วันที่ลงทะเบียน
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
อำเภอ
หน่วยงาน
18-06-17 09:47:24 นาง มาริสา อุต้น นักวิชาการสาธารณสุข บ้านแฮด 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
18-06-17 12:28:19 น.ส. อินทรา ทีเหล็ก จพ.เภสัชกรรม ชำนาญงาน เมืองขอนแก่น 14861, ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.)
18-06-17 12:30:33 นาย ถาวร ฦาชา นักวิชาการสาธารณสุข เมืองขอนแก่น 14861, ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.)
18-06-16 12:25:43 นาง ฉัตรฤทัย กวนหล้า นักวิชาการสาธารณสุข เมืองขอนแก่น 14775, ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย)
15-01-15 00:00:00 นาง พรทิพย์ ภูผาธรรม นักวิชาการสาธารณสุข เมืองขอนแก่น 14860, ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ)
15-01-15 00:00:00 นาย เฉลิมศักดิ์ ราชสีห์ นักวิชาการสาธารณสุข เมืองขอนแก่น 14861, ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.)
18-06-18 09:51:29 นาย นัฐธวุฒิ ชาติวงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ภูเวียง 04412, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขอนแก่น
18-06-18 10:31:51 นาง เกศสุดา ฮาดแสนเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พระยืน 13897, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยืน
18-06-18 10:34:27 น.ส. สุรีวัลย์ ดวงปาโคตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน พระยืน 04279, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระบุ
18-06-18 11:56:52 นาย คณยศ ชัยอาจ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หนองเรือ 00376, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ
18-06-19 08:17:05 นาย สุขใจ ทีเหล็ก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงใหญ่ 04388, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นาเพียง
20-12-12 14:30:41 น.ส. ปรียาวรรณ์ ผิวขาว เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชุมแพ 10998, โรงพยาบาลชุมแพ
20-12-12 14:30:41 นาง ภทริตา อรรถาเศรษฐ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ชุมแพ 10998, โรงพยาบาลชุมแพ
18-06-21 11:16:33 นาย ณัฐกร แซงสีนวล พยาบาลวิชาชีพ หนองเรือ 04292, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง
18-06-21 11:30:47 น.ส. รัตนา ลาสุนนท์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หนองเรือ 04290, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์เจริญ
18-06-21 13:40:39 น.ส. Kanjana wancuhm เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน เขาสวนกวาง 11011, โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
18-06-21 14:35:11 นาง อุลัยพร เค้าแคน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สีชมพู 10999, โรงพยาบาลสีชมพู
18-06-21 15:32:29 น.ส. รุจิรา รังสร้อย พยาบาลวิชาชีพ หนองเรือ 04296, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ
18-06-22 14:08:21 นาง ปรานี แสงคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บ้านไผ่ 15232, ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่
18-06-22 15:05:47 น.ส. นภสร ตีอกทำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน หนองเรือ 04287, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคำ
18-06-25 14:15:33 น.ส. ปาริฉัตร แหลมคม จพ.เวชสถิติ หนองสองห้อง 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง
18-06-25 14:15:33 น.ส. รัตนา เค็งนอก จพ.เวชสถิติ หนองสองห้อง 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง
18-06-27 10:09:06 น.ส. เกศรินทร์ ชนยุทธ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน ชนบท 11010, โรงพยาบาลชนบท
18-06-27 13:52:20 น.ส. จรินทร ตันตุลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หนองนาคำ 00395, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองนาคำ
18-06-28 13:47:01 นาง นางอุบลรันต์ หนูจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มัญจาคีรี 13903, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก
18-06-28 13:52:28 นาง บัวผัน เจริญคุณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มัญจาคีรี 04424, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์
18-06-28 13:53:48 นาง กรรณิกา สอนถม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มัญจาคีรี 04430, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า
18-06-28 13:55:38 จ.อ. เทวราช ปลัดศรีช่วย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มัญจาคีรี 04425, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน
18-07-03 11:05:29 น.ส. พัชราภรณ์ สงพัด เจ้าพนักงานเวชสถิติ อุบลรัตน์ 11001, โรงพยาบาลอุบลรัตน์
18-07-04 15:00:48 นาง ณปภัช สังรวมใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หนองเรือ 10997, โรงพยาบาลหนองเรือ
18-07-05 11:22:00 น.ส. สาวินี คลังคา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สีชมพู 04312, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีชมพู
18-07-05 11:45:34 น.ส. อัญชสา แก้ววังสัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สีชมพู 04322, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่
18-07-05 11:58:14 นาง กนกอร ยมมูล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สีชมพู 04321, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู
18-07-05 12:06:14 นาย กฤตธีพัฒน์ ผลสุขอนันต์ยิ่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สีชมพู 04318, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง
18-07-05 12:55:01 น.ส. มัณฑริกา แพงบุดดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สีชมพู 04317, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง
18-07-05 13:14:11 น.ส. ลำพูน ตรีวิเศษ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สีชมพู 04316, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซำยาง
18-07-05 15:08:33 นาง ปรียาภรณ์ มาตรา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สีชมพู 13900, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข
18-07-05 23:45:27 นาย อนันต์ แสงอรุณ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน บ้านฝาง 04274, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง
18-07-06 09:01:46 น.ส. ณัฏฐณิชา เจริญกาญกิจโกศล เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน สีชมพู 04314, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน ตำบลนาจาน
18-07-11 21:33:06 นาง สมพร นุสีวอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงใหญ่ 04386, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนฉิม
18-07-13 11:09:13 น.ส. พอชม ธนะภูมิชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เวียงเก่า 04415, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาน้อย
18-07-13 11:16:53 นาง วิไลลักษณ์ สฤษฎ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงน้อย 11006, โรงพยาบาลแวงน้อย
18-07-13 11:19:11 น.ส. เปรมมิกา หมวดศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงน้อย 11006, โรงพยาบาลแวงน้อย
18-07-13 11:20:18 นาง จิราภรณ์ ชารีผาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงน้อย 11006, โรงพยาบาลแวงน้อย
18-07-13 11:22:14 น.ส. รัตติยา พรชัย จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน แวงน้อย 11006, โรงพยาบาลแวงน้อย
18-07-13 11:23:22 น.ส. ทิพย์วดี พินิจมนตรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แวงน้อย 99870, ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงน้อย
18-07-13 11:26:00 น.ส. ดรุณี พิมพ์งาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงน้อย 04391, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง
18-07-13 11:29:26 นาง จุฬารัตน์ สิงห์หรา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงน้อย 04395, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทางขวาง
18-07-13 11:31:08 น.ส. เกศริน ปัดสำราญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงน้อย 04394, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวัด
18-07-13 11:34:03 น.ส. กฤตาภรณ์ มุ่งหมาย จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน แวงน้อย 04393, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนา
18-07-13 11:36:24 น.ส. สุภาพ ประวันจะ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน แวงน้อย 04392, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว
18-07-13 13:39:15 นาง วัลภา โยธาชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บ้านแฮด 04472, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง
18-07-13 13:41:31 นาง หนูรัก พิมพ์ศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บ้านแฮด 04469, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮด
20-06-18 11:56:52 น.ส. วันวิสาข์ สีชาลี เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน หนองเรือ 04288, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้
18-07-17 15:49:33 น.ส. ทิพากร เค้าแคน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงใหญ่ 11005, โรงพยาบาลแวงใหญ่
18-07-17 15:53:39 นาง ยุพิน ลิ้วัฒณากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงใหญ่ 11005, โรงพยาบาลแวงใหญ่
18-07-18 08:55:18 น.ส. ยุภารัตน์ เหลาหอม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เวียงเก่า 23192, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเก่า
18-07-18 11:01:30 นาย สุชาติ เขียวหนู เจ้าพนักงานเวชสถิติ น้ำพอง 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง
18-07-18 11:13:30 น.ส. สุวพิชญ์ ลาสันตุ เจ้าพนักงานเวชสถิติ บ้านฝาง 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง
18-07-18 11:14:37 นาง ธิดารัตน์ เขตหนองบัว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บ้านฝาง 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง
18-07-18 13:34:12 นาง เบญจวรรณ ผิวอ่อน นวก.สาธารณสุขชำนาญการ เมืองขอนแก่น 04263, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่
18-07-18 13:50:41 นาย ธนวรรษน์ สำกำปัง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เมืองขอนแก่น 04267, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง
18-07-18 14:59:54 นาง จิรารัตน์ อินทะวงศ์คำ เจ้าหนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โนนศิลา 04479, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาหมอ
18-07-18 16:20:02 นาง วราพร อุตรพรม จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน ภูเวียง 04413, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง
18-07-18 17:01:08 นาง มาณี ทีเหล็ก พยาบาลวิชาชีพ เมืองขอนแก่น 04265, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัน
18-07-18 17:02:20 นาง ณัฐกมล สุดาเดช เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ภูเวียง 04422, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดดุก ตำบลดินดำ
18-07-18 17:06:12 น.ส. ประภาวดี วรรณสิทธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ภูเวียง 04411, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้าทอง