหลอดเลือดสมองอื่น
799 I670 Dissection of cerebral arteries\, nonruptured การฉีกเซาะของหลอดเลือดแดงของสมองไม่แตก
800 I671 Cerebral aneurysm\, nonruptured หลอดเลือดสมองโป่งพอง ไม่แตก
801 I672 Cerebral atherosclerosis หลอดเลือดแดงของสมองแข็ง
802 I673 Progressive vascular leukoencephalopathy โรคของเนื้อสมองสีขาวจากหลอดเลือดชนิดลุกลาม
803 I674 Hypertensive encephalopathy โรคสมองจากความดันโลหิตสูง
804 I675 Moyamoya disease โรคโมยาโมยา
805 I676 Nonpyogenic thrombosis of intracranial venous system ลิ่มเลือดเกิดขึ้นในระบบหลอดเลือดดำภายในกะโหลกศีรษะโดยไม่มีหนอง
806 I677 Cerebral arteritis\, not elsewhere classified หลอดเลือดแดงของสมองอักเสบ มิได้จำแนกไว้ที่อื่น
807 I678 Other specified cerebrovascular diseases โรคแบบอื่นที่ระบุรายละเอียดของหลอดเลือดสมอง
808 I679 Cerebrovascular disease\, unspecified โรคของหลอดเลือดสมอง ไม่ระบุรายละเอียด
809 I68 Cerebrovascular disorders in diseases classified elsewhere โรคหลอดเลือดสมองในโรคที่จำแนกไว้ที่อื่น
810 I68.8 CVD หลอดเลือดสมอง
811 I680 Cerebral amyloid angiopathy (E85.-*] โรคหลอดเลือดสมองในโรคแอมีลอยด์ (E85.-+)
812 I681 Cerebral arteristis in infectious and parasitic diseases classified elsewhere หลอดเลือดแดงของสมองอักเสบในโรคติดเชื้อและปรสิตที่จำแนกไว้ที่อื่น
813 I682 Cerebral arteristis in other diseases classified elsewhere หลอดเลือดแดงของสมองอักเสบในโรคอื่นที่จำแนกไว้ที่อื่น
814 I688 Other cerebrovascular disorders in diseases classified elsewhere โรคหลอดเลือดสมองแบบอื่นในโรคที่จำแนกไว้ที่อื่น
815 I69 Sequelae of cerebrovascular disease ผลที่ตามมาของโรคหลอดเลือดสมอง
816 I690 Sequelae of subarachnoid haemorrhage ผลที่ตามมาของเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง
817 I691 Sequelae of intracerebral haemorrhage ผลที่ตามมาของเลือดออกในสมอง
818 I692 Sequelae of other nontraumatic intracranial haemorrhage ผลที่ตามมาของเลือดออกในกระโหลกศีรษะที่ไม่เกิดจากการบาดเจ็บ
819 I693 Sequelae of cerebral infarction ผลที่ตามมาของเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด
820 I694 Sequelae of stroke\, not specified as haemorrhage or infarction ผลที่ตามมาของโรคลมอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด
821 I698 Sequelae of other and unspecified cerebrovascular diseases ผลที่ตามมาของโรคหลอดเลือดสมองแบบอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด
822 J43 Emphysema โรคถุงลมโป่งพอง
823 J430 MacLeod's syndrome กลุ่มอาการแม็กเลียด
824 J431 Panlobular emphysema โรคถุงลมโป่งพองทั้งกลีบปอด
825 J432 Centrilobular emphysema โรคถุงลมโป่งพองกลางกลีบปอด
826 J438 Other emphysema โรคถุงลมโป่งพองแบบอื่น
827 J439 Emphysema\, unspecified โรคถุงลมโป่งพอง ไม่ระบุรายละเอียด
828 J449 Chronic obstructive pulmonary disease\, unspecified โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด
829 J45 Asthma โรคหืด
830 J450 Predominantly allergic asthma โรคหืดจากภูมิแพ้เด่น
831 J451 Nonallergic asthma โรคหืดที่ไม่เกิดจากภูมิแพ้
832 J452 Bronchial hyperresponsiveness ภาวะหลอดลมไวเกิน
833 J458 Mixed asthma โรคหืดแบบผสม
834 J459 Asthma\, unspecified โรคหืด ไม่ระบุรายละเอียด
835 J46 Status asthmaticus โรคหืดในภาวะหอบไม่หยุด
836 K703 Alcoholic cirrhosis of liver ตับแข็งจากแอลกอฮอล์
837 K717 Toxic liver disease with fibrosis and cirrhosis of liver โรคตับจากสารพิษร่วมกับตับมีพังผืดและตับแข็ง
838 K73 Chronic hepatitis\, not elsewhere classified ตับอักเสบเรื้อรัง มิได้จำแนกไว้ที่ใด
839 K730 Chronic persistent hepatitis\, not elsewhere classified ตับอักเสบที่คงอยู่เรื้อรัง มิได้จำแนกไว้ที่ใด
840 K731 Chronic lobular hepatitis\, not elsewhere classified กลีบตับอักเสบเรื้อรัง มิได้จำแนกไว้ที่ใด
841 K732 Chronic active hepatitis\, not elsewhere classified ตับอักเสบมีฤทธิ์เรื้อรัง มิได้จำแนกไว้ที่ใด
842 K738 Other chronic hepatitis\, not elsewhere classified ตับอักเสบเรื้อรัง มิได้จำแนกไว้ที่ใด
843 K739 Chronic hepatitis\, unspecified ตับอักเสบ ไม่ระบุรายละเอียด
844 K74 Fibrosis and cirrhosis of liver ตับมีพังผืดและตับแข็ง
845 K740 Hepatic fibrosis พังผืดของตับ
846 K741 Hepatic sclerosis เนื้อตับแข็ง
847 K742 Hepatic fibrosis with hepatic sclerosis พังผืดของตับร่วมกับเนื้อตับแข็ง
848 K743 Primary biliary cirrhosis ตับแข็งจากโรคท่อน้ำดีปฐมภูมิ
849 K744 Secondary biliary cirrhosis ตับแข็งจากโรคท่อน้ำดีทุติยภูมิ
850 K745 Biliary cirrhosis\, unspecified ตับแข็งจากโรคท่อน้ำดี ไม่ระบุรายละเอียด
851 K746 Other and unspecified cirrhosis of liver ตับแข็งแบบอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด
852 M05 Seropositive rheumatoid arthritis ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวก
853 M050 Felty's syndrome กลุ่มอาการเฟลดี
854 M0500 Felty's syndrome Multiple sites กลุ่มอาการเฟลดีหลายตำแหน่ง
855 M0501 Felty's syndrome Shoulder region กลุ่มอาการเฟลดีบริเวณไหล่
856 M0502 Felty's syndrome Upper arm กลุ่มอาการเฟลดีต้นแขน
857 M0503 Felty's syndrome Forearm กลุ่มอาการเฟลดีแขนท่อนปลาย
858 M0504 Felty's syndrome Hand กลุ่มอาการเฟลดีมือ
859 M0505 Felty's syndrome Pelvic region and thigh กลุ่มอาการเฟลดีบริเวณเชิงกรานและต้นขา
860 M0506 Felty's syndrome Lower leg กลุ่มอาการเฟลดีขาท่อนปลาย
861 M0507 Felty's syndrome Ankle and foot กลุ่มอาการเฟลดีข้อเท้าและเท้า
862 M0508 Felty's syndrome Other กลุ่มอาการเฟลดีอื่น ๆ
863 M0509 Felty's syndrome Site unspecified กลุ่มอาการเฟลดีไม่ระบุตำแหน่ง
864 M051 Rheumatoid lung disease ( J99.0 ) โรคปอดรูมาตอยด์ (J99.0*)
865 M0510 Rheumatoid lung disease ( J99.0 ) Multiple sites โรคปอดรูมาตอยด์ หลายตำแหน่ง
866 M0511 Rheumatoid lung disease ( J99.0 ) Shoulder region โรคปอดรูมาตอยด์ บริเวณไหล่
867 M0512 Rheumatoid lung disease ( J99.0 ) Upper arm โรคปอดรูมาตอยด์ ต้นแขน
868 M0513 Rheumatoid lung disease ( J99.0 ) Forearm โรคปอดรูมาตอยด์ แขนท่อนปลาย
869 M0514 Rheumatoid lung disease ( J99.0 ) Hand โรคปอดรูมาตอยด์ มือ
870 M0515 Rheumatoid lung disease ( J99.0 ) Pelvic region and thigh โรคปอดรูมาตอยด์ บริเวณเชิงกรานและต้นขา
871 M0516 Rheumatoid lung disease ( J99.0 ) Lower leg โรคปอดรูมาตอยด์ ขาท่อนปลาย
872 M0517 Rheumatoid lung disease ( J99.0 ) Ankle and foot โรคปอดรูมาตอยด์ ข้อเท้าและเท้า
873 M0518 Rheumatoid lung disease ( J99.0 ) Other โรคปอดรูมาตอยด์ อื่น ๆ
874 M0519 Rheumatoid lung disease ( J99.0 ) Site unspecified โรคปอดรูมาตอยด์ ไม่ระบุตำแหน่ง
875 M052 Rheumatoid vasculitis หลอดเลือดอักเสบรูมาตอยด์
876 M0520 Rheumatoid vasculitis Multiple sites หลอดเลือดอักเสบรูมาตอยด์หลายตำแหน่ง
877 M0521 Rheumatoid vasculitis Shoulder region หลอดเลือดอักเสบรูมาตอยด์บริเวณไหล่
878 M0522 Rheumatoid vasculitis Upper arm หลอดเลือดอักเสบรูมาตอยด์ต้นแขน
879 M0523 Rheumatoid vasculitis Forearm หลอดเลือดอักเสบรูมาตอยด์แขนท่อนปลาย
880 M0524 Rheumatoid vasculitis Hand หลอดเลือดอักเสบรูมาตอยด์มือ
881 M0525 Rheumatoid vasculitis Pelvic region and thigh หลอดเลือดอักเสบรูมาตอยด์บริเวณเชิงกรานและต้นขา
882 M0526 Rheumatoid vasculitis Lower leg หลอดเลือดอักเสบรูมาตอยด์ขาท่อนปลาย
883 M0527 Rheumatoid vasculitis Ankle and foot หลอดเลือดอักเสบรูมาตอยด์ข้อเท้าและเท้า
884 M0528 Rheumatoid vasculitis Other หลอดเลือดอักเสบรูมาตอยด์อื่น ๆ
885 M0529 Rheumatoid vasculitis Site unspecified หลอดเลือดอักเสบรูมาตอยด์ไม่ระบุตำแหน่ง
886 M053 Rheumatoid arthritis with involvement of other organs and system ข้ออักเสบรูมาตอยด์ร่วมกับอาการของอวัยวะและระบบอื่น
887 M0530 Rheumatoid arthritis with involvement of other organs and system Multiple sites ข้ออักเสบรูมาตอยด์ร่วมกับอาการของอวัยวะและระบบอื่นหลายตำแหน่ง
888 M0531 Rheumatoid arthritis with involvement of other organs and system Shoulder region ข้ออักเสบรูมาตอยด์ร่วมกับอาการของอวัยวะและระบบอื่นบริเวณไหล่
889 M0532 Rheumatoid arthritis with involvement of other organs and system Upper arm ข้ออักเสบรูมาตอยด์ร่วมกับอาการของอวัยวะและระบบอื่นต้นแขน
890 M0533 Rheumatoid arthritis with involvement of other organs and system Forearm ข้ออักเสบรูมาตอยด์ร่วมกับอาการของอวัยวะและระบบอื่นแขนท่อนปลาย
891 M0534 Rheumatoid arthritis with involvement of other organs and system Hand ข้ออักเสบรูมาตอยด์ร่วมกับอาการของอวัยวะและระบบอื่นมือ
892 M0535 Rheumatoid arthritis with involvement of other organs and system Pelvic region and thigh ข้ออักเสบรูมาตอยด์ร่วมกับอาการของอวัยวะและระบบอื่นบริเวณเชิงกรานและต้นขา
893 M0536 Rheumatoid arthritis with involvement of other organs and system Lower leg ข้ออักเสบรูมาตอยด์ร่วมกับอาการของอวัยวะและระบบอื่นขาท่อนปลาย
894 M0537 Rheumatoid arthritis with involvement of other organs and system Ankle and foot ข้ออักเสบรูมาตอยด์ร่วมกับอาการของอวัยวะและระบบอื่นข้อเท้าและเท้า
895 M0538 Rheumatoid arthritis with involvement of other organs and system Other ข้ออักเสบรูมาตอยด์ร่วมกับอาการของอวัยวะและระบบอื่นอื่น ๆ
896 M0539 Rheumatoid arthritis with involvement of other organs and system Site unspecified ข้ออักเสบรูมาตอยด์ร่วมกับอาการของอวัยวะและระบบอื่นไม่ระบุตำแหน่ง
897 M058 Other seropositive Rheumatoid arthritis ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวกอื่น
898 M0580 Other seropositive Rheumatoid arthritis Multiple sites ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวกอื่นหลายตำแหน่ง
899 M0581 Other seropositive Rheumatoid arthritis Shoulder region ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวกอื่นบริเวณไหล่
900 M0582 Other seropositive Rheumatoid arthritis Upper arm ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวกอื่นต้นแขน
901 M0583 Other seropositive Rheumatoid arthritis Forearm ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวกอื่นแขนท่อนปลาย
902 M0584 Other seropositive Rheumatoid arthritis Hand ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวกอื่นมือ
903 M0585 Other seropositive Rheumatoid arthritis Pelvic region and thigh ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวกอื่นบริเวณเชิงกรานและต้นขา
904 M0586 Other seropositive Rheumatoid arthritis Lower leg ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวกอื่นขาท่อนปลาย
905 M0587 Other seropositive Rheumatoid arthritis Ankle and foot ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวกอื่นข้อเท้าและเท้า
906 M0588 Other seropositive Rheumatoid arthritis Other ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวกอื่นอื่น ๆ
907 M0589 Other seropositive Rheumatoid arthritis Site unspecified ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวกอื่นไม่ระบุตำแหน่ง
908 M059 Seropositive Rheumatoid arthritis\, unspecified ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวก ไม่ระบุรายละเอียด
909 M0590 Seropositive Rheumatoid arthritis\, unspecified Multiple sites ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวก ไม่ระบุรายละเอียดหลายตำแหน่ง
910 M0591 Seropositive Rheumatoid arthritis\, unspecified Shoulder region ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวก ไม่ระบุรายละเอียดบริเวณไหล่
911 M0592 Seropositive Rheumatoid arthritis\, unspecified Upper arm ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวก ไม่ระบุรายละเอียดต้นแขน
912 M0593 Seropositive Rheumatoid arthritis\, unspecified Forearm ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวก ไม่ระบุรายละเอียดแขนท่อนปลาย
913 M0594 Seropositive Rheumatoid arthritis\, unspecified Hand ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวก ไม่ระบุรายละเอียดมือ
914 M0595 Seropositive Rheumatoid arthritis\, unspecified Pelvic region and thigh ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวก ไม่ระบุรายละเอียดบริเวณเชิงกรานและต้นขา
915 M0596 Seropositive Rheumatoid arthritis\, unspecified Lower leg ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวก ไม่ระบุรายละเอียดขาท่อนปลาย
916 M0597 Seropositive Rheumatoid arthritis\, unspecified Ankle and foot ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวก ไม่ระบุรายละเอียดข้อเท้าและเท้า
917 M0598 Seropositive Rheumatoid arthritis\, unspecified Other ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวก ไม่ระบุรายละเอียดอื่น ๆ
918 M0599 Seropositive Rheumatoid arthritis\, unspecified Site unspecified ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดบวก ไม่ระบุรายละเอียดไม่ระบุตำแหน่ง
919 M06 Other rheumatoid arthritis ข้ออักเสบรูมาตอยด์แบบอื่น
920 M060 Seronegative Rheumatoid arthritis ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดลบ
921 M0600 Seronegative Rheumatoid arthritis Multiple sites ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดลบหลายตำแหน่ง
922 M0601 Seronegative Rheumatoid arthritis Shoulder region ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดลบบริเวณไหล่
923 M0602 Seronegative Rheumatoid arthritis Upper arm ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดลบต้นแขน
924 M0603 Seronegative Rheumatoid arthritis Forearm ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดลบแขนท่อนปลาย
925 M0604 Seronegative Rheumatoid arthritis Hand ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดลบมือ
926 M0605 Seronegative Rheumatoid arthritis Pelvic region and thigh ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดลบบริเวณเชิงกรานและต้นขา
927 M0606 Seronegative Rheumatoid arthritis Lower leg ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดลบขาท่อนปลาย
928 M0607 Seronegative Rheumatoid arthritis Ankle and foot ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดลบข้อเท้าและเท้า
929 M0608 Seronegative Rheumatoid arthritis Other ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดลบอื่น ๆ
930 M0609 Seronegative Rheumatoid arthritis Site unspecified ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีเลือดลบไม่ระบุตำแหน่ง
931 M061 Adult-onset Still's disease โรคสติลล์ที่เริ่มเป็นในผู้ใหญ่
932 M0610 Adult-onset Still's disease Multiple sites โรคสติลล์ที่เริ่มเป็นในผู้ใหญ่หลายตำแหน่ง
933 M0611 Adult-onset Still's disease Shoulder region โรคสติลล์ที่เริ่มเป็นในผู้ใหญ่บริเวณไหล่
934 M0612 Adult-onset Still's disease Upper arm โรคสติลล์ที่เริ่มเป็นในผู้ใหญ่ต้นแขน
935 M0613 Adult-onset Still's disease Forearm โรคสติลล์ที่เริ่มเป็นในผู้ใหญ่แขนท่อนปลาย
936 M0614 Adult-onset Still's disease Hand โรคสติลล์ที่เริ่มเป็นในผู้ใหญ่มือ
937 M0615 Adult-onset Still's disease Pelvic region and thigh โรคสติลล์ที่เริ่มเป็นในผู้ใหญ่บริเวณเชิงกรานและต้นขา
938 M0616 Adult-onset Still's disease Lower leg โรคสติลล์ที่เริ่มเป็นในผู้ใหญ่ขาท่อนปลาย
939 M0617 Adult-onset Still's disease Ankle and foot โรคสติลล์ที่เริ่มเป็นในผู้ใหญ่ข้อเท้าและเท้า
940 M0618 Adult-onset Still's disease Other โรคสติลล์ที่เริ่มเป็นในผู้ใหญ่อื่น ๆ
941 M0619 Adult-onset Still's disease Site unspecified โรคสติลล์ที่เริ่มเป็นในผู้ใหญ่ไม่ระบุตำแหน่ง
942 M062 Rheumatoid bursitis เบอร์ซาอักเสบรูมาตอยด์
943 M0620 Rheumatoid bursitis Multiple sites เบอร์ซาอักเสบรูมาตอยด์หลายตำแหน่ง
944 M0621 Rheumatoid bursitis Shoulder region เบอร์ซาอักเสบรูมาตอยด์บริเวณไหล่
945 M0622 Rheumatoid bursitis Upper arm เบอร์ซาอักเสบรูมาตอยด์ต้นแขน
946 M0623 Rheumatoid bursitis Forearm เบอร์ซาอักเสบรูมาตอยด์แขนท่อนปลาย
947 M0624 Rheumatoid bursitis Hand เบอร์ซาอักเสบรูมาตอยด์มือ
948 M0625 Rheumatoid bursitis Pelvic region and thigh เบอร์ซาอักเสบรูมาตอยด์บริเวณเชิงกรานและต้นขา
949 M0626 Rheumatoid bursitis Lower leg เบอร์ซาอักเสบรูมาตอยด์ขาท่อนปลาย
950 M0627 Rheumatoid bursitis Ankle and foot เบอร์ซาอักเสบรูมาตอยด์ข้อเท้าและเท้า
951 M0628 Rheumatoid bursitis Other เบอร์ซาอักเสบรูมาตอยด์อื่น ๆ
952 M0629 Rheumatoid bursitis Site unspecified เบอร์ซาอักเสบรูมาตอยด์ไม่ระบุตำแหน่ง
953 M063 Rheumatoid nodule ปุ่มรูมาตอยด์
954 M0630 Rheumatoid nodule Multiple sites ปุ่มรูมาตอยด์หลายตำแหน่ง
955 M0631 Rheumatoid nodule Shoulder region ปุ่มรูมาตอยด์บริเวณไหล่
956 M0632 Rheumatoid nodule Upper arm ปุ่มรูมาตอยด์ต้นแขน
957 M0633 Rheumatoid nodule Forearm ปุ่มรูมาตอยด์แขนท่อนปลาย
958 M0634 Rheumatoid nodule Hand ปุ่มรูมาตอยด์มือ
959 M0635 Rheumatoid nodule Pelvic region and thigh ปุ่มรูมาตอยด์บริเวณเชิงกรานและต้นขา
960 M0636 Rheumatoid nodule Lower leg ปุ่มรูมาตอยด์ขาท่อนปลาย
961 M0637 Rheumatoid nodule Ankle and foot ปุ่มรูมาตอยด์ข้อเท้าและเท้า
962 M0638 Rheumatoid nodule Other ปุ่มรูมาตอยด์อื่น ๆ
963 M0639 Rheumatoid nodule Site unspecified ปุ่มรูมาตอยด์ไม่ระบุตำแหน่ง
964 M064 Inflammatory polyarthropathy โรคข้อที่เกิดจากการอักเสบหลายข้อ
965 M0640 Inflammatory polyarthropathy Multiple sites โรคข้อที่เกิดจากการอักเสบหลายข้อหลายตำแหน่ง
966 M0641 Inflammatory polyarthropathy Shoulder region โรคข้อที่เกิดจากการอักเสบหลายข้อบริเวณไหล่
967 M0642 Inflammatory polyarthropathy Upper arm โรคข้อที่เกิดจากการอักเสบหลายข้อต้นแขน
968 M0643 Inflammatory polyarthropathy Forearm โรคข้อที่เกิดจากการอักเสบหลายข้อแขนท่อนปลาย
969 M0644 Inflammatory polyarthropathy Hand โรคข้อที่เกิดจากการอักเสบหลายข้อมือ
970 M0645 Inflammatory polyarthropathy Pelvic rgion and thigh โรคข้อที่เกิดจากการอักเสบหลายข้อบริเวณเชิงกรานและต้นขา
971 M0646 Inflammatory polyarthropathy Lower leg โรคข้อที่เกิดจากการอักเสบหลายข้อขาท่อนปลาย
972 M0647 Inflammatory polyarthropathy Ankle and foot โรคข้อที่เกิดจากการอักเสบหลายข้อข้อเท้าและเท้า
973 M0648 Inflammatory polyarthropathy Other โรคข้อที่เกิดจากการอักเสบหลายข้ออื่น ๆ
974 M0649 Inflammatory polyarthropathy Site unspecified โรคข้อที่เกิดจากการอักเสบหลายข้อไม่ระบุตำแหน่ง
975 M068 Other specified Rheumatoid arthritis ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่ระบุรายละเอีอดเป็นอย่างอื่น
976 M0680 Other specified Rheumatoid arthritis Multiple sites ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่ระบุรายละเอีอดเป็นอย่างอื่นหลายตำแหน่ง
977 M0681 Other specified Rheumatoid arthritis Shoulder region ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่ระบุรายละเอีอดเป็นอย่างอื่นบริเวณไหล่
978 M0682 Other specified Rheumatoid arthritis Upper arm ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่ระบุรายละเอีอดเป็นอย่างอื่นต้นแขน
979 M0683 Other specified Rheumatoid arthritis Forearm ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่ระบุรายละเอีอดเป็นอย่างอื่นแขนท่อนปลาย
980 M0684 Other specified Rheumatoid arthritis Hand ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่ระบุรายละเอีอดเป็นอย่างอื่นมือ
981 M0685 Other specified Rheumatoid arthritis Pelvic region and thigh ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่ระบุรายละเอีอดเป็นอย่างอื่นบริเวณเชิงกรานและต้นขา
982 M0686 Other specified Rheumatoid arthritis Lower leg ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่ระบุรายละเอีอดเป็นอย่างอื่นขาท่อนปลาย
983 M0687 Other specified Rheumatoid arthritis Ankle and foot ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่ระบุรายละเอีอดเป็นอย่างอื่นข้อเท้าและเท้า
984 M0688 Other specified Rheumatoid arthritis Other ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่ระบุรายละเอีอดเป็นอย่างอื่นอื่น ๆ
985 M0689 Other specified Rheumatoid arthritis Site unspecified ข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่ระบุรายละเอีอดเป็นอย่างอื่นไม่ระบุตำแหน่ง
986 M069 Rheumatoid arthritis\, unspecified ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ไม่ระบุรายละเอีอด
987 M0690 Rheumatoid arthritis\, unspecified Multiple sites ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ไม่ระบุรายละเอีอดหลายตำแหน่ง
