ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพเพื่อประชาชน จังหวัดขอนแก่น

 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก(โรงพยาบาล) ปีงบประมาณ
 
หน้าหลัก

 B หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
A หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 1772 216 12.19
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 4373 592 13.54
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 4692 678 14.45
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 8411 1216 14.46
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 8788 1328 15.11
11004   โรงพยาบาลพล 9414 1468 15.59
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 3637 613 16.85
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 8151 1384 16.98
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 3260 554 16.99
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 2737 466 17.03
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 1952 336 17.21
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 11313 2050 18.12
14132   โรงพยาบาลซำสูง 3574 695 19.45
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 4341 870 20.04
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 7470 1509 20.20
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 5265 1064 20.21
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 6670 1421 21.30
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 7188 1565 21.77
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 7285 1606 22.05
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 10961 2482 22.64
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 4215 1107 26.26
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 1252 331 26.44
10996   โรงพยาบาลพระยืน 7492 2038 27.20
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 4943 1359 27.49
11010   โรงพยาบาลชนบท 5323 1480 27.80
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 12628 4996 39.56