ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพเพื่อประชาชน จังหวัดขอนแก่น

 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก(โรงพยาบาล) ปีงบประมาณ 2561
 
หน้าหลัก

 B หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
A หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 922 111 12.04
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 3765 459 12.19
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 3206 400 12.48
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 1904 244 12.82
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 2016 261 12.95
11004   โรงพยาบาลพล 3823 571 14.94
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 1739 285 16.39
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 1365 229 16.78
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 1017 172 16.91
14132   โรงพยาบาลซำสูง 707 122 17.26
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 2857 493 17.26
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 3146 592 18.82
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 5097 960 18.83
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 2321 449 19.35
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 3718 833 22.40
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 3033 706 23.28
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 2007 488 24.31
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 628 154 24.52
10996   โรงพยาบาลพระยืน 3326 823 24.74
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 1552 401 25.84
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 5004 1478 29.54
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 1666 496 29.77
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 638 193 30.25
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2897 901 31.10
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 5356 2081 38.85
11010   โรงพยาบาลชนบท 1752 728 41.55