ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพเพื่อประชาชน จังหวัดขอนแก่น

  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก(รพ.สต.) ปีงบประมาณ 2561
 
หน้าหลัก

 B หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
A หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 13022 613 4.71
10996   โรงพยาบาลพระยืน 3683 196 5.32
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 1152 65 5.64
11004   โรงพยาบาลพล 6044 376 6.22
11010   โรงพยาบาลชนบท 3279 235 7.17
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 4529 325 7.18
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 3453 248 7.18
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 1363 100 7.34
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 1764 157 8.90
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 2437 223 9.15
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 1498 140 9.35
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 5441 565 10.38
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 4800 499 10.40
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 9667 1110 11.48
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 6155 746 12.12
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 2117 262 12.38
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 10708 1336 12.48
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 7330 923 12.59
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 2972 396 13.32
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 2114 282 13.34
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 10171 1400 13.76
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 5304 735 13.86
14132   โรงพยาบาลซำสูง 2263 318 14.05
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 8098 1403 17.33
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 3424 693 20.24
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 23447 5060 21.58
13777   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2118 656 30.97