ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพเพื่อประชาชน จังหวัดขอนแก่น

  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก(รพ.สต.) ปีงบประมาณ 2561
 
หน้าหลัก

 B หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
A หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 2375 88 3.71
10996   โรงพยาบาลพระยืน 6603 251 3.80
11004   โรงพยาบาลพล 11761 566 4.81
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 24567 1195 4.86
11010   โรงพยาบาลชนบท 6619 335 5.06
14132   โรงพยาบาลซำสูง 3981 215 5.40
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 6212 350 5.63
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 20265 1228 6.06
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 8129 494 6.08
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 10653 673 6.32
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 3055 198 6.48
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 5780 386 6.68
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 3071 206 6.71
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 2601 183 7.04
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 5656 403 7.13
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 13065 1033 7.91
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 17665 1407 7.96
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 18741 1567 8.36
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 8526 736 8.63
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 10711 937 8.75
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 4579 403 8.80
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 4113 377 9.17
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 6193 647 10.45
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12608 1431 11.35
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 16309 1865 11.44
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 47386 7941 16.76
13777   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3611 1107 30.66