ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพเพื่อประชาชน จังหวัดขอนแก่น

 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก(โรงพยาบาล) ปีงบประมาณ
 
หน้าหลัก

 B หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
A หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 1389 143 10.30
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 5258 661 12.57
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 4721 600 12.71
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 2576 332 12.89
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 2654 387 14.58
11004   โรงพยาบาลพล 5009 760 15.17
14132   โรงพยาบาลซำสูง 1530 238 15.56
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 1847 296 16.03
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 1475 246 16.68
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 2530 424 16.76
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 4453 777 17.45
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 6416 1145 17.85
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 4150 749 18.05
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 2941 558 18.97
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 983 202 20.55
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 4675 1015 21.71
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 4585 1041 22.70
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 2940 675 22.96
10996   โรงพยาบาลพระยืน 4796 1226 25.56
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 914 239 26.15
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 2297 602 26.21
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 3993 1074 26.90
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 6371 1717 26.95
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2942 822 27.94
11010   โรงพยาบาลชนบท 2872 1030 35.86
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 7499 2921 38.95