ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพเพื่อประชาชน จังหวัดขอนแก่น

 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ 2561
 
หน้าหลัก

 B หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยบาดแผลสดจากอุบัติเหตุทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ
14132   โรงพยาบาลซำสูง 304 115 37.83
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 1315 524 39.85
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 643 259 40.28
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 2440 1024 41.97
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 844 357 42.30
10996   โรงพยาบาลพระยืน 840 363 43.21
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 736 318 43.21
11004   โรงพยาบาลพล 1604 710 44.26
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 3636 1662 45.71
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 866 396 45.73
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 365 167 45.75
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2090 1038 49.67
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 427 215 50.35
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 1066 539 50.56
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 530 269 50.75
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 670 345 51.49
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 999 515 51.55
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 1082 574 53.05
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 449 239 53.23
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 1160 628 54.14
11010   โรงพยาบาลชนบท 754 412 54.64
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 820 467 56.95
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1314 780 59.36
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 252 158 62.70
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 1861 1213 65.18
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 223 160 71.75