ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพเพื่อประชาชน จังหวัดขอนแก่น

 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ 2561
 
หน้าหลัก

 B หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยบาดแผลสดจากอุบัติเหตุทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 1755 633 36.07
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2203 813 36.90
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 1268 485 38.25
14132   โรงพยาบาลซำสูง 1101 429 38.96
11004   โรงพยาบาลพล 4303 1747 40.60
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 2810 1169 41.60
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 3297 1379 41.83
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 1060 457 43.11
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 1822 811 44.51
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 965 430 44.56
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2354 1059 44.99
10996   โรงพยาบาลพระยืน 1884 862 45.75
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 7925 3636 45.88
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 5548 2580 46.50
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 1264 602 47.63
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 1860 893 48.01
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 3045 1477 48.51
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 1892 922 48.73
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 3952 1931 48.86
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 731 371 50.75
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 2983 1544 51.76
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 4159 2214 53.23
11010   โรงพยาบาลชนบท 1953 1049 53.71
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 3502 1905 54.40
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2391 1336 55.88
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 481 299 62.16