ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพเพื่อประชาชน จังหวัดขอนแก่น

  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก(รพ.สต.) ปีงบประมาณ 2561
 
หน้าหลัก

 B หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
A หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 1597 69 4.32
10996   โรงพยาบาลพระยืน 4951 229 4.63
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 17686 833 4.71
11004   โรงพยาบาลพล 8626 461 5.34
11010   โรงพยาบาลชนบท 4782 291 6.09
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 5877 375 6.38
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 4439 285 6.42
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 1917 124 6.47
14132   โรงพยาบาลซำสูง 3009 195 6.48
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 4639 302 6.51
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 14899 997 6.69
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 2317 171 7.38
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 4088 303 7.41
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 7716 594 7.70
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 2004 160 7.98
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 6345 588 9.27
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 12917 1200 9.29
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 9168 879 9.59
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 13813 1410 10.21
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 3184 330 10.36
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 3035 326 10.74
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 7408 824 11.12
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 9528 1093 11.47
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 4540 556 12.25
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 12102 1559 12.88
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 33739 6388 18.93
13777   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2738 811 29.62