ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

  
วันที่ลงทะเบียน
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
อำเภอ
หน่วยงาน
18-06-17 09:47:24 นาง มาริสา อุต้น นักวิชาการสาธารณสุข บ้านแฮด 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
18-06-17 12:28:19 น.ส. อินทรา ทีเหล็ก จพ.เภสัชกรรม ชำนาญงาน เมืองขอนแก่น 14861, ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.)
18-06-17 12:30:33 นาย ถาวร ฦาชา นักวิชาการสาธารณสุข เมืองขอนแก่น 14861, ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.)
18-06-16 12:25:43 นาง ฉัตรฤทัย กวนหล้า นักวิชาการสาธารณสุข เมืองขอนแก่น 14775, ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย)
15-01-15 00:00:00 นาง พรทิพย์ ภูผาธรรม นักวิชาการสาธารณสุข เมืองขอนแก่น 14860, ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ)
15-01-15 00:00:00 นาย เฉลิมศักดิ์ ราชสีห์ นักวิชาการสาธารณสุข เมืองขอนแก่น 14861, ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.)
18-06-18 09:51:29 นาย นัฐธวุฒิ ชาติวงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ภูเวียง 04412, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขอนแก่น
18-06-18 10:31:51 นาง เกศสุดา ฮาดแสนเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พระยืน 13897, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยืน
18-06-18 10:34:27 น.ส. สุรีวัลย์ ดวงปาโคตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน พระยืน 04279, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระบุ
18-06-18 11:56:52 นาย คณยศ ชัยอาจ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หนองเรือ 00376, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ
18-06-19 08:17:05 นาย สุขใจ ทีเหล็ก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แวงใหญ่ 04388, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นาเพียง
20-12-12 14:30:41 น.ส. ปรียาวรรณ์ ผิวขาว เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชุมแพ 10998, โรงพยาบาลชุมแพ
20-12-12 14:30:41 นาง ภทริตา อรรถาเศรษฐ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ชุมแพ 10998, โรงพยาบาลชุมแพ
18-06-21 11:16:33 นาย ณัฐกร แซงสีนวล พยาบาลวิชาชีพ หนองเรือ 04292, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง
18-06-21 11:30:47 น.ส. รัตนา ลาสุนนท์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หนองเรือ 04290, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์เจริญ
18-06-21 13:40:39 น.ส. Kanjana wancuhm เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน เขาสวนกวาง 11011, โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
18-06-21 14:35:11 นาง อุลัยพร เค้าแคน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สีชมพู 10999, โรงพยาบาลสีชมพู
18-06-21 15:32:29 น.ส. รุจิรา รังสร้อย พยาบาลวิชาชีพ หนองเรือ 04296, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ
18-06-22 14:08:21 นาง ปรานี แสงคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บ้านไผ่ 15232, ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่
18-06-22 15:05:47 น.ส. นภสร ตีอกทำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน หนองเรือ 04287, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคำ