ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

  
วันที่ลงทะเบียน
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
อำเภอ
หน่วยงาน
18-07-13 11:09:13 น.ส. พอชม ธนะภูมิชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เวียงเก่า 04415, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาน้อย
18-07-13 11:16:53 นาง วิไลลักษณ์ สฤษฎ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงน้อย 11006, โรงพยาบาลแวงน้อย
18-07-13 11:19:11 น.ส. เปรมมิกา หมวดศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงน้อย 11006, โรงพยาบาลแวงน้อย
18-07-13 11:20:18 นาง จิราภรณ์ ชารีผาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงน้อย 11006, โรงพยาบาลแวงน้อย
18-07-13 11:22:14 น.ส. รัตติยา พรชัย จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน แวงน้อย 11006, โรงพยาบาลแวงน้อย
18-07-13 11:23:22 น.ส. ทิพย์วดี พินิจมนตรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แวงน้อย 99870, ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงน้อย
18-07-13 11:26:00 น.ส. ดรุณี พิมพ์งาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงน้อย 04391, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง
18-07-13 11:29:26 นาง จุฬารัตน์ สิงห์หรา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงน้อย 04395, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทางขวาง
18-07-13 11:31:08 น.ส. เกศริน ปัดสำราญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงน้อย 04394, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวัด
18-07-13 11:34:03 น.ส. กฤตาภรณ์ มุ่งหมาย จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน แวงน้อย 04393, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนา
18-07-13 11:36:24 น.ส. สุภาพ ประวันจะ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน แวงน้อย 04392, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว
18-07-13 13:39:15 นาง วัลภา โยธาชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บ้านแฮด 04472, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง
18-07-13 13:41:31 นาง หนูรัก พิมพ์ศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บ้านแฮด 04469, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮด
20-06-18 11:56:52 น.ส. วันวิสาข์ สีชาลี เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน หนองเรือ 04288, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้
18-07-17 15:49:33 น.ส. ทิพากร เค้าแคน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงใหญ่ 11005, โรงพยาบาลแวงใหญ่
18-07-17 15:53:39 นาง ยุพิน ลิ้วัฒณากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงใหญ่ 11005, โรงพยาบาลแวงใหญ่
18-07-18 08:55:18 น.ส. ยุภารัตน์ เหลาหอม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เวียงเก่า 23192, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเก่า
18-07-18 11:01:30 นาย สุชาติ เขียวหนู เจ้าพนักงานเวชสถิติ น้ำพอง 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง
18-07-18 11:13:30 น.ส. สุวพิชญ์ ลาสันตุ เจ้าพนักงานเวชสถิติ บ้านฝาง 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง
18-07-18 11:14:37 นาง ธิดารัตน์ เขตหนองบัว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บ้านฝาง 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง