วันที่ลงทะเบียน
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
อำเภอ
หน่วยงาน
18-06-17 09:47:24 นาง มาริสา อุต้น นักวิชาการสาธารณสุข บ้านแฮด 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
18-06-17 12:28:19 น.ส. อินทรา ทีเหล็ก จพ.เภสัชกรรม ชำนาญงาน เมืองขอนแก่น 14861, ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.)
18-06-17 12:30:33 นาย ถาวร ฦาชา นักวิชาการสาธารณสุข เมืองขอนแก่น 14861, ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.)
18-06-16 12:25:43 นาง ฉัตรฤทัย กวนหล้า นักวิชาการสาธารณสุข เมืองขอนแก่น 14775, ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย)
15-01-15 00:00:00 นาง พรทิพย์ ภูผาธรรม นักวิชาการสาธารณสุข เมืองขอนแก่น 14860, ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ)
15-01-15 00:00:00 นาย เฉลิมศักดิ์ ราชสีห์ นักวิชาการสาธารณสุข เมืองขอนแก่น 14861, ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.)
18-06-18 09:51:29 นาย นัฐธวุฒิ ชาติวงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ภูเวียง 04412, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขอนแก่น
18-06-18 10:31:51 นาง เกศสุดา ฮาดแสนเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พระยืน 13897, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยืน
18-06-18 10:34:27 น.ส. สุรีวัลย์ ดวงปาโคตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน พระยืน 04279, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระบุ
18-06-18 11:56:52 นาย คณยศ ชัยอาจ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หนองเรือ 00376, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ
18-06-19 08:17:05 นาย สุขใจ ทีเหล็ก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงใหญ่ 04388, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นาเพียง
20-12-12 14:30:41 น.ส. ปรียาวรรณ์ ผิวขาว เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชุมแพ 10998, โรงพยาบาลชุมแพ
20-12-12 14:30:41 นาง ภทริตา อรรถาเศรษฐ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ชุมแพ 10998, โรงพยาบาลชุมแพ
18-06-21 11:16:33 นาย ณัฐกร แซงสีนวล พยาบาลวิชาชีพ หนองเรือ 04292, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง
18-06-21 11:30:47 น.ส. รัตนา ลาสุนนท์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หนองเรือ 04290, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์เจริญ
18-06-21 13:40:39 น.ส. Kanjana wancuhm เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน เขาสวนกวาง 11011, โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
18-06-21 14:35:11 นาง อุลัยพร เค้าแคน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สีชมพู 10999, โรงพยาบาลสีชมพู
18-06-21 15:32:29 น.ส. รุจิรา รังสร้อย พยาบาลวิชาชีพ หนองเรือ 04296, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ
18-06-22 14:08:21 นาง ปรานี แสงคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บ้านไผ่ 15232, ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่
18-06-22 15:05:47 น.ส. นภสร ตีอกทำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน หนองเรือ 04287, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคำ
18-06-25 14:15:33 น.ส. ปาริฉัตร แหลมคม จพ.เวชสถิติ หนองสองห้อง 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง
18-06-25 14:15:33 น.ส. รัตนา เค็งนอก จพ.เวชสถิติ หนองสองห้อง 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง
18-06-27 10:09:06 น.ส. เกศรินทร์ ชนยุทธ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน ชนบท 11010, โรงพยาบาลชนบท
18-06-27 13:52:20 น.ส. จรินทร ตันตุลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หนองนาคำ 00395, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองนาคำ
18-06-28 13:47:01 นาง นางอุบลรันต์ หนูจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มัญจาคีรี 13903, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก
18-06-28 13:52:28 นาง บัวผัน เจริญคุณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มัญจาคีรี 04424, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์
18-06-28 13:53:48 นาง กรรณิกา สอนถม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มัญจาคีรี 04430, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า
18-06-28 13:55:38 จ.อ. เทวราช ปลัดศรีช่วย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มัญจาคีรี 04425, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน
18-07-03 11:05:29 น.ส. พัชราภรณ์ สงพัด เจ้าพนักงานเวชสถิติ อุบลรัตน์ 11001, โรงพยาบาลอุบลรัตน์
18-07-04 15:00:48 นาง ณปภัช สังรวมใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หนองเรือ 10997, โรงพยาบาลหนองเรือ
18-07-05 11:22:00 น.ส. สาวินี คลังคา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สีชมพู 04312, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีชมพู
18-07-05 11:45:34 น.ส. อัญชสา แก้ววังสัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สีชมพู 04322, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่
18-07-05 11:58:14 นาง กนกอร ยมมูล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สีชมพู 04321, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู
18-07-05 12:06:14 นาย กฤตธีพัฒน์ ผลสุขอนันต์ยิ่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สีชมพู 04318, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง
18-07-05 12:55:01 น.ส. มัณฑริกา แพงบุดดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สีชมพู 04317, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง
18-07-05 13:14:11 น.ส. ลำพูน ตรีวิเศษ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สีชมพู 04316, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซำยาง
18-07-05 15:08:33 นาง ปรียาภรณ์ มาตรา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สีชมพู 13900, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข
18-07-05 23:45:27 นาง ทินกร แย้มกลิ่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บ้านฝาง 04274, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง
18-07-06 09:01:46 น.ส. ณัฏฐณิชา เจริญกาญกิจโกศล เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน สีชมพู 04314, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน ตำบลนาจาน
18-07-11 21:33:06 นาง สมพร นุสีวอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงใหญ่ 04386, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนฉิม
18-07-13 11:09:13 น.ส. พอชม ธนะภูมิชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เวียงเก่า 04415, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาน้อย
18-07-13 11:16:53 นาง วิไลลักษณ์ สฤษฎ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงน้อย 11006, โรงพยาบาลแวงน้อย
18-07-13 11:19:11 น.ส. เปรมมิกา หมวดศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงน้อย 11006, โรงพยาบาลแวงน้อย
18-07-13 11:20:18 นาง จิราภรณ์ ชารีผาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงน้อย 11006, โรงพยาบาลแวงน้อย
18-07-13 11:22:14 น.ส. รัตติยา พรชัย จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน แวงน้อย 11006, โรงพยาบาลแวงน้อย
18-07-13 11:23:22 น.ส. ทิพย์วดี พินิจมนตรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แวงน้อย 99870, ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงน้อย
18-07-13 11:26:00 น.ส. ดรุณี พิมพ์งาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงน้อย 04391, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง
18-07-13 11:29:26 นาง จุฬารัตน์ สิงห์หรา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงน้อย 04395, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทางขวาง
18-07-13 11:31:08 น.ส. เกศริน ปัดสำราญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงน้อย 04394, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวัด
18-07-13 11:34:03 น.ส. กฤตาภรณ์ มุ่งหมาย จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน แวงน้อย 04393, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนา
18-07-13 11:36:24 น.ส. สุภาพ ประวันจะ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน แวงน้อย 04392, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว
18-07-13 13:39:15 นาง วัลภา โยธาชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บ้านแฮด 04472, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง
18-07-13 13:41:31 นาง หนูรัก พิมพ์ศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บ้านแฮด 04469, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮด
20-06-18 11:56:52 น.ส. วันวิสาข์ สีชาลี เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน หนองเรือ 04288, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้
18-07-17 15:49:33 น.ส. ทิพากร เค้าแคน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงใหญ่ 11005, โรงพยาบาลแวงใหญ่
18-07-17 15:53:39 นาง ยุพิน ลิ้วัฒณากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงใหญ่ 11005, โรงพยาบาลแวงใหญ่
18-07-18 08:55:18 น.ส. ยุภารัตน์ เหลาหอม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เวียงเก่า 23192, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเก่า
18-07-18 11:01:30 นาย สุชาติ เขียวหนู เจ้าพนักงานเวชสถิติ น้ำพอง 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง
18-07-18 11:13:30 น.ส. สุวพิชญ์ ลาสันตุ เจ้าพนักงานเวชสถิติ บ้านฝาง 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง
18-07-18 11:14:37 นาง ธิดารัตน์ เขตหนองบัว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บ้านฝาง 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง
18-07-18 13:34:12 นาง เบญจวรรณ ผิวอ่อน นวก.สาธารณสุขชำนาญการ เมืองขอนแก่น 04263, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่
18-07-18 13:50:41 นาย ธนวรรษน์ สำกำปัง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เมืองขอนแก่น 04267, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง
18-07-18 16:20:02 นาง วราพร อุตรพรม จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน ภูเวียง 04413, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง
18-07-18 17:01:08 นาง มาณี ทีเหล็ก พยาบาลวิชาชีพ เมืองขอนแก่น 04265, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัน
18-07-18 17:02:20 นาง ณัฐกมล สุดาเดช เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ภูเวียง 04422, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดดุก ตำบลดินดำ
18-07-18 17:06:12 น.ส. ประภาวดี วรรณสิทธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ภูเวียง 04411, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้าทอง
18-07-19 05:01:15 จ.อ. เทวราช ปลัดศรีช่วย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มัญจาคีรี 04425, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน
18-07-19 05:05:29 นาง บัวผัน เจริญคุณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มัญจาคีรี 04424, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์
18-07-19 05:08:44 นาง อุบลรัตน์ หนูจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มัญจาคีรี 04426, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก
18-07-19 05:10:41 นาง กรรณิกา สอนถม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มัญจาคีรี 04430, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า
18-07-19 05:12:03 นาง เพลินทิพย์ ภาชนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มัญจาคีรี 04430, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า
18-07-19 05:14:12 นาย จักรพงษ์ เจริญคุณ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน มัญจาคีรี 04424, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์
18-07-19 07:03:24 นาง สายสุดา สัตย์พันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มัญจาคีรี 13903, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก
18-07-19 08:38:22 นาง เกศสุดา ฮาดแสนเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พระยืน 13897, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยืน
18-07-19 16:31:02 น.ส. มาริสา อุต้น นักวิชาการสาธารณสุข บ้านแฮด 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
18-07-19 17:21:24 นาง จารุณี ปิติกุลวรภัทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เมืองขอนแก่น 04251, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี
18-07-19 17:56:27 นาย ศิวดล คำพระแย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ซำสูง 04458, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคำ
18-07-19 17:58:27 นาย พร้อมพงษ์ อุตสาห์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ซำสูง 04456, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแมด
18-07-20 13:19:08 น.ส. มณีนนุช ประกอบนันท์ จพ.เวชสถิติ เปือยน้อย 11003, โรงพยาบาลเปือยน้อย
18-07-20 13:47:09 น.ส. จันจิรา สุขชัย เจ้าพนักงานเวชสถิติ มัญจาคีรี 11009, โรงพยาบาลมัญจาคีรี
18-07-20 13:53:38 นาง วิภาวรรณ์ ปลัดศรีช่วย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มัญจาคีรี 11009, โรงพยาบาลมัญจาคีรี
18-07-21 11:10:52 น.ส. นุสรา สาชำนาญ นักวิชาการสารณสุขชำนาญการ เมืองขอนแก่น 23891, ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร
18-07-21 15:29:43 น.ส. อนิจศรา พุทธรัตน์ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน บ้านแฮด 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
18-07-21 19:59:52 น.ส. ประนอม แก้วแดง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เมืองขอนแก่น 04257, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ
18-07-23 08:31:22 น.ส. ลลิตา ศรีภิรมย์ นักวิชาการเวชสถิติ สีชมพู 10999, โรงพยาบาลสีชมพู
18-07-23 11:24:41 นาย ไพรจิตร นิลม้าย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เปือยน้อย 04372, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว
18-07-23 14:59:40 น.ส. วราภรณ์ วงศ์ฟู เจ้าพนักงานเวชสถิติ ซำสูง 14132, โรงพยาบาลซำสูง
18-07-23 15:34:44 นาง งามตา ศรีวงศา เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน หนองสองห้อง 04396, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง
18-07-23 15:21:58 นาง อรัญญา ตังตระกูล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โคกโพธิ์ไชย 00394, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ไชย
18-07-23 15:37:43 นาย สุวิทย์ อิภิโช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กระนวน 04353, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด
18-07-23 15:48:37 นาง เกตุกมล ทองภาพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ อุบลรัตน์ 04343, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ
18-07-23 15:50:47 น.ส. นิภาพร ปูนอน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน อุบลรัตน์ 04342, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย
18-07-23 15:52:27 น.ส. นิโลบล พูลผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อุบลรัตน์ 14883, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุดมศิลป์
18-07-23 15:53:39 น.ส. สุวนันท์ อรัญญวาส เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน อุบลรัตน์ 04340, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง
18-07-23 16:06:07 น.ส. สุรางคณา อรุณ เจ้าพนักงานสาธารณสุข กระนวน 04353, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด
18-07-23 16:06:56 น.ส. คนึงนิจ อาสาสนา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กระนวน 04355, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม
18-07-23 16:09:03 น.ส. อรนุช แก้วแสนเมือง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กระนวน 04346, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่
18-07-23 16:10:28 น.ส. สุธิดา บุราญศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กระนวน 04354, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน
18-07-24 00:28:26 นาง สุภาพร ภูมิเวียงศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน หนองนาคำ 04465, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
24-07-24 00:00:00 นาย อดินันทพัฒน์ เพ็งผลา พยาบาลวิชาชีพ บ้านแฮด 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
18-07-24 08:19:02 นาง พิกุลทอง ลุนสำโรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หนองสองห้อง 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง
18-07-24 08:21:10 นาง ภัชลียาภรณ์ แสนคำภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หนองสองห้อง 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง
18-07-24 09:05:25 นาง วนิดา ไสยกิจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หนองสองห้อง 04406, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดั่ง
18-07-24 09:36:41 นาย อัศฎา ชาติวงษ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน หนองนาคำ 04464, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดธาตุ
18-07-24 11:12:15 นาง จิณภัธ โปร่งจิตร จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน หนองสองห้อง 04402, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก
18-07-24 12:05:36 น.ส. จิราภรณ์ เลิศไทย เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมแพ 04305, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหินลาด
18-07-24 12:07:19 นาง อัญชลี มากมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ชุมแพ 04311, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด
18-07-24 12:09:12 นาย ศิวัช ร่มศรี เจ้าพนักงานธุรการ ชุมแพ 00377, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ
18-07-24 13:06:06 นาง รฏิพร ศิลาเหลือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ชุมแพ 04298, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน
18-07-24 13:07:59 น.ส. มนันญา ผลภิญโญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ชุมแพ 04308, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเพียง
18-07-24 13:18:23 นาง พรพิมล แพงโสม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ชุมแพ 04302, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่
18-07-24 13:20:15 น.ส. ปนัดดา มณีโคตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ชุมแพ 04306, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสาวเอ้
18-07-24 13:26:16 นาง สุนีย์ภรณ์ เจริญโล่ห์ทองดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ชุมแพ 04301, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวเรียง
18-07-24 22:11:32 นาง อนุชิดา ใสบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เมืองขอนแก่น 04255, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม
18-07-25 08:31:21 นาย สุพล เซี่ยงไช่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เมืองขอนแก่น 04260, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า
18-07-25 08:42:04 น.ส. มัณฑริกา แพงบุดดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สีชมพู 04317, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง
18-07-25 10:59:02 นาย ปริณ ป้องเรือณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ชนบท 04433, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฝาย
18-07-25 11:05:26 นาง ชภาภรณ์ นาสูงชน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ชนบท 04437, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น
18-07-25 11:59:27 นาง บุษรา สุวรรณโค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บ้านแฮด 14881, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ
18-07-25 12:55:46 นาง ภาณุมาศ จันทร์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ น้ำพอง 04326, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง
18-07-25 14:24:39 น.ส. ปวีณา นามปัญญา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สีชมพู 04320, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบริบูรณ์
18-07-26 09:28:50 นาย อำนวย เหล่าสินชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สีชมพู 04315, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกโนนหัวนา
18-07-26 09:53:54 น.ส. สุนันท์ ภิญโย เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน กระนวน 11445, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
26-07-26 14:08:00 น.ส. แสงเทียน โสโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข ภูผาม่าน 04454, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด
26-07-26 14:10:00 นาง อมรรัตน์ แก้วโพนเพ็ก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ภูผาม่าน 04453, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสวาบ
18-07-26 15:44:51 นาง พิจิกานต์ บุญก้อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หนองสองห้อง 04400, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกั่วป่า
18-07-26 15:47:33 นาย ภัทรพล ลามา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หนองสองห้อง 04401, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง
18-07-26 17:33:20 น.ส. ยุพรัตน์ เพ็งพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพ ชนบท 04434, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง
18-07-28 06:46:41 น.ส. จินตนา บุดดาน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อุบลรัตน์ 11001, โรงพยาบาลอุบลรัตน์
18-07-29 11:21:31 นาย สุโรดม สิงห์ขวา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โนนศิลา 14147, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนศิลา
18-07-29 21:36:04 นาง อุษณีษ์พรรณ สุดแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เมืองขอนแก่น 04271, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเนียม
18-07-30 21:56:55 นาย กฤตธีพัฒน์ ผลสุขอนันต์ยิ่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ สีชมพู 04318, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง
18-07-31 11:17:40 นาง มลิวัลย์ มณีวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บ้านไผ่ 04367, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใส
18-07-31 13:21:24 นาง ปรียา ปรุงคำมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บ้านไผ่ 04363, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคนเหนือ
18-07-31 13:29:14 นาง มิ่งขวัญ แสงนิกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บ้านไผ่ 04359, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละว้า
18-07-25 14:37:47 น.ส. วิชุนี ชาอินทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เขาสวนกวาง 04448, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเปือย
18-07-18 14:51:17 น.ส. พิชญ์ชนก ปุรุศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เขาสวนกวาง 04445, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเมืองแอม
18-07-31 15:55:59 น.ส. ทิพาภรณ์ ดวงพลอ่อน พยาบาลเทคนิค สีชมพู 04323, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูห่าน
18-07-31 21:17:29 นาง เพ็ชรัตน์ เมืองแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ น้ำพอง 04325, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังชัย
18-07-31 21:25:58 นาย อัครวิทย์ พิมพ์ดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ น้ำพอง 04331, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม
18-07-31 21:54:44 นาง สุวรรณ์ เที่ยงบุญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ น้ำพอง 04327, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวใหญ่
18-07-31 22:26:50 น.ส. อาริยา สุนาโท เจ้าพนักงานเวชสถิติ พล 11004, โรงพยาบาลพล
18-07-31 22:52:44 นาง พัทธนันท์ จ่าสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ น้ำพอง 04334, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเงิน
18-08-01 22:55:29 นาง ฤชุดาพา ยอดเพชร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ น้ำพอง 04330, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเดื่อ
18-08-01 08:44:59 นาย อุทิศ แข็งขัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ น้ำพอง 04338, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพังทุย
18-07-31 08:57:57 นาง เพ็ญประภา จำปาแดง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน พล 04373, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล
18-08-01 10:54:09 นาง หนึ่ง​ฤทัย​ ฝ่าย​พุฒ​ เจ้าพนักงาน​สาธารณ​สุขชำนา​ญ​งาน​ เขาสวนกวาง 04444, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสวนกวาง
18-08-01 11:06:20 นาง วิชุดา เชื้อสีดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บ้านไผ่ 04358, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเมือง
18-08-01 13:08:53 น.ส. สุภางค์ ภักดีแสน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน พล 04382, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม
18-08-02 08:59:52 น.ส. กมลทิพย์ พลเทียน เจ้าพนักงานเวชสถิติ แวงใหญ่ 11005, โรงพยาบาลแวงใหญ่
18-08-18 21:38:34 นาง แดง รัตนากร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พระยืน 10996, โรงพยาบาลพระยืน
18-08-02 10:02:40 นาง วิลาสินี ปราบหนองบัว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พล 04383, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนข่า
18-08-01 11:18:30 นาง สุมาลี อินทร์โก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ชนบท 04439, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่น้อย
18-08-03 09:48:42 นาง วราภรณ์ นาทัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ น้ำพอง 04329, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหวาน
18-08-03 13:54:21 น.ส. วรรณภา ภูมิเพชร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน พล 04379, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า
18-08-03 13:58:47 น.ส. กฐิน กมลหา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สีชมพู 04313, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไม้งาม
18-08-06 09:11:40 นาง นฤวรรณ ภูปัญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงใหญ่ 04389, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง
18-08-06 09:13:34 น.ส. ฐิตารีย์ รอดประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ แวงใหญ่ 04390, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด
18-08-06 09:15:22 นาย ณรงค์ คำแหวน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แวงใหญ่ 11005, โรงพยาบาลแวงใหญ่
18-08-06 03:33:16 น.ส. นฤมล ยศบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เขาสวนกวาง 04447, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางิ้ว
18-08-06 10:41:34 น.ส. เสาวลักษณ์​ วงษ์​แสง เจ้าพนักงานสาธารณสุข เขาสวนกวาง 04446, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงเรือ