ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพเพื่อประชาชน จังหวัดขอนแก่น

 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ 2561
 
หน้าหลัก

 B หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยบาดแผลสดจากอุบัติเหตุทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 2695 959 35.58
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 1755 633 36.07
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 1392 522 37.50
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 3468 1307 37.69
14132   โรงพยาบาลซำสูง 1591 610 38.34
11004   โรงพยาบาลพล 5139 2051 39.91
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 4030 1649 40.92
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 1060 457 43.11
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 2195 989 45.06
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 7149 3270 45.74
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 4974 2278 45.80
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 10850 4994 46.03
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 1410 650 46.10
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 3242 1499 46.24
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 1172 545 46.50
10996   โรงพยาบาลพระยืน 2373 1108 46.69
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 911 428 46.98
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 2502 1184 47.32
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 3315 1593 48.05
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 2312 1128 48.79
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 3410 1742 51.09
11010   โรงพยาบาลชนบท 2402 1238 51.54
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 5230 2696 51.55
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 3858 2077 53.84
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2931 1610 54.93
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 579 356 61.49