ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยหอบหืดจังหวัดขอนแก่น
 ข้อมูลสรุปการมารับบริการ EACCคลินิก จังหวัดขอนแก่น
รายงานการมารับบริการ
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่ายบริการ
จำนวนผู้ป่วยOPDที่รับบริการปกติ
จำนวนผู้ป่วยCOPDที่มารับบริการคลินิก
ร้อยละ
จำนวนผู้ป่วยASTHMAที่มารับบริการคลินิก
ร้อยละ
  10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 4910 297 6.05 1285 26.17
  10995 โรงพยาบาลบ้านฝาง 645 183 28.37 212 32.87
  10996 โรงพยาบาลพระยืน 960 103 10.73 417 43.44
  10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 1907 396 20.77 883 46.30
  10998 โรงพยาบาลชุมแพ 1563 236 15.10 839 53.68
  10999 โรงพยาบาลสีชมพู 1128 53 4.70 513 45.48
  11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 1864 278 14.91 808 43.35
  11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 682 89 13.05 250 36.66
  11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 1787 103 5.76 384 21.49
  11003 โรงพยาบาลเปือยน้อย 247 14 5.67 90 36.44
  11004 โรงพยาบาลพล 1329 220 16.55 534 40.18
  11005 โรงพยาบาลแวงใหญ่ 435 28 6.44 94 21.61
  11006 โรงพยาบาลแวงน้อย 527 77 14.61 228 43.26
  11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 3003 175 5.83 276 9.19
  11008 โรงพยาบาลภูเวียง 1582 366 23.14 535 33.82
  11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 1203 140 11.64 537 44.64
  11010 โรงพยาบาลชนบท 1345 74 5.50 292 21.71
  11011 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 855 146 17.08 280 32.75
  11012 โรงพยาบาลภูผาม่าน 605 153 25.29 265 43.80
  11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1377 156 11.33 264 19.17
  11497 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร
  12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 950 84 8.84 304 32.00
  13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 324 11 3.40 126 38.89
  14132 โรงพยาบาลซำสูง 571 72 12.61 299 52.36
  77649 โรงพยาบาลหนองนาคำ 463 87 18.79 149 32.18
  77650 โรงพยาบาลเวียงเก่า 440 103 23.41 133 30.23
  77651 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 327 57 17.43 150 45.87
  77652 โรงพยาบาลโนนศิลา 815 35 4.29 106 13.01