ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพเพื่อประชาชน จังหวัดขอนแก่น

 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ 2561
 
หน้าหลัก

 B หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยบาดแผลสดจากอุบัติเหตุทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ
14132   โรงพยาบาลซำสูง 550 211 38.36
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 1036 401 38.71
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 2068 813 39.31
11004   โรงพยาบาลพล 2214 918 41.46
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 1371 573 41.79
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 2990 1282 42.88
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 1212 536 44.22
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 748 331 44.25
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 1198 537 44.82
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 758 340 44.85
10996   โรงพยาบาลพระยืน 1330 599 45.04
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 5657 2597 45.91
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 1675 798 47.64
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 592 282 47.64
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 1126 547 48.58
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2860 1421 49.69
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 1507 750 49.77
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 1535 813 52.96
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 600 318 53.00
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 1780 945 53.09
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 1258 668 53.10
11010   โรงพยาบาลชนบท 1218 653 53.61
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 386 213 55.18
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 2156 1240 57.51
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 2441 1499 61.41
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 394 254 64.47