988 M0691 Rheumatoid arthritis\, unspecified Shoulder region ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ไม่ระบุรายละเอีอดบริเวณไหล่
989 M0692 Rheumatoid arthritis\, unspecified Upper arm ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ไม่ระบุรายละเอีอดต้นแขน
990 M0693 Rheumatoid arthritis\, unspecified Forearm ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ไม่ระบุรายละเอีอดแขนท่อนปลาย
991 M0694 Rheumatoid arthritis\, unspecified Hand ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ไม่ระบุรายละเอีอดมือ
992 M0695 Rheumatoid arthritis\, unspecified Pelvic region and thigh ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ไม่ระบุรายละเอีอดบริเวณเชิงกรานและต้นขา
993 M0696 Rheumatoid arthritis\, unspecified Lower leg ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ไม่ระบุรายละเอีอดขาท่อนปลาย
994 M0697 Rheumatoid arthritis\, unspecified Ankle and foot ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ไม่ระบุรายละเอีอดข้อเท้าและเท้า
995 M0698 Rheumatoid arthritis\, unspecified Other ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ไม่ระบุรายละเอีอดอื่น ๆ
996 M0699 Rheumatoid arthritis\, unspecified Site unspecified ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ไม่ระบุรายละเอีอดไม่ระบุตำแหน่ง
997 M15 Polyarthrosis ข้อเสื่อมหลายข้อ
998 M150 Primary generalized ( osteo ) arthrosis ข้อเสื่อมปฐมภูมิทั่วไป
999 M151 Heberden's nodes ( with arthropathy ) ต่อมฮีเบอร์เคน (ร่วมกับโรคข้อ)
1000 M152 Bouchard's nodes ( with arthropathy ) ต่อมบูซาร์ด (ร่วมกับโรคข้อ)
1001 M153 Secondary multiple arthrosis ข้อเสื่อมทุติยภูมิหลายข้อ
1002 M154 Erosive ( osteo ) arthrosis ข้อเสื่อมแบบกร่อน
1003 M158 Other polyarthrosis ข้อเสื่อมหลายข้อแบบอื่น
1004 M159 Polyarthrosis\, unspecified ข้อเสื่อมหลายข้อ ไม่ระบุรายละเอียด
1005 M16 Coxarthrosis [arthrosis of hip] ข้อสะโพกเสื่อม
1006 M160 Primary coxarthrosis\,bilateral ข้อสะโพกเสื่อมปฐมภูมิ สองข้าง
1007 M161 Other primary coxarthrosis ข้อสะโพกเสื่อมปฐมภูมิแบบอื่น
1008 M162 Coxarthrosis resulting from dysplasia\, bilateral ข้อสะโพกเสื่อจากการเจริญผิดปกติ สองข้าง
1009 M163 Other dysplastic coxarthrosis ข้อสะโพกเสื่อจากการเจริญผิดปกติแบบอื่น
1010 M164 Post-traumatic coxarthrosis\, bilateral ข้อสะโพกเสื่อมหลังการบาดเจ็บ สองข้าง
1011 M165 Other post-traumatic coxarthrosis ข้อสะโพกเสื่อมหลังการบาดเจ็บแบบอื่น
1012 M166 Other secondary coxarthrosis\, bilateral ข้อสะโพกเสื่อมทุกติยภูมิแบบอื่น สองข้าง
1013 M167 Other secondary coxarthrosis ข้อสะโพกเสื่อมทุกติยภูมิแบบอื่น
1014 M169 Coxarthrosis\, unspecified ข้อเสะโพกเสื่อม ไม่ระบุรายละเอียด
1015 M17 Gonarthrosis [arthrosis of knee] ข้อเข่าเสื่อม
1016 M170 Primary gonarthrosis\, bilateral ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิ สองข้าง
1017 M171 Other primary gonarthrosis ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิแบบอื่น
1018 M172 Post-traumatic gonarthrosis\, bilateral ข้อเข่าเสื่อมหลังการบาดเจ็บ สองข้าง
1019 M173 Other post-traumatic gonarthrosis ข้อเข่าเสื่อมหลังการบาดเจ็บแบบอื่น
1020 M174 Other secondary gonarthrosis\, bilateral ข้อเข่าเสื่อมทุติยภูมิแบบอื่น สองข้าง
1021 M175 Other secondary gonarthrosis ข้อเข่าเสื่อมทุติยภูมิแบบอื่น
