ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

  
วันที่ลงทะเบียน
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
อำเภอ
หน่วยงาน
18-06-25 14:15:33 น.ส. ปาริฉัตร แหลมคม จพ.เวชสถิติ หนองสองห้อง 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง
18-06-25 14:15:33 น.ส. รัตนา เค็งนอก จพ.เวชสถิติ หนองสองห้อง 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง
18-06-27 10:09:06 น.ส. เกศรินทร์ ชนยุทธ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน ชนบท 11010, โรงพยาบาลชนบท
18-06-27 13:52:20 น.ส. จรินทร ตันตุลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หนองนาคำ 00395, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองนาคำ
18-06-28 13:47:01 นาง นางอุบลรันต์ หนูจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มัญจาคีรี 13903, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก
18-06-28 13:52:28 นาง บัวผัน เจริญคุณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มัญจาคีรี 04424, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์
18-06-28 13:53:48 นาง กรรณิกา สอนถม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มัญจาคีรี 04430, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า
18-06-28 13:55:38 จ.อ. เทวราช ปลัดศรีช่วย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มัญจาคีรี 04425, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน
18-07-03 11:05:29 น.ส. พัชราภรณ์ สงพัด เจ้าพนักงานเวชสถิติ อุบลรัตน์ 11001, โรงพยาบาลอุบลรัตน์
18-07-04 15:00:48 นาง ณปภัช สังรวมใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หนองเรือ 10997, โรงพยาบาลหนองเรือ
18-07-05 11:22:00 น.ส. สาวินี คลังคา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สีชมพู 04312, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีชมพู
18-07-05 11:45:34 น.ส. อัญชสา แก้ววังสัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สีชมพู 04322, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่
18-07-05 11:58:14 นาง กนกอร ยมมูล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สีชมพู 04321, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู
18-07-05 12:06:14 นาย กฤตธีพัฒน์ ผลสุขอนันต์ยิ่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สีชมพู 04318, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง
18-07-05 12:55:01 น.ส. มัณฑริกา แพงบุดดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สีชมพู 04317, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง
18-07-05 13:14:11 น.ส. ลำพูน ตรีวิเศษ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สีชมพู 04316, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซำยาง
18-07-05 15:08:33 นาง ปรียาภรณ์ มาตรา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สีชมพู 13900, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข
18-07-05 23:45:27 นาง ทินกร แย้มกลิ่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บ้านฝาง 04274, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง
18-07-06 09:01:46 น.ส. ณัฏฐณิชา เจริญกาญกิจโกศล เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน สีชมพู 04314, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน ตำบลนาจาน
18-07-11 21:33:06 นาง สมพร นุสีวอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงใหญ่ 04386, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนฉิม