ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพเพื่อประชาชน จังหวัดขอนแก่น

  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก(รพ.สต.) ปีงบประมาณ 2561
 
หน้าหลัก

 B หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
A หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ
10996   โรงพยาบาลพระยืน 7968 271 3.40
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 2829 104 3.68
11010   โรงพยาบาลชนบท 8084 342 4.23
11004   โรงพยาบาลพล 14227 622 4.37
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 30256 1454 4.81
14132   โรงพยาบาลซำสูง 4588 227 4.95
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 7287 372 5.10
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 24079 1351 5.61
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 12751 721 5.65
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 9759 569 5.83
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 3638 215 5.91
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 3246 206 6.35
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 7098 462 6.51
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 3765 253 6.72
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 16243 1135 6.99
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 6844 493 7.20
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 21044 1532 7.28
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 23324 1747 7.49
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 13647 1068 7.83
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 5555 454 8.17
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 10136 835 8.24
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 5261 448 8.52
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 7465 697 9.34
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 19242 2053 10.67
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 15270 1658 10.86
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 59022 9118 15.45
13777   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4893 1425 29.12