1022 M179 Gonarthrosis\, unspecified ข้อเข่าเสื่อม ไม่ระบุรายละเอียด
1023 M47 Spondylosis กระดูกสันหลังเสื่อม
1024 M470 Anterior spinal and vertebral artery compression syndromes ( G99.2 ) กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงไขสันหลังด้านหน้าและกระดูกสันหลังถูกกด (G99.2*)
1025 M4700 Anterior spinal and vertebral artery compression syndromes ( G99.2 ) Multiple sites in spine กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงไขสันหลังด้านหน้าและกระดูกสันหลังถูกกด (G99.2*) หลายตำแหน่งในสันหลัง
1026 M4701 Anterior spinal and vertebral artery compression syndromes ( G99.2 ) Occipito-atlanto-axial region กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงไขสันหลังด้านหน้าและกระดูกสันหลังถูกกด (G99.2*) บริเวณกระดูกท้ายทอย-กระดูกเอ็ตลาส-กระดูกเอ็กซิส
1027 M4702 Anterior spinal and vertebral artery compression syndromes ( G99.2 ) Cervical region กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงไขสันหลังด้านหน้าและกระดูกสันหลังถูกกด (G99.2*) บริเวณคอ
1028 M4703 Anterior spinal and vertebral artery compression syndromes ( G99.2 ) Cervicothoracic region กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงไขสันหลังด้านหน้าและกระดูกสันหลังถูกกด (G99.2*) บริเวณคอร่วมทรวงอก
1029 M4704 Anterior spinal and vertebral artery compression syndromes ( G99.2 ) Thoracic region กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงไขสันหลังด้านหน้าและกระดูกสันหลังถูกกด (G99.2*) บริเวณอก
1030 M4705 Anterior spinal and vertebral artery compression syndromes ( G99.2 ) Thoracolumbar region กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงไขสันหลังด้านหน้าและกระดูกสันหลังถูกกด (G99.2*) บริเวณทรวงอกร่วมเอว
1031 M4706 Anterior spinal and vertebral artery compression syndromes ( G99.2 ) Lumbar region กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงไขสันหลังด้านหน้าและกระดูกสันหลังถูกกด (G99.2*) บริเวณเอว
1032 M4707 Anterior spinal and vertebral artery compression syndromes ( G99.2 ) Lumbosacral region กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงไขสันหลังด้านหน้าและกระดูกสันหลังถูกกด (G99.2*) บริเวณเอวร่วมใต้กระเบนเหน็บ
1033 M4708 Anterior spinal and vertebral artery compression syndromes ( G99.2 ) Sacral and sacrococcygeal region กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงไขสันหลังด้านหน้าและกระดูกสันหลังถูกกด (G99.2*) บริเวณใต้กระเบนเหน็บและใต้กระเบนเหน็บร่วมก้นกบ
1034 M4709 Anterior spinal and vertebral artery compression syndromes ( G99.2 ) Site unspecified กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงไขสันหลังด้านหน้าและกระดูกสันหลังถูกกด (G99.2*) ไม่ระบุตำแหน่ง
1035 N18 Chronic renal failure ไตวายเรื้อรัง
1036 N180 End-stage renal disease โรคไตระยะสุดท้าย
1037 N181 Chronic renal failure stage1 โรคไตระยะที่1
1038 N182 Chronic renal failure stage2 โรคไตระยะที่2
1039 N183 Chronic renal failure stage3 โรคไตระยะที่3
1040 N184 Chronic renal failure stage4 โรคไตระยะที่4
1041 N185 Chronic renal failure stage5 โรคไตระยะที่5
1042 N188 Other chronic renal failure ไตวายเรื้อรังแบบอื่น
1043 N189 Chronic renal failure\, unspecified ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด